Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ X-109, кв.11, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител Атанас Димитров Атанасов.

Инвестиционно предложение на „М-БУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Автосервиз с офис и складове в УПИ XXIX-449, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "М-БУС" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-10025, УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел намаляване на УПИ XXIII-10025 със 160 кв.м. и увеличаване на УПИ XXI-10025 със същата квадратура при запазване на същите градоустройствени показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Мегабилдинг Инженеринг“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на Стопански двор в ПИ No 083004, 083005, 083010 и 083011, с. Изворище, Община Бургас" с възложител "Мегабилдинг Инженеринг" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в УПИ XV-83, кв.6 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложители Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Татяна Стойчева Будурова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.610.339 по КК /УПИ IV-2257, кв.29/ по плана на ЦГЧ, ул. "Славянска" 14А, гр. Бургас" с възложител Татяна Стойчева Будурова.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на топлопроводно отклонение за Спортна зала "Младост", преминаващо през частни имоти в УПИ XXIX-555, XXVIII-556 и XXVII-558, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за водоснабдяване на жилищна сграда, находяща се в ПИ 07079.501.266, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Елитстрой – Томови“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.613.243, ул. "Цар Асен" 19, гр. Бургас" с възложител "Елитстрой - Томови" ООД.

Инвестиционно предложение на „Милена М.С.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI, XII, XIII, кв.26 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас" с възложител "Милена М.С." ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Петкова Станолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.650.76, УПИ VI-140, кв.95 по плана на к-с "М. Рудник" Зона Г, гр. Бургас" с възложител Мария Петкова Станолова.

Инвестиционно предложение на „Паркетен свят“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за паркет в ПИ с идентификатор 07079.6.1575 по КК на гр. Бургас, УПИ XV, масив 80, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "Паркетен свят" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Трифонов Проданов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.616.208, УПИ XV-5369, кв.26 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес ул. "Ивайло" 59, гр. Бургас" с инвеститори  Стоян Трифонов Проданов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Михаил Николов и Иво Бенлийски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с ограда и подземен гараж в УПИ XXIX-555, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.555 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Михаил Николов и Иво Бенлийски.

Инвестиционно предложение на "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща производствена дейност - включване в самостоятелен работен режим на интегриран модул 11 "Аеолус" с капацитет над 200 000 т/год. за обработване на твърди битови отпадъци с комплексно третиране: раздробяване, пресяване, въздушна сепарация и автоматизиран режим на работа на площадката на Депо за неопасни отпадъци Братово, Община Бургас" с възложител "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „АВАНГАРД КОНСУЛТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда, включваща шоу-рум, склад, производствени помещения и административна част, на територията на ПИ с идентификатор XIII-246, "Индустриален и логистичен парк Бургас", Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с възложител "АВАНГАРД КОНСУЛТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Димов Димитров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три жилищни сгради със ЗОХ, магазини в ПИ с идентификатор 07079.651.269, УПИ III, кв.15 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители Димитър Димов Димитров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-535, кв.17, ПИ с идентификатор 07079.824.288, кв. Долно Езерово, гр. Бургас - за подялба на имота" с възложители  Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова.

 

Инвестиционно предложение на Иван Дойнов Грънчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Поставяне на фотоволтаична система за ток до 5 kW върху слънцезащитна козирка на тераса, ПИ с идентификатор 07079.617.170.1.12, ул. "Г.С.раковски" 51, гр. Бургас" с възложител Иван Дойнов Грънчев.

Инвестиционно предложение на Редван Хюсеин Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединяване на УПИ II-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.703) и УПИ III-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.704), кв.9 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - в един урегулиран парцел" с възложител Редван Хюсеин Мехмед.

Инвестиционно предложение на Деан Панев Нотев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.527 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с възложител Деан Панев Нотев.

 

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дъждоотливен колектор No 1А от вход Пристанище Бургас до VII-мо корабно място, находящ се в ПИ с идентификатори 07079.618.131 и 07079.618.22, гр. Бургас" с възложител Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».

Инвестиционно предложение на „Бургас оптик“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект /ситничарска работилница/ с идентификатор 07079.607.157.5.13 в партера и сутерена на жилищна сграда в Оптика с очен кабинет в ПИ с идентификатор 07079.607.157 по КК, УПИ V-641, кв.15 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Бургас оптик" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ с цел отреждане на три нови УПИ за изграждане на жилищни сгради в УПИ XII-201, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Жеков Жеков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.19, м. "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Александър Жеков Жеков.

Инвестиционно предложение на „Ренесанс“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-101, кв.49, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Ренесанс" АД.

Инвестиционно предложение на КТ „Черноморка“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда за Златарско атели в ПИ с идентификатор 07079.621.11, кв.55, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител КТ "Черноморка".

Инвестиционно предложение на Димитричка Куртева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-1027, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Димитричка Куртева Иванова.

Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ X-121, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.823.482, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова.

 

Инвестиционно предложение на Пенка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ III-516, кв.13, ПИ с идентификатор 07079.824.516, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител Пенка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 19 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022036, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител Димитринка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 000166, землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030032, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

 

Инвестиционно предложение на Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазин и кафе в в УПИ VI-753, кв. 146А по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с възложители Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова.

Инвестиционно предложение на „ДИНИТА-ТУРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг за автобуси, гараж и автосервиз в ПИ с идентификатор 07079.3.1215, местност "Мадика", гр. Бургас" с "ДИНИТА-ТУРС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030050 и ПИ 030051, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 26 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 024001, местност "Анхиалски път" и ПИ 024007, местност "Кожуклията", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 22 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022018, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на Атанаска Димитрова Червенкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ V, кв.94, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Атанаска Димитрова Червенкова.

Инвестиционно предложение на Лазар Миланов Миланов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-1192, кв.91, по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Лазар Миланов Миланов.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен обект - заведение за хранене (бистро), УПИ XLV-1107, кв.78, ПИ с идентификатор 07079.820.1107, местност "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ XIV-367, кв.60, кв. Банево, гр. Бургас на два отделни УПИ" с възложители Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова.

 

Инвестиционно предложение на "КАПОЕЙРА” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.2.1825, Стопенаски двор 5-ти км, гр. Бургас" с възложител "КАПОЕЙРА" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" и "Инвестиционен проект "Порт България Уест - сигурно и надеждно пристанище" с възложител "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.671.52 по КК, УПИ IX-176, кв.156 по плана на к-с "М. Рудник", зона "Д", гр. Бургас" с възложител Панайот Хараламбов Муладжиков.

Инвестиционно предложение на “Лактос България“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект (кафе) в магазин за хранителни стоки, к-с "Изгрев" бл.53 вх.4, гр. Бургас" с възложител "Лактос България" ООД.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Попов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-933, кв.24 (ПИ 07079.30.933) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Димитър Стоянов Попов.

Инвестиционно предложение на Радостина Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-882 и XVII-882, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на нов УПИ XVII-1405" с възложител Радостина Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на Пеньо Николов Мечков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на част от триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ III-13, кв.122 по плана на Зона "В", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител Пеньо Николов Мечков.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5420, находяща се върху сграда с идентификатор 07079.820.302.1 - ул. "Ангел Димитров" 17А, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж и склад - допълващо застрояване в УПИ VII-198, кв.17, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители инвеститори Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков.

Инвестиционно предложение на „В.И.Н.Д“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда на ул. "Славянска" 53, УПИ VII-1755, кв.70, ЦГЧ на гр. Бургас" с възложител "В.И.Н.Д" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Желка Тилева Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка към офисна сграда в ПИ 07079.605.194, УПИ XXVII-447, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител Желка Тилева Филипова.

 

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения в в УПИ X-372, кв.34, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по плана на кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 49, гр. Бургас" с възложител Никола Иванов Ламбов.

Инвестиционно предложение на Георги Янев Марков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I, кв.126 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Георги Янев Марков.

Инвестиционно предложение на "ДЕПЛАН“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на ограда, паркинг, открит склад като I-ви етап на обект "Складова база с административни сгради, складове за строителни материали без насипни такива и представителен магазин в ПИ с идентификатор 07079.3.1948, землище на гр. Бургас" с възложител "ДЕПЛАН" ООД.

Инвестиционно предложение на „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1882, 1883, кв.41, ПИ с идентификатор 07079.620.340, бул. "Ст. Стамболов" No 94, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с възложители "Планиране, инвестиции и строителство" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Станил Асенов Шишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-20240, кв.2 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител Станил Асенов Шишков.

Инвестиционно предложение на Милена Динева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-578, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Милена Динева Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Иванка Дросева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.702.609 по КК, УПИ VI-604, кв.1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Иванка Дросева Василева.

Инвестиционни предложения на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Кабина за бластиране в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в Бояджийно отделение, Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас"

 

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

Инвестиционно предложение на «Промстрой Комерс» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.55 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"  за изграждане на склад за строителни материали" с възложител «Промстрой Комерс» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на складови площи и паркинги и интегриране с територията на "Порт България Уест" - за ПИ с идентификатори 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592, 07079.660.597 по КК на гр. Бургас"  с възложител  "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «Стоник Груп» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за поставяне на мобилна машина за производство на дървесен чипс в ПИ с идентификатор 07079.660.609 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, ПЗ "Юг" с възложител «Стоник Груп» ООД.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на горелки за изгаряне на биогаз на съществуващи водогрейни котли ВК-100 и ВК-50 от Водогрейна част към Горивна инсталация, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи тарла", ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-22, кв.120, ПИ с идентификатор 07079.611.22, ул. "Цар Симеон I" 102, гр. Бургас" с възложители Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на „СЪНШАЙН ХОУМС“ ООД, Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1076, XXVI-1076, XXVII-1076, XXVIII-1076 и XXIX-1076 в местност "Манастирското", землище на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на два нови имота XXV-1076 и XXVI-1076" с възложители "СЪНШАЙН ХОУМС" ООД,  Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров.

 

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция на пътека за рулиране "А" на Летище Бургас"

 

с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ – Пенчо Стоянов Янов»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис и склад за промишлени стоки в УПИ XI-2653, кв.83, местност "Тъмното", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2653 и уличен водопровод за ПИ с идентификатор 07079.2.2653, местност "Тъмното, гр. Бургас" с възложители Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ - Пенчо Стоянов Янов».

Инвестиционно предложение на „АТЛАНТИС КАСА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ III-133, кв.5, ПИ с идентификатор 07079.820.1155 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "АТЛАНТИС КАСА" ООД.

Инвестиционно предложение на „ПС ГРУП“ АД и Радостин Димов Дачев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-1044, кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.618.127 и 07079.618.129 по КК на гр. Бургас" с възложители "ПС ГРУП" АД и Радостин Димов Дачев.

Инвестиционно предложение на Анка Христова Анастасова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-2043, кв.64 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Анка Христова Анастасова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Мариян Петков Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ VIII-1951, кв.150 по плана на кв. Черно море - Рудник, гр. Бургас" с възложител Мариян Петков Петков.

Инвестиционно предложение на Евелина Георгиева Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-698, кв.47 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Евелина Георгиева Тодорова.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомагистрала "Тракия" - Оризово - Бургас, Лот 5 "Карнобат-п.в. Бургас" - запад, от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта" с възложител Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на „ВРЪНГОВИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за метални изделия и административна сграда в ПИ 003020 по КВС на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител "ВРЪНГОВИ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.525, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с възложители Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова.

Инвестиционно предложение на „Царски извори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански постройки за отглеждане на животни, съхранение на растителна и животинска продукция, еднофамилна жилищна сграда и помещения за обитаване от лица, които произвеждат селскостопанска продукция в ПИ 010110 и 010113 в землище на с. Маринка, Община Бургас" с възложител "Царски извори" ООД.

Инвестиционно предложение на Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Природозащитен център със статут и на "Спасителен център за диви животни" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие в ПИ с идентификатори 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местността "Герена", землище на гр. Бургас и ПИ с идентификатори 07079.6.678, 07079.6.679 с начин на трайно ползване "Друг вид нива" в местността "Гюн гюмес", землище на гр. Бургас" с възложител Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Веско Петров Колев и Янка Янева Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ 506.31, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с възложители Веско Петров Колев и Янка Янева Колева.

Инвестиционно предложение на Наталия Петрова Каридова-Давид

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ IX-670, кв.22 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Наталия Петрова Каридова-Давид.

 

Издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-2/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "Изменение на ПУП-ПП за акваторията на Рибарското пристанище в м. "Рибарско селище" (бивша м. "Ченгене скеле), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас".

23.02.2016

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение на инвестиционно предложение: "Намаляване общата използваема площ на площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.660.412, склад 1064,с изключване на дейности с отпадъци от дървесни материали, Промишлена зона "Победа", гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединение, преустройство и промяна разпределението на два магазина и промяна предназначението на обединения магазин "за хранителни стоки", самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 07079.614.10.1.19 и 07079.614.10.1.20, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори  Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-2243, 2244, кв.30 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ 07079.610.335 по КК на гр. Бургас" с възложител Стоян Димитров Димитров.

Инвестиционно предложение на "Унистрой БГ“ ООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на "Смесена функционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460 (ПИ 07079.612.168), кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас":

1.     Вътрешно преустройство и функционално обединяване на магазин 2 и магазин 10 в магазин за промишлени стоки;

2.     Вътрешно преустройство и обединение на апартамент 705 и 706 в един апартамент;

3.     Промяна предназначението на магазин 5 в заведение за бързо хранене;

4.     Отделяне на атриумно пространство с алуминиева дограма със стъклопакет и образуване на външен английски двор, изцяло отворен в горната си част",

 

с възложители "Унистрой БГ" ООД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел изграждане на склад за промишлени стоки в имот 07079.2.466, местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител  "УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Снежина Минчева Маджарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XXIX-737, кв.27 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Снежина Минчева Маджарова.

Инвестиционно предложение на Евгений Игоревич Прудников

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.607.18.1.1 по КККР на гр. Бургас във фризьорски салон и апартамент в к-с "Лазур", бл.18 вх.1 ет.1 ап.1, гр. Бургас" с възложител  Евгений Игоревич Прудников.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по ул. "Фердинандова" в участъка от ул. "Тракийска" до ул. "Уйлям Гладстон", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "НИК ЛОДЖИСТИК“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ с идентификатори 07079.6.1404 и 07079.6.1405, местност "Герен Бунар", гр. Бургас" с инвеститор "НИК ЛОДЖИСТИК" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на "ЕМИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ XIII, кв.135В по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с цел изграждане на сграда със смесено предназначение" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „БРАТЯ ГЮРОВИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на офиси и складова база за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.1703, местност "Мадика", гр. Бургас" с инвеститор "БРАТЯ ГЮРОВИ" ООД.

Инвестиционно предложение на „МОТОКОМЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пътна връзка - изход за УПИ II-45, кв.1 по плана на ПЗ "Юг", гр. Бургас, ПИ 07079.662.9544 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МОТОКОМЕРС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1017, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас с цел разделяне на два броя УПИ" с инвеститори Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева.

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър, паркинг и обществено обслужване в ПИ с идентификатор 07079.9.337, местност "Сулу дере", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Здравко Цолов Цолов.

Инвестиционно предложение на «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ XI, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститор  «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в имот 07079.823.56, ул. "Ястребино" 54, кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститори Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на „Недистар“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обществена пералня и БКТП в УПИ X-11, кв.33 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Недистар" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Никола Ангелов Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ 506.99, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Никола Ангелов Ангелов.

Инвестиционно предложение на „ЕКОПЛАСТИК 2016“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ шивашки цех в цех за произовдство на хартиени чаши за Вендинг автомати и хартиени чаши за топли и студени напитки в ПИ с идентификатор 07079.604.106 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ЕКОПЛАСТИК 2016" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на имоти Nо 038103, 038102, 038084 и 038042, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ж.п. клон в УПИ I-2  ПИ с идентификатор 07079.827.49, УПИ IІ1426 ПИ с идентификатор 07079.6.1426 и ПИ II-1427 с идентификатор 07079.6.1427, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

Инвестиционно предложение на „ЗВЕЗДА ВОСТОКА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детска площадка за игра в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас, к-с "Зорница" с инвеститор  "ЗВЕЗДА ВОСТОКА" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Диана Апостолова Попова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ II-334 (713, 717), УПИ VI-715 и УПИ VII-201 (716), кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за сграда със смесено предназначение" с инвеститори  Диана Апостолова Попова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Павлета Събева Щерионова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ X-785, кв.47 на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор Павлета Събева Щерионова.

Инвестиционно предложение на Иван Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Едноетажна селскостопанска постройка с размери 12/38 м в ПИ 024024, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Антоанета Георгиева Маринова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временна жилищна сграда в УПИ I-1341, кв.36, ПИ с идентификатор 07079.825.587, кв. Долно Езерово, ул. "Есперанто" 9А, гр. Бургас" с инвеститор  Антоанета Георгиева Маринова.

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда и сондаж в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

Инвестиционно предложение на "Фобеск Трейдинг“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-330, кв.159 по плана на Западна ЦГЧ Бургас, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас" с инвеститор "Фобеск Трейдинг" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за имот 015126, землище на с. Миролюбово, Община Бургас с цел изграждане на стопански постройки и оранжерия" с инвеститор Иванка Димитрова Богданова.

Инвестиционно предложение на Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.48, ПИ с идентификатор 07079.820.568 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-501, кв.4, ПИ с идентификатор 07079.823.501 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-1075, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на два броя УПИ" с инвеститори  Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов.

Инвестиционно предложение на Методи Георгиев Костадинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.425, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор  Методи Георгиев Костадинов.

Инвестиционно предложение на Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.157, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Таня Андонова Ковчазова.

Инвестиционно предложение на "СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство - изграждане на газово стопанство и надграждане на стълбищна клетка в ПИ с идентификатор 07079.2.557, местност "Дванадесетте", гр. Бургас" с инвеститор "СОНЕРС" ЕООД .

Инвестиционно предложение на Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в УПИ IIІ20 по плана на м. Хаджи Тарла, кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.947" с инвеститори  Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева.

Инвестиционно предложение на Ангел Георгиев Куцаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-1, масив 20 по плана на м. Точилото, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ангел Георгиев Куцаров.

Инвестиционно предложение на „ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД и „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - разделяне на два нови имота" с инвеститори "ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН" ЕООД и "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив - Бургас (ЕТСS ниво 1, версия 2.3.0d)" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за ПИ с идентификатор 07079.30.937, УПИ XI-197, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на Младен Желев Кисьов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 041027, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас с цел за жилищно строителство"  с инвеститор Младен Желев Кисьов.

Инвестиционно предложение на Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.680, гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 48, УПИ II, кв.58 с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда" с инвеститори  Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-394, кв.3 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.478" с инвеститор Михаил Пламенов Богоев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж, в УПИ XVII-501, кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.501" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-747, VIII-746 и IX-745, кв.51, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел разделяне на УПИ по квотите на нотариалните актове" с инвеститори  Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова.

 

Инвестиционно предложение на "КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 т/дн" с инвеститор "КЕРАМИКА БУРГАС" АД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Бургас, кв. Сарафово, ПИ 07079.1.1425, производствена площадка на "Керамика Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Артемис 69 М“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.424, м. "Росенец" (бивша м. "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас  за вилно строителство" с инвеститор "Артемис 69 М" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Сортови семена“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 07079.605.49.1, ПЗ "Север", гр. Бургас представляваща Склад 3 в Офис за куриерски услуги" с инвеститор "Сортови семена" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Елеган Кълъчоглу” ООД, гр. Карнобат

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ XIII-246, кв.24 по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.246, гр. Бургас" с инвеститор " "Елеган Кълъчоглу" ООД, гр. Карнобат.

Инвестиционно предложение на «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант за бързо храненен в ПИ с идентификатор 07079.602.600, УПИ III-382 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПТ "Росенец" - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3" - площадка на ПТ "Росенец"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на Природонаучен музей гр. Бургас"

с инвеститор Регионален исторически музей Бургас.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера към "Отделение за огъване на мантинели" в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.31, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЗОХ - Бистро в УПИ III-76, кв.2 по плана на к-с "Зорница", ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр. Бургас" с инвеститор  "Инженерингова компания Сити газ" ЕООД, гр. Стара Загора.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на Канална помпена станция No 1, находяща се в УПИ III по плана на гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Почистване на канал "Езеро Вая - Черно море"

 

с инвеститор ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

Инвестиционно предложение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на сграда - учебен полигон, ПИ с идентификатор 07079.665.69, ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас.

Инвестиционно предложение на Милена Руменова Пеева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.829.386, УПИ XII-178, кв.20 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Милена Руменова Пеева.

Инвестиционно предложение на Обединение „Аква порт“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и последващо предаване на отпадъци от корабоплавателна дейност, имот 07079.660.444 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Обединение "Аква порт", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ганка Куртева и Иван Куртев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ-578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ганка Куртева и Иван Куртев.

Инвестиционно предложение на „Авточасти Франц“ ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1630 по плана на м. "Мадика", гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни средства и търговия с отпадъци от черни и цветни метали" с инвеститори "Авточасти Франц" ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски.

Инвестиционно предложение на Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-205,206 в кв. 36 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Инвестиционно предложение на Силвия Костова Танкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.653.219.1.45 от магазин за промишлени стоки в кафе - ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Силвия Костова Танкова.

Инвестиционно предложение на “ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ Х-291, кв. 13 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ" ЕООД.     

Инвестиционно предложение на “Вестауто-М“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на котелно на природен газ" с инвеститор "Вестауто-М" ООД.

Инвестиционно предложение на “БОВА КАР“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на газови котели и газова инсталация на КПГ във въведен в експлоатация център с шоурум и складова база" с инвеститор "БОВА КАР" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Златина Билянова и Адриан Билянов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда в УПИ 603.604.578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Златина Билянова и Адриан Билянов.

Инвестиционно предложение на Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строеж на жилищна сграда с подземен паркинг и ателиета в съответния им УПИ Х-1506, кв. 75, ПИ 07079.610.458 по плана ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. "Георги Киров" №11А" с инвеститори Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева.

Инвестиционно предложение на „Комнет“ ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонения от мрежата на "Комнет" ЕООД в кв. Долно Езерово, ул. "Ниш", гр. Бургас" с инвеститор "Комнет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 507743 местност "Мочура", кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова.

Инвестиционно предложение на Петя Георгиева Дражева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-499, кв.44 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Петя Георгиева Дражева.

Инвестиционно предложение на Димитър Янчев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-388 и УПИ VI-389, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Янчев Ангелов.

Инвестиционно предложение на ЕТ «СПЕКТЪР-76 – Иван Стойков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 047026, местност "Соватчалъ", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор ЕТ «СПЕКТЪР-76 - Иван Стойков".

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на „Риск инженеринг 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на ул. "баба Тонка" 27, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск инженеринг 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „МИЛЕНА ММС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на ново съоръжение - преместваем обект Мини мандра с капацитет за обработка на 500 л мляко дневно в поземлен имот 000162, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор "МИЛЕНА ММС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в имот с идентификатор 07079.605.147, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и „ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ V-7617, кв.60 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ 07079.614.372, с административен адрес ул. "Хан Крум" 52, гр. Бургас" с инвеститори  Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и "ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТОДОРОВ-95“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база и ЛПСОВ в ПИ 07079.2.1796, местност "Крушата", землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТОДОРОВ-95" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Орлин Митков Топалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 1330038 по плана на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Орлин Митков Топалов.

Инвестиционно предложение на Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 065031, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори  Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска.

Инвестиционно предложение на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ X-291, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "Енергия Техноинвест" ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на Воскан Калуст Пехливанян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална сграда с шоурум, сервиз, складове и офиси в ПИ с идентификатор 07079.659.551 по КК на гр. Бургас, УПИ XXVII-551, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор Воскан Калуст Пехливанян.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на „КИРИЛ СТОЯНОВ - Т“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.604.241 за строителство на авторемонтна работилница и офиси в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КИРИЛ СТОЯНОВ - Т" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Бургас Трак Сервиз“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Център за сервиз и продажба на лекотоварни и тежкотоварни автомобили в ПЗ "Север", ул. "Одрин" 124, гр. Бургас" с инвеститор "Бургас Трак Сервиз" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Румяна Господинова Златанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини, фризьорски салон и гаражи в УПИ VII 46, кв.3А по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор  Румяна Господинова Златанова.

Инвестиционно предложение на Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.501.441 по КК на гр. Бургас, к-с "Изгрев" с инвеститори Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков.

Инвестиционно предложение на Руско Иванов Долапчиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ семеен хотел в ПИ с идентификатор 07079.607.162.10 - в жилищна сграда, УПИ I-181, кв. 16, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор  Руско Иванов Долапчиев.

Инвестиционно предложение на „ИФП 3“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.614.324 по КК на гр. Бургас, УПИ III-7542, кв.59 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор  "ИФП 3" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Авто Хит Карлито И.П.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, автосервиз и продажба на авточасти втора употреба в ПИ No 179, кв.8, местност "Капчето", кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Авто Хит Карлито И.П." ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIX-527, 528, кв.25 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ЕКА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ I-199/522/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ЕКА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Данаил Николаев Драганов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ IV-201/552/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор Данаил Николаев Драганов.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на складови и паркинг площи в ПИ с идентификатори 07079.660.574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 597 по КК на гр. Бургас"  с инвеститор "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1316 и УПИ V-1315 в кв.38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститори Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова.

Инвестиционно предложение на Светла Димитрова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в ПИ с идентификатор 07079.611.133 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-1575, кв.92 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Светла Димитрова Николова.

Инвестиционно предложение на „Патрики-Фамагуста“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителството - вътрешно преустройство на "Семеен пансионат" в "Жилищна сграда със ЗОХ в УПИ VII, кв.63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Патрики-Фамагуста" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ СПОТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производствено-складова база за мебели в УПИ XII-413, кв.44, ПИ с идентификатор 07079.605.413 по КККР на гр. Бургас, ПЗ "Север"" с инвеститор "РОЯЛ СПОТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Петко Иванов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за складове и тенекеджийска работилница в ПИ с идентификатор 07079.6.1457 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар" с инвеститор Петко Иванов Николов.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сглобяване на модулно, преместваемо съоръжение за физическо смесване и временно съхранение на сондажен разтвор в ПИ 07079.618.202, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на улични ВиК мрежи, които преминават през УПИ I-607, кв.40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Велико Търново" между съществуващи водопроводи ф300 и ф150, к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с обслужващи партери и допълващо застрояване в УПИ VI, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститори Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на «Факториел» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1692 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на производствено-складова база с административна част" с инвеститор «Факториел» ООД.

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.611.233 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-2124, кв.34 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  "Брент Ойл" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 000360 в землището на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

 

Инвестиционно предложение на «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на магазин за промишлени стоки No1 в два магазина за промишлени стоки и кафе-сладкарница "Зия" в Секция "А", УПИ I-60, кв. 1А, к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа на "Бургаснет" ООД от ул. "Транспортна" до 5-ти км, стопански двор, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Ваня Михайлова Михайлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-66, кв.3, кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ваня Михайлова Михайлова.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас - с допълнително изграждане на хотел със СПА център, басейн, ресторант, две сгради тип апартаментен хотел, ЛПСОВ и паркоместа" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Бургас хляб 2014“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV-342, кв.12 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.603.4) с предназначение "За цех за хляб и хлебни изделия" с инвеститор "Бургас хляб 2014" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5467, находяща се върху сграда /търговски обект/ в УПИ VI-329, кв.38 по плана на с. Равнец, община Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-151 и УПИ IX-150, кв.10, ПИ с идентификатори 07079.820.536 и 07079.820.534 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова.

Инвестиционно предложение на Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.609.158 по КК на гр. Бургас, УПИ III-158, кв.96 по плана на ЦГЧ, ул. "Екзарх Йосиф" 29, гр. Бургас" с инвеститори  Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов.

Инвестиционно предложение на «Явор 46 Комерс» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод с дължина 800 м за УПИ XXIV-15, масив 71, местност "Крушата", гр. Бургас" с инвеститор «Явор 46 Комерс» ООД.

Инвестиционно предложение на "ХАЙ МЕД ТЕХ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Възстановяване дейността на рибовъдно стопанство в поземлени имоти 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местност "герена", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Калина Димитрова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-945, кв.74 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор  Калина Димитрова Тодорова.

Инвестиционно предложение на Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.616.136 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-5383, 5384, кв.20 по плана на к-с "Възраждане", ул. "Ивайло" 75, гр. Бургас" с инвеститори  Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-662, кв.37 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Михов Михов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ I, кв.17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Стоян Михов Михов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Василев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ II, кв. 17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Василев.

Инвестиционно предложение на "Надин холд” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Надин холд" ООД.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ IV-69, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ III-69, 1.39, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.618.33 по КК на гр. Бургас, УПИ I-2365, кв.16 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститори  Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова.

Инвестиционно предложение на „ПЕРОС“ ООД и „ВЕРСО“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и изменение на ПУП-ПУР за ПИ 07079.618.220 в ПЗ "Север", кв. 32, гр. Бургас с цел изграждане на складове за промишлени стоки и съхранение на елементи от мебели" с инвеститори "ПЕРОС" ООД и "ВЕРСО" ООД.

Инвестиционно предложение на «ЯВОР 46 КОМЕРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за други нужди - поливане на тревни площи, дръвчета, декоративни храсти и поддръжка на паркингите, площадките, плочниците и пътищата в ПИ с идентификатор 07079.2.1793, местност Крушата, землище на гр. Бургас" с инвеститор «ЯВОР 46 КОМЕРС" ООД.

Инвестиционно предложение на Здравко Георгиев Туджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.49 и ПИ с идентификатор 07079.604.162 по КК на гр. Бургас, кв.14 по плана на ПЗ "Север" с инвеститор Здравко Георгиев Туджаров.

Инвестиционно предложение на Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-919, кв.22 (ПИ 07079.30.919) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов.

Инвестиционно предложение на Руси Динев Куртлаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XV, кв.6, по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Руси Динев Куртлаков.

Инвестиционно предложение на Бургаско архийерейско наместничество

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда за църковни обреди и молитви - допълващо застрояване в УПИ I-общ, кв.14 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Бургаско архийерейско наместничество.

Инвестиционно предложение на „МЕТАЛ ИНС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за дизелово гориво в ПИ No 07079.618.221 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МЕТАЛ ИНС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот с идентификатор 07079.659.437, Южна промишлена зона - кв. победа, гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ОКЕАН ШИПИНГ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акустирали в пристанищата на област Бургас кораби в имот с идентификатор 07079.605.276, ПЗ "Север", база Лозово, гр. Бургас" с инвеститор "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Пенка Господинова Искрова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІІІ-1992, кв.58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.611.200 по КК" с инвеститор Пенка Господинова Искрова.

Инвестиционно предложение на „БУЛМЕКС" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Парцеларен план за обект: "Оптична кабелна линия от село Братово и кв. Долно Езерово, община Бургас до село Полски извор, община Камено" с инвеститор "БУЛМЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Фъндалов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.823.498 по КК, УПИ ХІV-108, кв.8 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Стоянов Фъндалов.

 

Инвестиционно предложение на СОУ „Петко Росен" гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване и реновация на съществуващи спортни терени и дворно пространство, обособяване на нови спортни терени и изграждане на покрито спортно игрище (навес) в УПИ ІІ, кв.7 (ПИ 07079.651.20), по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас" с инвеститор СОУ "Петко Росен" гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с работилница за малотрайни и трайни сладкарски изделия и закуски от сладко и солено тесто и подземен гараж в УПИ ІІ-266, кв.17А (ПИ № 07079.501.266), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Индустриален логистичен парк - Бургас" АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Индустриален логистичен парк - гр. Бургас - Етап ІІ - Улична ВиК мрежа в Северна промишлена зона на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Индустриален логистичен парк - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП -ПЗ и технически проект за "Складова база" в УПИ ІV-15, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.605 " с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД


Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПЗ и технически проект за "Шоурум" в УПИ Х-91, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.604" с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „НДС ГРУП" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-изменение на ПЗ за УПИ VІ-473, кв. 24, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идент. 07079.607.337 по КК" с инвеститор "НДС ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.618.21, Пристанищен терминал Бургас Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуващ сервиз, пристройка на пункт за ГТП и магазини за авточасти в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на „КУШ ГРУП“ ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ III-635, кв. 1, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.56 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  "КУШ ГРУП" ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова.

Инвестиционно предложение на „Драй Билд“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гаражи в ПИ с идентификатор 07079.616.174 по КК, УПИ II-5374 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор "Драй Билд" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:" Изграждане на подземен паркинг и жилищна сграда - ІІ-ри етап в ПИ 07079.602.147, УПИ ХVІІ-174, кв.12, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълнителна лента на изход на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на пътека за регулиране "Н" на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Станчев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда, домови ВиК и ел. връзки в УПИ ХХІV - 43, кв. 2, ПИ 07079.823.43 по плана на в.з. "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Станчев

Инвестиционно предложение на „КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с административна част в новообразуван УПИ С1584 в ПИ №07079.6.1584, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр.Варна.

Инвестиционно предложение на „ПЛАНЕР 2002" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІV - 1378, кв. 101 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститор "ПЛАНЕР 2002" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за газификация на биомаса в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи Тарла" (площадка на "Топлофикация Бургас" ЕАД), ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ГРАНД ЕНЕРДЖИ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на „МБАЛ Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на опасни болнични отпадъци на територията на МБАЛ Бургас" с инвеститор "МБАЛ Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на «КОМНЕТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на "Оптична мрежа в к-с "М. Рудник", зони В и Г, гр. Бургас - отклонения от мрежата на "БТК" АД - дължина 1055 м" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ТЕМП ИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Магазин за промишлени стоки и автомивка в ПИ 07079.671.324, находящ се в к-с "М. Рудник", Зона Д, гр. Бургас" с инвеститор «ТЕМП ИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Атанас Рачев Колев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 000123, УПИ II-123, м. Сухото дере, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Атанас Рачев Колев.

Инвестиционно предложение на Младен Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-128, кв. 10 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.156" с инвеститор Младен Тодоров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Нели Николаева Мечкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-1771, кв.124 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Нели Николаева Мечкова.

Инвестиционно предложение на Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-2030, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.186 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова.

Инвестиционни предложения на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПТ "Росенец" - Схема за широка маслена фракция (ШМФ) - Приемане и товарене на танкери с ШМФ в и от резервоар Р-17 на Парка за суров нефт (ПСН) от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - местоположение: площадка на ПТ "Росенец";

и

"ТСНП - РП 2/2, Титул 1100 - Изграждане на логистична инфраструктура за обезпечаване на възможност за експорт на ШМФ от резервоари Р-15 и Р-16 на Титул 1100 в направление към ПТ "Росенец" - местоположение: Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Инвестиционно предложение на „МУЛТИ ПАРК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.827.69, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "МУЛТИ ПАРК" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.660.609, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и магазини в ПИ 07079.656.1 по КК, УПИ I-600, кв.74 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Димитър Николов Стоянов.

Инвестиционно предложение на „ВИСТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIII, кв.1, ПИ с идентификатор 07079.601.195 по КККР на к-с "Зорница", гр. Бургас, както и изграждане на "Уличен водопровод за водоснабдяване на същото УПИ" с инвеститор  "ВИСТА КОНСУЛТИНГ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Катерина Стефанова Блажева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на търговски обект в ПИ с идентификатор 07079.612.287.1.1 в банков офис в партера на жилищна сграда в УПИ IV-1168, кв.84 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Катерина Стефанова Блажева.

Инвестиционно предложение на „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-570, 571, 572 и УПИ II-530 в кв. 40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VII-207, 305, кв.24б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститори Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев.

Инвестиционно предложение на «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширяване на дейностите с отпадъци на територията на площадка с местонахождение гр. Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1" с инвеститор «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВП фНО за УПИ V-9, кв.37 по плана на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", зона "В"", с инвеститор "СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България" ЕООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на част от съоръженията към линия за производство на плочи от ПДЧ" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Магазин 1 /обект с идентификатор 07079.612.331.9.46/ в сграда  със смесено предназначение в кабинет за дентална образна диагностика" с инвеститори Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев.

Инвестиционно предложение на „СКМАТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2525 по КК на гр. Бургас, м. "Тъмното" /бивша "Хайнлъка"/ за изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "СКМАТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Стефанов Бочуков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ЧИ на ПРЗ за делба на УПИ IV-140, кв.11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.171" с инвеститор Александър Стефанов Бочуков.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ I-37, 57, кв.80, м. "Овошките" по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори  Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева.

Инвестиционно предложение на „Златен клас“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ и строителство на сграда - склад за съхранение на селскостопанска техника и инвентар в имот 044024, землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "Златен клас" ООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5413, находяща се на покрива на жилищна сграда в к-с "Лазур" бл.52, гр. Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на биологични трайни насаждения от бадем на площ 30 дка и създаване на оранжерии тип "Тунелни" - 10 броя за биологично производство на зеленчуци на площ 2 дка в поземлен имот 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД .

Инвестиционни предложения на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-3 в участъка между ул. "Хр. Ботев", ул. "Княз Борис", пл. "Тройката", пл. "Баба Ганка", ул. "Булаир" и ул. "Цар Петър" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-2 в участъка между ул. "Генерал Гурко", бул. "Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", бул. "Княз Ал. Батенберг", ул. "6-ти септември", ул. "Славянска" и пл. "Баба Ганка" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-1 в участъка между ул. "Хр. Ботев", бул. "Ст. Стамболов", бул. "Демокрация", ул. "Генерал Гурко", пл. "Тройката" и ул. "Княз Борис" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД и „СКАТ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда за котелно в офис сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.601.40.2, УПИ IIІ243, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД и "СКАТ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-216, кв.20 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова.

Инвестиционно предложение на Георги Митев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ II-182, кв.17 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститор Георги Митев Георгиев.

Инвестиционно предложение на Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-380 и УПИ II-382, кв.37 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов.

Инвестиционно предложение на "СИНС-ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складово-административна сграда в УПИ XVII-23, кв.7 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.660.445 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "СИНС-ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на „КЕРАМИКА - Бургас" АД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към Сграда 1 с идентификатор 07079.1.1425.1 в УПИ І-45.31, ПИ 07079.1.1425, масив 7, местност "Под шосето" в землището на кв. "Сарафово", гр. Бургас и преустройството ú в "Цех за циментови лепила и шпакловки" с инвеститор "КЕРАМИКА - Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Иванов

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения - овощна градина - кайсии, 12,000 дка в имот №010030,010031 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Иванов Иванов.

Инвестиционно предложение на Димитър Атанасов Севастиянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на лозов маточник - 60 дка в землището на гр. Поморие и ПИ с идентификатори 07079.1.686, 07079.1.696 в землището на гр. Бургас, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор Димитър Атанасов Севастиянов.

 

Инвестиционно предложение на „Агро продукт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 21,849 дка насаждения от сливи; 18,250 дка бадеми и 22,649 дка череши в землището на с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Агро продукт" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “Златен клас“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 400 дка насаждения от лавандула и 350 дка люцерна в землищата на с. Рудник, с. Изворище и с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Златен клас" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две вилни сгради в УПИ XXVI-161, кв.7 по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова.

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 546 до УПИ XXI-1634, кв.107, ПИ с идентификатор 07079.650.470 по КККР на гр. Бургас, к-с "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционно предложение на „ЯНА“ АД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, V и VI и ПУР за улица с о.т. 199-о.т.214, кв.3 по плана на ПЗ "Победа", имоти с ПИ 07079.659.436 и 07079.659.437, гр. Бургас" с инвеститори  "ЯНА" АД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна на охлаждащата система на драйсовете на линията за производство на ПДЧ и на охлаждащата система за хидравлично масло в цех "Ламинат" - площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 87 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на трактор" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за компостиране на биразградими растителни отпадъци в ПИ 07079.5.904, м. "Краварника", гр. Бургас" с инвеститор "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Преустройство на базова станция 5002 - на покрива на сграда ул. "Антим I" No 30, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5003 - на покрива на сграда ул. "Фердинандова" No 78, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5006 - на покрива на сграда к-с "Зорница" бл.1, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5055 - на покрива на сграда Летище Бургас;

"Преустройство на базова станция 5010 - на покрива на сграда ул. "Захари Зограф" No 75 б, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5116 - на покрива на сграда ул. "Теменуга" No 2, кв. Лозово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5131 - на покрива на сграда ул. "Любен Каравелов" 12, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5136 - на покрива на сграда ул. "Индустриална" 21, гр. Бургас;

"Преустройство на базова станция 5165 - на покрива на сграда к-с "Лазур" бл.39, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5209 - на покрива на сграда ул. "Хан Омуртаг" бл.2, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5137 - на покрива на сграда к-с "Изгрев" бл.33, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5132 - на покрива на сграда ул. "Св.св. Кирил и Методий" 55, гр. Бургас" ;

 

с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на "Тримстари» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"изграждане на уличен водопровод с дължина 33,70 м за УПИ XII-293, кв. 28, с. Рудник-с. Черно море, Община Бургас" с инвеститор "Тримстари"  ЕООД.

Инвестиционно предложение на Стоян Василев Арнаудов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.617.212 по КК на гр. Бургас, УПИ XIX-5699, кв. 29, по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор Стоян Василев Арнаудов.

Инвестиционно предложение на „Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за сухи циментови смеси" с инвеститор "Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за предварително третиране на отпадъци - отпадъчни нефтопродукти (вкл. отработени масла) в УПИ ІІ-51, кв.29, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в УПИ І-371, кв. 50, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова.

Инвестиционно предложение на Петър Вичев Ванев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда", находяща се в УПИ ІІ - 885, кв. 62 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" инвеститор Петър Вичев Ванев.

Инвестиционно предложение на „ТЕМА" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда, КОО и подземен гараж в УПИ ІІІ, кв. 14 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "А", ПИ 07079.651.238, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Тема" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Спортен комплекс с обслужващ център, ограда и паркинг в УПИ І - 1426, кв. 40, с №07079.820.1426 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х-321, кв. 58 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор № 07079.30.532 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева.

Инвестиционно предложение на „ГЕА КОМ" ЕООД и „БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І и VІІІ в кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", ПИ с идентификатор 07079.621.221 и 07079.621.220 по КК гр. Бургас" с инвеститори "ГЕА КОМ" ЕООД и "БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Минкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис сграда с аптека в ПИ с идентификатор 07079.659.247 по КК, УПИ IV, кв.27 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас" с инвеститор  Таня Димитрова Минкова.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ на част от кв.22 по плана на ПЗ "Север" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.604.134, 07079.604.135, 07079.604.137 и 07079.604.172 по КККР на гр. Бургас" с инвеститори Радослав Живков Рачев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „Фрийкат“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.30.519 по КККР на гр. Бургас, на площ от 2340 кв.м., местност "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "Фрийкат" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Кооперация „Панда“ и „Прима Пропърти“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда в УПИ XXVI-557, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.557 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Кооперация "Панда" и "Прима Пропърти" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на складово хале в магазин за хранителни стоки и складова база в гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 12" с инвеститор "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Фатме Юсеин Юсеин

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 53 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на земеделска техника (трактор и универсална навесна лозарска машина)" с инвеститор Фатме Юсеин Юсеин .

Инвестиционно предложение на Димитър Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  Димитър Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на обслужваща сграда в жилищна, пристройка и надстройка в УПИ V, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова.

Инвестиционно предложение на „АГРО-ИД“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради и комплекс за отдих и спортен риболов със заведение за хранене в ПИ с идентификатор 07079.9.970, местност "Каменица", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "АГРО-ИД" ООД.

Инвестиционно предложение на "Георги Христов 2010“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Използване на язовир "Хур дере" в землището на с. Извор, Община Бургас за риборазвъждане" с инвеститор "Георги Христов 2010" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «БИСКО 68» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на зарибителен материал и използване на язовир "Сухото дере", землище на к-с "М. Рудник" гр. Бургас, за Спортен риболов" с инвеститор «БИСКО 68» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Марияна Георгиева Атанасова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сграда и преустройство в двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИ XIII-657, кв. 56, кв. Долно Езерово, ул. "Арбанаси" 3, гр. Бургас" с инвеститор  Марияна Георгиева Атанасова.

Инвестиционно предложение на «ВЮ 2002» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас за изграждане на цех за дърводелски услуги" с инвеститор «ВЮ 2002» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1622 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и ателиета за производствена дейност" с инвеститор Иван Стоянов Стоянов.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.60 и 07079.605.61 по КК на гр. Бургас, кв.18 по плана на ПЗ "Север за изграждане на складово-производствена база" с инвеститори Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров.

Инвестиционно предложение на Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VI-7393, кв.39, по плана на к-с "Възраждане", с адрес ул. "Ал. Велики" 74 гр. Бургас" с инвеститори Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, негодни за употреба батерии и акумулатори, хартия, стъкло и пластмаси в ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДЕЛ МАР 66“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-2621, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "ДЕЛ МАР 66" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.806 по КК на гр. Бургас, местност "ТЕЦ Лозово" за промяна предназначението на земята - изграждане на автосервиз и магазин за авточасти" с инвеститор "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "КОМНЕТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с чл.95 от ЗООС и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Оптична разпределителна мрежа в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за изработване на детайли от неръждаема ламарина в УПИ I-772, кв.3, ПИ с идентификатор 07079.665.215 по плана на ПЗ "М.Рудник" - ПЗ "Върли бряг", гр. Бургас" с инвеститор "БИС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИО СМЕТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и предварително третиране на болнични отпадъци, събиране и съхранение на отпадъци от странични животински продукти, събиране и съхранение на отпадъци от флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, събиране и съхраняване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и други производствени отпадъци и отпадъци от битов характер в част от ПИ с идентификатор 07079.605.171, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БИО СМЕТ" ООД.

 

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция No 3007 "Гларус" в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. "Гларус" 8А" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за нуждите на новопроектиран строеж "Площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с ОЧЦМ, състояща се от работно хале, административна сграда, кантар, паркинг и ограда" в УПИ VIII-2090, кв.60, ПИ 07079.3.2090, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Наташа Тодорова и Николай Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на жилище с идентификационен номер 07079.620.90.1.3, част от сграда в ПИ 07079.620.55.1.1, община Бургас, с цел делба" с инвеститори  Наташа Тодорова и Николай Георгиев.

Инвестиционно предложение на „АРТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на подход и стълба към съществуваща сграда в УПИ VI, кв.8, ПИ 07079.603.90, ПЗ "Север", по плана на гр. Бургас" с инвеститор "АРТ МЕДИА ГРУП" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.2.2013 и 07079.2.2014, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас с цел изграждане на шоурум, офиси, кафе, склад за промишлени стоки и заведение за обществено хранене" с инвеститор "ДЕНИ ЛАЙТИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Вълев Боров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XV, кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Георги Боров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛ ДИ 81“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на мрежа от ново поколение чрез оптичен кабел (GPON) в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛ ДИ 81" ЕООД.

Съобщение за издадено Решение No 56

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Община Бургас съобщава за издадено от Министъра на околната среда и водите на 25.03.2015 г. Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. "Крайморие", град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас - да не се извършва екологична оценка.

/публикувано на 25.03.2015 г./

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXI-1634, кв. 107, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ (Космо България Мобайл) ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5437 на Теленор, местоположение гр. Бургас, к-с "Зорница" бл.20;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5096 на Теленор, местоположение Община Бургас, с. Маринка,  УПИ XI-5010122, кв.14.

 

с инвеститор "Теленор България"  (Космо България Мобайл) ЕАД.

Издадено Решение N ЕО-4/2015 г. на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-4/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "ПУП-ПРЗ и ПП на Рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. Крайморие. гр. Бургас".

13.03.2015

Инвестиционно предложение на Ирина Русева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-63, кв.14 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас" с инвеститор Ирина Русева Димитрова.

Инвестиционно предложение на „Ру Капитал“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ VII-568, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  "Ру Капитал" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Георгиев Чобанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-483, кв.45 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Дамян Георгиев Чобанов.

Инвестиционно предложение на „Сидоренко Холдинг“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на помещения на Кафе-бар в Минипивоварна и Бистро на ул. "Хан Крум" 6, гр. Бургас" с инвеститор  "Сидоренко Холдинг" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, предназначено за поливане на зеленчукова градина, различни видове цветя в оранжерии и на открито и овощна градина в ПИ N 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "АКЗ Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за застрояване на ПИ N 000174, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор "АКЗ Бургас" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІІ в кв.19 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас за изграждане на Неделно училище".

 

Инвестиционно предложение на Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.197 по КК на гр. Бургас, идентичен с п.и. VІ87, кв. 25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на "Юнайтед Кепитълс Груп“ ООД, гр. Китен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО), в ПИ с идентификатор 07079.6.1404 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар", Община Бургас" с инвеститор "Юнайтед Кепитълс Груп" ООД, гр. Китен.

Инвестиционно предложение на Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-460, кв.3 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев.

 

Инвестиционно предложение на Пламен Христов Маринов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради и допълващо застрояване - магазин в УПИ XIV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Пламен Христов Маринов.

Инвестиционно предложение на Жечка Иванова Джендова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 62 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Жечка Иванова Джендова.

 

Инвестиционно предложение на Мирослав Колев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 63 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Мирослав Колев Ангелов.

Инвестиционно предложение на „АГРОНАРА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и съхранение на селскостопанска техника и оборудване в ПИ 046048 в м. "Соватчалъ", землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "АГРОНАРА" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «Агро Инвест Рудник» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 1200 овце, мандра, битови помещения и административна сграда в поземлен имот 049006 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор  «Агро Инвест Рудник» ООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.377 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас, ул. "Индустриална" 78 за изграждане на жилищна сграда" с инвеститор «ЕКО КЛИМА 11" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “КХИ България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристрояване на съществуваща сграда /Магазин "Практикер"/ с идентификатор 07079.604.174.1, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север", гр. Бургас за склад" с инвеститор "КХИ България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване на част от УПИ VI, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в частта на нов Пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - Изток 1" с инвеститори  «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток 1", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на заведение за бързо хранен и жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.241, м. "Кафка", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Първи етап от изграждане на подземна тръбна канална мрежа в кв. Горно Езерово за цифров интернет, телевизионен и телефонен сигнал съгласно проект за благоустрояване на района на кв. Г. Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "ТАНГРА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци - съхранение, предварителна обработка - смилане и оползотворяване (рециклиране) на технологични отпадъци при производство на пластмасови бъркалки за кафе - автомати в база с местонахождение гр. Бургас, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.603.26" с инвеститор "ТАНГРА" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща Базова станция N 3055 "Хлебозавод" в сграда в имот с идентификатор 07079.605.165.3, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Реконструкция на ГСМ - Етап II на Летище Бургас"

и

"Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на "Бошнаков” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-685, 707 (ПИ 07079.604.19) и УПИ XXXIV-20 (ПИ 07079.604.20), кв. 13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Бошнаков" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 32425.167.299 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ДАНИ-96“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.6.1168 и 07079.6.1156, местност "Герен Бунар", гр. Бургас с цел изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "ДАНИ-96" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ III-229, кв.2, ПИ с идентификатор 07079.930.276 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дренажна система на пистата за излитане и кацане на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Даниела Парушева Вълканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ IV, кв.24 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Даниела Парушева Вълканова.

Инвестиционно предложение на Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на три жилищни етажа и четвърти етаж в подпокривно пространство в ПИ 07079.618.126, УПИ XI-126, кв.21по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститори Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 07079.659.432, ПЗ "Победа", ул. Вая", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ N 170 и ПИ N 171, с.о. "Черниците-Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Митков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III, кв.26 по плана на кв. Банево, гр. Бургас и изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с инвеститор  Димитър Стоянов Митков.

Инвестиционно предложение на «Дева Бродкаст» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.923 и ПИ 07079.3.924, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас за изграждане на складово-производствена база" с инвеститор «Дева Бродкаст» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „МИДИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.422.2.42, УПИ III-8, кв.55 по КК на гр. Бургас, к-с "Славейков" в Медицински център" с инвеститор "МИДИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващо котелно помещение за работа на котелното на природен газ в сграда на ДЗИ - Бургас, имот с идентификатор 07079.612.161.1, гр. Бургас" с инвеститор "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085 по КК на гр. Бургас, местност "Хаджи Тарла" с инвеститори  Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционни предложения на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на обслужваща сграда към ТИР паркинг в УПИ XXVI, кв.7 - ПИ с идентификатор 07079.660.568 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

и

"Изграждане на ТИР паркинг в УПИ XXI, кв.7  - ПИ с идентификатор 07079.660.444 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

 

 с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ПРОМОД 2014» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземен гараж, офис и гаражи в партера; Допълващо застрояване - гаражи в ПИ 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI-940, кв.136 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ул. "Пиротска" 28 с инвеститор «ПРОМОД 2014» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.820.402, УПИ XVII, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЗОЛЕКС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Автомобилен учебен център Волан“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-87, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-Изток", ПИ с идентификатор 07079.662.11 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Автомобилен учебен център Волан" ООД.

Инвестиционно предложение на „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с офиси в УПИ IX-762, ПИ с идентификатор 07079.605.410, кв.44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор  "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Петров Петров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и Работен устройствен план за УПИ I-717, УПИ III-713 и УПИ VII-716 в кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.200, 07079.612.202 и 07079.612.201 по КК на гр. Бургас)" с инвеститори Георги Петров Петров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас - фаза 2", Проект "Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив - Бургас", позиция 12 "Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат - Бургас" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Сталю Иванов Сталев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-772, кв.1, ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.1 по КК на гр. Бургас за изграждане на казан за изваряване на ракия" с инвеститор Сталю Иванов Сталев.

 

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - BS3203 A "ALA TEPE", в имот с идентификатор 07079.11.466, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Василка Атанасова Стоянова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на вилна сграда в ПИ 32425.167.314 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Василка Атанасова Стоянова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ III-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия, стъкло и пластмаси, с местоположение ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Милко Константинов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда на имота с височина 2,20 м в УПИ II-329, кв.39 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Милко Константинов Костов.

Инвестиционно предложение на Деница Велизарова Алексиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-507, 508, кв.26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Деница Велизарова Алексиева.

Инвестиционно предложение на ЕТ „АКВА БЕН – Яни Несторов“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със самостоятелни стаи в ПИ 07079.830.108 по КК, УПИ V-299, кв. 9 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  ЕТ "АКВА БЕН - Яни Несторов".

Инвестиционно предложение на Димитър Станев Петков и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-План за застрояване на УПИ VI-179 и УПИ V в кв.16 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.165 и 07079.607.169 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Димитър Станев Петков и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосалони за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка и административно-търговски център в имот 07079.2.2219 в местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК България" АД.

Инвестиционно предложение на "Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал, биоразградими отпадъци от кухни, битови и др., събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри, събиране и временно съхранение на отработени масла и нефтоводни отпадъци и продажба на свежи масла в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Партнерс" ООД .

 

Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ II-40, кв.24 по ПУП на кв. Крайморие, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.30.205, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Йордан Минчев Стоянов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на оптичен кабл по линията Пловдив - Бургас"  с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

Инвестиционно предложение на „Евробилдинг Бутик“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките" , землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ООД.

Инвестиционно предложение на Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.614.90, ул. "Александър Велики" 68А, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговски обект - бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

 

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда УПИ VIII-45, масив 40 по плана на местност "Сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Станимир Пенчев Шкодров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 07079.2.2219, УПИ XI-35, масив 74, местност "Келева нива", гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда в УПИ IVІ44, масив 40 по плана на местност "сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067131, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 13 УПИ с цел с цел изграждане на 13 жилищни сгради" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на сграда "Магазия 1" в УПИ VI, имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - от територията на пристанищен терминал "Изток" с инвеститор «Пристанище Бургас» ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори в ЦГЧ, гр. Бургас - от ул. "Хр. Ботев" по ул. "Сан Стефано", бул. "Демокрация", ул. "К. Величков" до бл.76 в к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ XX-29, XIX-29 в кв.19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - ул. "Септемврийска" 48 и 48а" с инвеститори  Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров.

Инвестиционно предложение на "Василева Стоун“ ЕООД, гр. Сливен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за обработка на камъни, склад и магазин за готова продукция в ПИ с идентификатор 07079.8.829, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "Василева Стоун" ЕООД, гр. Сливен.

Инвестиционно предложение на Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-2029, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.185 по КК, ул. "Петко Каравелов" 35" с инвеститори Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова.

Инвестиционно предложение на Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, кв.25 по плана на кв. Лозово - ПИ с идентификатор 07079.823.408 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Петров Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-183, кадастрален район 501, по плана на СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Атанас Петров Танев.

Инвестиционно предложение на "По-чист свят“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за изкупуване и балиране на вторични материали - хартия, найлон, пластмаса, стиропор и PVC бутилки в ПИ 07079.7.955, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "По-чист свят" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Риск Инженеринг78“ ЕООД, „Енерджи Груп 78“ ЕООД и Валентин Мишев Мартинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-610, кв.50, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск Инженеринг78" ЕООД, "Енерджи Груп 78" ЕООД и Валентин Мишев Мартинов.

Инвестиционно предложение на Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод с дължина 56 м за УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Цветомира Георгиева Костова.

 

Инвестиционно предложение на „Ника и К“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - обслужваща сграда в УПИ VII-217, кв.25 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "Ника и К" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел разделяне на УПИ VIII-5010286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас на два нови парцела - УПИ VIII-286 и УПИ XXVII-286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Милчо Костов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради - Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ 07079.820.508, УПИ XIII-508, кв.12 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Милчо Костов Димитров.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонение от тръбна канална мрежа от ул. "Индустриална" 25 до пътен възел Бургас-Средец-Созопол по улиците "Омуртаг", "Кубрат" и "Петър Берон", кв. Победа, гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на УПИ VII-995, кв. 16 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас от "за кафе" в "за жилищно строителство" с инвеститори  Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-201, УПИ XVI-772 и УПИ  II-772, кв.2 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас - за образуване на УПИ I-201 с идентификатор 07079.665 с предназначение "Производствена и складова дейност" с инвеститор «БИС» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Филип Минчев Папинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XVI-673, кв.45 по плана на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Филип Минчев Папинов.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ V-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори  Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XIV-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-124, кв.6 в с. Извор, Община Бургас - по Параграф 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ" с инвеститори Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова.

Инвестиционно предложение на Илиан Илков Бонев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 159.12 кв.м. в УПИ IV-92, кв.16, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Илиан Бонев.

Инвестиционно предложение на Щеляна Койчева Бойчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-850, кв.58 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Щеляна Койчева Бойчева.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "БКТП 3 х 1250 kVA, 20/0.4kV с едностранно обслужване в УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас с три подобекта (изграждане на кабелни линии до електромерни табла на сгради)" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на кабелни линии 20 kV между ВС "Минерални бани" и ТП "Банево 3" и ТП "ТКЗС Банево", кв. Банево, гр. Бургас - ПУП - Парцеларен план" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „Фамилия Бухлеви“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в семеен хотел със ЗОХ и жилищна част в ПИ 07079.2.2059, ул. "5-ти километър", местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор "Фамилия Бухлеви" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „КОНФИРМА" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на сгради за обществено обслужване - магазини, офиси, заведение за обществено хранене, битови, обществено-обслужващи дейности - изграждане на четири спортни площадки в ПИ № 07079.8.13 и едно футболно игрище в ПИ № 07079.671.584, местност "Капчето", землище гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "КОНФИРМА" АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Сервиз за ремонт на автомобили и камиони и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1045 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3117 кв.м." с инвеститор Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Станев и Жельо Дерменджиев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Складова база в ПИ с идентификатор 07079.3.983 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3885 кв.м." с инвеститори Йордан Станев и Жельо Дерменджиев.

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1117, местност "Наневия чифлик", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

 

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.1764, местност "Под шосето", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „EКИПМАР" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в сграда с идентификатор 07079.618.22.129, Пристанище гр. Бургас и предаване за депониране на депо за ТБО и лицензирани фирми" с инвеститор "EКИПМАР" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Мария Тодорова Янева, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПУР от о.т.37 до о.т.83, селищно образувание "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Мария Тодорова Янева, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Уличен водопровод от главен водопроводен клон за с. Маринка - ЕТф250 до УПИ ХХІІ (283, 299), масив 13, местност "Долни плочи", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ИНД ПРОПЪРТИС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на газово стопанство за захранване с природен газ на Сграда за тенекеджийски и бояджийски услуги в УПИ V-82, кв. 60, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ИНД ПРОПЪРТИС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Костадин Славов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в УПИ XI-207, кв. 23 по плана на с. Равнец, Община Бургас" с инвеститор Костадин Славов Атанасов.

Инвестиционно предложение на "ВЕГА ГРУП БГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на автосервиз ни услуги, смяна на масло, смяна на гуми, вулканизация в Автосервиз в ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 30А, гр. Бургас" с инвеститор "ВЕГА ГРУП БГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Саваков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-1650, кв. 105, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Саваков.

Инвестиционно предложение на "СИИЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, препакетиране и транспортиране на отпадъци от хлорфлуоровъглеоводороди в УПИ III-118, местност "Брястите", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "СИИЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни къщи в УПИ IX-20243 и УПИ X-20243, местност "До село", с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1030, УПИ I-37.54, кв.80, по плана на кв. Сарафово, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Неделчо Михнев.

Инвестиционно предложение на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Бургаски корабостроителници южен кей - Л" с инвеститор "УниКредит Булбанк" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІ-578, кв.12, кв. Ветрен", гр. Бургас" с инвеститор "ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 021015 по КВС, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020 г., с възложител Община Бургас, компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-25-ЕО/25.08.2014 г. с което е преценено да не се извършва екологична оценка.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-217, кв.36, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вайс Профил" ООД, гр. София

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР за обслужваща улица с габарит 9 м за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "Вайс Профил" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Еколенд Консулт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и временно съхранение на отработени масла /ОМ/ ", с инвеститор "Еколенд Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Грийнпойнт България" ООД

Община Бургас 


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на предварително разделно събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки (изключващи метални опаковки), изолационни материали и излезли от употреба гуми в част от ПИ №07079.662.22, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "ГРИЙНПОЙНТ БЪГАРИЯ" ООД.

Инвестиционно предложение на Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на екстензивно рибовъдно стопанство в язовир Мандра", с инвеститор АПОЛРДКСР-гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Виан Комерс" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземано съоръжениев ПИ 07079.831.23, гр. Бургас, Леспарк Росенец" с инвеститор "Виан Комерс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "ЕМИ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и преустройство на търговска зала към бензиностанция в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот №070008, кв. Ветрен, Община Бургас и изграждане на складова база за съхранение за съхранение на зърно" с инвеститор "Пиргос Агро" ООД. 

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж и обвръзка на нов хидрозатвор и нова регулираща клапа на факелен колектор колектор ГНФ -0201-1400 към факел F-1" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

Инвестиционно предложение на Мария Цончева Гугучкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 40 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Мария Цончева Гугучкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен Устройствен План и Работен Устройствен план /ПУП-ПРЗ и РУП/ за ПИ №07079.618.136 /УПИ ІV-2449, кв. 1А по плана на ЦГЧ/ гр. Бургас за изграждане на Смесена многофункционална сграда със ЗОХ, хотелска и жилищна част" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Недялков Колев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от ЗУТ за ПИ №07079.618.102, УПИ ІV-2273 кв. 23, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за реконструкция на съществуваща сграда - паметник на културата и преустройството и в хотел с ресторант в партера" с инвеститор Владимир Недялков Колев.

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на възел за приемане, съхранение и дозиране на адитив за понижаване на съпротивлението при транспортиране на гориво за дизелови двигатели (ГДД) и нискооктанов бензин (НОБ) в производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП)" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3 - обект ПТ "Росенец" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „Атина Инвестмънтс“ АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение към дейностите, извършване на територията на площадката, а именно: подготовка за повторна употреба на отпадъци от ИУЕЕО и компоненти и материали от ИУЕЕО и ИУМПС" с инвеститор "Атина Инвестмънтс" АД, гр. Варна.    

Инвестиционно предложение на „БОВА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ ІІ-534, кв. 11, по плана ПЗ "Север" гр. Бургас" с инвеститор "БОВА" ЕООД, гр. Бургас.    

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.    

Инвестиционно предложение на „МОТО – ПФОЕ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ с индентификатор № 07079.2.1982м. Под шосето, гр. Бургас с ЕКАТТЕ 07079" с инвеститор "МОТО - ПФОЕ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Теодора Недева Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда в УПИ III-365, кв.11 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Теодора Недева Йорданова.

Инвестиционно предложение на Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVI-1798, кв.131 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститори  Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед.

Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас - Черноморец - Созопол - Приморско - Китен - Лозенец - Царево - Къмпинг "Нестинарка" - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места" с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "АНДЕЗИТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на работна площадка за рециклиране и преработка на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др.) с местоположение Кариерно находище "Българово", землище на гр. Българово" с инвеститор "Андезит" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност между:

Обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на "СКАТ ТВ" ООД с изтегляне на оптичен кабел от офис СКАТ-ТВ, к-с "Зорница" до бл.402-зона А на к-с "М. Рудник", въведен в експлоатация с удостоверение 62/21.03.2008 г."

И

Обект "Тръбна мрежа от ул. "Индустриална" до пътен възел Бургас-Средец-Созопол, въведен в експлоатация с удостоверение 139/26.07.2010 г."

с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кристина Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда в УПИ IX-1739, кв. 119, с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Кристина Димитрова Димитрова.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-10025, УПИ XXV-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XXIV-10025 и УПИ XXV-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ 065006, м. "Айтоска пътека", землище на кв. Банево, гр. Бургас - разделяне на поземления имот на 6 УПИ за изграждане на вилни сгради" с инвеститори Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков.

Инвестиционно предложение на „КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на цех за металообработване в УПИ XII-535, кв.21 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД".

Инвестиционно предложение на Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.825.20.1 в УПИ I-26, кв.33 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова.

Инвестиционно предложение на Бениамино Христов Йотов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-579, кв.2 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Бениамино Христов Йотов.

Инвестиционно предложение на „АРЕС КОМПАС“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за нуждите на автомивка, пране на килими, измиване на прилежащи бетонни и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи в ПИ 07079.622.2 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "АРЕС КОМПАС" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Николай Христов Апостолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, ограда и лятна кухня в УПИ I-596, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Николай Христов Апостолов.

Инвестиционно предложение на Общество „Бяло братство Бургас“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда със складове и офиси в УПИ I-75046, отреден за административна сграда, складове и офиси в масив 75, местност "Кара баир", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Общество "Бяло братство Бургас".

Инвестиционно предложение на Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XI-463, кв.47 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева.

Инвестиционно предложение на Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-18, масив 28, местност "Чаморлията", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за обособяване на два самостоятелни УПИ" с инвеститори Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов.

Инвестиционно предложение на „БИС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазини за промишлени стоки в УПИ XXX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИС ПРОПЪРТИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазин за хранителни стоки в УПИ XXXIX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ПРОПЪРТИ" ООД.

Инвестиционно предложение на Росица Наскова Илчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067132, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 15 УПИ с цел с цел изграждане на 14 жилищни сгради и трафопост" с инвеститор Росица Наскова Илчева.

Инвестиционно предложение на Петя Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три смесени сгради в ПИ с идентификатор 019007, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Петя Димитрова Димитрова.

 

Инвестиционно предложение Милен Иванов Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000056, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 17 УПИ с цел изграждане на 17 жилищни сгради, трафопост и магазин за пакетирани хранителни стоки" с инвеститор  Милен Иванов Русев.

 

Инвестиционно предложение на «Парушеви» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 07079.602.7, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «Парушеви» ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Балкан Нет“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадков водопровод за УПИ XV-219, XVI-219, XVII-219, XVIII-219, XIX-219, LIII-219, LIV-219, LV-219 и LVI-219 с местонахождение УПИ LVII-219, кв.65 по плана на

С. Маринка, Община Бургас" с инвеститор "Балкан Нет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация за нуждите на обект Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Кирил Диамандиев Диамандиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда с гараж и домови отклонения в УПИ II-532, кв.35 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Кирил Диамандиев Диамандиев.

Инвестиционно предложение на Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 501.164, СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас за узаконяване на вилна сграда" с инвеститори  Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев.

Инвестиционно предложение на Диана Наскова Иванова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за захранващ водопровод и външно ел. захранване на ПИ 000187, землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Диана Наскова Иванова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Киро Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за достъп до ПИ 024011 в масив 24, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори  Киро Минчев Стоянов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт при Летище Бургас в УПИ XIV-17, кв.1, по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 

Инвестиционно предложение на «Риск Инженеринг 78» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-610, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  «Риск Инженеринг 78» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.5, ПИ 07079.820.1254 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „Жакен“ ЕООД, гр. Камено

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.360, УПИ XL-378, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", зона Д, гр. Бургас" с инвеститор "Жакен" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Енерджи Груп 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV-485, кв.58, ПИ с идентификатор 07079.820.1136 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Енерджи Груп 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Боянов Тошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-521, кв. 15 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Николай Боянов Тошев.

Инвестиционно предложение на Милен Младенов Добрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1133; 07079.2.1134; 07079.2.1135 с обща площ 17,408 дка, местност "Узун Парче", землище на гр. Бургас" с инвеститор Милен Добрев.

Инвестиционно предложение на „Хермес Солар“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на сграда на Водна спортна база в имот с идентификатор 07079.831.114, УПИ V-43, кв.1, местност "Отманли", Лесопарк "Росенец", Община Бургас" с инвеститор "Хермес Солар" ООД.

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

"ЛМЕ" ЕООД, гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на 48 броя вилни сгради в ПИ №037052, №037053 и №037012 местност Голямата нива, землище кв.Банево, Община Бургас".

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 30.06.2014г. от 9.45 часа в Читалището на кв.Банево;

на 30.06.2014г. от 11.00 часа в Дирекция "Околна среда", Община Бургас на адрес гр.Бургас, ул."Шейново" №24 (бивш профсъюзен дом), етаж 2, стая 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.30 часа до 17.15 часа в Кметство кв.Банево, гр. Бургас;

8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в Дирекция "Околна среда", ул."Шейново" №24 (бивш Профсъюзен дом), етаж 2, стая 1;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул."Перущица" №67, ет.3;

и на адреса на Възложителя: гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Бургас, Кметство кв.Банево, на адреса на възложителя, или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по обществените обсъждания от страна на възложителя: Николета Вълканова - Пълномощник, телефон за връзка: 0885 136585

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на „ЛИСС 2009“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в ПИ 041025, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ЛИСС 2009" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Минесота Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ външен водопровод във връзка с изграждане на жилищна сграда в УПИ III-31, кв.2 по плана на к-с "Славейков" (ПИ с идентификатор 07079.602.517), гр. Бургас" с инвеститор "Минесота Груп" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори между ул. "Одрин", ул. "Сан Стефано" и ул. "Тодор Александров", к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод за УПИ I-110, 111 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на "ПОБЕДА” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

" Събаряне на съществуващ бетонов комин на парова централа и  надграждане на метален комин на парова централа",

 

с инвеститор "ПОБЕДА" АД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Север", площадка на "Победа" АД.

 

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова пещ П-101 в инсталация Атмосферна дестилация-4 (АД-4) на производство Атмосферно-вакуумна дестилация (АВД)"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "Термопласт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци на "Термопласт" АД - предварителна обработка - смилане и рециклиране на технологичния отпадък, образуван на площадката от производствената дейност на дружеството чрез производство на регланулат и влагането му в производство на фолио за термоформоване, от което се произвеждат опаковки за хранителни продукти в имот УПИ XIV-40, масив 23 по плана на местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Термопласт" АД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на бензиностанция, с газ- и метанстанция, автомивка, автосервиз с пумкт за ГТП, складово-административна част със заведение за обществено хранене и мотел в ПИ 07079.659.432, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I и УПИ XIV, кв.11 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, имоти с идентификатори 07079.820.297 и 07079.820.300 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXX-46, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2400 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXI-28, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2397 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-10025, УПИ XXI-10025, УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XX-10025 и УПИ XXI-10025 и обединяването на УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2238, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2241, местност "Голата нива (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и цех за изработка на тенти и ТИР брезенти/покривала в ПИ с идентификатор 07079.665.2, УПИ XV-202, кв.3 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Йордан Пеев Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Петрова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство и семеен хотел с преобладаващо ниско застрояване в УПИ III-145, кв.44, м. кафка, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Таня Димитрова Петрова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Минибензиностанция в к-с "Меден Рудник" - реконструкция в УПИ III, кв. 109 к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛИС» ООД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Ст. Стамболов" до бл.79, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Делчо Славчев Лавчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ III-37, кв.80 в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Делчо Славчев Лавчев.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас. Промяна на резервоара за светли горива за 75 м3 и използване на съществуваща пълнеща точка по време на строителство" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Билдингс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за две жилищни сгради в УПИ XXIV-1052, кв. 73, ПИ с идентификатор 07079.820.1052 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Билдингс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия", участък "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на Весела Русева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на вилна сграда в УПИ III-7, имот с идентификатор 07079.832.7.1 във вилна зона "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Весела Русева Василева.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.1085, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас с цел смяна предназначението на земята" с инвеститори Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционно предложение на „ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на автомивка в част от ПИ № 07079.660.2 по КК на гр. Бургас - УПИ ХІ, кв.7 по плана на Промишлена зона "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазини, офиси и складове за промишлени стоки в УПИ XII-17, масив 74, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-748, кв.38, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова.

Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в имот 14, масив 80, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2010, гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.

Инвестиционни предложения на Православа Цончева Гугучкова – Янчулева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000163, местност "Нанекилика", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на вилни сгради"

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 039012, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени и спортни стоки, търговско-административна дейност и БКТП"

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.166 /имот с планоснимачен номер 094007/, местност Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени стоки, КОО, авторемонтна дейност и БКТП"

 

с инвеститори Православа Цончева Гугучкова - Янчулева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Димитър Василев Парашкевов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ XI-1952, кв.150 по плана на м.с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Василев Парашкевов

Инвестиционно предложение на «Голден Тайм» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на два броя еднофамилни жилищни сгради съответно в УПИ XIX-37 и УПИ XVII-37, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор «Голден Тайм» ЕООД.

Инвестиционни предложения на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5001 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" бл.20 вх.Б;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5005 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Възраждане" бл.10 вх.А;

3."Преустройство на съществуваща базова станция N 5007 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.66 вх.1;

4."Преустройство на съществуваща базова станция N 5008 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.65 вх.7;

5."Преустройство на съществуваща базова станция N 5009 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.33 вх.2;

6."Преустройство на съществуваща базова станция N 5046 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.128 вх.4;

7."Преустройство на съществуваща базова станция N 5138 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.55 вх.Х;

8."Преустройство на съществуваща базова станция N 5140 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Вардар" N 1, бл.37 вх.А и вх.Б;

9."Преустройство на съществуваща базова станция N 5163 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Възраждане" бл.38 вх.2;

10."Преустройство на съществуваща базова станция N 5208 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Лазур" бл.12;

 

с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Тоничка Иванова Стамболиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификационен номер 000113, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за изграждане на вила" с инвеститор Тоничка Стамболиева.

Инвестиционно предложение на "ИНС-2002“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна бензиностанция с Автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ и монтаж на козирка в УПИ XI-38, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ИНС-2002" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова За

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУП за обслужваща улица до имоти пл. N 021035, местност "Неравното" (бивша "Кабата"), землище на кв. Ветрен с ЕКАТТЕ 29427, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститори  Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова Захариева.

Инвестиционно предложение на Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-12099 и УПИ II-12100, масив 12, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров.

Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуващи северно и южно утаителни полета с изграждане на два броя буферни утаителни басейни на Кариерната площадка за пясък "ВАЯ - ЮГ", гр. Бургас" с инвеститор "ВАЯ-96" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща подземна тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори по бул. "Тодор Грудов", съгласно проект за благоустрояване на ул. "Комлушка низина", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за допълнение и изменение на инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас", а именно:

"Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, включително отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова базова станция в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Буревестник" 31" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXIX-45, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2402, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

И

 

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXII-27, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2405, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

Инвестиционно предложение на "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс от жилищни и обществено-обслужващи сгради в ПИ 07079.9.964, местност "Брястите", землище на гр. Бургас" с инвеститор "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДОТ КОМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.218, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ДОТ КОМ" ООД.  

Инвестиционно предложение на «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от НУБА и ИУЕЕО, събиране , съхраняване и предварително третиране на ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, находяща се в гр. Бургас, ул. "Одрин" N 8, Промишлена зона "Север", имот 07079.605.346" с инвеститор «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на инфраструктура и съоръжения - Пристанищен терминал Бургас - Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Бургас-Запад", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.532, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1095, местност "Овошките" (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Стоян Георгиев Атанасов.

Инвестиционно предложение на Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1064, 07079.820.1065, 07079.820.1066, 07079.820.1067, 07079.820.1068 и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.820.1065, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова.

Инвестиционно предложение на „ЕЛКАБЕЛ“ АД и „ФОРТЕРА“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42,  07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470,  07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, масив 84 по КК на гр. Бургас"

 

и

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753,  07079.5.754, 07079.5.755, 07079.5.756, масив 38 по КК на гр. Бургас"

 

с отреждане за производствена, складова и административна база"

 

с инвеститори  "ЕЛКАБЕЛ" АД и "ФОРТЕРА" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на Автосервиз с административна част и ПУП-ПП за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.557, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "СОНЕРС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „НИТОНТЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.556, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "НИТОНТЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Ирина Илиева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2024 по КККР на гр. Бургас" с инвеститор Ирина Петрова.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на компресорното отделение, обвръзка и интегриране на нов центробежен компресор (ЦК-302) в Инсталация "Абсорбция и газофракциониране" на Цех "Каталитичен крекинг" в Производство "Компоненти на автомобилните бензини"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "Даймънд Пропърти“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2025 по КККР на гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Даймънд Пропърти" ООД.

Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водопровод и битова канализация за захранване на имот с идентификатор 07079.820.1175, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на Паунка Димитрова Шивачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обслужваща търговска сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ XXIV-104, кв.175, идентификационен номер по КК 07079.671.590, Зона Д, к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Паунка Димитрова Шивачева.

Инвестиционно предложение на Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот 080010, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за вилно строителство" с инвеститори  Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров.

 

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция Петрол 1104 в имот 2, Гробищен парк на гр. Бургас, с одобрен ПУП-ПРЗ на имота за създаване на УПИ II-5, кв.3 по плана на Гробищен парк гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр.Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.241 от КК на гр. Бургас - УПИ Х, кв. 24 по плана на кв."Сарафово", ул."Буревестник" № 7, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради в УПИ XL-46, кв.81, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1098 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на „Атлантис Девелопментс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XL-53, кв.80, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1028 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Девелопментс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Атлантис Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XXXIII-35, кв.80, м. "Овошките" кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1026 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД, гр. Ямбол

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.3.2090, местност "Мадика", гр. Бургас за промяна отреждането на УПИ в "За събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговия с отпадъчни черни и цветни метали /ОЧЦМ/" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД, гр. Ямбол.

 

Инвестиционно предложение на "Галерия Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомивка - преустройство на част от подземен паркинг на кота -3,50 и складови помещения N В.128 и В.130 от Многофункционален търговско - развлекателен комплекс "Галерия Бургас" в УПИ I-125, кв.53, по плана на СПЗ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.60 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Галерия Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "ШАНС - Б” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране (разглобяване, рязане, балиране) на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в ПИ с идентификатор 07079.8.825, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "ШАНС-Б" ЕООД .

Инвестиционно предложение на "БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда за търговия без чувствително заздравяване на конструкцията и пристройка до 40 кв.м. в УПИ V, кв.40 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.607.530 по КК в бистро с навеси-тенти и временна детска площадка" с инвеститор "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.55, ПИ 07079.820.1254, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев.

Инвестиционно предложение на „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към съществуващата сграда за обслужваща сграда в УПИ II-320, кв.3 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ" АД.

Инвестиционно предложение на „Бургас Тауър“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за обществено обслужване в УПИ XI-89, кв.3, по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститори "Бургас Тауър" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров.

Инвестиционно предложение на „Химическо чистене Свежест“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземни складове, обществено обслужване и апартаменти за постоянно обитаване в УПИ V-321, кв.21, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ул. "Брацигово" 27, поземлен имот с идентификатор 07079.820.83 от КК на гр. Бургас - Вътрешно преустройство на Магазин N 1 на първи етаж (партер) в ателие за химическо чистене - първи етап от завършване на строителството" с инвеститор "Химическо чистене Свежест" ООД.

Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за зърно в ПИ 07079.827.110 и 07079.827.111, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Кабелна оптична мрежа FTTB к-с "Меден Рудник" - зони А, Б, В и Г" с инвеститор "БТК" ЕАД.

 

Местоположение: к-с "Меден Рудник", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „НДС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.607.157 от КККР на гр. Бургас - УПИ V-641, кв.15, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "НДС ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "БИГС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на линия за регенериране на гуми в имот с адрес гр. Бургас, ул. "Чаталджа" 34" с инвеститор "БИГС" ООД.