начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Завърши работата по проект"Учим и работим в полза на професионалното обучение и развитие на учениците със СОП”

Той е част от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", която се организира от Европейския социален фонд и Министерство на образованието, младежта и науката.  Стартирането на проекта е оповестено пред обществеността с встъпителна пресконференция на 24.02.2012 г... Партньор в реализацията му беше катедра "Специална педагогика" при Софийския университет "Св... За колектива на учебното заведение това се възприе като признание за професионализма и високото качество на образователния продукт, който училището предлага на своите възпитаници.             Проектът "Учим и работим в полза на професионалното обучение на учениците със СОП" в ПГТ беше разработен през 2009 година и след преминаване през задължителните процедури за одобрение стартира и  приключи, като се реализира успешно в предвидените срокове. Проектът включваше специализирана подготовка на учители за работа с ученици със СОП, разработването на програми за обучение и развитие  в сферата на професионалната подготовка, подпомагане на образователния процес на учениците  - развитие на интегрираното и включващото обучение. Основните  дейности на проекта "Учим и работим в полза на учениците със СОП в ПГТ"  бяха: Дейност 1 :           Обучение на преподаватели Дейност 2 :           Изготвяне на софтуерен продукт - учебни помагала по специални предмети Дейност 3 :           Оборудване на кабинет и осигуряване на адаптирани учебни  помагала, свързани с професионалното обучение Дейност 4:            Осигуряване на информираност и публичност по проекта             От набелязаните дейности по проекта динамично и ритмично се извършваше обучението на преподавателите в специфичните особености на работата с ученици със специални образователни потребности...

Проект: „Отново на училище “Трудова и социална реализация, чрез реинтеграция в образователната система

Проект "Отново на училище" - Трудова и социална реализация, чрез реинтеграция в образователната система" по Договор № BG051PO001-4.1.06-0015, се изпълнява от Вечерна гимназия "Захари Стоянов" - Бургас в партньорство с Фондация "Областен ромски съюз" - Бургас... Предоставяне на психологическа подкрепа на Целевата група по проекта са 40 ученици от етнически малцинства, в неравностойно социално положение и със СОП, от които 25 от етнически малцинства, 10 в неравностойно положение и 5 със специални образователни потребности, както следва: 25 ученици, отпаднали след завършване на основно образование;  10 ученици, отпаднали в 9 и 10 клас от средни училища от Община Бургас;  5 ученици в 9 и 10 клас, отпаднали от ВГ "Захари Стоянов". В изпълнение на Дейност 3 Работа в общността с отпадналите ученици, близка семейна среда и социално обкръжение е проведен обучителен семинар за 30 родители и представители на близка семейна среда за предоставяне на информация, относно възможностите, които образованието дава на учениците за бъдеща трудова и социална реализация и механизми за родителска и общностна подкрепа за реинтеграция в образователната система. В изпълнение на Дейност 4 Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието, чрез организиране на информационни кампании в общността са организирани и проведени 8 информационни кампании в началото на проекта  в 4 квартала на гр.Бургас (кв...

ПРОЕКТ: "Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/431/4528

Училищата с голям брой смесени паралелки, извън ромските квартали са девет, две от които - ОУ"В.Левски", кв.Г.Езерово и СОУ"К.Петканов", Бургас, са партньори в настоящия проект... Две детски градини в Община Бургас са с преобладаващ брой ромски деца, партньор в проекта е една от тях -  ЦДГ -4, с.Рудник... Осъществяването на проектните дейности би било конкретна стъпка в посока успешна образователна интеграция на децата и учениците от ромското и турско малцинство на територията на Община Бургас. Основна цел на проекта е да подпомогне адаптацията на децата от етническите малцинства към училищното обучение, да намали риска за отпадане от училище и да подобри перспективата им за успешна социализация. Специфичните цели са насочени към осигуряване на равен старт в училищното обучение на децата от ромски и турски произход; предоставяне на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от отпадане ученици; подобряване на мотивацията и уменията на учителите за работа в мултиетническа среда; създаване на възможности за успешна социализация на подрастващите и младите хора от етническите малцинства; подпомагане процеса на културно самоопределяне на учениците и техните семейства и утвърждаване в училището и общността на атмосфера на толерантност и междукултурно опознаване. Дейностите за постигането на целите на проектното предложение са организиране на летни подготвителни групи за интензивна подготовка по български език и за училищна готовност; индивидуални програми за обучение и развитие за ученици от 1 до 7 клас с ниски постижения и застрашени от отпадане; организиране и функциониране на извънкласни форми; обучение на учители за работа в мултиетническа сред във формата на тренинг;  мотивационно обучение и два професионални курса за ученици над 16г., отпаднали или застрашени от отпадане и родители на ученици от трите учебни заведения; организиране и провеждане на Фестивал на етносите, популяризиращ дейностите по проекта и даващ изява на извънкласните форми за децата от етническите малцинства. Преки участници в дейностите са 24 ученици, застрашени от отпадане и с ниски учебни резултати, включени в индивидуални програми за обучение и развитие; 70 участници в извънкласни форми; 24 участници в мотивационно и професионално обучения, 12 учители, обучавани за работа в мултиетническа среда, 100 участници във Фестивал на етносите.Непреки участници са ученици, учители, родители,  ромски НПО-та, училищни настоятелства, институции, обществеността на град Бургас. В резултат от дейностите очакваме подобрена адаптация на целевите групи в трите учебни заведения, включени в проекта, към училищната среда, повишена успеваемост по учебните дисциплини и намален брой отпаднали ученици...

Плащане на такси за ползване на детски заведения

Наредба

 Н А Р Е Д Б А от 27 март 2003 год. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,   Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас,  протокол № 44,т...

Културен календар 2010

Културен календар 2010

- 7.03. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА МУЗИКА "ВЪРБАН ВЪРБАНОВ" 11.03 - 18.03. МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ "СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ  "НА БРЕГА”  -  повече тук Програма на МФФ София филм фест  "На брега" НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ХРИСТО ФОТЕВ" 26.03. ДЕН НА ТРАКИЯ Културна програма за мeсец март А П Р И Л ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 5.04...

ПРОЕКТ: "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/476/5448

На 5 октомври  2009 година между  Министерството на образованието,младежта  и науката и Община Бургас беше подписан договор с регистрационен № ВG051РО001-4.2.03/93 от 05.10.2009 година  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проектно предложение  № ВG051РО001-4.2.03 -0078 "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо". по Схема за безвъзмездна финансова помощ  ВG051РО001-4.2.03 "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".   За повече информация посетете сайта на "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" на адрес: http://programa-schools.burgas.bg/   І.Цели на проекта Общата цел на проекта  "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"  е да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие,пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване  и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности в училищата на територията на Община Бургас.                                                    В рамките на  тази обща цел настоящият проект си поставя следните специфични цели: v     Да се създадат ритуали и символи в 22 училища в Община Бургас; v     Да се създадат клубове за драма и сценични изкуства към 9 училища в Община Бургас; v     Създаване на  клубове по екология и устойчиво развитие в 12 училищя в Община Бургас за приобщаване на подрастващите към системно, целенасочено и щадящо общуване с природата и получаване на добра екологична култура; v     Да се организират два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите"Моят роден край",Младежки фестивал на европейските културни цинности и Празник на младия еколог в Община Бургас. v     Изпълнение на ремонтни  работи на Актовата зала на ОУ"Бр.Миладинови"   ІІ.Планирани дейности Проектът  "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"  обхваща : v     Дейности по ритуалилизация на училищния живот  и представяне на фестивал  на празника на Бургас v     Изграждане и развитие на 9 Клуба по драма и сценични изкуства v     Създаване  на 12 Клуба  за  устойчиво развитие и екология  v     Организиране на два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите:Моят роден край-м.март,Младежки фестивал на европейските културни ценности в деня на Европа,9 май и Празник на младия еколог v     Ремонт на Актовата зала в ОУ"Бр.Миладинови"включващ: - архитектурно строителни работи - ремонт на ЕЛ Инсталация - ремонт на ОВИнсталация   Проектът обхваща 37  училища от  Община Бургас както следва: Професионални гимназии - 6 1.Търговска гимназия 2.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ) 3.Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия"К.Фичето" 4.Професионална гимназия по туризъм "Проф.Ас.Златаров" 5.Професионална гимназия по електротехника и електроника"К.Фотинов" 6.Професионална гимназия по транспорт Профилирани гимназии - 5 7.Природоматематическа гимназия "Акад.Н.Обрешков" 8.Профилирана гимназия с изучаване на романски езици"Г.С.Раковски" 9.Профилирана гимназия с преподаване на английски език"Г.Милев" (АЕГ"Г.Милев) 10.Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" (НЕГ "Гьоте") 11.Профилирана гимназия за чужди езици"В.Левски" (ГЧЕ"В.Левски) Средни общообразователни училища - 9 в това число  Спортно училище 12.СОУ"Св.Св.Кирил и Методий" 13.СОУ"П.Росен" 14.СОУ"Д.Дебелянов" 15.СОУ"Ив.Вазов" 16.СОУ"К.Петканов" 17.СОУ"Д.Чинтулов" 18.СОУ"К.Преславски" 19.СОУ"Й.Йовков" 20.Спортно училище"Ю.Гагарин" Основни училища 16 и 1 начално училище 21.ОУ"Св.Кл.Охридски" 22.ОУ"Л.Каравелов" 23.ОУ"П.Р.Славейков" 24.ОУ"Св.Княз Борис І" 25.ОУ"П.Яворов" 26.ОУ"Бр.Миладинови" 27.ОУ"В.Априлов" 28.ОУ"Найден Геров"-к/с"Меден Рудник" 29.ОУ"Ел.Пелин" 30.ОУ"А.Страшимиров" 31.ОУ"Хр.Ботев"-кв."Победа" 32.Начално базово училище "М.Лъкатник"-к/с"Славейков" 33.ОУ""В.Левски"-кв.Горно Езерово 34.ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море 35.ОУ"Хр.Ботев"-кв.Ветрен 36.ОУ"Хр.Ботев" - кв.Сарафово 37.ОУ"В.Левски"-гр.Българово Броят на лицата, включени в пректа е 1470... Ремонтирана модерна  актова зала  в  ОУ"Бр.Миладинови" за учениците и децата. 4.Обществеността е информирана за добре изпълнения проект и целесъобразното изразходване на средствата.   Тази информация  е подготвена  в рамките на проект   "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европийския съюз чрез Европейския социален фонд(ЕСФ) и цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Бургас.   ПРОЕКТ: "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" ИНФОРМАЦИЯ - целеви групи, кратко описание на дейностите   І направление   ДЕЙНОСТ 2: Ритуализация на училищния живот и представяне на фестивал "Моят роден край - Бургас"   Участват 660 ученика от 22 училища КООРДИНАТОР:  НЕДИ АБРАШЕВА-пом.директор в ГРЕ"Раковски"   ПАРТНЬОР: ГРЕ "Г.РАКОВСКИ"   1.ГРЕ "Г.Раковски"-над 15 години(20 девойки и 10 момчета) 2.Техникум по икономика-открит 1905 година(над 15 години-18 девойки и 12 момчета) 3.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ)(над 15 години-10 дев... 22 училищни презентации за историята,символите и ритуалите в съответните училища 4.Конкурс за есе и рисунка на тема "Моят роден край" 5.Двудневен междуучилищен фестивал "Моят роден край" през месец март 6.Сборник "Училищния живот в Бургас-история и съвременност" 7.Диск с презентациите 8.Рекламен филм за училищните  ритуали в Община Бургас на тема "Моят роден край-Бургас"   Основната група от училища са тези, коита са едни от първите училища открити в Бургас...

Малки обществени поръчки

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

картини и 5 бр...

Дружество на българските фантасти "Тера фантазия"-Бургас

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/504/6089

В сдружението участват както утвърдени творци, така и млади, стартиращи в жанра автори.   Председател:Атанас Славов - фантастолог, писател, съставител на сборници, издател Координатор:Емануил Арнаудов - мениджър културни дейности, продуценттел/факс.: 056 530 823, тел: 0877 656 775 , e-mail: bf_as@abv.bg   Въпреки краткото си съществуване, дружеството развива сериозна творческа и организационна дейност. Още с учредяването си /2009 г/, във връзка с Празника на Бургас през декември с.г., «Тера фантазия» стартира ежегоден Национален младежки литературен конкурс на фантастична тематика  - "Миналото, настоящето и бъдещето на град Бургас, бургаския залив, екологията и морето"... на e-mail:fant_bs@abv.bg/ - откри изложба от компютърни графики и рисунки с фантастична тематика -  проведе атрактивно откриване на  "Фант-фент  сезон`2010".    От 13 юни до 13 юли 2010 г.,  съвместно с Клуба за фантастични изкуства, стартира  второто издание на единствения в България ФЕСТИВАЛ НА ФАНТАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА "ТЕРА ФАНТАЗИЯ"...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър