начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.     № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Булстат ЕГН Вид на задължението Вид на документа 1 403/06.10.11г. "САПФИР ИНК“ ООД ********* Данък върху превозните средство ПОКАНА № 403/26.09.2011 2 771/06.10.11г. "КОРЕКТ СТРОЙ ПАРТНЕРС“ ООД ********* Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци АУЗД № 771/20.09.2011     Настоящият списък е в сила за периода от 06.10.2011 г...

Съобщение във връзка с издадени от Община Бургас разрешения за строеж

за обект "Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4х185 мм2 от ТНН на ТП   "Вяра" (в ПИ с идентификатор 07079.659.454 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф, тип КРШ F4-2NHL00/185-3NНS2/3, монтиран в ПИ с идентификатор 07079.659.444 по одобрената КК на гр.Бургас (идентичен с УПИ VІІ-87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа"); Кабел НН, тип NAY2Y-J 4х35 мм2 от нов КРШ F4-2NHL00/185-3NНS2/3 (монтиран в ПИ с идентификатор 07079.659.444 по одобрената КК на гр.Бургас) до ново електромерно     ел.табло, тип ТЕПО (3ТЧ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.659.444 по одобрената КК на гр.Бургас". 2.№233/21.09.2011 г... за обект "Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4х185 мм2 от ТНН на ТП "Вяра" (в ПИ с идентификатор 07079.659.454 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф, тип КРШ F4-2NHL00/185-3NНL2/3, монтиран на тротоара на ул."Чаталджа" (ПЗ "Победа"), на границата с обслужваща улица - ПИ с идентификатор 07079.659.450 по одобрената КК на гр.Бургас; Кабел НН, тип NAY2Y-J 4х35 мм2 от нов КРШ F4-2NHL00/185-3NНL2/3 (монтиран на тротоара на ул."Чаталджа" в ПЗ "Победа", на границата с обслужваща улица - ПИ с идентификатор 07079.659.450 по одобрената КК на гр.Бургас) до ново електромерно ел.табло, тип ТЕПО (1Т3МЧ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.659.507 по одобрената КК на гр.Бургас (идентичен с УПИ VІІІ-87, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр.Бургас)"; 4.№236/21.09.2011 г... за обект Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4х185 мм2 от ТНН на ТП "Вяра" (в ПИ с идентификатор 07079.659.454 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф, тип КРШ F4-2NHL00/185-3NНL2/3, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.659.458 по одобрената КК на гр.Бургас; Кабел НН (резервен), тип NAY2Y-J 4х185 мм2 от нов КРШ F4-2NHL00/185-3NНL2/3 (монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.659.458 по одобрената КК на гр.Бургас) до кабелен разпределителен шкаф, тип КРШ F4-2NHL00/185-3NНL2 (предвиден по договор №1120016261/23.03.2011 г...

Съобщение за стартирало в начално фаза проектиране на актуализация на ТУП/ОУП на Община Бургас в

с Консорциум "Урбиагруп", гр.София е стартирало в начална фаза проектиране на актуализация на ТУП/ОУП на Община Бургас, одобрен със заповед №636/01.06.2.1998г...

Съобщение до Тодор Вълканов Вълканов, Андрей Вълканов Вълканов, Тодора Вълканова Тороманова, Петко Вълканов Вълканов

е определена пазарна оценка на: - УПИ ХІ-36 в кв.162, по плана на зона "Д", ж.р.Меден рудник, гр.Бургас, целият с площ от 4620 кв.м., при граници: север - улица, изток - улица, юг- УПИ ХІІ,запад-УПИ Х-35, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.671.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.09 г...

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

заседание /Протокол № 44/, Община Бургас открива процедури за провеждане на  публични търгове с тайно наддаване, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва: 1.Поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр... Бургас, целият с площ 1892 /хиляда осемстотин деветдесет и два/ кв.м, при съседи: 07079.501.218, 07079.501.215, 07079.501.379, 07079.501.312 и 07079.501.408, с начин на трайно ползване: за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  /три римско / с площ 1892 / хиляда осемстотин деветдесет и два / кв.м., в квартал 36 /тридесет и шест/  по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр... на Кмета на Община Бургас. 2.Поземлен имот с идентификатор 07079.501.378 по одобрената кадастрална карта на гр...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Булстат / ЕГН Вид на задължение-то Вид на документа 1 №309/03.11.2011 г. Анастасия Илиева Калушева ********* ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП000309/15.09.2011 г. 2 №354/03.11.2011 г. Серафим Светославов Маринов ********* ДПС АУЗД №АУ000354/30.08.2011 г. 3 №910/03.11.2011 г. "НОУБЪЛ АРТ" ЕООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №АУ000910/04.10.2011 г.    Настоящият списък е в сила за периода от 03.11.2011 до 17.11.2011 г....

Съобщение във връзка със стоително-монтажни работи

за обект "Кабел 20 кV от РУ 20 кV на ВС "Болница" (в ПИ с             идентификатор 07079.608.316 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас - ул."Генерал Гурко"/ул."Оборище", ЦГЧ) до РУ 20 кV на ТП "ТОХ" (в ПИ с идентификатор 07079.619.23 по одобрената КК на гр.Бургас - жк "Бр.Миладинови")". 2.№278/31.10.2011 г... за обект "Кабел 20 кV от РУ 20 кV на ВС "Болница" (в ПИ с идентификатор 07079.608.316 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас - ул."Генерал Гурко"/ул."Оборище", ЦГЧ) до РУ 20 кV на ТП "ДЗИ" (в сградата на "ДЗИ" на бул."Стефан Стамболов" №26 - ПИ с идентификатор 07079.612.161 по одобрената КК на гр.Бургас)". 3.№279/31.10.2011 г... за обект "Кабел 20 кV от РУ 20 кV на ВС "Болница" (в ПИ с идентификатор 07079.608.316 по одобрената кадастрална карта на гр.Бургас - ул."Генерал Гурко"/ул."Оборище") до РУ 20 кV на ТП "Трезвеник" (в ПИ с идентификатор 07079.608.47 по одобрената КК на гр.Бургас - ул."Странджа", срещу бл.1) - ЦГЧ". 4.№280/31.10.2011 г...

Съобщение до всички собственици на вх.3 в жилищна сграда на бул.”Стефан Стамболов”№74, гр.Бургас

за обект: "Остъкляване на тераса на апартамент с идентификатор 07079.612.18.1.22 в жилищна сграда", находяща се в УПИ ІІІ, кв.160 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас с адм...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър