Търсене за: "арт"

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014г.

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

За 2014 година са съставени 415 акта за общинска собственост. Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти и съдържа данни за 8074 броя имоти... Във връзка с разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗОС, в условията на одобрена Кадастрална карта, ще бъдат  постепенно преактувани  старите актове, след което ще се публикуват в електронен вид..    Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности...

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ”

Броят на уникалните посещения на страниците както на Община Бургас, така и на Общински съвет Бургас е нараснал спрямо предходната година. 4.     Разработен е проект на общинска безжична мрежа по стандарта 802.11 a/b/g/n/ac и базирана на нея система за видеонаблюдение за територията на град Бургас. 5.     В актуално състояние се поддържа електронния геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината. 6.     Администрацията е модернизирана с над 80 нови компютърни конфигурации и друга съвременна техника. 7.     Осигурени са нови сървърни системи и започна изграждане на център за възстановяване след инциденти. 8.     Извършени са разширения на компютърните мрежи в сградите на ул... За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас и се оформи стратегическа карта на общинската администрация... Опитът на Община Бургас в тази област е с международна известност и признанеие, като е описан в интернет страницата на софтуерния разработчик http://www.netsupportsoftware.com/resources-case.asp#nss. 15.                       В дирекцията се обработва и поддържа в актуално състояние информацията по измененията на технологичните карти и работните процеси. 16.                       Подготвен е набор от вътрешни документи в съответствие с изискванията на ISO за информационна сигурност. 17.                       На всички заявки за възникнали проблеми служителите от дирекцията реагират максимално бързо и с висок професионализъм, отчитайки факта, че в съвременното информационно общество качественото административно обслужване на населението, подготовката и успешното провеждането на всички дейности и проекти на администрацията са зависими в много голяма степен от изправното функциониране на информационните й системи. 18.                       Служители на дирекцията участваха в екипа по реализация на проекта Подобряване на виртуална достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи (SIVA). 19.                       Служители на дирекцията консултираха всички разработки и технически задания по проекти, свързани с доставка на компютърна техника, разработка на интернет страници и специализирани платформи в областта на информационните технологии.   20.                       Разширени са функциите и обхвата на системата за видеонаблюдение чрез внедряване на нов софтуер за видеонаблюдение и включване на над 20 нови камери, разположени в две нови зони за видеонаблюдение....

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,

Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на приоритетите в Програмата за управление на Община Бургас 2011- 2015 г., а именно: - Развитие и модернизацията на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене; -  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; -  Открито и динамично управление на Община Бургас; -  Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, която реализира местните потенциали и предимства; -  Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.    Искам изрично да подчертая, че реализираните проекти и дейности не биха били възможни без активната и конструктивна работа и подкрепа от страна на Общински съвет Бургас, за което изказвам своята благодарност на всички общински съветници.          С уважение: ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас      ...

Дейности

Страницата съдържа бързи връзки:

ОТКРИТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, АКТИВНИ ГРАЖДАНИ Европейски кодекс за добро поведение на администрацията Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа Харта на европейските градове /резюме/ Какво трябва да знаем?   6...

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Статут на кодекса Хартата на Европейския Съюз за основните права беше обявена на срещата на високо равнище в Ница през декември 2000 г... 41 от Хартата за основните права)1...

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

юни 2007 г./ одобри проекта на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво[1], като отбеляза ясно, че Стратегията отговаря на действителните потребности на местните власти на континента,   Декларираме и сме единодушни за следното: 1.         Подкрепяме Стратегията за иновации и добро управление, във вида, в който е приложена към настоящата Декларация; 2.         Приканваме Комитета на министрите да: а.         да създаде екип, съставен от членовете на Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и регионални власти и Управителния комитет за местна и регионална демокрация, със специалната задача - да приеме окончателния вариант на Стратегията с оглед на нейното приемане. b.         да покани всички страни-членки да се стремят да се ползват от достиженията на Стратегията по отношение на доброто управление, от една страна като въведат нейните инструментите, а от друга          като приложат други подходящи мерки, които могат да включват провеждане или ползване на опит от проведени вече инициативи или действия,  насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво. 3.         Призоваваме Конгреса също изцяло да се ангажира в по-нататъшното развитие и прилагане на Стратегията, включително чрез активно участие в Платформата на заинтересованите страни и подпомагане на процеса по приемането на Програми за действие. 4.         Приканваме Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Конференцията на международните неправителствени организации  на Съвета на Европа изцяло да подкрепят Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, и да изпълняват активна роля в Платформата на заинтересованите страни; 5.         Ангажираме се да продължим да работим за подобряване на местното управление, в добро партньорство с националните асоциации на местните власти, включително чрез, там където е необходимо, изработване на програми за действие за прилагане на Стратегията; 6.         Благодарим на правителствата и на асоциациите на местните власти от България, Норвегия, и Испания за тяхната готовност и ангажимент да тестват предложения Европейски етикет за иновации и добро управление; 7.         Решаваме да направим преглед на прилагането на Стратегията и на Европейския етикет за иновации и добро управление по време на следващата ни сесия... Доброто управление се е превърнало в парадигма, посредством която се осъществяват на практика ценностите и стандартите на демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Държавните и правителствените глави на страните-членки на Съвета на Европа, на своята Трета среща на върха във Варшава през 2005 г., декларираха, че: "ефективната демокрация и доброто управление на всички нива са от съществена важност за предотвратяването на конфликти, утвърждаването на стабилитета и подпомагането на икономическия и социален прогрес, и следователно, за създаването на устойчиви общности, където хората искат да живеят и работят, сега и в бъдеще". С оглед постигането на тази цел е необходимо да бъдат предприети действия на европейско и национално ниво. Настоящата стратегия, която се основава на опита и придобитите уроци на страните-членки и тяхното сътрудничеството посредством Съвета на Европа, се стреми да инициира действия от страна на всички съответни заинтересовани страни на европейско, национално и местно ниво. І... Основни и непосредсвени цели   Основната цел на Стратегията е да мобилизира и стимулира действия от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че гражданите на всички европейски страни да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората. В преследване на тази цел, Стратегията си поставя следните три непосредствени цели: 1.      Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси; 2.      Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с посочените по долу 12 Принципа; 3.      Държавите (или регионалните власти - в зависимост от институционалната структура на съответната държава) да създават и утвърждават  институционални предпоставки относно подобряване на местното управление, основавайки се на вече съществуващите си ангажименти в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на Съвета на Европа. III...

2. Издадени Информационни материали в помощ на гражданите

- Моите права- Добро управление, открита администрация, активни граждани- Закон за управление на етажната собственост- Активни граждани, открита администрация, добро управление- Съдебна власт - Наръчник в помощ на гражданите- Моите права на европейски гражданин- Харта на европейските градове /резюме/- Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите...

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ С УЗАКОНЯВАНЕТО НА НЕЗАКОННИ СГРАДИ

За да стане един търпим строеж - законен строеж, трябва да има акт за узаконяване. ЗУТ § 127 /1/ Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване...