Търсене за: "обяви"

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от заседанията 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

за  "Медицински център І - Бургас"-ЕООД са заложени 69 400лв. т.28.Докладна записка от групата общински съветници на П"АТАКА" относно: Проектиране и изработване на рекламни пана за залепване на безплатни съобщения и обяви с нетърговска цел. РЕШЕНИЕ: 1... Да се проектират и изработят рекламни пана за разлепване на безплатни съобщения, обяви, афиши, плакати и други материали, които информират обществеността с нетърговска цел... Схемата да се обяви в средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Бургас. 3...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2012г.

http://www.burgas.bg/bg/info/details/748/13805

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2013г.

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет в снимки - 2014г.

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта през 2015 година...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА“

През ноември на церемония в Брюксел обявиха Бургас за "Европейски град на спорта 2015 година"...

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Обяви и съобщения

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

056/907222 - Виолета Иванова. Заповедтта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...