начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот

056/820055 - Живка Петрова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот

056/907 222;  056/841729 - инж.Янка Маркова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед на кмета за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.     ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Заповед на кмета за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

056/907 222 - Виолета Иванова. Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас. Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Съобщение до Мата Стоянова Димитрова, Недялка Костадинова Димитрова, Таню Иванов Милчев, Илия Иванов Милчев и Пенка Иванова Михайлова

"Александровска" № 26.          В четиринадесет дневен срок , считано от датата на публикуване в сайта на Община Бургас и излагането на обявлението в таблото на Община Бургас за обяви и съобщения, заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Районен съд - гр...

Съобщение за издадена Заповед №1559/26.06.2012г.на Зам. Кмета на Община Бургас за отказване допускане на план-извадка по плана на Стопански двор, с. Маринка

"Александровска" № 26.В четиринадесет дневен срок , считано от датата на публикуване в сайта на Община Бургас и излагането на обявлението в таблото на Община Бургас за обяви и съобщения, заповедта може да се обжалва по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд - Бургас. Тел за връзка 907286 - урб...

Международен конкурс за изработване на лого на кампанията „Бургас – кандидат за Европейска столица на културата 2019“

Община Бургас обяви своята кандидатура за "Европейска столица на културата 2019"...

Заповед за откриване на Процедура за провеждане на КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост

056/907 222;  056/841729 - инж.Янка Маркова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър