УТВЪРЖДАВАМ:

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:

/АТАНАСКА НИКОЛОВА/

  

И Н С Т Р У К Ц И Я

за

завеждане на постъпили СИГНАЛИ и ЖАЛБИ

от ГРАЖДАНИ на "ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 84 38 91"

в отдел "Управление на околната среда",

Дирекция "Опазване на околната среда"

              На Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg  се обявява "Горещ телефон 84 38 91" в отдел "Управление на околната среда", Дирекция "Опазване на околната среда" към Община Бургас за приемане на сигнали и жалби на граждани, касаещи опазване на околната среда.

            За регистриране на постъпилите сигнали и жалби се въвежда Регистър на сигнали и жалби, който се съхранява в отдел "Управление на околната среда". В него се завеждат всички постъпващи сигнали и жалби на граждани по въпроси, касаещи опазването на околната среда. Не се завеждат сигнали и жалби, които са анонимни.

Регистърът за сигнали и жалби съдържа следната информация:

  • Пореден номер на сигнала или жалбата;
  • Дата и час на постъпване;
  • Длъжностно лице, приело сигнала или жалбата;
  • Кратко описание на постъпилия сигнал или жалба;
  • Местоположение и/или точен адрес;
  • Предприети действия за решаване на проблема;
  • Отговорен служител за действия по решаване на проблема;
  • Решение на поставения проблем /"Да" или "Не"/ и дата на решаването му.

            При обаждане на "Горещия телефон 84 38 91" за нарушения на нормативната уредба по околна среда, служителят от отдел УОС, приел сигнала или жалбата, записва информацията в регистъра.

            Н-к отдел УОС контролира воденето на Регистъра с постъпилите сигнали и жалби, както и подаването на обратна информация за решението на проблема към лицето, подало сигнал или жалба.

            Всички служители се запознават с настоящата Инструкция срещу подпис.

 

Съгласувал:

Инж. Павлин Михов

Директор Дирекция "Опазване на околната среда"

 

Изготвил:

Инж. Маринета Николова

Н-к отдел "Управление на околната среда"