Търсене за: "обяви"

Обяви и съобщения

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

056/907222 - Виолета Иванова. Заповедтта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас  ...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.   ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция "Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...

Изменение в Заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

056/907 222 - Виолета Иванова.Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция"Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...

Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

056/907 222 - Виолета Иванова.Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас Съгласувал: ТАШО ЖЕЛЕВДиректор на дирекция"Управление на общинската собственост" Изготвил:Виолета Иванова, гл...

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда...

056/907 222 - Виолета Иванова. Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас    ...

Заповед за образуване на допълнителна избирателна секция №288

"Христо Ботев" №46 за провеждане на избори за народни представители на 05.07.2009 г. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване в местен ежедневник, на страницата на Община Бургас в Интернет и чрез поставяне на информационното табло в Центъра за административно обслужване при Община Бургас. Заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред областния управител, съгласно чл.40, ал.3 от Закона за избиране на народни представители. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия за народно събрание 2-ри избирателен район Бургас за сведение и за назначаване на състава на новообразуваната СИК по реда на чл.18,ал.1 от ЗИНП и съобразно предложенията по чл.18,ал.2 и чл.19,ал.1 от ЗИНП . Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Бургас.     ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Община Бургас открива Процедура за провеждане на КОНКУРС за отдаване под наемза срок от 10 (десет) години на обособена част от поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.501.122 ...

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.         ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...