начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл.26, ал.2 от АПК

"Александровска" № 83, зала № 3, за връчване на Съобщение за дължими такси, съгласно издадени разрешения по Наредбата за преместваемите обекти и рекламно информационната дейност на територията на Община Бургас.          Съобщения са поставени на таблото за обяви в Община Бургас, дирекция МПДТР, ул...

Заповед 444/21.02.2011 г. с определяне на "Везорг" ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

Бургас, к/с"Зорница", вподлеза "Янко Андонов", представляващ търговски обект №           1, съгласно скица - разпределение, с  полезна  площ  23.20 /двадесет и три цяло и двадесет/ кв.м., при  граници: изток - пешеходентунел, запад - вертикална стена на подлеза, север - обект №2, общинска собственост, юг - вертикална стена на подлеза, предназначен  за  търговска дейност.                                                                                                                  Определям месечна наемна цена в размер на 182.40 /сто осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева, без дължимото ДДС. В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци. Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд - Бургас. Препис от заповедта да се връчи на всички участници в търга и Дирекция  "Управление на общинската  собственост" при Община Бургас за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас...

Заповед 442/21.02.2011 г. с определяне на „Вирджиния-ер ен” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

Бургас, позиция т.148 от одобрената схема за поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на Община Бургас. Определям месечна наемна цена в размер на 1 815 /хиляда осемстотин и петнадесет/ лева, без дължимото ДДС. В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци. Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед подлежи на обжалвне по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд - Бургас. Препис от заповедта да се връчи на всички участници в търга и Дирекция  "Управление на общинската  собственост" при Община Бургас за изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас...

Заповед 443/21.02.2011 г. с определяне на „Лайвли” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

при  граници : изток – аптека, запад – външен зид, север – подблоково помещение, юг – външен зид, предназначен за услуги на населението.                                                                          Определям месечна наемна цена в размер на 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, без дължимото ДДС.В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.Препис от заповедта да се връчи на всички участници в търга и Дирекция  “Управление на общинската  собственост” при Община Бургас за изпълнение.  ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед 445/21.02.2011 г. с определяне на „Джулиано 2010” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 446/21.02.2011 г. с определяне на „Виста инженеринг” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 439/21.02.2011 г. с определяне на ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова” за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...

Заповед 440/21.02.2011 г. с определяне на „Те 2010” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

В 7-дневен срок от връчването на заповедта, спечелилият търга следва да извърши дължимото плащане заедно с дължимите данъци.Заповедта да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.“Александровска”...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър