начало на съдържание

Търсене за: арт

Културен календар 2010

Културен календар 2010

- 7.03. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА МУЗИКА "ВЪРБАН ВЪРБАНОВ" 11.03 - 18.03. МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ "СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ  "НА БРЕГА”  -  повече тук Програма на МФФ София филм фест  "На брега" НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ХРИСТО ФОТЕВ" 26.03. ДЕН НА ТРАКИЯ Културна програма за мeсец март А П Р И Л ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 5.04...

ПРОЕКТ: "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/476/5448

На 5 октомври  2009 година между  Министерството на образованието,младежта  и науката и Община Бургас беше подписан договор с регистрационен № ВG051РО001-4.2.03/93 от 05.10.2009 година  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проектно предложение  № ВG051РО001-4.2.03 -0078 "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо". по Схема за безвъзмездна финансова помощ  ВG051РО001-4.2.03 "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".   За повече информация посетете сайта на "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" на адрес: http://programa-schools.burgas.bg/   І.Цели на проекта Общата цел на проекта  "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"  е да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие,пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване  и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности в училищата на територията на Община Бургас.                                                    В рамките на  тази обща цел настоящият проект си поставя следните специфични цели: v     Да се създадат ритуали и символи в 22 училища в Община Бургас; v     Да се създадат клубове за драма и сценични изкуства към 9 училища в Община Бургас; v     Създаване на  клубове по екология и устойчиво развитие в 12 училищя в Община Бургас за приобщаване на подрастващите към системно, целенасочено и щадящо общуване с природата и получаване на добра екологична култура; v     Да се организират два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите"Моят роден край",Младежки фестивал на европейските културни цинности и Празник на младия еколог в Община Бургас. v     Изпълнение на ремонтни  работи на Актовата зала на ОУ"Бр.Миладинови"   ІІ.Планирани дейности Проектът  "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо"  обхваща : v     Дейности по ритуалилизация на училищния живот  и представяне на фестивал  на празника на Бургас v     Изграждане и развитие на 9 Клуба по драма и сценични изкуства v     Създаване  на 12 Клуба  за  устойчиво развитие и екология  v     Организиране на два междуучилищни фестивала и един празник съответно по темите:Моят роден край-м.март,Младежки фестивал на европейските културни ценности в деня на Европа,9 май и Празник на младия еколог v     Ремонт на Актовата зала в ОУ"Бр.Миладинови"включващ: - архитектурно строителни работи - ремонт на ЕЛ Инсталация - ремонт на ОВИнсталация   Проектът обхваща 37  училища от  Община Бургас както следва: Професионални гимназии - 6 1.Търговска гимназия 2.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ) 3.Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия"К.Фичето" 4.Професионална гимназия по туризъм "Проф.Ас.Златаров" 5.Професионална гимназия по електротехника и електроника"К.Фотинов" 6.Професионална гимназия по транспорт Профилирани гимназии - 5 7.Природоматематическа гимназия "Акад.Н.Обрешков" 8.Профилирана гимназия с изучаване на романски езици"Г.С.Раковски" 9.Профилирана гимназия с преподаване на английски език"Г.Милев" (АЕГ"Г.Милев) 10.Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" (НЕГ "Гьоте") 11.Профилирана гимназия за чужди езици"В.Левски" (ГЧЕ"В.Левски) Средни общообразователни училища - 9 в това число  Спортно училище 12.СОУ"Св.Св.Кирил и Методий" 13.СОУ"П.Росен" 14.СОУ"Д.Дебелянов" 15.СОУ"Ив.Вазов" 16.СОУ"К.Петканов" 17.СОУ"Д.Чинтулов" 18.СОУ"К.Преславски" 19.СОУ"Й.Йовков" 20.Спортно училище"Ю.Гагарин" Основни училища 16 и 1 начално училище 21.ОУ"Св.Кл.Охридски" 22.ОУ"Л.Каравелов" 23.ОУ"П.Р.Славейков" 24.ОУ"Св.Княз Борис І" 25.ОУ"П.Яворов" 26.ОУ"Бр.Миладинови" 27.ОУ"В.Априлов" 28.ОУ"Найден Геров"-к/с"Меден Рудник" 29.ОУ"Ел.Пелин" 30.ОУ"А.Страшимиров" 31.ОУ"Хр.Ботев"-кв."Победа" 32.Начално базово училище "М.Лъкатник"-к/с"Славейков" 33.ОУ""В.Левски"-кв.Горно Езерово 34.ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море 35.ОУ"Хр.Ботев"-кв.Ветрен 36.ОУ"Хр.Ботев" - кв.Сарафово 37.ОУ"В.Левски"-гр.Българово Броят на лицата, включени в пректа е 1470... Ремонтирана модерна  актова зала  в  ОУ"Бр.Миладинови" за учениците и децата. 4.Обществеността е информирана за добре изпълнения проект и целесъобразното изразходване на средствата.   Тази информация  е подготвена  в рамките на проект   "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европийския съюз чрез Европейския социален фонд(ЕСФ) и цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Бургас.   ПРОЕКТ: "Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" ИНФОРМАЦИЯ - целеви групи, кратко описание на дейностите   І направление   ДЕЙНОСТ 2: Ритуализация на училищния живот и представяне на фестивал "Моят роден край - Бургас"   Участват 660 ученика от 22 училища КООРДИНАТОР:  НЕДИ АБРАШЕВА-пом.директор в ГРЕ"Раковски"   ПАРТНЬОР: ГРЕ "Г.РАКОВСКИ"   1.ГРЕ "Г.Раковски"-над 15 години(20 девойки и 10 момчета) 2.Техникум по икономика-открит 1905 година(над 15 години-18 девойки и 12 момчета) 3.Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника(ПГМЕЕ)(над 15 години-10 дев... 22 училищни презентации за историята,символите и ритуалите в съответните училища 4.Конкурс за есе и рисунка на тема "Моят роден край" 5.Двудневен междуучилищен фестивал "Моят роден край" през месец март 6.Сборник "Училищния живот в Бургас-история и съвременност" 7.Диск с презентациите 8.Рекламен филм за училищните  ритуали в Община Бургас на тема "Моят роден край-Бургас"   Основната група от училища са тези, коита са едни от първите училища открити в Бургас...

Малки обществени поръчки

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

картини и 5 бр...

Дружество на българските фантасти "Тера фантазия"-Бургас

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/504/6089

В сдружението участват както утвърдени творци, така и млади, стартиращи в жанра автори.   Председател:Атанас Славов - фантастолог, писател, съставител на сборници, издател Координатор:Емануил Арнаудов - мениджър културни дейности, продуценттел/факс.: 056 530 823, тел: 0877 656 775 , e-mail: bf_as@abv.bg   Въпреки краткото си съществуване, дружеството развива сериозна творческа и организационна дейност. Още с учредяването си /2009 г/, във връзка с Празника на Бургас през декември с.г., «Тера фантазия» стартира ежегоден Национален младежки литературен конкурс на фантастична тематика  - "Миналото, настоящето и бъдещето на град Бургас, бургаския залив, екологията и морето"... на e-mail:fant_bs@abv.bg/ - откри изложба от компютърни графики и рисунки с фантастична тематика -  проведе атрактивно откриване на  "Фант-фент  сезон`2010".    От 13 юни до 13 юли 2010 г.,  съвместно с Клуба за фантастични изкуства, стартира  второто издание на единствения в България ФЕСТИВАЛ НА ФАНТАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА "ТЕРА ФАНТАЗИЯ"...

Културен календар 2011

Културен календар за 2011

Я Н У А Р И 06.01. 163 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ ЙОРДАНОВДЕН /БОГОЯВЛЕНИЕ/ - ВОДОСВЕТ НА БОЙНИТЕ ЗНАМЕНА 21.01. ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ /БАБИНДЕН/ Културна програма за месец януари Програма по повод 6 януари 2011 - Йордановден /Богоявление/ и честване на 163 години от рождението на Христо Ботев Ф Е В Р У А Р И 06.02. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БУРГАС ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО 19.02. 138 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Културна програма за месец февруари Програма по повод 133 години от Освобождението на Бургас от османско владичество М А Р Т 03.03. 133 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ "СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ  "НА БРЕГА”  -  повече тук 26.03. ДЕН НА ТРАКИЯ Културна програма за месец март А П Р И Л НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ НЕМСКИ И АВСТРИЙСКИ АВТОРИ 22.04. СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА 24.04. ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ДЕН НА АРМЕНЦИТЕ 24.04. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 27 - 30 ...

Читалища на територията на Община Бургас

НАРОДНО ЧИТАЛАИЩЕ "ПРОБУДА 1880", ГР.БУРГАС

В партньорство със социалните институции на територията на общината работи по програма за интерграция и рехабилитация на деца и възрастни в неравностойно положение...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1940", ГР.БУРГАС

Щерю Тодинов, Димитър Добрев, Елена Сидерова, Маринка Градева и др., по искане на хора от квартала до Старата гара, подават молба до Община Бургас да се разреши откриване на читалище... На 3 март с.г... Жители на квартала даряват парични суми и 300 книги, с които се поставя началото на библиотечния фонд. През годините читалището развива богата и разнообразна художествено-творческа, образователна и културна дейност...

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ 1940", ГР.БУРГАС

На 24.11.1940 година в квартал "Александър Георгиев Коджакафалията" /днес к-с "Братя Миладинови"/ директорът на училището Тодор Нейков провежда в една от класните стаи събрание, на което се учредява читалището под името "Александър Георгиев".Сред учредителите личат имената на известни личности в различни области на културния живот на града. На 03.03.1945 година на Общо събрание Управителният съвет преименува читалището на името на бележития наш учен проф.Асен Златаров.От тази дата във всички документи то носи това име. Читалището премества своята база на ул."Александровска", № 147 през 1956 година и от тогава то обслужва район в центъра на града с жители около 30 000 души. Към него се създават: танцов и фолклорен състав от млади ентусиазирани танцьори и певци, кръжок по изобразително изкуство и кукловодство, руска полудневна детска градина, състав за модерни танци, група за автентичен фолклор, камерен ансамбъл за църковно-славянско песнопеене "Йоан Златоуст". Сега, 72 години по късно от своето съществуване, към читалището работят вокална група за стари градски песни "Ретро-Бургас"- носител на много национални награди и Школа по батик - известна далече зад границите на България.Годишно се организират множество мероприятия, провеждат се два литературни конкурса - "Магията на словото" - посветен на 24 май и " Бургас-моят град"- посветен на Деня на Бургас- Никулден. Богата по съдържание и разнообразна по форми е културно-просветната дейност през годините- празници, срещи, утра, музикални програми.В летописната книга са вписани имената на творци, гостували по покана на читалищното настоятелството. Читалищната библиотека започва с 400 тома литература и 100 читатели...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър