начало на съдържание
« April 2015 »
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Социални звена

Страницата съдържа бързи връзки:

1. Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

2. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

3. Защитено жилище за лица в риск

4. Домашен социален патронаж

5. Дневен център за работа с деца на улицата

6. Център за обществена подкрепа

7. Дом за стари хора - "Цвета и Анка Върбанови"

8. Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"

9. Дневен център за деца с физически и множествени увреждания "Св. Николай Чудотворец"- Бургас

10. Защитено жилище за лица с психични разстройства

11. Кризисен център

12.Дневен център за възрастни с умствена изостаналост


Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

Защитено жилище

Адрес:  кв."Акации", ул."Александър Невски" № 7А

тел. 056/849305
e-mail:sastiteno_jiliste@abv.bg

>>ГАЛЕРИЯ

Защитеното жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост предлага за определено време защитено пространство за съвместен и независим живот на 7 млади жени, непригодни да водят самостоятелен начин на живот.  То е базирано на модела "Живот в малка група".

За ефективната защита на настанените лица са осигурени 24- часови дежурства по график от членовете на екипа.

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" е разкрито като държавно - делегирана дейност със Заповед № РД 01 204/31.03.2006г. на Изпълнителния Директор на Агенция за Социално подпомагане.
Сградата е собственост на Община Бургас и се намира в кв. "Акации", а ремонта й е извършен по проект "Красива България". Изцяло е оборудвана със средства предоставени от Община Бургас.
Потребители на социалната услуга в общността са седем жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции в страната.
Основната задача на този вид социална услуга в общността е създаване условия за преход между специализираните институции и обществото.
Крайната цел на екипа е подпомагане на потребителите да формират умения за относително самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от партьори и приятели; трудова реализация на хората с ментални увреждания, съобразно индивидуалните им възможности; повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора.


>>Върнете се в началото


Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

Адрес: к/с "Зорница" бл.47, вх.7, партер

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания предлага комплекс от социални услуги от професионалисти, изготвяне на индивидуални програми за социално включване, обучения, рехабилитация и адаптиране за водене на пълноценен и независим живот на хора със зрителни проблеми на територията на Община Бургас.

Социални услуги,които предлага центъра:

-мобилност и ориентиране;
-обучение по полезни умения;
-брайлово ограмотяване;
-инидивидуална психотерапия;
-работа със специални технически средства;
-компютърна грамотност на говоряща програма;
-работа със семейството;
-групови занятия;
-обслужване на хора с увреждания по оформяне на документи съгласно Правилника на закона за социално подпомагане;
-курс по компютърни уменя за незращи - първо и второ ниво;
-курс по ръчно плетиво;
-курс по готварство;
-фонотека, която наброява над 200 заглавия от световната и българската литература;
-организират се екскурзии, семинари, посещения на театрални постановки.


>>Върнете се в началото


Защитено жилище за лица в риск

Снимка на

Адрес:  ул. "Поп Грую" №45

Тел. 056/813989

Основна цел и дейности:

Предоставя комплекс от услуги насочени към социална адаптация на девойки и младежи без родители, приключили престоя си в социални институции и социално учебно- професионални заведения.

Работният процес е обазпечен от социални работници. На лице е 24-часово обгрижване на настанените младежи.

  Информация за дейността на Защитено жилище за лица в риск


>>Върнете се в началото


Домашен социален патронаж

Сграда на Домашен социален патронаж

Адрес: ул. "Иван Богоров" № 20
тел.: 056/ 813 464, факс 056/ 813 464
0879 / 65 66 60
Лилия Димитрова - Управител
E-mail: dsp_br@mail.bg

>>ГАЛЕРИЯ

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.
Основни дейности:

 • Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла и диетична храна съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
 • Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 • Организиране на културни мероприятия;
 • Взаймодействие със социални, здравни и други институции;
 • Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
 • Поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;

Право на тези социални услуги имат:

 • Лица над 60 год. възраст.
 • Инвалиди над 71 % нетрудоспособност.
 • Деца инвалиди.

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социално оценка и изготвяне на индивидуален план за работа.

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрираето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и е 70 % от всички доходи на патронирания, но не по-вече от реалната издръжка.

Лица- ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не по-вече от реалната издръжка.

Необходими документи:
1. Заявление - декларация по образец
2. Копие от документ за самоличност
3. Медицинско удостоверение от личен лекар
4. Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявния и стационар-Бургас
5. Документ за собственост /за справка/
6. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/
7. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

 


Дневен център за работа с деца на улицата

snimka

Адрес: гр. Бургас, ул "Сан Стефано" №32
тел./факс:056/83-13-36
e-mail:ksuds_bs@abv.bg

Дневен център за работа с деца на улицата  /ДЦРДУ/ в община Бургас е разкрит в края на 2005г. в рамките на проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, който е осъществен от Министерство на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Световната банка в десет пилотни общини в България. Проектът е насочен към потребностите на децата в риск и работеше за повишаване благосъстоянието на децата в страната. Разкрит е със Заповед РД 01-573/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност с капацитет 15 деца.

Дейности за социална интеграция: Посрещане на базисни нужди, Профилактика и медицински услуги, Индивидуална социална работа и работа на терен, Социално и психологическо консултиране на детето, Социална работа със семейството, Пълноценно прекарване на свободното време, Образователни и ограмотяващи занимания, Мотивация и посредничество за включване в образователната система, Развиване на творческите способности на децата.


Център за обществена подкрепа

Снимка

Разкрит със Заповед РД 01-574/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност.
Функционира от месец юли 2007г.
Адрес: гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. "Дрин”№ 9, тел./факс: 056/ 53 04 05,                       e-mail: cop_bs@abv.bg
Работно време:  от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Почивен ден: събота и неделя
Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за  клиентите. 
В Център за обществена подкрепа – Община Бургас се предоставя комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата:
-осигуряване предлагането на достъпни, качествени и съобразени с нуждите на клиентите социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общината;
-превенция на изоставянето и институционализиране на деца;
-подкрепа за деинституционализация и социална интеграция на деца от специализирани институции;
-развитие на социалната инфраструктура и подобряване на взаимодействието и координацията между отделните социални партньори на местно ниво;
-създаване на благоприятни условия за повишаване на благосъстоянието и социалната интеграция на групите в неравностойно положение на територията на общината;
-повишаване на информираността на местната общност по въпросите на закрила на детето и стимулиране на по-голяма подкрепа от страна на местната общност по отношение на децата в риск.

Капацитет на ЦОП - Община Бургас - 100 случая месечно, основни потребители, на които екипът на ЦОП предоставя услуги.
С оглед изпълнение целите на услугите, предоставяни в ЦОП и приоритетно предоставяне на услуги в подкрепа работата на системата за закрила на детето.

В ЦОП – Община Бургас  се  предоставя  ползването  на  следните  услуги:
-семейно консултиране и подкрепа;
-превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране;
-пре-натална и пост-натална грижа;
-семейно планиране;
-превенция на отпадането от училище;
-деинституционализация и реинтеграция;
-обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
-обучение на приемни родители;
-обучение на кандидат-осиновители;
-превенция на изоставянето;
-консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
-логопедична работа;
-дневна грижа за деца с увреждания;
-рехабилитационни услуги /амбулаторна грижа/ за деца от 0 до 18 години;
-24-часова грижа в ЦСП;
-обучителни програми и тренинги  /ученици, родители, специалисти/;

Целеви групи – деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Бургас /Бургаска област: 
-Деца в неравностойно социално положение;
-Семейства, при които има риск да изоставят децата си;
-Деца и младежи от специализирани институции за деца;
-Деца в риск от отпадане от образователната система;
-Деца с прояви на отклоняващо се поведение;
-Деца, пострадали от насилие;
-Деца с увреждания и др.

В ЦОП – Община Бургас, социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури: 
-Направление и/или Заповед от Дирекция "Социално подпомагане”, Отдел «Закрила на детето».
-Заявление и насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.;
-Заявление от клиенти, които не са в риск, при идентифициране на нужда от подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор – без Направление от ДСП (т.нар. самозаявили се клиенти).

>>ГАЛЕРИЯ


>>Върнете се в началото


Дом за стари хора - "Цвета и Анка Върбанови"

Снимка на Дом за стари хора -

Адрес: гр.Бургас, ул. "Цар Самуил" № 117

>>ГАЛЕРИЯ

>>КОЛЕДА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ”-2009

Домът за стари хора е разположен на тиха улица в широкия център на гр. Бургас -

нова 5 етажна сграда със съвременно, функционално обзавеждане и отлични битови условия.Капацитета на дома е 32 места и се предлагат социални услуги близка до семейната среда:

* Жилищни стаи с 2 и 3 легла, с обширни балкон

* Дневна с телевизор и кабелна телевизия

* Просторна трапезария;

* Библиотека;

* Стая за гости;

* Двор с цветна градина

Обслужват се стари хора, които са физически и психически съхранени, с възможност за самостоятелно обслужване;

Домът не разполага с отделение за трудноподвижни лица;

Домуващите заплащат такса, която се определя съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет и представлява 70% от дохода на лицата, които ползват услугите на социалното заведение, но не повече от действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

Кандидатстването за прием в дома става, с подаване на писмена молба по настоящ адрес до директора на съответната Дирекция "Социално подпомагане". Отговарящите на изискванията, според профила на социалната институция, се настаняват със заповед на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Бургас;

За предоставените социални услуги се сключва договор между лицето и Кмета на община Бургас.


Услуги

 • Отлични битови условия в жилищните стаи и зоните за общо ползване;
 • Рационално хранене, съобразено с възрастовите особенности и здравословното състояние;
 • Медицинско обслужване на много добро равнище от квалифицирани кадри;
 • Участия в програми по трудо-арт и хоби терапия или други интересни занимания по интереси;
 • Богата собствена библиотека;
 • Ежедневна прес-медийна информация;
 • Пулсиращи форми за подържане на физическата и психическата дееспособност чрез съхранение на социалната активност и чувството на полезност;
 • Голям избор на социални и битови услуги;
 • Участие в мероприятия от културния календар на дома, гр. Бургас и различни институции.


 


>>Върнете се в началото


>>Върнете се в началото


Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"

Снимка

Детски център "Ронкали", гр. Бургас е изграден през 1994 г.

Адрес: Бургас, ул."Ал. Батенберг" №1

тел: 84-62-40

>> ГАЛЕРИЯ

Центъра приема и се грижи за 15 безнадзорни деца от улицата, сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение.

Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда.

Целевата група, за която е предназначена услугата са  деца в риск в общността на община Бургас на възраст от 4 до 16 години, а ако продължават да учат до 18 години. Това са деца без родители или ако имат семейства и близки, то те не полагат необходимите грижи за израстването им като социално зрели граждани, поради причини от различно социално-икономическо естество.

Този нов вид социална услуга цели децата да бъдат отглеждани в обстановка, близка до тази на едно добро, сплотено семейство с индивидуална грижа за всеки член на семейството, да се възпитават на труд и отговорност, на съпричастност и  взаимопомощ, на обич и грижа към ближния.

Дейностите, които доставчикът на социалната услуга предоставя покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват :

- осигуряване на основни жизнени потребности - уютен бит в добре обзаведени стаи с две и три легла, гардеробчета и бюра за самостоятелна работа, достатъчно санитарни възли с бани (душове и вани), локално парно отопление на нафта и електричество, постоянно течаща гореща вода, различни помощни помещения за пране, гладене и поддържане на горните дрехи и спалното бельо. Осигурени са голяма дневна - занималня, компютърна зала с библиотека, зала за физикална рехабилитация, отделна работилница за трудотерапия и спортна площадка. 

 - грижи за здравето -  осигурени са с договори личен лекар и стоматолог, специализирана консултативна и болнична помощ, условия за възстановяване и рехабилитация, в т.ч. на място в Центъра.

- психологична подкрепа - наред с щатните възпитатели и социалния работник, с децата ще работи и психолог

- образование - за децата се осигурява достъп и се следи за редовната посещаемост на подходящи детски заведения за предучилищно възпитание и на основни и средни училища за общообразователна, професионална или специална подготовка; оказва се професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности, както и с оглед превенция на изоставането и отпадането от образователни институции;

- усвояване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот -   осигурява се усвояване на хигиенни навици,  усвояване на различни домакински дейности ( подготовка на продукти и готвене, подреждане на маса, сервиране и отсервиране, измиване на посуда, почистване и поддържане на личните помещения, шев и кройка, ръчно и автоматично пране, гладене, водене на бюджет на домакинство и пр.) , т.е. различни дейности за придобиване на умения за водене на независим живот;

- отдих и оползотворяване на свободното време - за децата се осигурява пълноценен  отдих и развлечения през почивните от училище дни и лагери, курорти и пътувания по исторически, религиозни, културни и др. обекти по време на ваканциите. Насърчава се участието в извънучебни занимания, в лични и обществени мероприятия и инициативи,  в спортни и културни дейности по избор на детето и според неговия интерес, осигурява се достъп до спортни площадки и стадиони, културни институции - музеи, театри, кина, концертни зали, цирк и пр.;

- работа с родители и семейства - създават се всички условия за осигуряване на възможности за възстановяване и поддържане на връзки със семейството, както и създаване на нови връзки с интересуващи се от детето лица, в търсене и защита на най-добрия интерес за детето; 

- работа с общността, други институции и организации -  провеждат се дейности за интегриране на Центъра и децата в него в живота на местната общност и създаване на добри партньорства, като за целта се привличат медии, други неправителствени и обществени организации, издават се справочни материали, търси се възможност за представяне на талантливите деца в общността и пр.;

- защита на децата от злоупотреба и насилие - разработват се и се реализират политики, програми, мерки, процедури за превенция на насилие и справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала.

За всяко дете се разработва и прилага индивидуален рехабилитационно-интеграционен план за грижи, според социалната оценка и очертаният план за действие, представен от социалните служби за закрила на детето при приемането му в Центъра. Плановете за грижи периодично се оценяват, коригират и осъвременяват. Разработва се  и специален план за извеждане от Центъра и встъпване в самостоятелен независим живот.

Провежданите дейности в Центъра включват здравни, образователни и социално-интеграционни грижи с оглед постигане на добро здраве, оптимално високо образование, стабилна професионална подготовка, целево използване на свободното време за интелектуално израстване, възстановяване и поддържане на семейни връзки, поставяне на добри основи за съзнателен и отговорен живот в общността


>>Върнете се в началото


Дневен център за деца с физически и множествени увреждания "Св.Николай Чудотворец" -Бургас

Адрес:Бургас к/с"Лазур", ул. "Места" №81
тел:83-91-27
e-mail: dc_bs@abv.bg
>>
ГАЛЕРИЯ

Дневният център e с капацитет за 24 деца на възраст от 5 до 16 години. Те са разпределени в три групи по 8 деца, като за всяка от тях има персонално зачислен социален педагог и социален асистент. Пребиваването им в центъра се извършва от 8.00 до 15.30 часа всеки делничен ден.
Целта на ДЦ "Св.Николай Чудотворец" е подобряване на физическото и психическото състояние на детето до ниво, в което максимално да разгърне своя потенциал. Това става възможно благодарение на всекидневните грижи и работа на мултидисциплинарен екип от специалисти.
Мисия:
• Социална адаптация и интеграция на децата с увреждания
• Пълноценно обучение, възпитание, корекция, компенсация и рехабилитация на деца с физически и умствен дефицит
• Децата да бъдат подготвени за водене на самостоятелен живот
• Подпомагане процеса на адаптация на децата с физически , говорен или умствен дефицит , както и на техните родители в условията на големия град
Услугите, които предлага центъра :
• Логопедична помощ ;
• Кинезитерапия ;
• Арттерапия ;
• Консултации с психолог и детски невролог ;
• Игри в група ;
• Трикратно хранене ;
• Индивидуално обучение на ученици от масово и помощно училище и обучение в клас
Екип с висока квалификация и професионализъм осигурява системна подготовка на децата . Обучението и работата са индивидуални и групови .

Дневни грижи за деца с увреждания
Дневният център за деца с увреждания предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са:
• Предоставяне на храна;
• Здравни грижи;
• Рехабилитационни процедури;
• Логопед;
• Организация на свободно време;
• Семейно консултиране и подкрепа.
Основните цели на дневните грижи са:
• образователни и ограмотяващи занимания;
• възпитание и рехабилитация;
• подготовка за водене на самостоятелен живот;
• социална и психологическа помощ;
• обучение в социални умения и социална интеграция.

Реализирането на предлаганите услуги подготвя децата с увреждания и семействата им за плавно включване в живота на обществото, насърчава и подкрепя развитието на детето и осигурява подобряване на физическото и психическото състояние на детето до ниво, в което максимално да разгърне своя потенциал.
Грижите за всяко дете се осъществяват според индивидуалното му развитие и потребности.
Социалната работа се извършва по групи от социални работници. Всеки един от тях предлага индивидуална програма, съобразена с възможностите и потребностите на всяко дете.


Защитено жилище за лица с психични разстройства

снимка

гр.Бургас ул.”Кооператор”№32

Защитеното жилище  за лица с психични разстройства“ е създадено от Сдружение "Равновесие” в партньорство на Община Бургас, през 2010 година със средства на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, схема "За по-добро бъдеще на децата”, проект "Защитено жилище за млади хора с увреждания”. Сградата е основно ремонтирана през 2009 г. от Сдружение "Равновесие” със средства от Програма "Красива България”. Със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-362 от 28.02.2011г. е трансформирано в Защитено жилище за лица с психични разстройства и е финансирано като държавно делегирана дейност.

 

“Защитено жилище за лица с психични разстройства” предлага за определено време социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители непригодни да водят самостоятелен начин на живот. То е базирано по-модел на семейна среда.

Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, с ТЕЛК решение с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/, които са без подкрепа от биологичните си семейства и напускащи институция. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Материална база: Защитеното жилище се намира в двуетажна сграда  разположена в к-с. "Меден Рудник”. Има изградена  добра инфраструктура. Съвсем близо  до  жилището има автобусна и тролейна спирка, Бюро по Труда, болница, две гимназии и пощенска станция.

Капацитета на жилището е за осем младежи:
-четири момчета
-четири момичета.

Критерии за настаняване
В “Защитено жилище”(ЗЖ) за лица с психични разстройства:
1.Лица на възраст между 18г. и 45г;
2.Лица с ТЕЛК решение с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/;
3.Лица напускащи специализирани институции;   
4.Лица с психични увреждания или с умствена изостаналост;
5.Лица без подкрепа от биологичните си семейства за предстоящата им социализация и самостоятелен живот;
6.Лица, имащи изградени елементарни умения за самостоятелно хранене и хигиена.
7.Без зависимост от алкохол и наркотици.
8.Без асоциални прояви.

Човешки ресурс
Екип:
Работният екип в Защитеното жилище е със следната структура:
1. Управител.
2. Социални работници, работещи на смени.
3. Трудотерапевт, работещ на смени.
4. Медицинско лице, работещо на смени.

Бенефициенти: на социалната услуга са младежи и девойки от различни градове и общини на България, израснали и отгледани в домове.

 

 

>>Върнете се в началото


Кризисен център

Снимка

Асоциация "Деметра" през 2008 г. създаде на територията на град Бургас Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 6+1 лица по проект на Програма ФАР 2004 - "Деинституционализация посредством прадоставяне на услуги в общността на рискови групи"-1 фаза. Проектът бе с наименование "Предпазване от институционализация, чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца, изложени на риск - 7-18 год." BG2004/016-711.01.02.1.15 и приключи през месец август 2008 г. Асоциация "Деметра" през 2010 г. участва в конкурс обявен от Община Бургас и Кризисният център стана държавно делегирана дейност. През 2011 г., капацитета на Кризисния център бе увеличен на 8 места.
Центърът бе изграден в сграда, предоставена от Община Бургас, и отремонтирана със средства по Програма ФАР 2004-"Деинституционализация посредтвом предоставяне на услуги в общността за рискови групи"-1 фаза.
Кризисния център е предназначен за лица и деца, жертва на насилие и трафик.
Настаняването в Центъра се осъществява чрез направление или заповед от Дирекция "Социалноподпомагане", по отношение на децата това става през отдел "Закрила на детето". Престоят в Центъра е от 3 до 6 месеца.
Кризисния център включва комплекс от социални дейности, насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от травмата и осигуряване на социлна и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Тези цели се осъществяват чрез разгръщане на пакет от дейности, отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.
В Крицисния център се предоставят дейности по задоволяване на:
-Ежедневни потребности;
-Здравни потребности;
-Образователни потребности;
-Рехабилитационни потребности;
-Потребности в свободното време;
-Потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

Ползвателите на социалната услуга се насочват от:
1.Отдел "Закрила на детето";
2.Районно управление "Полиция" - Бургас;
3.Районна прокуратура;
4.Регионална дирекция "Социално подпомагане";
5.Център за превенция на насилието и престъпността - гр. бургас
Кризисния център функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите. В него работят 4-ма социални работници, 1 психолог и 1 координатор.


Дневен център за възрастни с умстввена изостаналост

Адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков" бл.10
край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър