начало на съдържание

Търсене за: арт

Обществени поръчки -Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуж

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на администрацията на Община Бургас"...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложени № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията“

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложени № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията" 2012 г. ...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр... Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр... Бургас по проект на Община Бургас: "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА ОБЕКТ: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА ОБЕКТ: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПСОВ В КВАРТАЛ ВЕТРЕН, ГР... БУРГАС И НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД В КВАРТАЛИТЕ ВЕТРЕН, БАНЕВО И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР... БУРГАС по проект на Община Бургас: "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр...

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на информационни материали за популяризиране резултатите от следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г:

"Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр...

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Пилотен проект за изграждане на система за отдаване на велосипеди под наем на територията на Община Бургас

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ   Пилотен проект за изграждане на система за отдаване на велосипеди под наем на територията на Община Бургас, включващ следните видове дейности:   Разработване на софтуер за отчитане, следене и контрол на всички дейности свързани с отдаване на велосипеди под наем. Доставка на мобилни устройства за чекиране на велосипедите - 12 бр. Доставка на безконтактен RFID/NFC програматор/четец за клиентски карти. Доставка на безконтактно четими RFID/NFC клиентски карти - 2000 бр. Доставка на безконтактно четими RFID/NFC тагове за велосипеди... Целева община по проекта "Велосипедният град-модел на модерна градска мобилност" е община Бургас, на територията на която е предвидена реализацията на пилотен проект за въвеждане на система за отдаване на велосипеди под наем, включваща няколко компонента: -       Доставка и въвеждане в експлоатация на 120 велосипеда за отдаване под наем; -       Разработване на софтуер за отчитане, следене и контрол на всички дейности свързани с отдаване на велосипеди под наем -       Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за функциониране на системата за отдаване на велосипедите: мобилни устройства за чекиране на велосипедите, безконтактен RFID/NFC програматор/четец  за клиентски карти, безконтактно четими RFID/NFC клиентски карти, безконтактно четими RFID/NFC тагове за велосипеди, GPS устройства за велосипеди. -       Изграждане на вело/инфо пунктове и стойки за велосипеди със заключващ механизъм (бази) През последните няколко години Община Бургас, чийто административен център е гр... стартира проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г., който има за цел цялостна модернизация на обществения градски транспорт, включително цялостна подмяна на автобусния парк, изграждане на Бърза автобусна линия, модернизация на вторична транспортна инфраструктура, въвеждане на системи за интелигентно управление на транспорта, изграждане на цялостна мрежа от велосипедни алеи.   Oт м...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение за проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Бан

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение за проект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Бане

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър