начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Съобщение до Мартин Хаусчилд Грюнбергер

Съобщение до Мартин Хаусчилд Грюнбергер - Управител на "СН ТРЕЙДИНГ" ЕООД и на "БУЛГАРИЕНИНВЕСТ" ЕООД   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме за издадена на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ, Заповед №1951/24.07.2013год...

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр... Бургас, целият с площ 1 892 кв.м, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  с площ 1 892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр...

Обявление за публикувани в Държавен вестник съобщения

Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас ; - ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73 и 07079.663.66 по КК на гр.Бургас, находящи се в ПЗ"Юг", за обособяване на зони за отдих, спорт и озеленяване, при съобразяване с предвижданията по ОУП - УЗ 22/Смф за обект "Картинг писта - ЮПЗ" и Атракцион "Преливниците"...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4, ст.3 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации и Протоколи.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Булстат / ЕГН Вид на задължение-то Вид на документа 1 №459/15.07.2013 г. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ********* ДПС ПРОТОКОЛ №459/21.03.2013 г. 2 №563/15.07.2013 г. ИВАН ПЕТКОВ ПАЗВАНТОВ ********* ДПС ПРОТОКОЛ №563/28.03.2013 г. 3 №879/15.07.2013 г. МАРИЯ ИЛЧЕВА АРНАУДОВА ********* ДПС ПРОТОКОЛ №879/17.05.2013 г. 4 №2604/15.07.2013 г. "ТОП ТРАНС" ООД ********* ДПС АУЗД №2604/14.05.2013 г. АУЗД №2605/14.05.2013 г. АУЗД №2607/14.05.2013 г. АУЗД №2608/14.05.2013 г. 5 №2792/15.07.2013 г. "КОРЕКТ СТРОЙ БИЛДИНГ" ООД ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №2792/15.05.2013 г. АУЗД №2793/15.05.2013 г. 6 №2816/15.07.2013 г. "РДР" ООД ********* ДПС АУЗД №2816/16.05.2013 г. АУЗД №2818/16.05.2013 г. АУЗД №2819/16.05.2013 г. АУЗД №2820/16.05.2013 г. 7 №2834/15.07.2013 г. "КОРЕКТ СТРОЙ ПАРТНЕРС" ООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №2834/16.05.2013 г. 8 №3247/15.07.2013 г. ЗЮМБЮЛА КРЪСТЕВА ХАДЖИЕВА ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3247/20.05.2013 г. 9 №3348/15.07.2013 г. "САРЧЕС" ООД ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №3348/21.05.2013 г. АУЗД №3349/21.05.2013 г. 10 №3423/15.07.2013 г. "ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС" ЕООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3423/22.05.2013 г. АУЗД №3434/22.05.2013 г. АУЗД №3425/22.05.2013 г. АУЗД №3426/22.05.2013 г. АУЗД №3427/22.05.2013 г. АУЗД №3428/22.05.2013 г. АУЗД №3429/22.05.2013 г. 11 №3430/15.07.2013 г. ЕТ "ДОНИКА - КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ" ********* ДПС АУЗД №3430/22.05.2013 г. АУЗД №3431/22.05.2013 г. 12 №3432/15.07.2013 г. "ТРАНСМАРК" ООД ********* ДПС АУЗД №3432/22.05.2013 г. АУЗД №3433/22.05.2013 г. АУЗД №3434/22.05.2013 г. АУЗД №3435/22.05.2013 г. АУЗД №3436/22.05.2013 г. АУЗД №3437/22.05.2013 г. АУЗД №3438/22.05.2013 г. АУЗД №3439/22.05.2013 г. АУЗД №3440/22.05.2013 г. АУЗД №3441/22.05.2013 г. АУЗД №3442/22.05.2013 г. АУЗД №3443/22.05.2013 г. АУЗД №3444/22.05.2013 г. АУЗД №3445/22.05.2013 г. АУЗД №3446/22.05.2013 г. АУЗД №3447/22.05.2013 г. 13 №3454/15.07.2013 г. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДЖАНГОЗОВ ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3454/28.05.2013 г. АУЗД №3455/28.05.2013 г. АУЗД №3456/28.05.2013 г. АУЗД №3457/28.05.2013 г. АУЗД №3458/28.05.2013 г. АУЗД №3459/28.05.2013 г. 14 №3465/15.07.2013 г. ЯНИ ЖЕЛЯЗКОВ КАЛЪЧЕВ ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3465/31.05.2013 г. АУЗД №3466/31.05.2013 г. 15 №24-00-845/15.07.2013 г. КАЛИН ДИМИТРОВ СТАТЕВ ********* ДПС АУЗД №24-00-845/1/2/3/4/5/6/7/8/30.05.3013 г.   Настоящият списък е в сила за периода от 15.07.2013 до 30.07.2013 г....

Съобщение за отчуждаване на поземлени имоти в регулацията на кв. Ветрен

Бургас, представляващи: бивш парцел XXI-195 /дв.408/,  бивш парцел XII в бивш квартал 19, по предходен план на населеното място и  имот с пл...

Съобщение за издадено разрешение за строеж за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда на „Народно читалище „Пробуда-1880г.“

за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда на "Народно читалище "Пробуда-1880г." съществуващ обект, находящ се в партера на бл.56, ж.к."Бр.Миладинови", гр.Бургас, УПИ І, кв.23. На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол  чрез Община гр.Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.   Гл ...

Съобщение за отчуждаване на имоти във връзка с Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Банево, кв.Ветрен и Минерални бани

и Удостоверение за идентичност на имена № 131/04.06.2013г., Валентин Димитров Петканчев в качеството си на единствен наследник на Вярка Георгиева Пашова, е собственик на бивш парцел  XXI-195, /дворище 408/  в бивш квартал 19 по предходен план на с.Житарово /сега кв.Ветрен/, Бургаска област, от който се отчуждават за улица 158 кв.м... и "Стандарт" на 03.06.2013 г., на интернет страницата на Община Бургас на 03.06.2013г., на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул... Бургас" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" удовлетворява важни обществени интереси за задоволяване на населението на цитираните квартали с питейна вода и осигуряване на пречистване на отпадъчните води, има проведена процедура за избор на изпълнител на проекта, сключен е договор, проекта е в процес на изпълнение и забавянето му ще доведе до финансови санкции за общинския бюджет. Предвид изложеното и на основание чл.25, ал...

Съобщение за отчуждаване на имоти във връзка с Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Банево, кв.Ветрен и Минерални бани

на Кмета на Община Бургас, е предвидено изграждане на пешеходна алея между  УПИ VІІ-49 в квартал 17 и   УПИ V-50 в квартал  28, осигуряваща  бърз достъп на живущите в вътрешността на кварталите 16, 29, 17 и 28 към ул... и "Стандарт" на 03.06.2013 г., на интернет страницата на Община Бургас на 03.06.2013г., на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул... Бургас" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" удовлетворява важни обществени интереси за задоволяване на населението на цитираните квартали с питейна вода и осигуряване на пречистване на отпадъчните води, има проведена процедура за избор на изпълнител на проекта, сключен е договор, проекта е в процес на изпълнение и забавянето му ще доведе до финансови санкции за общинския бюджет. Предвид изложеното и на основание чл.25, ал...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър