начало на съдържание

Търсене за: арт

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Решения на РИОСВ Бургас

за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по балиране и сортиране на следните отпадъци от опаковки: хартия и картон, пластмаса, стъкло, дървесина, метални опаковки и опаковки от композитни материали в УПИ 1146, кв...

Решения на РИОСВ Бургас

отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали в поземлен имот № 07079.2.1781 по КК на гр...

Решения на РИОСВ Бургас

за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаси в УПИ -VІ, СКЛАД № 1064 промишлена зона "Победа", землище гр...

Решения на РИОСВ Бургас

за допълнение към инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране и транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл...

Решения на РИОСВ Бургас

за изменение на инвестиционно предложение "Изграждане на три жилищни сгради - апартаментен тип, 4 магазина, ресторанти, бар, паркинг, басейн в поземлен имот № 015004, местност "Манастирското", в землището на кв...

Решения на РИОСВ Бургас

отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали, текстилни материали в УПИ VІІ-13, кв...

Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул...

Инвестиционно предложение на "МЕТАЛ СТРИЙТ 2012” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър