Търсене за: "обяви"

Харта на клиента

http://www.burgas.bg/bg/info/details/71/3621

- за технически служби; Интернет страница на Общината - www.burgas.bg , където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви, възможност за проверка на състоянието на обработваните в Общината Ваши документи и др...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2007-2011 г., за 2009г.

http://www.burgas.bg/bg/info/details/441/5079

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2007-2011 г., за 2010г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010 г. и за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация за второто полугодие на 2010 г.

По същите проблеми са и големият брой жалби. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет 2007-2011 г.

Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Бургас за Мандат 2007-2011

Подборът се осъществява след публикуване на обяви във вестниците "Морски Труд Бургас", местен "24 часа", "Ало Бургас" и уведомяване и насочване от Дирекция "Бюро по труда"- гр...

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

за  "Медицински център І - Бургас"-ЕООД са заложени 69 400лв. т.28.Докладна записка от групата общински съветници на П"АТАКА" относно: Проектиране и изработване на рекламни пана за залепване на безплатни съобщения и обяви с нетърговска цел. РЕШЕНИЕ: 1... Да се проектират и изработят рекламни пана за разлепване на безплатни съобщения, обяви, афиши, плакати и други материали, които информират обществеността с нетърговска цел... Схемата да се обяви в средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Бургас. 3...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2012г.

http://www.burgas.bg/bg/info/details/748/13805

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2013г.

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица...

Отчет в снимки - 2014г.

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта

В Брюксел официално обявиха Бургас за Европейски град на спорта през 2015 година...