начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4, ст.3 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Булстат / ЕГН Вид на задължение-то Вид на документа 1 №6424/19.10.2012 г. ДОТАН МАЙКЪЛ ГИЛАД ********* ДНИ, ТБО ПДП №6424/20.08.2012 г. 2 №6715/19.10.2012 г. "АКВА ТРЕЙД" ООД ********* ДПС ПДП №6715/04.09.2012 г. ПДП №6716/04.09.2012 г. ПДП №6718/04.09.2012 г. ПДП №6719/04.09.2012 г. ПДП №6721/04.09.2012 г. 3 №6891/19.10.2012 г. РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ХРИСТОВ ********* ДПС ПДП №6891/10.09.2012 г. 4 №6894/19.10.2012 г. МАРИЯ ТАНЕВА КОЛЕВА ********* ДНИ, ТБО, ДПС ПДП №6894/10.09.2012 г. ПДП №6895/10.09.2012 г. 5 №6912/19.10.2012 г. МАРИЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА ********* ДНИ, ТБО ПДП №6912/10.09.2012 г. 6 №6921/19.10.2012 г. АЛЕКСАНДЪР МАРТИНОВ АЛДИНОВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС ПДП №6921/10.09.2012 г. ПДП №6922/10.09.2012 г. ПДП №6923/10.09.2012 г. ПДП №6924/10.09.2012 г. 7 №6943/19.10.2012 г. СИМЕОН СТАЙКОВ СИМЕОНОВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС ПДП №6943/11.09.2012 г. ПДП №6944/11.09.2012 г. ПДП №6945/11.09.2012 г. ПДП №6946/11.09.2012 г. ПДП №6948/11.09.2012 г. 8 №7285/19.10.2012 г. СТАНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА ********* ДНИ, ТБО ПДП №7285/19.09.2012 г. ПДП №7286/19.09.2012 г. 9 №7433/19.10.2012 г. ИВАН БОНЕВ БОНЕВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС ПДП №7433/29.09.2012 г. ПДП №7434/29.09.2012 г. ПДП №7435/29.09.2012 г.   Настоящият списък е в сила за периода от 19.10.2012 до 02.11.2012 г....

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.   № № и дата на ПОКАНА/АУЗД Име на задълженото лице Булстат ЕГН Вид Задълж Вид на документа 1 7012/22.10.2012Г. ПАВЕЛ ЯНКОВ РАДЕВ --------   АУЗД7012/19.09.2012г. 2 6943/22.10.2012Г. МИХАИЛ СТЕФАНОВ ТОТЕВ --------   АУЗД943/17.09.2012г. 3 6944/22.10.2012Г. ГЕОРГИ КОСТОВ ВЪЛЧЕВ --------   АУЗД6944/17.09.2012Г. 4 7024/22.10.2012Г. ЛЕЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ --------   АУЗД7024,7023/19.09.2012Г. 5 7393/22.10.2012Г. ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАНДАЖИЕВА --------   АУЗД7393/04.10.2012Г. 6 6886/22.10.2012Г. ЛЮБЕН ИВАНОВ ЗАРЕВ --------   АУЗД6886,6885/13.09.2012Г. 7 6874/22.10.2012Г. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА --------   АУЗД6874/13.09.2012Г. 8 7415/22.10.2012Г. ВАРТИК АСВАЗАДУРЯН --------   АУЗД7415/04.10.2012Г. 9 7414/22.10.2012Г. ЕДУАРД АСВАЗАДУРЯН --------   АУЗД7414/04.10.2012Г. 10 7413/22.10.2012Г. ЕЛИЗАБЕТ ШАФРАН --------   АУЗД7413/04.10.2012Г. 11 7091/22.10.2012Г. ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ ----------   АУЗД7091/21.09.2012Г. 12 6935/22.10.2012Г. ИРЕНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА -----------   АУЗД6935,6934/17.09.2012 г. 13 6584/22.10.2012Г. ВАСИЛ ХРИСТОВ ЙОСИФОВ   ---------   ПДП7196/17.09.2012Г. 14 7087/22.10.2012Г. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ -----------   АУЗД7087,7085/21.09.2012Г. 15 4870/22.10.2012Г. СПЕКТРУМ ООД --------   ПДП6659/31.08.2012Г. 16 1429/22.10.2012Г. СТОЯНЧО АТАНАСОВ ТРАКИЙСКИ -------   ПДП7514/04.10.2012Г. 17 6876/22.10.2012Г. ИВАН СЛАВОВ ДРАЛЧЕВ ------------   АУЗД6876/13.09.2012Г.   Настоящият списък е в сила за периода от 22.10.2012 г...

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-42/03.09.2012 г.

за "ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.58.8.12 В ЖИЛИЩНА СГРАДА" , находяща се в ПИ с идентификатор 07079.608.58 по КККР на гр.Бургас, УПИ VІІ-907, кв.170 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, с административен адрес: гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-43/03.09.2012 г.

"ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.58.8.18 В ЖИЛИЩНА СГРАДА", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.608.58 по КККР на гр.Бургас, УПИ VІІ-907, кв.170 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, с административен адрес: гр...

Инвестиционно предложение на "ЕМ АЙ ДЖИ СПОРТС” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за изкупуване на пластмаса и хартия" с инвеститор "ЕМ АЙ ДЖИ СПОРТС" ЕООД, гр...

Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 37/12.11.2012 г.

Трябва да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на ENA Quality Standards (ЕNA стандарт за качество), като всяка партида посадъчен материал се приема с двустранно подписан приемателен протокол...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на   Акт за установяване на задължения по декларация.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на задължението Вид на документа 1 4538/14.11.2012 Недялка Василева Радева ДНИ и ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ004538/15.06.2012 2 4539/14.11.2012 Даниел Мартинов Севов ДНИ и ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ004539, 4540/15.06.2012 3 5510/14.11.2012 Станка Тонева Тодорова ДНИ и ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ005510/24.07.2012 4 7119/14.11.2012 Анка Калчева Михова ДНИ и ТБО, ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007119, 7120/24.09.2012 5 7121/14.11.2012 Мария Георгиева Иванова ДНИ и ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007121/24.09.2012 6 7202/14.11.2012 Апостол Стоянов Апостолов ДНИ и ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007202/27.09.2012 7 7487/14.11.2012 Зюмбюла Йорданкина Янчева ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ00007487/09.10.2012     Настоящият списък е в сила за периода от 14.11.2012 г...

Съобщение до всички собственици на бл. 126, 127, 128 в ж.к. "Меден рудник"

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ  за УПИ ІV, квартал 60б, по плана на зона "Г", ж.р...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър