ПРАВИЛНИК 2017

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община Бургас, в 5 екземпляра, в запечатан плик, с опис на документите вътре, подписани от вносителя.
Проектната документация трябва да е придружена със Заявление до кмета на общината и кратка анотация на проекта.
Периодът за подаване на документи е от 1 до 31 март 2017 година.