Професионални гимназии

Професионални гимназии

1. Търговска гимназия

Търговска гимназия

ул. Георги Шагунов 1
Директор Павел Чепов

Тел. 056 846089; 0879834290
Пом. Директор: 0879834292; 0879834288
Канцелария: 056 846087
Е-mail: tg_director@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

 

Търговска гимназия - първата професионална гимназия в Бургас, основана през 1905 г.
Брой ученици: 755

Приемни изпити:

  • Български език и литература
  • Математика

Балообразуващи предмети:

  • История
  • География

Прием за учебната 2013/2014 г. след завършен VII клас

Специалности Брой паралелки Брой ученици Интензивно изучаван
чужд език
Приемни изпити Балообразуващи предмети
Оперативно счетоводство 2 52 Английски Тест Математика
Тест БЕЛ
История, География
Банково дело 1 26 Английски Тест Математика
Тест БЕЛ
История, География
Икономика и мениджмънт 2 52 Английски Тест Математика
Тест БЕЛ
История, География
Бизнес администрация 1 26 Английски Тест Математика
Тест БЕЛ
История, География

Балообразуване: 3 х Оценка Тест Математика + 1 х Оценка Тест БЕЛ + Оценка География + Оценка История
Максимален бал: 36

За всички специалности интензивно изучаван чужд език е английският език.

В гимназията като втори чужд език се изучават:

  • немски език
  • английски език
  • френски език
  • руски език

Учениците от гимназията прилагат теоретичните си знания в учебни предприятия. Работата в учебно предприятие ги поставя в реалната работна среда, насърчава предприемаческото им мислене, формира умения за работа в екип и готовност за вземане на решения.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://tg-bs.com/

Търговска гимназия

2. ПГ по механоелектротехника и електроника

ПГ по механоелектротехника и електроника

бул.Ст.Стамболов 69, п.к.639
Директор инж.Желева
Тел.056/813 079
Пом. Директор по учебната дейност: 0879 003 911
Канцелария: 056/544 952; 056/800 150
Е-mail: pgmee_bs@mail.bg
Website: www.pgmee.com

ГАЛЕРИЯ

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgmee.com

ПГ по механоелектротехника и eлектроника

3. ПГ по строителство, архитектура и геодезия

ПГ по строителство, архитектура и геодезия

бул.СтефанСтамболов 69
Директор Пъйнев
Тел./факс 056 / 530 094
Пом. Директори:
056 /549 486
056 /543 621
Канцелария:
056 / 546 064
056 / 542 776 - централа
Друг телефон: 544 756
Е-mail: admin@kolioficheto.com

Техникумът по строителство "Кольо Фичето" Бургас е създаден през 1960 година.
През учебните 1960/61 и 1961/62 год. той е съществувал в сградата на Механотехникума, а от учебната 1962/63 год. заема новопостроената сграда - първоначално, настоящия основен корпус на техникума.
През дългогодишния период на съществуване той е обучил хиляди строителни кадри - работници, строителни техници, геодезисти, водостроители. Най-голямата част от бившите възпитаници на училището в момента са президенти, мениджъри, строителни техници, ръководители на звена във водещи строителни фирми на територията на Бургаска област и в цялата страна.
Техникум с традиции, в учението, труда, спорта, художествената самодейност, професионално-творческата самодейност и пр.
През 2003 година в училището започна обучение на ученици с прием след завършен VII-ми клас с интензивно изучаване на западен език по нова специалност "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО".

СПЕЦИАЛНОСТИ:

А. Професия "Строителен техник" със специалности:
1. "Строителство и архитектура"
английски език

2. "Водно строителство"
английски език

3. "Транспортно строителство"
английски език

Б. Професия "Геодезист" със специалност:
1. "Геодезия"
немски език

В. Професия "Техник-озеленител" със специалност:
1. "Парково строителство и озеленяване"
английски език

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://wwwkolioficheto.com

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

4. Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"

бул.Ст.Стамболов 53
Директор Узова
Тел. 056/ 544 141
Пом.Директор: 056/544 711;
056/987 358
Канцелария: 056/545 903
E-mail: toh_bs@abv.bg

Професионална гимназия по туризъм е наследник на едно от най-популярните училища в Бургас - Техникум по обществено хранене - ТОХ. С постигнатите успехи през своята дългогодишна история гимназията завоюва позиции на едно от най-добрите училища в страната.

Гимназията осъществява прием в специалности

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
Организация на обслужването в хотелиерството
Организация на хотелиерството
Производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечение
Кетъринг


СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС
Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Производство на кулинарни изделия и напитки
Производство на хляб и хлебни изделия

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgtbs.com

ПГ по туризъм "Асен Златаров"

5. ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГ по електротехника и електроника

ул. Христо Ботев 42
Директор Папазов
Тел. 056 817691
Пом.Директор: 056 817696
Канцелария: 056/ 817696
Е-mail: pgeeburgas@gmail.com

ГАЛЕРИЯ

ПГЕЕ"К.Фотинов" е създадена през 1879г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 5 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От тази година започва прием за специалност Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

Прием за 2013/2014 учебна година.

Прием след VII клас:
1. Телекомуникационни системи
2. Компютърна техника и технологии
3. Автоматизация на непрекъснати производства
4. Възобновяеми енергийни източници
5. Програмно осигуряване - нова

Прием след VIII клас
1. Една паралелка с две специалности:
• Електродомакинска техника
• Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: : www.pgee-bourgas.com

ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

6. ПГ по химични технологии ”Акад.Н. Зелинский”

к-с Изгрев, бул.Ст.Стамболов
Директор Ценкова
Тел. 056/881224
Пом. Директор: 056/881223
Канцелария: 056/881227
Счетоводство: 056/881225

7. ПГ по морско корабоплаване и риболов “Св.Никола”

ул. Индустриална №1
Директор инж.Жечков
Тел. 056/846 838
Пом.Директор ПДУД: 056/846 841
Пом.Директор ПДУПД: 056/846 836
Пом.Директор ПДАСД: 056/846 834
Канцелария: 056/846 832
е-mail: maritime_college@mail.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.morskoburgas.com/

8. ПГ по транспорт

бул.Демокрация 5
Директор инж.Чавдарова-Пенкова
Тел. 056 820152
Пом. Директор: 056 820054
Канцелария: 056 820055
е-mail: pg_transport_bs@abv.bg

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г.

Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории и учебен автополигон, намиращ се край с. Лъка. За провеждане на учебната и лабораторната практика гимназията разполага с много и разнообразни гаражни съоражения и съвременна диагностична апаратура. Подоговката за придобиване на правоспособност водач на МПС се осъществява с нов автомобил марка "Toyota".

Гимназията осъществява прием в специалности след завършен VII и VIII клас в дневна и задочна форма на обучение по професионални направления: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и Електротехника и енергетика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgtransport-bs.com

ПГ по транспорт

9. ПГ по дървообработване “Г.Кондолов”

 

кв.Акации, ул. Беласица
Директор Ангелов
Тел. 056 849202
Канцелария: 056 849080 
е-mail: pg_darvoobrabotvane@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Училището се изучават специалностите: горско и ловно стопанство и производство на мебели. Учебните занятия се провеждат в една смяна.

Гимназията разполага с:

- Общежитие с 30 места в центъра на Бургас
- Фитнес клуб
- Компютърни зали - 2 броя
- Мултимедийна зала

- Специализирани кабинети

 

Прием след завършен 7 клас:

1. ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
2. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ 

Прием след завършен 8 клас:

За учебната 2013/2014 година гимназията ОБЯВЯВА ПРИЕМ на ученици по следните специалности:

1. ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО - 4 години срок на обучение 

Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и Биология. Без приемни изпити.
Завършилите тaзи специалност получават ДИПЛОМА за средно образование и ІІІ СПК - Техник-лесовъд.
Подготвят се специалисти за Държавните лесничейства, Държавните дивечовъдни станции, Парково строителство и Озеленяване.
• Завършилите ПГ по дървообработване ползват предимство при кандидатстване в Лесотехническия университет - гр.София.
• Издадените от училището свидетелства за професионална квалификация важат във всички държави, членки на Европейския съюз.

Гимназията разполага с:
- Общежитие с 30 места в центъра на Бургас
- Фитнес клуб
- Компютърни зали - 2 броя
- Мултимедийна зала
- Специализирани кабинети

Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели

Дати за класиране след 8 клас:
І. 09.07.2013г.
ІІ. 11.07.2013г.
ІІІ.19.07.2013г.


За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.pgd-kondolov.com/

ПГ по дървообработване "Г.Кондолов" 

10. Професионална техническа гимназия

к-с М.Рудник п.к. 24, ул.Т.Груев
Директор Георгиева
Тел. 056/854233
Канцелария: 056/854120

11. ПГ по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации е създадена през 1952 г. със задача да обучава и подготвя строителни кадри.
В момента в училището се обучават 291 ученика разпределени в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение.

Училището се намира в жилищен комплекс "Зорница", бл.46. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура.

Училището разполага с модерно обзаведено общежитие.

Гимназията осъществява прием в специалности след завършен VIII клас по професионални направления:
- Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - Климатична и вентилационна техника и Топлотехника
- Електромонтьор - Електрически инсталации
- Строител - ВОН и В и К

За повече информация посетете сайта на училището pgsi-burgas.org


жк "Зорница", бл.46
Директор инж.Антония Лазова
Тел. 056/830533
Канцелария: 056/862397
е-mail: pgsi-bs@yandex.ru

свали като pdf разглеждания: 93204 последна промяна: 14:18:32, 12 октомври 2015