начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър и Мариана Андрееви

на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Исмаил Велиев

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти по процедура с предмет: “Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и обект за бързо хранене”

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД  уведомява участниците и техните упълномощени представители в обявената процедура с предмет:"Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и обект за бързо хранене в сградата на "Хляб и   хлебни изделия" ЕООД с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на града на гр...

Инвестиционно предложение на «Стили Комерс» ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за изкупуване на пластмаса и хартия" с инвеститор "Стили Комерс" ООД, гр...

„Бургаски пазари" ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на изпълнител на строителство

на 11.10.2011 г.в седалището на "Бургаски пазари"ЕООД-гр.Бургас,ул."Цариградска" № 57 ,ет.2. 11.Разяснения по конкурсната процедура на тел.056/894 270 и 056/894 296до изтичане на срока за подаване на офертите.                                                                                     УПРАВИТЕЛ:                                                                                                       /С.Артинян/      ...

В Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет - Бургас

за одобряване на Общ устройствен план на гр.Бургас и неговите квартали с техните землища във фаза окончателен проект, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане и специфичните правила и норми по чл.13, ал.3 от ЗУТ, със следното изменение: Показателите за застрояване на УПИ ІІ, кв.1, поземлен имот с идентификатор 07079.618.4 по кадастралната карта на гр.Бургас стават 50% озеленяване и Кинт 0,5...

Oбнародвано решение в Държавен вестник бр. 43 от 07.06.2011г.

на Общински съвет - Бургас за одобряване на 1.Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV от ТП в УПИ І-48,49 (ПИ 07079.3.2353) до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас 2.Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на канализационен колектор за дъждовни води от ПИ 07079.3.1952 до ПИ 07079.2.216 /дере/ по кадастралната карта на гр.Бургас 3.Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод Ф250 за захранване на УПИ ІІ-1952 - ПИ 07079.3.1952 по кадастралната карта на гр.Бургас....

Обява за конкурс на Хлебозавода

Отрива процедура за провеждане на КОНКУРС за избор на изпълнител на: "Доставка и монтаж на оборудване за кухня в сградата на "Хляб и   хлебни изделия" ЕООД с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на града на гр... Определя следните условия и изисквания към кандидатите:             В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания за икономическото и финансово състояние ще се прилагат за обединението /консорциум и др./ като цяло. - Оборотът общо за последните три финансови години /2008, 2009 и 2010/ следва да бъде минимум 2 000 000 /два милиона/ лв без ДДС. - Оборотът от дейности с предмет, аналогичен с предмета на поръчката  да бъде не по-малък от 800 000/ осемстотин хиляди/ без ДДС общо за трите предходни години /2008, 2009 и 2010 г./; - Участниците трябва да са изпълнили минимум 5 (пет) договора с предмет аналогичен на предмета на поръчката през последните три години /2008, 2009 и 2010 г./. - Участникът да представи минимум 4 препоръки за добро изпълнение, придружаващи описаните договори.               - Участникът да докаже, че разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката от минимум 2 специалисти с миниму 3 години стаж по специалността, с квалификация за професионални електроуреди в областта на поръчката.               - Участникът да декларира, че ще осъществява гаранционна поддръжка за срока на гаранцията, като поеме всички разходи - транспорт, труд, резервни части и др.               - Участникът да докаже възможност за осъществяване на сервизни услуги в собствен сервиз или чрез сервизен партньор.               - Участникът да декларира, че при повреда ще осигури сервиз на място не по-късно от 24 часа от заявката.        - Участникът следва да представи техническо предложение, в което да опише техническите параметри на предлаганото оборудване...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър