начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Конкурс за отдаване под наем на имот

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.         ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас    ...

Заповед на кмета за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост

056/907222 - Виолета Иванова;  Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот

056/820055 - Живка Петрова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот

056/907 222;  056/841729 - инж.Янка Маркова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед на кмета за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Заповед на кмета за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

056/907 222 - Виолета Иванова. Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас. Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Съобщение до Мата Стоянова Димитрова, Недялка Костадинова Димитрова, Таню Иванов Милчев, Илия Иванов Милчев и Пенка Иванова Михайлова

"Александровска" № 26.          В четиринадесет дневен срок , считано от датата на публикуване в сайта на Община Бургас и излагането на обявлението в таблото на Община Бургас за обяви и съобщения, заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Районен съд - гр...

Съобщение за издадена Заповед №1559/26.06.2012г.на Зам. Кмета на Община Бургас за отказване допускане на план-извадка по плана на Стопански двор, с. Маринка

"Александровска" № 26.В четиринадесет дневен срок , считано от датата на публикуване в сайта на Община Бургас и излагането на обявлението в таблото на Община Бургас за обяви и съобщения, заповедта може да се обжалва по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд - Бургас. Тел за връзка 907286 - урб...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър