Търсене за: "арт"

Добре дошли в Бургас!

Перпективи за развитие

Община Бургас разработва и осъществява широкомащабни проекти, насочени към изграждането на иновативна икономическа, социална и техническа инфраструктура.Публично-частните партньорства представляват един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура... Община Бургас разработи програма за прилагане механизма на ПЧП за реализация на малки благоустройствени мероприятия, както и изготви карта с обекти и услуги за ПЧП на територията на общината.         Приоритетните области за публично-частни партньорства на Община Бургас са в сферата на:   Социалните дейности; Образование, наука, култура; Здравеопазване; Спорт и туризъм; Екология; Транспорт; Инфраструктура; Изграждане на енергийни мощности и инфраструктура от възобновяеми енергийни източници; Създаване на устойчива икономическа среда на база на високотехнологични производства. Намирането на възможности за директно финансиране за общинските проекти и програми е в резултат на непрекъснат диалог и дискусия с бизнеса в града за участие във формирането на политики на регионално, национално и европейско ниво... и очаква подходяща печалба за вложения ресурс, гаранции за възвращаемост на вложените инвестиции, както и възвращаемостта им. Успешни публично-частни партньорства са: Концесия на спирките от градския транспорт; Спортна зала "Никола Станчев" в ж.к...

http://www.burgas.bg/bg/info/details/25/7662

С 24 млн от тях ще бъдат закупени 67 чисто нови екологични автобуса, стандарт ЕВРО 5... За сравнение, в момента 90 % от автобусите на градския транспорт в Бургас са със стандарт ЕВРО 0 и ЕВРО 1... Прилежащите квартали ще се обслужват от допълнителни 6 линии...

Заместник кметове

Атанаска Николова

ръководи дейността на Дирекция «Евроинтеграция» на Община Бургас и отговаря за привличане и ефективно усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския Съюз, както и за международните връзки и партньорства на Общината. От 1999г...

Харта на клиента

http://www.burgas.bg/bg/info/details/71/3621

          УТВЪРДИЛ: ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   ХАРТА  НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Хартата на клиента залага съвременни и по-високи стандарти и съдейства за подобряване на административното обслужване в Община Бургас. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ХАРТАТА Да подобрява достъпа до административни услуги; Да предоставя по-качествено административно обслужване; Да насърчава участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите - начин на предоставяне, качество и стандарти за изпълнение; Да помага на клиентите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване; Да подпомага служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги. За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖДАНЕ Отношение към Вас, клиенти: Да Ви предоставяме еднакъв достъп до услугите; Да имаме равнопоставено отношение към всички Вас; Да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки един от Вас и всичко това независимо от Вашите потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения. Да постигаме високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват; Да осигурим прозрачност, отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване; Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция; Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация; Да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни; Да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания. Информация за Вас, клиенти: При директната ни комуникация да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ Вашите изисквания; Ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите Ви ще получавате и от информационните табла, намиращи се на източната страна на Община Бургас, от киоска в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, от Интернет-страницата на Община Бургас www.burgas.bg; За Вас сме подготвили ясни и лесно разбираеми формуляри и заявления, за да се опрости процеса на обслужване; Всеки служител от общинската администрация излиза от анонимност и носи персонална отговорност за свършената си работа за Вас и Вие можете да го идентифицирате от картата с имената, длъжността му и звеното към което принадлежи... Това е ситуацията, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва от Вас пред Административния съд. Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас; Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове; Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получите отговор. Механизми за обратната връзка от клиента: Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на административните услуги; Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате вече споменатите различни канали за достъп; Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Бургас; Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо администриране. А от Вас клиенти ще очакваме: Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение; Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти; Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация; Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга; Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме. Отговорност и отчетност: Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й; Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение; Ние се ангажираме постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги. Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок... Добросъвестното изпълнение на служебните ни задължения говори за висококачествена администрация и доволно общество. Условията на бързоразвиващата се администрация налагат общинската администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете. Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет - Бургас. Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни. Хартата е утвърдена със заповед на Кмета на Община Бургас № 1920 от 16.07.2008 г...

Историческа справка

http://www.burgas.bg/bg/info/details/91/1464

Първата карта, показваща очертанията на града, датира от 1854 г...

ISO

Община Бургас притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2007-2011 г., за 2008г.

http://www.burgas.bg/bg/info/details/284/2768

Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството беше извършено следното: За създаване на по-добри условия за живот и изравняване на стандартите в благоустройството между централна градска част, кварталите и съставните селища, чрез Дирекция "Устройство на територията" са проведени процедури и реализация на обекти по капиталова програма и дарения:Бюджетни средства 1. Проведена процедура за поддържане на паркова мебел, архитектурни елементи - сключен договор за изпълнение до 31.12.2008г., реализирани нови пейки в Приморски парк, подмяна на детски съоръжения по детски площадки 11 във всички териториални дирекции, поставяне на кошчета за отпадъци по детски площадки, разставяне на бетонови кошчета за отпадъци по районни паркове и градини, боядисване и лакиране на пейки градина пред Интер-хотел България, ремонт и боядисване на пейки пред Община Бургас, пребоядисване пейки Градина Гаров площад и ремонт на шапки по подпорни стени, ремонт и пребоядисване на детски съоръжения в детски площадки в междублокови пространства и др. Капиталова програма и дарения 1. Обект № 932 Проведена процедура и сключен договор за ограда гробищен парк с.Маринка - финализирано годишна задача 20000лв - реализация 15000лв.Обекта приключен до септември 2008г.2. Обект № 821 Проведена процедура за ограда гробищен парк кв.Долно Езерово в реализирано 12000лв.3. Обект № 818 Основен ремонт спортна площадка УПИ І, кв.43г к-с"Лазур" - изпълнител БКС /по капиталова програма/ - финализирано 50000лв... Благоустрояване, крайулични паркинги, ул."Цар Симеон І", гр.Бургас стартирало проектиране... "Сан Стефано" към БСУ - стартирала процедура за избор на изпълнител. Разширяване на сградния фонд, обновяване на МТБ в системата на образованието 1.ОДЗ №6 в УПИ І, кв.7, кв."Бр...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2007-2011 г., за 2009г.

http://www.burgas.bg/bg/info/details/441/5079

Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството беше извършено следното:   За създаване на по-добри условия за живот чрез Дирекция "Устройство на територията" са проведени процедури и реализация на обекти по капиталова програма, дарения и с бюджетни средства:          Списък на обектите и усвоените средства по дейности и райони:   СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ЦДГ кв... - приключил -  Вътрешно кварт... - изпълнени          -  Източна районна артерия РЦ "М...