начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр... Бургас, целият с площ 1 892 кв.м, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  с площ 1 892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр... Рудник, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-988, с площ 505 кв.м., в квартал 76  по плана на с.Рудник - с...

Съобщение до Ана Младенова Петкова

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Мариана Асенова Велчева

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-23/08.05.2014г.

за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.16.1.113 В ЖИЛИЩЕ И ОФИС", находящ се на партер в съществуваща жилищна сграда в УПИ І, кв.171 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-22/08.05.2014г.

за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.616.203.2.13 В ЖИЛИЩЕ", находящ се на партера в жилищна сграда в УПИ І-5835,5836, кв.32 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас с административен адрес гр...

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.  № № и дата на съобщението Име на задълженото лице Булстат ЕГН Вид на задължението Вид на документа 1 № 4345/27.06.2014 г.   ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВ СРЕДКОВ ******* Данък върху недвижимите имоти Такса битови отпадъци Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №4345/20.06.2014 г..   2 № 2226/27.06.2014 г.   ВАНЯ КОСТОВА КОСТОВА ******* Данък върху недвижимите имоти Такса битови отпадъци Акт за установяване на задължение по декларация №2226/04.06.2014 г. 3 № 3852/27.06.2014 г.   ДИМИТЪР РАДУКОВ ДИМИТРОВ ******* Данък върху недвижимите имоти Такса битови отпадъци Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №3852/27.05.2014 г.. 4 № 3913/27.06.2014 г.   ДИМИТЪР ТОНЧЕВ БАКАЛОВ   ******* Данък върху превозните средства Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №3913/31.05.2014 г. 5 № 3911/27.06.2014 г.   РАЛИЦА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА ******* Такса за притежаване на куче   Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №3911/31.05.2014 г.   6 № 1302/27.06.2014 МАРТИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ ******* Данък върху превозните средства Акт за установяване на задължение по декларация №1302/28.04.2014 г. 7 № 3649/27.06.2014 г.   ГАНА СТОЯНОВА ГРОЗЕВА ******* Окончателен годишен патентен данък Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №3649/12.05.2014 г.  Настоящият списък е в сила за периода от 27.06.2014 г...

Съобщение до Йосиф Николов

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

№ 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация, Покана за доброволно изпълнение, Отговор.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.     № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на задължението Вид на документа 1. 3730/24.06.2014 Ваня Ванюшева Иванова ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП003730/14.05.2014 2 3880/24.06.2014 Мартин Михайлов Шибилев ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП003880/29.05.2014 3 3875/24.06.2014 Петя Боева Масри ДНИ, ТБО , ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП003875,3872,3871/29.05.2014 4 4229/24.06.2014 Христина Пантелеева Алексиева ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004229/16.06.2014 5 2530/24.06.2014 Дарина Георгиева Желязкова ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП002530,2531/13.03.2014 6 1868/24.06.2014 Иван Георгиев Михайлов ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001868/20.06.2008 7 5981/24.06.2014 Милослава Събева Костенска ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ005981/23.10.2013 8 6280/24.06.2014 Емин Рамадан Иляз ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ006280,6281,6282/25.10.2013 9 6912/24.06.2014 Гачо Грудов Стоянов ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ006912/01.11.2013 10 7455/24.06.2014 Тодор Димитров Кехайов ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007455/08.11.2013 и Отговор №94-01-11860/08.04.2014 11 7663/24.06.2014 Жечо Живков Иванов ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007663/11.11.2013 12 7688/24.06.2014 Никола Христов Павлов ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007688/11.11.2013 13 7821/24.06.2014 Янко Стойчев Стоев ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007821/12.11.2013 14 8775/24.06.2014 Румяна Драганова Драганова ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ008775/27.11.2013 15 9260/24.06.2014 Красимир Стефанов Петров ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ009260/03.12.2013 16 10306/24.06.2014 Радостин Йовчев Георгиев ДНИ, ТБО, ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010306, 10307/13.12.2013 17 10601/24.06.2014 Кристиян Жеков Вълканов ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010601/16.12.2013 18 11072/24.06.2014 Христо Минчев Петров ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ011072/19.12.2013     Настоящият списък е в сила за периода от 24.06.2014 г...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър