начало на съдържание

Търсене за: арт

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Решения на РИОСВ Бургас

отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали, текстилни материали в УПИ VІІ-13, кв...

Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул...

Инвестиционно предложение на "МЕТАЛ СТРИЙТ 2012” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр...

Инвестиционно предложение на "ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Обществен събирателен център с площадки за разделно събиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали, едрогабаритни отпадъци, биоразградими отпадъци, масово разпространени отпадъци и опасни битови отпадъци и реконструкция и модернизация на Претоварна станция за битови отпадъци "Капчето", гр...

Инвестиционно предложение на ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр...

Инвестиционно предложение на "ДЕСИ 0096” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр...

Инвестиционно предложение на "ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв...

Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Маринка, Община Бургас".   На изградената площадка ще се извършват "Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от опаковки, хартия, картон, пластмаса и каучук, стъкло, дървесни материали и текстилни материали, изключващи отпадъци от метални опаковки". ...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър