Търсене за: "обяви"

Отчет в снимки - 2014г.

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта през 2015 година...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА“

През ноември на церемония в Брюксел обявиха Бургас за "Европейски град на спорта 2015 година"...

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Обяви и съобщения

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

056/907222 - Виолета Иванова. Заповедтта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.   ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция "Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...

Изменение в Заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

056/907 222 - Виолета Иванова.Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция"Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...

Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

056/907 222 - Виолета Иванова.Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция"Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...