начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Заповед 443/21.02.2011 г. с определяне на „Лайвли” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

при  граници : изток – аптека, запад – външен зид, север – подблоково помещение, юг – външен зид, предназначен за услуги на населението.                                                                          Определям месечна наемна цена в размер на 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, без дължимото ДДС.В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.Препис от заповедта да се връчи на всички участници в търга и Дирекция  “Управление на общинската  собственост” при Община Бургас за изпълнение.  ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед 445/21.02.2011 г. с определяне на „Джулиано 2010” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 446/21.02.2011 г. с определяне на „Виста инженеринг” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 439/21.02.2011 г. с определяне на ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова” за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 440/21.02.2011 г. с определяне на „Те 2010” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 441/21.02.2011 г. с определяне на „Аполония инвест” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

Созопол, ул.”Кирил и Методий” № 36, ЕИК 102160905, представлявано от управителя Радостин Неделчев Стойчев, за спечелил търга за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост в "Плувен комплекс” в УПИ I, кв.1 по плана на ”Приморски парк”, представляващ ”Бар-басейн”, с полезна площ 24 кв.м., находящ се в североизточната част на "Плувен комплекс”,  между двата басейна.Определям годишна наемна цена в размер на  7 220 /седем хиляди двеста и двадесет/ лева,  без  ДДС, която следва да се заплаща, както следва:    - До 30.04 на текущата година да се заплаща 30 % /тридесет процента/ от определената годишна наемна цена и дължимото ДДС.    - До 30.09 на текущата година да се заплаща остатъка от годишната наемна цена и дължимото ДДС.В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта, да се сключи договор за наем.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас...

                    Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.       ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Конкурс за отдаване под наем на имот

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.             ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър