Основни училища

1. П. Р. Славейков

П.Р.Славейков

ул. "Цар Симеон I" №23
Директор: Живка Дойнова
тел. 056/84 60 73
Помощник-директор: 056/84 60 72
канцелария: 056/846071
е-mail: slaveykovoto@gmail.com

Училище със сто годишна история, което дава лице на образованието в град Бургас.

Утвърдено като средище на качествен образователно-възпитателен процес, едно от водещите училища в града.

Ръководството на училището и колективът от опитни педагози съхраняват ценностите на българското образование и дообогатяват процеса на обучение с иновативни методи на обучение

Учениците от училището се класират на призови места на олимпиади и състезания, реализират се успешно в профилирани и професионални гимназии.

Възпитаниците на училището участват в извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси: математика и ИТ, екология, гражданско образование, краезнание. Високи са постиженията и в областта на спорта.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://slaveykovoto.org/

ОУ "Петко Рачев Славейков"

2. Св. Княз Борис I

ул."Климент Охридски" №31
Директор: Галина Жишева
тел. 056/84 60 52
Помощник-директор: 056/84 60 53
канцелария: 056/84 60 54
е-mail: ou_svkniazboris@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Училището се намира в центъра на гр. Бургас. То е едно от първите учебни заведения в града, със 107-годишна история и с богати традиции. Носител е на орден "Св. Св. Кирил и Методий" І-ва степен. Учебният процес е организиран на две смени: от І до ІV и от V до VІІ клас; в една полудневна група и полуинтернатни групи в начален етап. ОУ "Св. княз Борис І" разполага с 22 модерно оборудвани специализирани кабинета, актова зала, кабинет на педагогическия съветник, медицински кабинет, кабинет по здравно образование, две работилници и две компютърни зали с високоскоростен интернет.

Постоянна грижа на ръководния екип и Училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение, възпитание и труд. За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ от педагогическия съветник. Училището печели всяка година призови места в състезания по български език и литература, математика и в сферата на художествените дейности. Спортните постижения го нареждат на едно от първите места сред бургаските училища. 100% от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити. За всички тези успехи решаваща роля има висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно-възпитателен процес

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.kniaz-boris.com 

ОУ "Св. Княз Борис I"

3. Васил Априлов

Васил Априлов

ул. "Сан Стефано" №88
Директор: Марияна Стефанова
тел. 056/54 26 20
Помощник-директор: 056/80 02 10
канцелария: 056/80 03 10
е-mail: vasilaprilov@abv.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
www.ouaprilov.org

Ние сме като всички, но го правим по-добре!

ОУ "Васил Априлов"

4. Любен Каравелов

Любен Каравелов

ул. "Любен Каравелов" №69
Директор: Анета Димова
тел. 056/81 79 49
Помощник-директор: 056/81 79 48
канцелария: 056/81 79 47
е-mail: lkaravelov@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Любен Каравелов"-гр.Бургас е едно от най-старите училища в града. Построено е през 1929 г. 

като начално училище,а през 1932г. се разкрива прогимназиален курс.
Училище с богати традиции в областта на спорта, музиката, изобразителното и театрално изкуство.

Безброй Международни и Национални отличия красят витрините на училището.

Училище с новаторски дух и високо качество на учебно-възпитателната работа.

Сега в него се обучават 380 ученици от 1 до 7 клас/разпределени в 16 паралелки/ и работят
32 преподаватели.

Повече от 20 години съществуват паралелки с усилено изучаване на Изобразително Изкуство и Хореография. Под формата на СИП работят Театрална школа и Вокална Група.

Училището се слави със своите авторски спектакли/театрални постановки, мюзикъли и др./,
сътворени от талантливите учители на училището, които заедно с учениците са актьори на сцената.

От две години ОУ"Л.Каравелов" работи по три проекта:
-Програма Коменски- Проект"От сянката към светлината"-творческа насоченост
/партньори -Полша,Италия,Словакия,Румъния,Турция,Великобритания/
-Проект"Успех"-25 извънкласни форми, които обхващат 279 ученици.
-Проект"Без свободен час"

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://lkaravelov.net

ОУ "Любен Каравелов"

5. Братя Миладинови

Братя Миладинови

ж.к "Братя Миладинови"
Директор: Бочко Бочев
тел. 056/53 69 63
Помощник-директори: 056/53 40 53
канцелария: 056/53 40 53
е-mail: br_miladinovi@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Основно училище "Братя Миладинови" е едно от най-големите училища в Югоизточна България. Към настоящия момент в него се обучават 1270 ученици от Първи до Седми клас.
Училището разполага с модерно обзаведена сграда, със седем корпуса, включваща 40 класни стаи и кабинети - кабинети по избразително изкуство, хореография, игротека, модерна библиотека, медицински кабинет , плувен басейн, столова, спортни площадки, три компютърни кабинета, два мултифункционални кабинета, предназначени за интерактивно и чуждоезиково обучение.

Сградата е газифицирана и санирана.
Стаите са съобразени със съвременните хигиенни и ергономични изисквания.
Във всички класни стаи са подменени: дограмите, чиновете, масите и стоовете,подовите настилки, поставени са бели дъски с цел осигуряване комфорт на учениците.
В училището работят висококвалифицирани преподаватели и възпитатели.
За учениците от Първи до Четвърти клас се провежда целодневен учебен процес.
Училището работи по европейски програми и проекти.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://brmiladinovi.eu/

ОУ "Братя Миладинови"

6. Пейо К. Яворов

ул. "Карлово" №21

Директор: Стоян Георгиев
тел. 056/837560
Помощник-директори и педагогически съветник: 056/83 75 61

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:

www.yavorov-burgas.com

ОУ "Пейо К. Яворов"

7. Георги Бенковски

Георги Бенковски

ж.к."Зорница" 

ВрИД Директор: Петко Георгиев
тел. 0887/21 44 97
Помощник-директор: 056/86-21-47
канцелария: 056/86 25 97
е-mail: g_benkovski@mail.bg

Основно училище "Георги Бенковски" обучава деца в подготвителна група и ученици от І до VІІІ клас. Учебният процес е организиран на две смени и са сформирани три полуинтернатни групи в начален етап. Училището разполага с:
• Видеозала;
• Компютърен кабинет;
• Здравен кабинет с медицинско обслужване;
• Стоматологичен кабинет;
• Библиотека;
• Ученически стол;
• Логопедичен кабинет;
• Физкултурен салон;
• Кабинет "Православие".

За повече информация посeтете нашият сайт на адрес:

http://ou-gbenkovski.com/

ОУ "Георги Бенковски"

8. Св. Климент Охридски

ж.к. "Изгрев" до бл.49
Директор: Юлия Пенева
тел. 056/86 08 90, 0878/ 489 155
Помощник-директор: 056/86 08 92, 0878/489 156, 0879/378 589
канцелария: 056/ 86 08 91, 0878/ 48 91 58
е-mail: Kliment_ohridski_bs@abv.bg

ОУ "Свети Климент Охридски" е с най-дълга история и традиции в образователната система в гр. Бургас. Основано преди 128 години то разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигурява качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандрати.

В него се обучават 620 ученика в 24 паралелки.
Педагогическият екип работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

Училището работи по национални и европейски проекти, като по-важните са:
- Проект BG 051РО001 - 4.2.05.001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)";
- Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти";
- "Да се срещнем там, където се срещат нашите култури"- проект по програма "Учене през целия живот", секторна програма "КОМЕНСКИ" - Многостранно училищно партньорство.

За повече информация посeтете нашият сайт на адрес: www.ohridski-burgas.org

ОУ "Св. Климент Охридски"

9. Антон Страшимиров

Антон Страшимиров

ж.к. "Славейков" до бл.28
ВрИД Директор: Антоанета Христова                                                                                               тел. 056/88 73 84
Помощник-директор: 056/88 73 83, 056/88 73 82
канцелария: 056/88 73 85
е-mail: ou.as.bs@gmail.com

ОУ "Антон Страшимиров" се намира на територията на к-с Славейков, гр. Бургас. Материално-техническата база е на много добро ниво и непрекъснато се обновява. Училището разполага с два физкултурни салона, два компютърни кабинета, богата библиотека, голяма актова зала, в която се организират мероприятия в полза на ученици, родители и учители. В училището към момента се обучават над 900 ученици от висококвалифицирани учители. Предлага се безплатна помощ от логопед, психолог, ресурсни учители, медицинско лице.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
www.astrashimirovbs.com

ОУ"Антон Страшимиров"- гр.Бургас

10. Елин Пелин

ж.к. М.Рудник до бл.430
Директор Дивчева
Тел. 056 852270
Пом.Директори: 056 852426
Канцелария: 056 852426
e-mail: elinpelin@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Елин Пелин" е най-новото училище в к-с "Меден рудник". Приема първите си ученици преди 25 години. Независимо от младостта си, училище "Елин Пелин" успя да утвърди и наложи своя авторитет сред бургаските училища. Името му е символ за добра общообразователна подготовка и е емблематично в областта на спорта, изкуствата и математиката. Успешната реализация на учениците е основна цел на висококвалифицирания и всеотдаен педагогически колектив, който отделя голямо внимание на развитието и изявата на личностните качества и дарби на възпитаниците си. В разнообразните извънкласни форми всеки ученик намира подходящо поле за изява.

Училището разполага с просторна и съвременно обзаведена материална база: специализирани кабинети по природни науки, музика, изобразително изкуство, технологии, информационни технологии, физкултурни салони и спортни площадки, библиотека, актова зала, интерактивна зала, модерен ресурсен кабинет, игротеки и училищен стол.

Осигурена е достъпна архитектурна среда.

ОУ "Елин Пелин"

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  www.elinpelin-burgas.com

11. Найден Геров

Найден Геров

к-с М.Рудник ул.Въстаническа 38

ж.к. Меден Рудник, ул.Вастаническа №38
Директор Дикова
Тел. 056/852233
Пом.Директор: 056/852131
Канцелария: 056/852256
е-mail:ou_ngerov@mail.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Найден Геров"- Бургас е основано през 1926 г. За своята 86 годишна история училището поддържа образователното огнище, за да разгаря жаравата на знанието.
Днес в него се обучават около 700 ученика от 1 до 8 клас, разпределени в 28 паралелки. Осигурено е целодневно обучение за учениците от І и ІІ клас.
Разполага с богата материално-техническа база, информационен център, три компютърни кабинета свързани с интернет.
Модерният кабинет за флора, фауна и защитени територии е любимо място за учениците, както и залата за музикално и танцово изкуство, където се провеждат часове по ЗИП, СИП и извънкласни дейности. В центъра по изобразително и приложно изкуство учениците с огромно желание се включват в различни дейности, водени от вътрешните си интереси и убеждения.Училищната библиотека е мястото, където учениците обогатяват своите знания и формират активно гражданско поведение. Двата физкултурни салона и откритите спортни площадки са любимо място и естествен притегателен център за младите хора.
В модерно оборудвана актовата зала към училище ежегодно се организират концерти, тържества и представления за ученици, родители и общественост.
Екип от 57 високо квалифицирани учители се грижат за образователно-възпитателния процес на учениците. Стремежа им е за прилагане на нови подходи насочени към изграждане на социална култура на учениците, чрез даване на знания за ценностите, институциите, механизмите на демократичното общество и изграждане на умения за тяхното практическо прилагане.

За повече информация вижте >>тук

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
http://hristobotev-1921.com

ОУ "Найден Геров"

 

12. Христо Ботев, кв.Победа

кв.Победа, ул."Велека" №2
Директор Харизанов
Тел. 056 843159
Пом.Директор: 056 842637
Канцелария: 056 842343
е-mail: veleka_02@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" е създадено през 1921 г. в кв."Пясъците".
Модернизацията бързо навлиза в учебното заведение. За качествена и пълноценна работа кабинетите на втория етаж са оборудвани с компютри и мултимедии. Новооборудвана е и компютърната зала, в която учениците от V до VІІІ клас изучават "Информационни технологии".

В учебното заведение са записани над 700 ученци, разпределени в четири подготвителни групи, 16 паралелки в начален етап на образование , 10 паралелки в прогимназиален етап на образование. За улесняване на процеса на ограмотяване на първокласниците са сформирани две полуинтернатни групи, в които начални учители подпомагат работата на колегите си.
В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал и задържането на учениците в училище. Сформирани са 16 групи по проект "С грижа към всеки ученик".

Работи се по проект "Успех". От 2012 година училището се включи към програмата за ограмотяване на възрастни "Нов шанс за успех".

Мотото на учебното заведение е "Различни, но заедно". За осъществяването на нашето кредо в училището успешно работи СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", СИП "Майчин (турски) език". Сформирана е камерна формация "Велека", която изпълнява както български, така и чужди фолклорни песни и танци.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: http://hbotev-1921.webnode.com/

ОУ "Христо Ботев" - кв.Победа

13. Св. Климент Охридски

Климент Охридски

кв. РУДНИК, общ. БУРГАС
ул. "П. Р. Славейков" №1
Директор Димитър Станчев
Тел. 05518 2218
Канцелария: 05518 2236
e-mail: svetikliment_rudnik@abv.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://skor.hit.bg/

ОУ "Климент Охридски" кв. Рудник

14. Иван Вазов

гр.Бургас,кв.Банево,ул."Х.Димитър"№8
Директор Делибалтова
Тел. 056/552274
Канцелария: 056/552274
e-mail: ou_ivazov_banevo@abv.bg

     Днешното основно училище, което носи името на патриарха на българската литература - Иван Вазов е наследник на построеното в далечната 1927 г.  начално училище. Негови създатели са предприемчиви и трудолюбиви жители и дарители от тогавашното селище Лъджакьой.                                                 

     През настоящата учебна 2015/2016 г. в училището се обучават 113 ученици, разпределени в 7 паралелки от І до VІІ клас. Училището е включено в списъка на средищните училища и осигурява ОВП на учениците от кв. Банево, с. Изворище и с. Миролюбово. Осигурено е целодневно обучение за желаещите от всички класове, както и специализиран транспорт за пътуващите ученици.

Училището разполага с красива съвременна база и висококвалифициран педагогически екип. За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.ou-banevo.org

ОУ "Иван Вазов" кв.Банево

15. Христо Ботев, кв.Ветрен

кв.Ветрен
ул.Китен №17
Директор Николова
Тел. 056 552266
Канцелария 056 552266
e-mail: ou_vetren_burgas@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Основно училище " Христо Ботев" гр. Бургас кв.Ветрен е с 85 годишна история. Днес в него се учат 102 ученици разпределени в 7 паралелки от І до VІІІ клас. Осигурено е целодневно обучение за учениците от І до ІІІ клас. Училището разполага с красиви класни стаи, кабинети по изобразително изкуство и компютърен кабинет. Учениците с огромен интерес се включват в различните извънкласни дйности, водени от своите интиреси и убеждения. Училището продължава успешното си участие по проект BG051РО001 - 4.2.05-0001«Да направим училището привлекателно за младите хора», където 45 ученици са разпределени в 4 групи според интересите им. Така са създадени клубовете " Архимед", "Хоровец", Английски език - лесен и интересен" и ателие"Аз художникът". Като извънкласна дейност са сформирани две групи СИП-религия и една група СИП-журналистика съвместно с ОДК гр. Бургас.

Екипът от учители, който е висококвалифициран се стреми да прилага нови подходи насочени към изграждане на социална култура на учениците, чрез даване на знания за ценностите, и изграждане на умения за тяхното практическо прилагане.

ОУ "Христо Ботев", кв.Ветрен

 

16. Васил Левски

кв.Горно Езерово
Директор Андреева
Тел. 056/891125
Пом.Директор: 056/891060
Канцелария: 056/891012

17. Христо Ботев

Христо Ботев

гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" №28
Директор Железова
Тел. 056 580179
Канцелария:   056 580202 
e-mail: d_ezerovo@abv.bg

ОУ "Христо Ботев" е основано преди повече от 110 години. В него се обучават 234 ученици в 12 паралелки и 3 групи с целодневна организация на обучение.
Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.
Училището предлага на своите ученици:
* І - ІV клас - усилено изучаване на английски език, информационни технологии, Екология и Приложни изкуства;
* V - VІІ клас - усилено изучаване на информационни технологии и английски език.
Учениците могат да се включат и в извънкласни дейности, които се предлагат в училището: вокална група, хореография (народни танци), клубовете "Лека атлетика", "Футбол"и "Млад огнеборец".
Училището продължава успешното си участие по проекта BG 051РО001 - 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», чрез който 138 ученика са включени в 13 извънкласни дейности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://schoolde.weebly.com

ОУ "Христо Ботев" кв.Долно езерово

18. Св.Св. Кирил и Методий

с.Равнец
Директор Цветков
Тел. 056/55172220
Пом.Директор: 056/551721610
Канцелария: 056/892111

19. Христо Ботев

Христо Ботев кв.Сарафово

кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 71
Директор Белева
Тел. 056 872389
Канцелария 056 872389
e-mail: ouhrbotevsarafovo@abv.bg

ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово е основано през 1924 година, преди повече от 85 години. В него се обучават 137 ученици в 7 паралелки и 3 полуинтернатни групи.
Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.

* І - ІV клас - усилено изучаване на английски език, информационни технологии;
* V - VІІ клас - учениците изучават като задължително избираеми следните дисциплини: английски език, математика, човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Извънкласните дейности се финансират по проект "Успех" на ОПРЧР .В училището функционират 6 групи за извънкласни дейности.
Учениците могат да се включат и в допълнителните извънкласни дейности, които се предлагат в училището: пиано, изобразително изкуство, футбол, клуб "Айкидо"


Училището е наградено е с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен.

Учебните занятия се водят само сутрин , а след обяд е осигурено целодневно обучение на учениците от I , II и III класове.

Училището разполага с уютни класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, медицински кабинет, спортни площадки на открито.

На учениците се предоставя възможност за обедно хранене в новоизградена трапезария. Предлагат се и съобразените с Наредбата за ученическо хранене закуски и напитки. За начален етап ежедневно се осигуряват безплатни закуски и един път седмично плод / зеленчук по Схема "Училищен плод".

Широко е застъпен спортът. Развива се волейбол, футбол, баскетбол и лека атлетика.


НАГРАДА >>Указ 955

ОУ "Христо Ботев" кв.Сарафово

20. Васил Левски, гр.Българово

гр. Българово
ул."Първи май" №6
директор: Георгиева
тел. 0885227497
канцелария: 05915 2064
e-mail: v_levski1905@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Васил Левски" гр. Българово има 108 годишна история. То е основано през 1905 година
През настоящата 2012/2013 учебна година в училището се обучават 87 ученици в 7 паралелки - от I до VІІ клас включително. Обучението се осъществява на една смяна. В училище работят 14 преподаватели и служители. Има създаден медицински кабинет. Училищното настоятелство е създадено през 1994 година.

То подпомага дейността на училището и се включва активно в неговия живот. Административното ръководство на училището и училищното настоятелство се стремят непрекъснато да подобряват условията на обучение и труд за Задоволяване на потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС. Затова подобряваме материалната база, повишаваме квалификацията на учителите и осмисляме свободното време на учениците - чрез участие в проекти и извънкласни дейности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://ou-bulgarovo.hit.bg/

ОУ "Васил Левски", гр.Българово

21. Христо Ботев

Христо Ботев

с. Маринка, ул. "Христо Ботев" №5
директор: Марков
тел. 05919/2214
канцелария:05919/2214                                                                                                                                            е-mail: ou_h.botev_marinka@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка е създадено през 1911 г. и чества през декември 2011 г. своя 100 - годишен юбилей. Празникът на училището съвпадна с огромния ремонт по проект на Фонд "Енергийна ефективност", при който се подмениха дограмите на 100 прозореца, топлоизолираха се стените и покрива. Изгради се алтернативна котелна инсталация на биомаса.

Училището е включено в Списъка на средищните училища с Постановление № 284 от 3 дек. 2010 г. на МС. В него се обучават около 100 ученици в 7 паралелки от селата Мариннка, Извор, Твърдица и Димчево. На пътуващите ученици се осигурява безплатен транспорт и обяд от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас. Създадени са две полуинтернатни групи - едната в училището в с. Маринка, другата - в с. Извор. Децата със СОП са подпомогнати и от ресурсен учител.
Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели, поддържащи висока степен на обучение и възпитание, съобразно интересите, потребностите и възможностите на учениците. Ръководството на училището се стреми непрекъснато да подобрява, модернизира и налага все по-добри стандарти на обучение и възпитание.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://hbotev-marinka.com

ОУ "Христо Ботев", с.Маринка

свали като pdf разглеждания: 80110 последна промяна: 15:45:01, 13 април 2016