начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Съобщение за изготвен проект за ПУП-РУП за УПИ ІV-2257 и V-2256 в кв.29 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

  Изх.№ 94-Т-120/9/21.12.2013г.                                            До Деспа Димитрова Камалиева и Петю Кралев Камалиев      Гр.Бургас, ул."Ивайло"№15,ет.4   До Виолета Георгиева Овчарова-Бенвенути      Гр.София, район Красно село, ул."Хризантема"№15   До Христо Георгиев Кирязов      Гр.Бургас,  ж.к."Славейков"бл.86,ет.5,ап.22   До Неделчо Киряков Кирязов      Гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови"бл.4,вх.5,ет.3,ап.79                                                                                До Генчо Иванов Генов и Виолетка Борисова Генова      Гр.Бургас ж.к."Меден Рудник"бл.9,вх.10,ет.4                                                                                             До Мариана Николова Филипова      Гр.Бургас , ул."Славянска"16,ет.3,ап.6                                                                                                                                                                                                                                                            До Костадинка Петкова Дудева-Радославова      Гр.Бургас, ул."Цар Симеон І"№61,ет.4,ап.6   До Яна Николаева Радославова      Гр.Бургас ул."Цар Симеон І"№61,ет.4,ап.6                                                                                              До Калоян Николаев Радославов      Гр.Бургас, ул."Цар Симеон І"№61,ет.4,ап.6                                                                                                До Алла Александровна Савчук                                                                     До Стоян Иванов Дойнов и Нина Маркова Дойнова      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.2                                                                                                   До Красимира Иванова Троева      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.2                                                                                              До Веселин Димитров Ляпчев и Таня Димитрова Ляпчева      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.1,ап.2                                                                                         До Георги Желязков Димов      гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.4                                                                                                       До Дамян Василев Янков      Гр.София, ж.к."Младост"3,бл.375,вх.3,ет.5,ап.27   До Збишек Панхартек                                                                                        До Атанас Трендафилов Калоянов     Гр.Бургас, ж.к."Славейков"бл.55,вх.6,ет.5,ап.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-РУП  за УПИ ІV-2257 и V-2256 в кв.29 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас. Същият е изложен в стая №3 на ТД"Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта чрез ТД"Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.Тел...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №П-53/04.12.2013

апартаменти, 2 бр...

Агенция за приватизация и ПЧП-гр.Бургас продава обекти

Агенция за приватизация и ПЧП-гр.Бургас   продава  следните обекти:   - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.615.238.1.14 по КК на гр.Бургас, ул."Гладстон" № 53, партер,/до "Младежкия дом"/ ЗП 49,56 кв.м., с начална тръжна цена 61 691лв., стъпка на наддаване 620лв., депозит 6 170 лв; - Ателие К на ет.3 в сграда в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр.Бургас, с идентификатор 07079.659.498.1.5, ЗП 27,01 кв.м., с начална тръжна цена 25 900 лв...

Провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти – общинска собственост,

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, представляваща помещение на партерния етаж със застроена площ 37 кв.м... Б, партер, обект №1, с площ 138.21 кв.м., предназначен за офис, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1160 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 116 лв., без ДДС... Б, партер, обект №2, с площ 90.11 кв.м., предназначен за офис, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 760 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 76 лв., без ДДС...

Открита процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти - ощинска собственост

Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр... Бургас, целият с площ 1 892 кв.м, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  с площ 1 892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр...

Съобщение до Магдалена Праматарова и Мартин Джангозов за издадена заповед за премахване на строеж "Плътна ограда"

ДО МАГДАЛЕНА СТРАТИЕВА ПРАМАТАРОВАМАРТИН ГЕОРГИЕВ ДЖАНГОЗОВУЛ...

Съобщение до Татяна Костова за издадено разрешение за строеж

за обект:"Магазин и ключарско ателие - разделяне на магазин №5 в партера на жилищна сграда", находящ се в УПИ ІІІ-294, кв.37, ж.к."Славейков" гр.Бургас - бл.112, партер. На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ същото подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.   М.Андреева гл.специалист "АС"...

Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията №87/26.11.2013г.

2016 от обекта: "Проект за изменение на ПУП- план за регулация и застрояване на територия, представляваща част от пристанище "Изток", от яхтено пристанище до склад "Булгартабак" (ПИ 07079.618.22, кв.1) и изменение на ПР за кв... Приложено е експертно становище на растителността, изготвено съгласно изискванията на §2 на допълнителните разпоредби от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на растителността на територията на Община Бургас, в табличен вид с подробно описание на състоянието на растителността към момента на извършване на огледа и съдържащо съответните заключения. От всички приложени документи е видно, че по-голяма част от дърветата са предвидени за премахване, поради лошото състояние, в което се намират и това, че се засягат от строителните дейности по начин, който не позволява запазването им и застрашава здравето и сигурността на гражданите. Дърветата, подлежащи на премахване с видов състав и номер от изготвената схема на растителността, са съответно: -          гледичия (Gleditsia triacanthos) №8 - 1 брой  -          миризлива върба (Elaeagnus angustifolia) №1 - 1 брой -          японска софора (Sophora japonica) №9 - 1 брой -          топола (Populus nigra) №№3, 4, 5, 6, 7 - 5 броя -          айлант (Ailanthus altissima) №2 - 1 брой -          липа (Tilia plathyphyllos) №15 - 1 брой -          хартиено дърво (Broussonetia papyrifera) №№10, 11, 12, 13, 14 - 5 броя   Откриването на производството по издаване на настоящото разрешение е оповестено чрез уведомление, оповестено на интернет-страницата на Община Бургас по реда на чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, като в предоставения 30 - дневен срок за предложения и възражения, такива не са постъпили. Като взех предвид местоположението, предвижданията по проекта и експертните становища на дърветата и констатациите на комисията, обективирани в протокол от 17.09.2013г., в който са дадени препоръки за премахване и засаждане на нова дървесна растителност на основание чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията   РАЗРЕШАВАМ:   Отсичането и изкореняването на 15 броя дървета, от следните видове и брой съответно: гледичия (Gleditsia triacanthos) - 1 брой  (№8); миризлива върба (Elaeagnus angustifolia) - 1 брой (№1); японска софора (Sophora japonica) - 1 брой (№9); топола (Populus nigra) - 5 броя (№№3, 4, 5, 6, 7); айлант (Ailanthus altissima) - 1 брой (№2); липа (Tilia plathyphyllos) - 1 брой (№15); хартиено дърво (Broussonetia papyrifera) - 5 броя (№№10, 11, 12, 13, 14); Общо 15 броя, съгласно приложеното експертно становище на растителността, изготвено съгласно изискванията на §2 на допълнителните разпоредби от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на растителността на територията на Община Бургас, представено в табличен вид с подробно описание на състоянието на растителността към момента на извършване на огледа.             Манипулациите по отсичането и премахването на растителността, да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство. Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от гл...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър