начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Съобщение до Костадин Кунев

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Йордан Меретов

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Иван Кунев

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение до Анета Читакова

на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Започва подмяна на старите дървета по ул. “Раковски”

Акцията стартира от бул...

Съобщение за издадено разрешение за №П-31/05.06.2014год.

апартаменти, домово водопроводно и ел.отклонение", находяща се в УПИ VІІ-4124,4125, кв.9 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.616.41 на името на Радостина Георгиева Илиева, Диляна Георгиева Мишлинкова и "Димко строй" ЕООД, съгласно одобрени проекти. На основание чл.149, ал.3, ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.Тел...

Съобщение за издадена виза за проектиране на пристройка в партера на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас

                               До ЕТ"Сетик"                                                                         Гр.Бургас, ж.к."Изгрев"бл.6,вх.1,ет.4     Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, за издадена виза за проектиране на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ  за пристройка в партера на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас.   Визата е изложена в стая №3 на ТД"Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.   На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице ВИД Вид на документа 1 №1872/28.07.14. ЕЛЕНА ИВАНОВА АРНАУДОВА ДПС АУЗД№1872/21.07.2014г 2 №1424/28.07.14 МАРТИН АНТОНОВ СОТИРОВ ДНИ ТБО АУЗД№1424/17.07.2014г 3 №1392/28.07.14 №1393/28.07.14 СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАРАМУКОВ ДНИ ТБО ДПС АУЗД№1392/17.07.2014г...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър