начало на съдържание

Търсене за: арт

Озеленяване

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Бургас - етап II";   Дърветата, предвидени за отсичане, попадащи в застроителното петно на новото тяло с топла връзка, са изброени по видове и брой както следва: - липа (Tilia sp.), №63 - 1 брой - обикновен явор (Acer pseudoplatanus), №№64,65,68 - 3 броя - череша (Cerasus avium), №69 - 1 брой Общо: 4 броя декоративни дървета и едно плодно дърво. Дърветата, предвидени за преместване по видове и брой са както следва:   - хималайски кедър (Cedrus deodara), №66 - 1 брой                         Общо: 1 брой декоративно дърво. *Номерата са от чартежа: "Фитосанитарна оценка" към проекта по част "Паркоустройство и благоустройство" Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 53 броя дълготрайни дървета, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция на Източна районна артерия от о.т...

Вътрешни правила

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/423/4417

Обхват на разработката в рамките на цял  квартал 2... Обхват на разработката по-вече от един квартал 3... /вътрешно-квартални пространства,  паркове, лесопаркове, специализирани паркове, спортни площадки, стадиони, плувни басейни  и др./ 6...

Малки обществени поръчки

„Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул.”Зора”идентификатор по кадастрална карта №07079.618.106, част от УПИ І, кв.1, ЦГЧ гр. Бургас.,

Проектиране и изграждане на обект: Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. «Зора», идентификатор по кадастрална карта №07079.618.106, част от УПИ І, кв.1, ЦГЧ гр. Бургас

Професионални гимназии

5. ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика...

Фестивали, конкурси, концерти и изложби

MTV - фестивал "Духът на Бургас" ("Spirit of Burgas")

със 6 сцени, барове, зона за журналисти, ВИП зона * Постави Бургас на фестивалната карта на Млада Европа през 2008г. * Уникално сътрудничество между Община Бургас и най-голямата музикална телевизия - MTV Излъчван по 9 MTV канала в 36 държави. Информация за фестивала “Духът на Бургас”  се намира на сайта: www.spiritofburgas.com...

25 март 2009 г. - 75 години от рождението на Христо Фотев


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър