начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Обявление за отчуждаване на имоти за общински нужди

Бургас“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.“, с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически  лица:   Поре-ден № №  на имот Квартал по ПУП- ПРЗ Местонахождение Предназначение  на имота по ПУП - ПР Площ за отчужда-ване /кв.м./ Собственик Размер на дължимото обезщете-ние /лв./ 1. 714 2 и 3 В.з...

Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на част от имот

1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-ПРЗ  за квартал  Ветрен, гр.Бургас, с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, във връзка с обект "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кв...

Съобщение до Танка Донска

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж № П-25/21.06.2013г.

за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.182.1.10, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.609.182, УПИ ХV-2024, кв.65 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас с административен адрес гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж № П-29/16.07.2013г.

за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.98.1.9, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В САЛОН ЗА ФРИЗЬОРСКИ, КОЗМЕТИЧНИ, МАНИКЮР И ПЕДИКЮР УСЛУГИ", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.611.98, УПИ VІ-1221, кв.102 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес гр...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4, ст.3 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Булстат / ЕГН Вид на задължение-то Вид на документа 1 №3671/15.08.2013 г. "ДОЛОРЕС" ООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3671/03.07.2013 г. 2 №3727/15.08.2013 г. "М И ТРАНС" ЕООД ********* ДПС АУЗД №3727/03.07.2013 г. 3 №3829/15.08.2013 г. "БЛАГОУСТРОИТЕЛ 2000" ЕООД ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №3829/04.07.2013 г. АУЗД №3830/04.07.2013 г. АУЗД №3831/04.07.2013 г. АУЗД №3832/04.07.2013 г. АУЗД №3833/04.07.2013 г. АУЗД №3834/04.07.2013 г. АУЗД №3835/04.07.2013 г. АУЗД №3836/04.07.2013 г. АУЗД №3837/04.07.2013 г. АУЗД №3838/04.07.2013 г. АУЗД №3839/04.07.2013 г. 4 №3842/15.08.2013 г. "АВТОТРЕЙД " ООД ********* ДПС АУЗД №3842/04.07.2013 г. АУЗД №3843/04.07.2013 г. АУЗД №3844/04.07.2013 г. АУЗД №3845/04.07.2013 г. АУЗД №3846/04.07.2013 г. АУЗД №3847/04.07.2013 г. АУЗД №3848/04.07.2013 г. АУЗД №3849/04.07.2013 г. АУЗД №3850/04.07.2013 г. АУЗД №3851/04.07.2013 г. АУЗД №3852/04.07.2013 г. АУЗД №3853/04.07.2013 г. АУЗД №3854/04.07.2013 г. АУЗД №3855/04.07.2013 г. АУЗД №3856/04.07.2013 г. АУЗД №3857/04.07.2013 г. АУЗД №3858/04.07.2013 г. АУЗД №3859/04.07.2013 г. АУЗД №3860/04.07.2013 г. АУЗД №3861/04.07.2013 г.тггГГ 5 №3862/15.08.2013 г. ЕТ "БУЛЕВАРД - МИХО НИКОЛОВ" ********* ДПС АУЗД №3862/04.07.2013 г. 6 №3863/15.08.2013 г. ИНВЕСТИТОРСКА КЪЩА "Е ЕНД И" ЕООД ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №3863/04.07.2013 г. АУЗД №3864/04.07.2013 г. АУЗД №3865/04.07.2013 г. АУЗД №3866/04.07.2013 г. АУЗД №3867/04.07.2013 г. АУЗД №3868/04.07.2013 г. 7 №3869/15.08.2013 г. "КУИН - ДИС" ЕООД ********* ДПС АУЗД №3869/04.07.2013 г. АУЗД №3870/04.07.2013 г. АУЗД №3871/04.07.2013 г. АУЗД №3872/04.07.2013 г. АУЗД №3873/04.07.2013 г. АУЗД №3874/04.07.2013 г. АУЗД №3875/04.07.2013 г. АУЗД №3876/04.07.2013 г. АУЗД №3877/04.07.2013 г. АУЗД №3878/04.07.2013 г. АУЗД №3879/04.07.2013 г. 8 №3957/15.08.2013 г. ПЕТКО ГОЧЕВ ГОЧЕВ ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3957/05.07.2013 г. 9 №3963/15.08.2013 г. АТАНАС ТРЕНДАФИИЛОВ КАЛОЯНОВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №3963/05.07.2013 г. АУЗД №3964/05.07.2013 г. АУЗД №3965/05.07.2013 г. АУЗД №3966/05.07.2013 г. 10 №3995/15.08.2013 г. "ФАВОРИТ" ООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №3995/08.07.2013 г. АУЗД №3996/08.07.2013 г. АУЗД №3997/08.07.2013 г. 11 №4003/15.08.2013 г. "В.С.Д." ЕООД ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4003/08.07.2013 г. АУЗД №4004/08.07.2013 г. 12 №4007/15.08.2013 г. "ФЕНИКС - 99" ООД ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №4007/08.07.2013 г. АУЗД №4008/08.07.2013 г. АУЗД №4009/08.07.2013 г. АУЗД №4010/08.07.2013 г. АУЗД №4011/08.07.2013 г. 13 №4062/15.08.2013 г. МАРИН МИХОВ ТЕНЕВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №4062/09.07.2013 г. АУЗД №4063/09.07.2013 г. АУЗД №4064/09.07.2013 г. АУЗД №4065/09.07.2013 г. АУЗД №4066/09.07.2013 г. АУЗД №4067/09.07.2013 г. АУЗД №4068/09.07.2013 г. 14 №4070/15.08.2013 г. ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ГЕРГИЕВА ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4070/09.07.2013 г. АУЗД №4071/09.07.2013 г. АУЗД №4072/09.07.2013 г. 15 №4073/15.08.2013 г. ПЛАМЕН МИХАИЛОВ ДИМОВ ********* ДНИ, ТБО, ДПС АУЗД №4073/09.07.2013 г. АУЗД №4074/09.07.2013 г. АУЗД №4075/09.07.2013 г. АУЗД №4076/09.07.2013 г. АУЗД №4077/09.07.2013 г. 16 №4080/15.08.2013 г. ЖЕНЯ СТОЯНОВА НАРЕНДРА ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4080/09.07.2013 г. АУЗД №4081/09.07.2013 г. АУЗД №4082/09.07.2013 г. 17 №4083/15.08.2013 г. ЕВА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4083/09.07.2013 г. АУЗД №4084/09.07.2013 г. 18 №4085/15.08.2013 г. "БРАТЯ ЯНЕВИ" ЕООД ********* ДПС АУЗД №4085/09.07.2013 г. 19 №4087/15.08.2013 г. "ВЕНОКАР" ЕООД ********* ДПС АУЗД №4087/09.07.2013 г. АУЗД №4088/09.07.2013 г. АУЗД №4089/09.07.2013 г. АУЗД №4091/09.07.2013 г. АУЗД №4092/09.07.2013 г. АУЗД №4093/09.07.2013 г. АУЗД №4094/09.07.2013 г. АУЗД №4095/09.07.2013 г. 20 №4105/15.08.2013 г. ЕТ "КОРДИМ - КРАСИМИР ЛАЗАРОВ" ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4105/09.07.2013 г. АУЗД №4106/09.07.2013 г. 21 №4269/15.08.2013 г. "ЕВРОБИЛД - 68" ЕООД ********* ДПС АУЗД №4269/17.07.2013 г. 22 №4270/15.08.2013 г. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ДИМОВ ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4270/17.07.2013 г. 23 №4273/15.08.2013 г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ********* ДНИ, ТБО АУЗД №4273/17.07.2013 г. АУЗД №4274/17.07.2013 г. АУЗД №4275/17.07.2013 г. 24 №4298/5.08.2013 г. "СТАРТ ТРАНС" ООД ********* ДПС АУЗД №4298/22.07.2013 г. АУЗД №4299/22.07.2013 г. АУЗД №4300/22.07.2013 г. АУЗД №4301/22.07.2013 г. АУЗД №4302/22.07.2013 г. АУЗД №4303/22.07.2013 г. АУЗД №4304/22.07.2013 г. АУЗД №4305/22.07.2013 г. АУЗД №4306/22.07.2013 г. АУЗД №4307/22.07.2013 г. АУЗД №4308/22.07.2013 г. АУЗД №4309/22.07.2013 г. АУЗД №4311/22.07.2013 г. АУЗД №4312/22.07.2013 г. 25 №200-00-83/1/15.08.2013 г. ИВАН СТОЯНОВ ДЖОКОВ ********* ДПС АУЗД №200-00-83/1/15.08.2013 г.   Настоящият списък е в сила за периода от 15.08.2013 до 29.08.2013 г.        ...

Уведомление до Мария Рийдър

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за КОО, бензиностанция и газстанция

/детска ясла - 816.88 /осемстотин и шестнадесет цяло осемдесет и осем стотни/ кв.м.         Застроената площ на проектната сграда е както следва:             - сутерен /кота -3.30 м/ - 230.11 /двеста и тридесет цяло тридесет и една сотна/кв.м.             - партерен етаж /кота +-0.00 м/ - 451.31 /четиристотин тридесет и едно цяло тридесет и една стотна/ кв.м.             - 1 етаж /кота +3.00 м/ - 362.57 /триста шестдесет и ддве цяло петдесет и седем сотни/ кв.м., в УПИ I /едно римско/, кв...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър