начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Поземлен имот (ПИ) № 000112- частна общинска собственост, целият с площ 0,765 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, ІХ категория, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с... Поземлен имот (ПИ) № 000114- частна общинска собственост, целият с площ 1,285 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, ІХ категория, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с...

Съобщение за издадена Заповед №1423/09.06.2014год. на Зам. Кмета на Община Бургас

Кмета на Община Бургас   Публикувано на  22.08.2014г. Валидно до 05.09.2014г.   Изх.№ 94-Т-120/15/22.08.2014г.                                            До Деспа Димитрова Камалиева и Петю Кралев Камалиев      Гр.Бургас, ул."Ивайло"№15,ет.4   До Виолета Георгиева Овчарова-Бенвенути      Гр.София, район Красно село, ул."Хризантема"№15   До Добромир Христов Кирязов      Гр.Бургас ж.к."Славейков"бл.55,вх.19,ет.7   До Генчо Иванов Генов и Виолетка Борисова Генова      Гр.Бургас ж.к."Меден Рудник"бл.9,вх.10,ет.4   До Константин Ганчев Иванов и Анна Любомирова Иванова      Гр.София,район Триадица, ж.к."Гоце Делчев"№31,вх.В,ет.8,ап.70   До Алла Александровна Савчук   До Стоян Иванов Дойнов и Нина Маркова Дойнова      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.2   До Нико Иванов Ников      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.3,ап.5   До Донка Иванова Янкова      Гр.Бургас, ул."Д-р Нидер"№21,ет.3,ап.5   До Тонка Кирязова Никова и Иван Ников Ников      Гр.Бургас, ул."Славянска"№16   До Дамян Василев Янков      Гр.София, ж.к."Младост"3,бл.375,вх.3,ет.5,ап.27   До Збишек Панхартек      До Атанас Трендафилов Калоянов      Гр.Бургас, ж.к."Славейков"бл.55,вх.6,ет.5,ап.13   До Радостминка Радева Михайлова      Гр.София, ж.к."Красна поляна" ІІчаст, бл.210,вх.В,ет.4,ап.8   До Лидия Любомирова Шанкин      Гр.София, ж.к."Красна поляна"  ІІ част, бл.35,вх.Б,ет.7,ап.42                   Уведомяваме Ви, че  е издадена Заповед №1423/09.06.2014год.  на Зам...

План за регулация

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2 и §124 от ПЗРЗИД на ЗУТ, одобрява Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.65-о.т.90-о.т.91-о.т.92-о.т.93-о.т.94-о.т.95-о.т.96-о.т.97-о.т.98-о.т.99-о.т.100-о.т.101-о.т.102-о.т.103-о.т.104-о.т.105-о.т.106 за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на имоти в с.о."Острица 2" и  обособяване на нов квартал 19 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас съгласно изготвения проект и таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.    ...

До Петър Борисов Лимонов, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров"№66

апартамента и 3 бр... ателиета, с преработка по време на строителство на първи жилищен етаж, състояща се в обособяване на два апартамента от апартаменти А1, А2 и А3, съгласно одобрен технически инвестиционен проект, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.615.248, УПИ ІІ-233, кв.153 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ул."Левски"№32. Заповедта подлежи на обжалване по законосъобразност пред началника на Регионална дирекцията за национален и строителен контрол чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" при Община Бургас в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение.                         Същата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден от 8:30 до 12:30ч.     Гл...

Съобщение за издадени Заповеди №1694/02.07.2014 год. и №1814/16.07.2014 год. на Началник сектор „Зона Център-Юг“

офиси и 55 апартамента", с преработка по време на строителство, състояща се в промяна на предназначението на офис №317 в амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - дентална", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.612.168, УПИ VІ-2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас...

Съобщение до Катя Божинова

на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Динка Михайлова Пантелеева - Добрева

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Шериф Сали

на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър