Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на имоти Nо 038103, 038102, 038084 и 038042, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ж.п. клон в УПИ I-2  ПИ с идентификатор 07079.827.49, УПИ IІ1426 ПИ с идентификатор 07079.6.1426 и ПИ II-1427 с идентификатор 07079.6.1427, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

Инвестиционно предложение на „ЗВЕЗДА ВОСТОКА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детска площадка за игра в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас, к-с "Зорница" с инвеститор  "ЗВЕЗДА ВОСТОКА" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Диана Апостолова Попова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ II-334 (713, 717), УПИ VI-715 и УПИ VII-201 (716), кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за сграда със смесено предназначение" с инвеститори  Диана Апостолова Попова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Павлета Събева Щерионова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ X-785, кв.47 на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор Павлета Събева Щерионова.

Инвестиционно предложение на Иван Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Едноетажна селскостопанска постройка с размери 12/38 м в ПИ 024024, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Антоанета Георгиева Маринова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временна жилищна сграда в УПИ I-1341, кв.36, ПИ с идентификатор 07079.825.587, кв. Долно Езерово, ул. "Есперанто" 9А, гр. Бургас" с инвеститор  Антоанета Георгиева Маринова.

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда и сондаж в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

Инвестиционно предложение на "Фобеск Трейдинг“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-330, кв.159 по плана на Западна ЦГЧ Бургас, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас" с инвеститор "Фобеск Трейдинг" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за имот 015126, землище на с. Миролюбово, Община Бургас с цел изграждане на стопански постройки и оранжерия" с инвеститор Иванка Димитрова Богданова.

Инвестиционно предложение на Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.48, ПИ с идентификатор 07079.820.568 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-501, кв.4, ПИ с идентификатор 07079.823.501 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-1075, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на два броя УПИ" с инвеститори  Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов.

Инвестиционно предложение на Методи Георгиев Костадинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.425, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор  Методи Георгиев Костадинов.

Инвестиционно предложение на Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.157, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Таня Андонова Ковчазова.

Инвестиционно предложение на "СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство - изграждане на газово стопанство и надграждане на стълбищна клетка в ПИ с идентификатор 07079.2.557, местност "Дванадесетте", гр. Бургас" с инвеститор "СОНЕРС" ЕООД .

Инвестиционно предложение на Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в УПИ IIІ20 по плана на м. Хаджи Тарла, кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.947" с инвеститори  Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева.

Инвестиционно предложение на Ангел Георгиев Куцаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-1, масив 20 по плана на м. Точилото, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ангел Георгиев Куцаров.

Инвестиционно предложение на „ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД и „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - разделяне на два нови имота" с инвеститори "ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН" ЕООД и "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив - Бургас (ЕТСS ниво 1, версия 2.3.0d)" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за ПИ с идентификатор 07079.30.937, УПИ XI-197, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на Младен Желев Кисьов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 041027, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас с цел за жилищно строителство"  с инвеститор Младен Желев Кисьов.

Инвестиционно предложение на Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.680, гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 48, УПИ II, кв.58 с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда" с инвеститори  Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-394, кв.3 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.478" с инвеститор Михаил Пламенов Богоев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж, в УПИ XVII-501, кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.501" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-747, VIII-746 и IX-745, кв.51, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел разделяне на УПИ по квотите на нотариалните актове" с инвеститори  Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова.

 

Инвестиционно предложение на "КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 т/дн" с инвеститор "КЕРАМИКА БУРГАС" АД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Бургас, кв. Сарафово, ПИ 07079.1.1425, производствена площадка на "Керамика Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Артемис 69 М“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.424, м. "Росенец" (бивша м. "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас  за вилно строителство" с инвеститор "Артемис 69 М" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Сортови семена“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 07079.605.49.1, ПЗ "Север", гр. Бургас представляваща Склад 3 в Офис за куриерски услуги" с инвеститор "Сортови семена" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Елеган Кълъчоглу” ООД, гр. Карнобат

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ XIII-246, кв.24 по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.246, гр. Бургас" с инвеститор " "Елеган Кълъчоглу" ООД, гр. Карнобат.

Инвестиционно предложение на «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант за бързо храненен в ПИ с идентификатор 07079.602.600, УПИ III-382 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПТ "Росенец" - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3" - площадка на ПТ "Росенец"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на Природонаучен музей гр. Бургас"

с инвеститор Регионален исторически музей Бургас.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера към "Отделение за огъване на мантинели" в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.31, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЗОХ - Бистро в УПИ III-76, кв.2 по плана на к-с "Зорница", ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр. Бургас" с инвеститор  "Инженерингова компания Сити газ" ЕООД, гр. Стара Загора.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на Канална помпена станция No 1, находяща се в УПИ III по плана на гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Почистване на канал "Езеро Вая - Черно море"

 

с инвеститор ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

Инвестиционно предложение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на сграда - учебен полигон, ПИ с идентификатор 07079.665.69, ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас.

Инвестиционно предложение на Милена Руменова Пеева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.829.386, УПИ XII-178, кв.20 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Милена Руменова Пеева.

Инвестиционно предложение на Обединение „Аква порт“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и последващо предаване на отпадъци от корабоплавателна дейност, имот 07079.660.444 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Обединение "Аква порт", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ганка Куртева и Иван Куртев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ-578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ганка Куртева и Иван Куртев.

Инвестиционно предложение на „Авточасти Франц“ ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1630 по плана на м. "Мадика", гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни средства и търговия с отпадъци от черни и цветни метали" с инвеститори "Авточасти Франц" ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски.

Инвестиционно предложение на Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-205,206 в кв. 36 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Инвестиционно предложение на Силвия Костова Танкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.653.219.1.45 от магазин за промишлени стоки в кафе - ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Силвия Костова Танкова.

Инвестиционно предложение на “ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ Х-291, кв. 13 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ" ЕООД.     

Инвестиционно предложение на “Вестауто-М“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на котелно на природен газ" с инвеститор "Вестауто-М" ООД.

Инвестиционно предложение на “БОВА КАР“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на газови котели и газова инсталация на КПГ във въведен в експлоатация център с шоурум и складова база" с инвеститор "БОВА КАР" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Златина Билянова и Адриан Билянов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда в УПИ 603.604.578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Златина Билянова и Адриан Билянов.

Инвестиционно предложение на Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строеж на жилищна сграда с подземен паркинг и ателиета в съответния им УПИ Х-1506, кв. 75, ПИ 07079.610.458 по плана ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. "Георги Киров" №11А" с инвеститори Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева.

Инвестиционно предложение на „Комнет“ ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонения от мрежата на "Комнет" ЕООД в кв. Долно Езерово, ул. "Ниш", гр. Бургас" с инвеститор "Комнет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 507743 местност "Мочура", кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова.

Инвестиционно предложение на Петя Георгиева Дражева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-499, кв.44 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Петя Георгиева Дражева.

Инвестиционно предложение на Димитър Янчев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-388 и УПИ VI-389, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Янчев Ангелов.

Инвестиционно предложение на ЕТ «СПЕКТЪР-76 – Иван Стойков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 047026, местност "Соватчалъ", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор ЕТ «СПЕКТЪР-76 - Иван Стойков".

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на „Риск инженеринг 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на ул. "баба Тонка" 27, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск инженеринг 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „МИЛЕНА ММС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на ново съоръжение - преместваем обект Мини мандра с капацитет за обработка на 500 л мляко дневно в поземлен имот 000162, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор "МИЛЕНА ММС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в имот с идентификатор 07079.605.147, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и „ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ V-7617, кв.60 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ 07079.614.372, с административен адрес ул. "Хан Крум" 52, гр. Бургас" с инвеститори  Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и "ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТОДОРОВ-95“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база и ЛПСОВ в ПИ 07079.2.1796, местност "Крушата", землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТОДОРОВ-95" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Орлин Митков Топалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 1330038 по плана на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Орлин Митков Топалов.

Инвестиционно предложение на Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 065031, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори  Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска.

Инвестиционно предложение на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ X-291, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "Енергия Техноинвест" ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на Воскан Калуст Пехливанян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална сграда с шоурум, сервиз, складове и офиси в ПИ с идентификатор 07079.659.551 по КК на гр. Бургас, УПИ XXVII-551, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор Воскан Калуст Пехливанян.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на „КИРИЛ СТОЯНОВ - Т“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.604.241 за строителство на авторемонтна работилница и офиси в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КИРИЛ СТОЯНОВ - Т" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Бургас Трак Сервиз“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Център за сервиз и продажба на лекотоварни и тежкотоварни автомобили в ПЗ "Север", ул. "Одрин" 124, гр. Бургас" с инвеститор "Бургас Трак Сервиз" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Румяна Господинова Златанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини, фризьорски салон и гаражи в УПИ VII 46, кв.3А по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор  Румяна Господинова Златанова.

Инвестиционно предложение на Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.501.441 по КК на гр. Бургас, к-с "Изгрев" с инвеститори Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков.

Инвестиционно предложение на Руско Иванов Долапчиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ семеен хотел в ПИ с идентификатор 07079.607.162.10 - в жилищна сграда, УПИ I-181, кв. 16, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор  Руско Иванов Долапчиев.

Инвестиционно предложение на „ИФП 3“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.614.324 по КК на гр. Бургас, УПИ III-7542, кв.59 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор  "ИФП 3" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Авто Хит Карлито И.П.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, автосервиз и продажба на авточасти втора употреба в ПИ No 179, кв.8, местност "Капчето", кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Авто Хит Карлито И.П." ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIX-527, 528, кв.25 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ЕКА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ I-199/522/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ЕКА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Данаил Николаев Драганов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ IV-201/552/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор Данаил Николаев Драганов.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на складови и паркинг площи в ПИ с идентификатори 07079.660.574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 597 по КК на гр. Бургас"  с инвеститор "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1316 и УПИ V-1315 в кв.38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститори Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова.

Инвестиционно предложение на Светла Димитрова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в ПИ с идентификатор 07079.611.133 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-1575, кв.92 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Светла Димитрова Николова.

Инвестиционно предложение на „Патрики-Фамагуста“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителството - вътрешно преустройство на "Семеен пансионат" в "Жилищна сграда със ЗОХ в УПИ VII, кв.63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Патрики-Фамагуста" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ СПОТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производствено-складова база за мебели в УПИ XII-413, кв.44, ПИ с идентификатор 07079.605.413 по КККР на гр. Бургас, ПЗ "Север"" с инвеститор "РОЯЛ СПОТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Петко Иванов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за складове и тенекеджийска работилница в ПИ с идентификатор 07079.6.1457 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар" с инвеститор Петко Иванов Николов.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сглобяване на модулно, преместваемо съоръжение за физическо смесване и временно съхранение на сондажен разтвор в ПИ 07079.618.202, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на улични ВиК мрежи, които преминават през УПИ I-607, кв.40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Велико Търново" между съществуващи водопроводи ф300 и ф150, к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с обслужващи партери и допълващо застрояване в УПИ VI, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститори Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на «Факториел» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1692 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на производствено-складова база с административна част" с инвеститор «Факториел» ООД.

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.611.233 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-2124, кв.34 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  "Брент Ойл" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 000360 в землището на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

 

Инвестиционно предложение на «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на магазин за промишлени стоки No1 в два магазина за промишлени стоки и кафе-сладкарница "Зия" в Секция "А", УПИ I-60, кв. 1А, к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа на "Бургаснет" ООД от ул. "Транспортна" до 5-ти км, стопански двор, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Ваня Михайлова Михайлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-66, кв.3, кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ваня Михайлова Михайлова.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас - с допълнително изграждане на хотел със СПА център, басейн, ресторант, две сгради тип апартаментен хотел, ЛПСОВ и паркоместа" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Бургас хляб 2014“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV-342, кв.12 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.603.4) с предназначение "За цех за хляб и хлебни изделия" с инвеститор "Бургас хляб 2014" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5467, находяща се върху сграда /търговски обект/ в УПИ VI-329, кв.38 по плана на с. Равнец, община Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-151 и УПИ IX-150, кв.10, ПИ с идентификатори 07079.820.536 и 07079.820.534 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова.

Инвестиционно предложение на Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.609.158 по КК на гр. Бургас, УПИ III-158, кв.96 по плана на ЦГЧ, ул. "Екзарх Йосиф" 29, гр. Бургас" с инвеститори  Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов.

Инвестиционно предложение на «Явор 46 Комерс» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод с дължина 800 м за УПИ XXIV-15, масив 71, местност "Крушата", гр. Бургас" с инвеститор «Явор 46 Комерс» ООД.

Инвестиционно предложение на "ХАЙ МЕД ТЕХ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Възстановяване дейността на рибовъдно стопанство в поземлени имоти 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местност "герена", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Калина Димитрова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-945, кв.74 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор  Калина Димитрова Тодорова.

Инвестиционно предложение на Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.616.136 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-5383, 5384, кв.20 по плана на к-с "Възраждане", ул. "Ивайло" 75, гр. Бургас" с инвеститори  Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-662, кв.37 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Михов Михов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ I, кв.17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Стоян Михов Михов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Василев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ II, кв. 17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Василев.

Инвестиционно предложение на "Надин холд” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Надин холд" ООД.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ IV-69, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ III-69, 1.39, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.618.33 по КК на гр. Бургас, УПИ I-2365, кв.16 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститори  Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова.

Инвестиционно предложение на „ПЕРОС“ ООД и „ВЕРСО“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и изменение на ПУП-ПУР за ПИ 07079.618.220 в ПЗ "Север", кв. 32, гр. Бургас с цел изграждане на складове за промишлени стоки и съхранение на елементи от мебели" с инвеститори "ПЕРОС" ООД и "ВЕРСО" ООД.

Инвестиционно предложение на «ЯВОР 46 КОМЕРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за други нужди - поливане на тревни площи, дръвчета, декоративни храсти и поддръжка на паркингите, площадките, плочниците и пътищата в ПИ с идентификатор 07079.2.1793, местност Крушата, землище на гр. Бургас" с инвеститор «ЯВОР 46 КОМЕРС" ООД.

Инвестиционно предложение на Здравко Георгиев Туджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.49 и ПИ с идентификатор 07079.604.162 по КК на гр. Бургас, кв.14 по плана на ПЗ "Север" с инвеститор Здравко Георгиев Туджаров.

Инвестиционно предложение на Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-919, кв.22 (ПИ 07079.30.919) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов.

Инвестиционно предложение на Руси Динев Куртлаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XV, кв.6, по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Руси Динев Куртлаков.

Инвестиционно предложение на Бургаско архийерейско наместничество

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда за църковни обреди и молитви - допълващо застрояване в УПИ I-общ, кв.14 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Бургаско архийерейско наместничество.

Инвестиционно предложение на „МЕТАЛ ИНС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за дизелово гориво в ПИ No 07079.618.221 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МЕТАЛ ИНС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот с идентификатор 07079.659.437, Южна промишлена зона - кв. победа, гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ОКЕАН ШИПИНГ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акустирали в пристанищата на област Бургас кораби в имот с идентификатор 07079.605.276, ПЗ "Север", база Лозово, гр. Бургас" с инвеститор "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Пенка Господинова Искрова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІІІ-1992, кв.58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.611.200 по КК" с инвеститор Пенка Господинова Искрова.

Инвестиционно предложение на „БУЛМЕКС" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Парцеларен план за обект: "Оптична кабелна линия от село Братово и кв. Долно Езерово, община Бургас до село Полски извор, община Камено" с инвеститор "БУЛМЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Фъндалов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.823.498 по КК, УПИ ХІV-108, кв.8 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Стоянов Фъндалов.

 

Инвестиционно предложение на СОУ „Петко Росен" гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване и реновация на съществуващи спортни терени и дворно пространство, обособяване на нови спортни терени и изграждане на покрито спортно игрище (навес) в УПИ ІІ, кв.7 (ПИ 07079.651.20), по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас" с инвеститор СОУ "Петко Росен" гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с работилница за малотрайни и трайни сладкарски изделия и закуски от сладко и солено тесто и подземен гараж в УПИ ІІ-266, кв.17А (ПИ № 07079.501.266), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Индустриален логистичен парк - Бургас" АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Индустриален логистичен парк - гр. Бургас - Етап ІІ - Улична ВиК мрежа в Северна промишлена зона на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Индустриален логистичен парк - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП -ПЗ и технически проект за "Складова база" в УПИ ІV-15, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.605 " с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД


Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПЗ и технически проект за "Шоурум" в УПИ Х-91, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.604" с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „НДС ГРУП" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-изменение на ПЗ за УПИ VІ-473, кв. 24, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идент. 07079.607.337 по КК" с инвеститор "НДС ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.618.21, Пристанищен терминал Бургас Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуващ сервиз, пристройка на пункт за ГТП и магазини за авточасти в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на „КУШ ГРУП“ ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ III-635, кв. 1, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.56 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  "КУШ ГРУП" ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова.

Инвестиционно предложение на „Драй Билд“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гаражи в ПИ с идентификатор 07079.616.174 по КК, УПИ II-5374 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор "Драй Билд" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:" Изграждане на подземен паркинг и жилищна сграда - ІІ-ри етап в ПИ 07079.602.147, УПИ ХVІІ-174, кв.12, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълнителна лента на изход на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на пътека за регулиране "Н" на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Станчев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда, домови ВиК и ел. връзки в УПИ ХХІV - 43, кв. 2, ПИ 07079.823.43 по плана на в.з. "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Станчев

Инвестиционно предложение на „КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с административна част в новообразуван УПИ С1584 в ПИ №07079.6.1584, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр.Варна.

Инвестиционно предложение на „ПЛАНЕР 2002" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІV - 1378, кв. 101 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститор "ПЛАНЕР 2002" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за газификация на биомаса в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи Тарла" (площадка на "Топлофикация Бургас" ЕАД), ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ГРАНД ЕНЕРДЖИ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на „МБАЛ Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на опасни болнични отпадъци на територията на МБАЛ Бургас" с инвеститор "МБАЛ Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на «КОМНЕТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на "Оптична мрежа в к-с "М. Рудник", зони В и Г, гр. Бургас - отклонения от мрежата на "БТК" АД - дължина 1055 м" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ТЕМП ИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Магазин за промишлени стоки и автомивка в ПИ 07079.671.324, находящ се в к-с "М. Рудник", Зона Д, гр. Бургас" с инвеститор «ТЕМП ИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Атанас Рачев Колев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 000123, УПИ II-123, м. Сухото дере, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Атанас Рачев Колев.

Инвестиционно предложение на Младен Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-128, кв. 10 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.156" с инвеститор Младен Тодоров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Нели Николаева Мечкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-1771, кв.124 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Нели Николаева Мечкова.

Инвестиционно предложение на Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-2030, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.186 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова.

Инвестиционни предложения на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПТ "Росенец" - Схема за широка маслена фракция (ШМФ) - Приемане и товарене на танкери с ШМФ в и от резервоар Р-17 на Парка за суров нефт (ПСН) от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - местоположение: площадка на ПТ "Росенец";

и

"ТСНП - РП 2/2, Титул 1100 - Изграждане на логистична инфраструктура за обезпечаване на възможност за експорт на ШМФ от резервоари Р-15 и Р-16 на Титул 1100 в направление към ПТ "Росенец" - местоположение: Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Инвестиционно предложение на „МУЛТИ ПАРК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.827.69, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "МУЛТИ ПАРК" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.660.609, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и магазини в ПИ 07079.656.1 по КК, УПИ I-600, кв.74 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Димитър Николов Стоянов.

Инвестиционно предложение на „ВИСТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIII, кв.1, ПИ с идентификатор 07079.601.195 по КККР на к-с "Зорница", гр. Бургас, както и изграждане на "Уличен водопровод за водоснабдяване на същото УПИ" с инвеститор  "ВИСТА КОНСУЛТИНГ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Катерина Стефанова Блажева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на търговски обект в ПИ с идентификатор 07079.612.287.1.1 в банков офис в партера на жилищна сграда в УПИ IV-1168, кв.84 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Катерина Стефанова Блажева.

Инвестиционно предложение на „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-570, 571, 572 и УПИ II-530 в кв. 40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VII-207, 305, кв.24б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститори Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев.

Инвестиционно предложение на «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширяване на дейностите с отпадъци на територията на площадка с местонахождение гр. Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1" с инвеститор «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВП фНО за УПИ V-9, кв.37 по плана на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", зона "В"", с инвеститор "СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България" ЕООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на част от съоръженията към линия за производство на плочи от ПДЧ" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Магазин 1 /обект с идентификатор 07079.612.331.9.46/ в сграда  със смесено предназначение в кабинет за дентална образна диагностика" с инвеститори Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев.

Инвестиционно предложение на „СКМАТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2525 по КК на гр. Бургас, м. "Тъмното" /бивша "Хайнлъка"/ за изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "СКМАТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Стефанов Бочуков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ЧИ на ПРЗ за делба на УПИ IV-140, кв.11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.171" с инвеститор Александър Стефанов Бочуков.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ I-37, 57, кв.80, м. "Овошките" по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори  Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева.

Инвестиционно предложение на „Златен клас“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ и строителство на сграда - склад за съхранение на селскостопанска техника и инвентар в имот 044024, землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "Златен клас" ООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5413, находяща се на покрива на жилищна сграда в к-с "Лазур" бл.52, гр. Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на биологични трайни насаждения от бадем на площ 30 дка и създаване на оранжерии тип "Тунелни" - 10 броя за биологично производство на зеленчуци на площ 2 дка в поземлен имот 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД .

Инвестиционни предложения на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-3 в участъка между ул. "Хр. Ботев", ул. "Княз Борис", пл. "Тройката", пл. "Баба Ганка", ул. "Булаир" и ул. "Цар Петър" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-2 в участъка между ул. "Генерал Гурко", бул. "Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", бул. "Княз Ал. Батенберг", ул. "6-ти септември", ул. "Славянска" и пл. "Баба Ганка" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-1 в участъка между ул. "Хр. Ботев", бул. "Ст. Стамболов", бул. "Демокрация", ул. "Генерал Гурко", пл. "Тройката" и ул. "Княз Борис" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД и „СКАТ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда за котелно в офис сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.601.40.2, УПИ IIІ243, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД и "СКАТ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-216, кв.20 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова.

Инвестиционно предложение на Георги Митев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ II-182, кв.17 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститор Георги Митев Георгиев.

Инвестиционно предложение на Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-380 и УПИ II-382, кв.37 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов.

Инвестиционно предложение на "СИНС-ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складово-административна сграда в УПИ XVII-23, кв.7 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.660.445 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "СИНС-ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на „КЕРАМИКА - Бургас" АД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към Сграда 1 с идентификатор 07079.1.1425.1 в УПИ І-45.31, ПИ 07079.1.1425, масив 7, местност "Под шосето" в землището на кв. "Сарафово", гр. Бургас и преустройството ú в "Цех за циментови лепила и шпакловки" с инвеститор "КЕРАМИКА - Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Иванов

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения - овощна градина - кайсии, 12,000 дка в имот №010030,010031 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Иванов Иванов.

Инвестиционно предложение на Димитър Атанасов Севастиянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на лозов маточник - 60 дка в землището на гр. Поморие и ПИ с идентификатори 07079.1.686, 07079.1.696 в землището на гр. Бургас, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор Димитър Атанасов Севастиянов.

 

Инвестиционно предложение на „Агро продукт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 21,849 дка насаждения от сливи; 18,250 дка бадеми и 22,649 дка череши в землището на с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Агро продукт" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “Златен клас“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 400 дка насаждения от лавандула и 350 дка люцерна в землищата на с. Рудник, с. Изворище и с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Златен клас" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две вилни сгради в УПИ XXVI-161, кв.7 по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова.

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 546 до УПИ XXI-1634, кв.107, ПИ с идентификатор 07079.650.470 по КККР на гр. Бургас, к-с "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционно предложение на „ЯНА“ АД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, V и VI и ПУР за улица с о.т. 199-о.т.214, кв.3 по плана на ПЗ "Победа", имоти с ПИ 07079.659.436 и 07079.659.437, гр. Бургас" с инвеститори  "ЯНА" АД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна на охлаждащата система на драйсовете на линията за производство на ПДЧ и на охлаждащата система за хидравлично масло в цех "Ламинат" - площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 87 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на трактор" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за компостиране на биразградими растителни отпадъци в ПИ 07079.5.904, м. "Краварника", гр. Бургас" с инвеститор "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Преустройство на базова станция 5002 - на покрива на сграда ул. "Антим I" No 30, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5003 - на покрива на сграда ул. "Фердинандова" No 78, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5006 - на покрива на сграда к-с "Зорница" бл.1, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5055 - на покрива на сграда Летище Бургас;

"Преустройство на базова станция 5010 - на покрива на сграда ул. "Захари Зограф" No 75 б, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5116 - на покрива на сграда ул. "Теменуга" No 2, кв. Лозово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5131 - на покрива на сграда ул. "Любен Каравелов" 12, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5136 - на покрива на сграда ул. "Индустриална" 21, гр. Бургас;

"Преустройство на базова станция 5165 - на покрива на сграда к-с "Лазур" бл.39, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5209 - на покрива на сграда ул. "Хан Омуртаг" бл.2, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5137 - на покрива на сграда к-с "Изгрев" бл.33, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5132 - на покрива на сграда ул. "Св.св. Кирил и Методий" 55, гр. Бургас" ;

 

с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на "Тримстари» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"изграждане на уличен водопровод с дължина 33,70 м за УПИ XII-293, кв. 28, с. Рудник-с. Черно море, Община Бургас" с инвеститор "Тримстари"  ЕООД.

Инвестиционно предложение на Стоян Василев Арнаудов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.617.212 по КК на гр. Бургас, УПИ XIX-5699, кв. 29, по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор Стоян Василев Арнаудов.

Инвестиционно предложение на „Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за сухи циментови смеси" с инвеститор "Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за предварително третиране на отпадъци - отпадъчни нефтопродукти (вкл. отработени масла) в УПИ ІІ-51, кв.29, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в УПИ І-371, кв. 50, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова.

Инвестиционно предложение на Петър Вичев Ванев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда", находяща се в УПИ ІІ - 885, кв. 62 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" инвеститор Петър Вичев Ванев.

Инвестиционно предложение на „ТЕМА" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда, КОО и подземен гараж в УПИ ІІІ, кв. 14 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "А", ПИ 07079.651.238, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Тема" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Спортен комплекс с обслужващ център, ограда и паркинг в УПИ І - 1426, кв. 40, с №07079.820.1426 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х-321, кв. 58 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор № 07079.30.532 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева.

Инвестиционно предложение на „ГЕА КОМ" ЕООД и „БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І и VІІІ в кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", ПИ с идентификатор 07079.621.221 и 07079.621.220 по КК гр. Бургас" с инвеститори "ГЕА КОМ" ЕООД и "БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Минкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис сграда с аптека в ПИ с идентификатор 07079.659.247 по КК, УПИ IV, кв.27 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас" с инвеститор  Таня Димитрова Минкова.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ на част от кв.22 по плана на ПЗ "Север" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.604.134, 07079.604.135, 07079.604.137 и 07079.604.172 по КККР на гр. Бургас" с инвеститори Радослав Живков Рачев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „Фрийкат“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.30.519 по КККР на гр. Бургас, на площ от 2340 кв.м., местност "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "Фрийкат" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Кооперация „Панда“ и „Прима Пропърти“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда в УПИ XXVI-557, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.557 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Кооперация "Панда" и "Прима Пропърти" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на складово хале в магазин за хранителни стоки и складова база в гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 12" с инвеститор "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Фатме Юсеин Юсеин

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 53 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на земеделска техника (трактор и универсална навесна лозарска машина)" с инвеститор Фатме Юсеин Юсеин .

Инвестиционно предложение на Димитър Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  Димитър Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на обслужваща сграда в жилищна, пристройка и надстройка в УПИ V, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова.

Инвестиционно предложение на „АГРО-ИД“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради и комплекс за отдих и спортен риболов със заведение за хранене в ПИ с идентификатор 07079.9.970, местност "Каменица", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "АГРО-ИД" ООД.

Инвестиционно предложение на "Георги Христов 2010“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Използване на язовир "Хур дере" в землището на с. Извор, Община Бургас за риборазвъждане" с инвеститор "Георги Христов 2010" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «БИСКО 68» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на зарибителен материал и използване на язовир "Сухото дере", землище на к-с "М. Рудник" гр. Бургас, за Спортен риболов" с инвеститор «БИСКО 68» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Марияна Георгиева Атанасова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сграда и преустройство в двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИ XIII-657, кв. 56, кв. Долно Езерово, ул. "Арбанаси" 3, гр. Бургас" с инвеститор  Марияна Георгиева Атанасова.

Инвестиционно предложение на «ВЮ 2002» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас за изграждане на цех за дърводелски услуги" с инвеститор «ВЮ 2002» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1622 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и ателиета за производствена дейност" с инвеститор Иван Стоянов Стоянов.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.60 и 07079.605.61 по КК на гр. Бургас, кв.18 по плана на ПЗ "Север за изграждане на складово-производствена база" с инвеститори Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров.

Инвестиционно предложение на Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VI-7393, кв.39, по плана на к-с "Възраждане", с адрес ул. "Ал. Велики" 74 гр. Бургас" с инвеститори Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, негодни за употреба батерии и акумулатори, хартия, стъкло и пластмаси в ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДЕЛ МАР 66“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-2621, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "ДЕЛ МАР 66" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.806 по КК на гр. Бургас, местност "ТЕЦ Лозово" за промяна предназначението на земята - изграждане на автосервиз и магазин за авточасти" с инвеститор "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "КОМНЕТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с чл.95 от ЗООС и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Оптична разпределителна мрежа в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за изработване на детайли от неръждаема ламарина в УПИ I-772, кв.3, ПИ с идентификатор 07079.665.215 по плана на ПЗ "М.Рудник" - ПЗ "Върли бряг", гр. Бургас" с инвеститор "БИС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИО СМЕТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и предварително третиране на болнични отпадъци, събиране и съхранение на отпадъци от странични животински продукти, събиране и съхранение на отпадъци от флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, събиране и съхраняване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и други производствени отпадъци и отпадъци от битов характер в част от ПИ с идентификатор 07079.605.171, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БИО СМЕТ" ООД.

 

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция No 3007 "Гларус" в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. "Гларус" 8А" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за нуждите на новопроектиран строеж "Площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с ОЧЦМ, състояща се от работно хале, административна сграда, кантар, паркинг и ограда" в УПИ VIII-2090, кв.60, ПИ 07079.3.2090, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Наташа Тодорова и Николай Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на жилище с идентификационен номер 07079.620.90.1.3, част от сграда в ПИ 07079.620.55.1.1, община Бургас, с цел делба" с инвеститори  Наташа Тодорова и Николай Георгиев.

Инвестиционно предложение на „АРТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на подход и стълба към съществуваща сграда в УПИ VI, кв.8, ПИ 07079.603.90, ПЗ "Север", по плана на гр. Бургас" с инвеститор "АРТ МЕДИА ГРУП" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.2.2013 и 07079.2.2014, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас с цел изграждане на шоурум, офиси, кафе, склад за промишлени стоки и заведение за обществено хранене" с инвеститор "ДЕНИ ЛАЙТИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Вълев Боров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XV, кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Георги Боров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛ ДИ 81“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на мрежа от ново поколение чрез оптичен кабел (GPON) в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛ ДИ 81" ЕООД.

Съобщение за издадено Решение No 56

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Община Бургас съобщава за издадено от Министъра на околната среда и водите на 25.03.2015 г. Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. "Крайморие", град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас - да не се извършва екологична оценка.

/публикувано на 25.03.2015 г./

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXI-1634, кв. 107, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ (Космо България Мобайл) ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5437 на Теленор, местоположение гр. Бургас, к-с "Зорница" бл.20;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5096 на Теленор, местоположение Община Бургас, с. Маринка,  УПИ XI-5010122, кв.14.

 

с инвеститор "Теленор България"  (Космо България Мобайл) ЕАД.

Издадено Решение N ЕО-4/2015 г. на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-4/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "ПУП-ПРЗ и ПП на Рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. Крайморие. гр. Бургас".

13.03.2015

Инвестиционно предложение на Ирина Русева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-63, кв.14 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас" с инвеститор Ирина Русева Димитрова.

Инвестиционно предложение на „Ру Капитал“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ VII-568, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  "Ру Капитал" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Георгиев Чобанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-483, кв.45 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Дамян Георгиев Чобанов.

Инвестиционно предложение на „Сидоренко Холдинг“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на помещения на Кафе-бар в Минипивоварна и Бистро на ул. "Хан Крум" 6, гр. Бургас" с инвеститор  "Сидоренко Холдинг" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, предназначено за поливане на зеленчукова градина, различни видове цветя в оранжерии и на открито и овощна градина в ПИ N 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "АКЗ Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за застрояване на ПИ N 000174, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор "АКЗ Бургас" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІІ в кв.19 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас за изграждане на Неделно училище".

 

Инвестиционно предложение на Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.197 по КК на гр. Бургас, идентичен с п.и. VІ87, кв. 25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на "Юнайтед Кепитълс Груп“ ООД, гр. Китен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО), в ПИ с идентификатор 07079.6.1404 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар", Община Бургас" с инвеститор "Юнайтед Кепитълс Груп" ООД, гр. Китен.

Инвестиционно предложение на Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-460, кв.3 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев.

 

Инвестиционно предложение на Пламен Христов Маринов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради и допълващо застрояване - магазин в УПИ XIV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Пламен Христов Маринов.

Инвестиционно предложение на Жечка Иванова Джендова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 62 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Жечка Иванова Джендова.

 

Инвестиционно предложение на Мирослав Колев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 63 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Мирослав Колев Ангелов.

Инвестиционно предложение на „АГРОНАРА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и съхранение на селскостопанска техника и оборудване в ПИ 046048 в м. "Соватчалъ", землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "АГРОНАРА" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «Агро Инвест Рудник» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 1200 овце, мандра, битови помещения и административна сграда в поземлен имот 049006 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор  «Агро Инвест Рудник» ООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.377 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас, ул. "Индустриална" 78 за изграждане на жилищна сграда" с инвеститор «ЕКО КЛИМА 11" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “КХИ България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристрояване на съществуваща сграда /Магазин "Практикер"/ с идентификатор 07079.604.174.1, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север", гр. Бургас за склад" с инвеститор "КХИ България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване на част от УПИ VI, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в частта на нов Пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - Изток 1" с инвеститори  «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток 1", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на заведение за бързо хранен и жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.241, м. "Кафка", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Първи етап от изграждане на подземна тръбна канална мрежа в кв. Горно Езерово за цифров интернет, телевизионен и телефонен сигнал съгласно проект за благоустрояване на района на кв. Г. Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "ТАНГРА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци - съхранение, предварителна обработка - смилане и оползотворяване (рециклиране) на технологични отпадъци при производство на пластмасови бъркалки за кафе - автомати в база с местонахождение гр. Бургас, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.603.26" с инвеститор "ТАНГРА" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща Базова станция N 3055 "Хлебозавод" в сграда в имот с идентификатор 07079.605.165.3, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Реконструкция на ГСМ - Етап II на Летище Бургас"

и

"Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на "Бошнаков” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-685, 707 (ПИ 07079.604.19) и УПИ XXXIV-20 (ПИ 07079.604.20), кв. 13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Бошнаков" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 32425.167.299 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ДАНИ-96“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.6.1168 и 07079.6.1156, местност "Герен Бунар", гр. Бургас с цел изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "ДАНИ-96" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ III-229, кв.2, ПИ с идентификатор 07079.930.276 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дренажна система на пистата за излитане и кацане на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Даниела Парушева Вълканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ IV, кв.24 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Даниела Парушева Вълканова.

Инвестиционно предложение на Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на три жилищни етажа и четвърти етаж в подпокривно пространство в ПИ 07079.618.126, УПИ XI-126, кв.21по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститори Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 07079.659.432, ПЗ "Победа", ул. Вая", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ N 170 и ПИ N 171, с.о. "Черниците-Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Митков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III, кв.26 по плана на кв. Банево, гр. Бургас и изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с инвеститор  Димитър Стоянов Митков.

Инвестиционно предложение на «Дева Бродкаст» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.923 и ПИ 07079.3.924, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас за изграждане на складово-производствена база" с инвеститор «Дева Бродкаст» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „МИДИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.422.2.42, УПИ III-8, кв.55 по КК на гр. Бургас, к-с "Славейков" в Медицински център" с инвеститор "МИДИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващо котелно помещение за работа на котелното на природен газ в сграда на ДЗИ - Бургас, имот с идентификатор 07079.612.161.1, гр. Бургас" с инвеститор "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085 по КК на гр. Бургас, местност "Хаджи Тарла" с инвеститори  Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционни предложения на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на обслужваща сграда към ТИР паркинг в УПИ XXVI, кв.7 - ПИ с идентификатор 07079.660.568 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

и

"Изграждане на ТИР паркинг в УПИ XXI, кв.7  - ПИ с идентификатор 07079.660.444 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

 

 с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ПРОМОД 2014» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземен гараж, офис и гаражи в партера; Допълващо застрояване - гаражи в ПИ 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI-940, кв.136 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ул. "Пиротска" 28 с инвеститор «ПРОМОД 2014» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.820.402, УПИ XVII, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЗОЛЕКС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Автомобилен учебен център Волан“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-87, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-Изток", ПИ с идентификатор 07079.662.11 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Автомобилен учебен център Волан" ООД.

Инвестиционно предложение на „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с офиси в УПИ IX-762, ПИ с идентификатор 07079.605.410, кв.44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор  "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Петров Петров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и Работен устройствен план за УПИ I-717, УПИ III-713 и УПИ VII-716 в кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.200, 07079.612.202 и 07079.612.201 по КК на гр. Бургас)" с инвеститори Георги Петров Петров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас - фаза 2", Проект "Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив - Бургас", позиция 12 "Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат - Бургас" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Сталю Иванов Сталев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-772, кв.1, ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.1 по КК на гр. Бургас за изграждане на казан за изваряване на ракия" с инвеститор Сталю Иванов Сталев.

 

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - BS3203 A "ALA TEPE", в имот с идентификатор 07079.11.466, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Василка Атанасова Стоянова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на вилна сграда в ПИ 32425.167.314 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Василка Атанасова Стоянова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ III-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия, стъкло и пластмаси, с местоположение ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Милко Константинов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда на имота с височина 2,20 м в УПИ II-329, кв.39 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Милко Константинов Костов.

Инвестиционно предложение на Деница Велизарова Алексиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-507, 508, кв.26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Деница Велизарова Алексиева.

Инвестиционно предложение на ЕТ „АКВА БЕН – Яни Несторов“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със самостоятелни стаи в ПИ 07079.830.108 по КК, УПИ V-299, кв. 9 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  ЕТ "АКВА БЕН - Яни Несторов".

Инвестиционно предложение на Димитър Станев Петков и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-План за застрояване на УПИ VI-179 и УПИ V в кв.16 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.165 и 07079.607.169 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Димитър Станев Петков и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосалони за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка и административно-търговски център в имот 07079.2.2219 в местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК България" АД.

Инвестиционно предложение на "Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал, биоразградими отпадъци от кухни, битови и др., събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри, събиране и временно съхранение на отработени масла и нефтоводни отпадъци и продажба на свежи масла в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Партнерс" ООД .

 

Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ II-40, кв.24 по ПУП на кв. Крайморие, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.30.205, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Йордан Минчев Стоянов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на оптичен кабл по линията Пловдив - Бургас"  с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

Инвестиционно предложение на „Евробилдинг Бутик“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките" , землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ООД.

Инвестиционно предложение на Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.614.90, ул. "Александър Велики" 68А, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговски обект - бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

 

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда УПИ VIII-45, масив 40 по плана на местност "Сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Станимир Пенчев Шкодров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 07079.2.2219, УПИ XI-35, масив 74, местност "Келева нива", гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда в УПИ IVІ44, масив 40 по плана на местност "сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067131, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 13 УПИ с цел с цел изграждане на 13 жилищни сгради" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на сграда "Магазия 1" в УПИ VI, имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - от територията на пристанищен терминал "Изток" с инвеститор «Пристанище Бургас» ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори в ЦГЧ, гр. Бургас - от ул. "Хр. Ботев" по ул. "Сан Стефано", бул. "Демокрация", ул. "К. Величков" до бл.76 в к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ XX-29, XIX-29 в кв.19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - ул. "Септемврийска" 48 и 48а" с инвеститори  Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров.

Инвестиционно предложение на "Василева Стоун“ ЕООД, гр. Сливен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за обработка на камъни, склад и магазин за готова продукция в ПИ с идентификатор 07079.8.829, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "Василева Стоун" ЕООД, гр. Сливен.

Инвестиционно предложение на Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-2029, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.185 по КК, ул. "Петко Каравелов" 35" с инвеститори Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова.

Инвестиционно предложение на Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, кв.25 по плана на кв. Лозово - ПИ с идентификатор 07079.823.408 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Петров Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-183, кадастрален район 501, по плана на СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Атанас Петров Танев.

Инвестиционно предложение на "По-чист свят“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за изкупуване и балиране на вторични материали - хартия, найлон, пластмаса, стиропор и PVC бутилки в ПИ 07079.7.955, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "По-чист свят" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Риск Инженеринг78“ ЕООД, „Енерджи Груп 78“ ЕООД и Валентин Мишев Мартинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-610, кв.50, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск Инженеринг78" ЕООД, "Енерджи Груп 78" ЕООД и Валентин Мишев Мартинов.

Инвестиционно предложение на Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод с дължина 56 м за УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Цветомира Георгиева Костова.

 

Инвестиционно предложение на „Ника и К“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - обслужваща сграда в УПИ VII-217, кв.25 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "Ника и К" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел разделяне на УПИ VIII-5010286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас на два нови парцела - УПИ VIII-286 и УПИ XXVII-286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Милчо Костов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради - Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ 07079.820.508, УПИ XIII-508, кв.12 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Милчо Костов Димитров.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонение от тръбна канална мрежа от ул. "Индустриална" 25 до пътен възел Бургас-Средец-Созопол по улиците "Омуртаг", "Кубрат" и "Петър Берон", кв. Победа, гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на УПИ VII-995, кв. 16 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас от "за кафе" в "за жилищно строителство" с инвеститори  Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-201, УПИ XVI-772 и УПИ  II-772, кв.2 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас - за образуване на УПИ I-201 с идентификатор 07079.665 с предназначение "Производствена и складова дейност" с инвеститор «БИС» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Филип Минчев Папинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XVI-673, кв.45 по плана на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Филип Минчев Папинов.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ V-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори  Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XIV-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-124, кв.6 в с. Извор, Община Бургас - по Параграф 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ" с инвеститори Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова.

Инвестиционно предложение на Илиан Илков Бонев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 159.12 кв.м. в УПИ IV-92, кв.16, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Илиан Бонев.

Инвестиционно предложение на Щеляна Койчева Бойчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-850, кв.58 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Щеляна Койчева Бойчева.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "БКТП 3 х 1250 kVA, 20/0.4kV с едностранно обслужване в УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас с три подобекта (изграждане на кабелни линии до електромерни табла на сгради)" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на кабелни линии 20 kV между ВС "Минерални бани" и ТП "Банево 3" и ТП "ТКЗС Банево", кв. Банево, гр. Бургас - ПУП - Парцеларен план" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „Фамилия Бухлеви“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в семеен хотел със ЗОХ и жилищна част в ПИ 07079.2.2059, ул. "5-ти километър", местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор "Фамилия Бухлеви" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „КОНФИРМА" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на сгради за обществено обслужване - магазини, офиси, заведение за обществено хранене, битови, обществено-обслужващи дейности - изграждане на четири спортни площадки в ПИ № 07079.8.13 и едно футболно игрище в ПИ № 07079.671.584, местност "Капчето", землище гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "КОНФИРМА" АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Сервиз за ремонт на автомобили и камиони и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1045 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3117 кв.м." с инвеститор Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Станев и Жельо Дерменджиев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Складова база в ПИ с идентификатор 07079.3.983 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3885 кв.м." с инвеститори Йордан Станев и Жельо Дерменджиев.

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1117, местност "Наневия чифлик", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

 

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.1764, местност "Под шосето", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „EКИПМАР" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в сграда с идентификатор 07079.618.22.129, Пристанище гр. Бургас и предаване за депониране на депо за ТБО и лицензирани фирми" с инвеститор "EКИПМАР" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Мария Тодорова Янева, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПУР от о.т.37 до о.т.83, селищно образувание "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Мария Тодорова Янева, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Уличен водопровод от главен водопроводен клон за с. Маринка - ЕТф250 до УПИ ХХІІ (283, 299), масив 13, местност "Долни плочи", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ИНД ПРОПЪРТИС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на газово стопанство за захранване с природен газ на Сграда за тенекеджийски и бояджийски услуги в УПИ V-82, кв. 60, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ИНД ПРОПЪРТИС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Костадин Славов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в УПИ XI-207, кв. 23 по плана на с. Равнец, Община Бургас" с инвеститор Костадин Славов Атанасов.

Инвестиционно предложение на "ВЕГА ГРУП БГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на автосервиз ни услуги, смяна на масло, смяна на гуми, вулканизация в Автосервиз в ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 30А, гр. Бургас" с инвеститор "ВЕГА ГРУП БГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Саваков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-1650, кв. 105, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Саваков.

Инвестиционно предложение на "СИИЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, препакетиране и транспортиране на отпадъци от хлорфлуоровъглеоводороди в УПИ III-118, местност "Брястите", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "СИИЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни къщи в УПИ IX-20243 и УПИ X-20243, местност "До село", с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1030, УПИ I-37.54, кв.80, по плана на кв. Сарафово, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Неделчо Михнев.

Инвестиционно предложение на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Бургаски корабостроителници южен кей - Л" с инвеститор "УниКредит Булбанк" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІ-578, кв.12, кв. Ветрен", гр. Бургас" с инвеститор "ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 021015 по КВС, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020 г., с възложител Община Бургас, компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-25-ЕО/25.08.2014 г. с което е преценено да не се извършва екологична оценка.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-217, кв.36, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вайс Профил" ООД, гр. София

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР за обслужваща улица с габарит 9 м за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "Вайс Профил" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Еколенд Консулт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и временно съхранение на отработени масла /ОМ/ ", с инвеститор "Еколенд Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Грийнпойнт България" ООД

Община Бургас 


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на предварително разделно събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки (изключващи метални опаковки), изолационни материали и излезли от употреба гуми в част от ПИ №07079.662.22, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "ГРИЙНПОЙНТ БЪГАРИЯ" ООД.

Инвестиционно предложение на Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на екстензивно рибовъдно стопанство в язовир Мандра", с инвеститор АПОЛРДКСР-гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Виан Комерс" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземано съоръжениев ПИ 07079.831.23, гр. Бургас, Леспарк Росенец" с инвеститор "Виан Комерс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "ЕМИ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и преустройство на търговска зала към бензиностанция в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот №070008, кв. Ветрен, Община Бургас и изграждане на складова база за съхранение за съхранение на зърно" с инвеститор "Пиргос Агро" ООД. 

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж и обвръзка на нов хидрозатвор и нова регулираща клапа на факелен колектор колектор ГНФ -0201-1400 към факел F-1" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

Инвестиционно предложение на Мария Цончева Гугучкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 40 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Мария Цончева Гугучкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен Устройствен План и Работен Устройствен план /ПУП-ПРЗ и РУП/ за ПИ №07079.618.136 /УПИ ІV-2449, кв. 1А по плана на ЦГЧ/ гр. Бургас за изграждане на Смесена многофункционална сграда със ЗОХ, хотелска и жилищна част" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Недялков Колев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от ЗУТ за ПИ №07079.618.102, УПИ ІV-2273 кв. 23, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за реконструкция на съществуваща сграда - паметник на културата и преустройството и в хотел с ресторант в партера" с инвеститор Владимир Недялков Колев.

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на възел за приемане, съхранение и дозиране на адитив за понижаване на съпротивлението при транспортиране на гориво за дизелови двигатели (ГДД) и нискооктанов бензин (НОБ) в производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП)" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3 - обект ПТ "Росенец" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „Атина Инвестмънтс“ АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение към дейностите, извършване на територията на площадката, а именно: подготовка за повторна употреба на отпадъци от ИУЕЕО и компоненти и материали от ИУЕЕО и ИУМПС" с инвеститор "Атина Инвестмънтс" АД, гр. Варна.    

Инвестиционно предложение на „БОВА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ ІІ-534, кв. 11, по плана ПЗ "Север" гр. Бургас" с инвеститор "БОВА" ЕООД, гр. Бургас.    

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.    

Инвестиционно предложение на „МОТО – ПФОЕ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ с индентификатор № 07079.2.1982м. Под шосето, гр. Бургас с ЕКАТТЕ 07079" с инвеститор "МОТО - ПФОЕ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Теодора Недева Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда в УПИ III-365, кв.11 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Теодора Недева Йорданова.

Инвестиционно предложение на Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVI-1798, кв.131 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститори  Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед.

Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас - Черноморец - Созопол - Приморско - Китен - Лозенец - Царево - Къмпинг "Нестинарка" - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места" с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "АНДЕЗИТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на работна площадка за рециклиране и преработка на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др.) с местоположение Кариерно находище "Българово", землище на гр. Българово" с инвеститор "Андезит" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност между:

Обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на "СКАТ ТВ" ООД с изтегляне на оптичен кабел от офис СКАТ-ТВ, к-с "Зорница" до бл.402-зона А на к-с "М. Рудник", въведен в експлоатация с удостоверение 62/21.03.2008 г."

И

Обект "Тръбна мрежа от ул. "Индустриална" до пътен възел Бургас-Средец-Созопол, въведен в експлоатация с удостоверение 139/26.07.2010 г."

с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кристина Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда в УПИ IX-1739, кв. 119, с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Кристина Димитрова Димитрова.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-10025, УПИ XXV-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XXIV-10025 и УПИ XXV-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ 065006, м. "Айтоска пътека", землище на кв. Банево, гр. Бургас - разделяне на поземления имот на 6 УПИ за изграждане на вилни сгради" с инвеститори Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков.

Инвестиционно предложение на „КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на цех за металообработване в УПИ XII-535, кв.21 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД".

Инвестиционно предложение на Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.825.20.1 в УПИ I-26, кв.33 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова.

Инвестиционно предложение на Бениамино Христов Йотов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-579, кв.2 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Бениамино Христов Йотов.

Инвестиционно предложение на „АРЕС КОМПАС“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за нуждите на автомивка, пране на килими, измиване на прилежащи бетонни и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи в ПИ 07079.622.2 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "АРЕС КОМПАС" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Николай Христов Апостолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, ограда и лятна кухня в УПИ I-596, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Николай Христов Апостолов.

Инвестиционно предложение на Общество „Бяло братство Бургас“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда със складове и офиси в УПИ I-75046, отреден за административна сграда, складове и офиси в масив 75, местност "Кара баир", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Общество "Бяло братство Бургас".

Инвестиционно предложение на Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XI-463, кв.47 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева.

Инвестиционно предложение на Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-18, масив 28, местност "Чаморлията", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за обособяване на два самостоятелни УПИ" с инвеститори Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов.

Инвестиционно предложение на „БИС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазини за промишлени стоки в УПИ XXX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИС ПРОПЪРТИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазин за хранителни стоки в УПИ XXXIX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ПРОПЪРТИ" ООД.

Инвестиционно предложение на Росица Наскова Илчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067132, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 15 УПИ с цел с цел изграждане на 14 жилищни сгради и трафопост" с инвеститор Росица Наскова Илчева.

Инвестиционно предложение на Петя Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три смесени сгради в ПИ с идентификатор 019007, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Петя Димитрова Димитрова.

 

Инвестиционно предложение Милен Иванов Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000056, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 17 УПИ с цел изграждане на 17 жилищни сгради, трафопост и магазин за пакетирани хранителни стоки" с инвеститор  Милен Иванов Русев.

 

Инвестиционно предложение на «Парушеви» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 07079.602.7, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «Парушеви» ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Балкан Нет“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадков водопровод за УПИ XV-219, XVI-219, XVII-219, XVIII-219, XIX-219, LIII-219, LIV-219, LV-219 и LVI-219 с местонахождение УПИ LVII-219, кв.65 по плана на

С. Маринка, Община Бургас" с инвеститор "Балкан Нет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация за нуждите на обект Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Кирил Диамандиев Диамандиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда с гараж и домови отклонения в УПИ II-532, кв.35 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Кирил Диамандиев Диамандиев.

Инвестиционно предложение на Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 501.164, СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас за узаконяване на вилна сграда" с инвеститори  Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев.

Инвестиционно предложение на Диана Наскова Иванова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за захранващ водопровод и външно ел. захранване на ПИ 000187, землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Диана Наскова Иванова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Киро Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за достъп до ПИ 024011 в масив 24, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори  Киро Минчев Стоянов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт при Летище Бургас в УПИ XIV-17, кв.1, по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 

Инвестиционно предложение на «Риск Инженеринг 78» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-610, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  «Риск Инженеринг 78» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.5, ПИ 07079.820.1254 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „Жакен“ ЕООД, гр. Камено

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.360, УПИ XL-378, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", зона Д, гр. Бургас" с инвеститор "Жакен" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Енерджи Груп 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV-485, кв.58, ПИ с идентификатор 07079.820.1136 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Енерджи Груп 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Боянов Тошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-521, кв. 15 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Николай Боянов Тошев.

Инвестиционно предложение на Милен Младенов Добрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1133; 07079.2.1134; 07079.2.1135 с обща площ 17,408 дка, местност "Узун Парче", землище на гр. Бургас" с инвеститор Милен Добрев.

Инвестиционно предложение на „Хермес Солар“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на сграда на Водна спортна база в имот с идентификатор 07079.831.114, УПИ V-43, кв.1, местност "Отманли", Лесопарк "Росенец", Община Бургас" с инвеститор "Хермес Солар" ООД.

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

"ЛМЕ" ЕООД, гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на 48 броя вилни сгради в ПИ №037052, №037053 и №037012 местност Голямата нива, землище кв.Банево, Община Бургас".

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 30.06.2014г. от 9.45 часа в Читалището на кв.Банево;

на 30.06.2014г. от 11.00 часа в Дирекция "Околна среда", Община Бургас на адрес гр.Бургас, ул."Шейново" №24 (бивш профсъюзен дом), етаж 2, стая 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.30 часа до 17.15 часа в Кметство кв.Банево, гр. Бургас;

8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в Дирекция "Околна среда", ул."Шейново" №24 (бивш Профсъюзен дом), етаж 2, стая 1;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул."Перущица" №67, ет.3;

и на адреса на Възложителя: гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Бургас, Кметство кв.Банево, на адреса на възложителя, или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по обществените обсъждания от страна на възложителя: Николета Вълканова - Пълномощник, телефон за връзка: 0885 136585

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на „ЛИСС 2009“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в ПИ 041025, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ЛИСС 2009" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Минесота Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ външен водопровод във връзка с изграждане на жилищна сграда в УПИ III-31, кв.2 по плана на к-с "Славейков" (ПИ с идентификатор 07079.602.517), гр. Бургас" с инвеститор "Минесота Груп" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори между ул. "Одрин", ул. "Сан Стефано" и ул. "Тодор Александров", к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод за УПИ I-110, 111 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на "ПОБЕДА” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

" Събаряне на съществуващ бетонов комин на парова централа и  надграждане на метален комин на парова централа",

 

с инвеститор "ПОБЕДА" АД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Север", площадка на "Победа" АД.

 

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова пещ П-101 в инсталация Атмосферна дестилация-4 (АД-4) на производство Атмосферно-вакуумна дестилация (АВД)"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "Термопласт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци на "Термопласт" АД - предварителна обработка - смилане и рециклиране на технологичния отпадък, образуван на площадката от производствената дейност на дружеството чрез производство на регланулат и влагането му в производство на фолио за термоформоване, от което се произвеждат опаковки за хранителни продукти в имот УПИ XIV-40, масив 23 по плана на местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Термопласт" АД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на бензиностанция, с газ- и метанстанция, автомивка, автосервиз с пумкт за ГТП, складово-административна част със заведение за обществено хранене и мотел в ПИ 07079.659.432, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I и УПИ XIV, кв.11 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, имоти с идентификатори 07079.820.297 и 07079.820.300 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXX-46, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2400 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXI-28, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2397 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-10025, УПИ XXI-10025, УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XX-10025 и УПИ XXI-10025 и обединяването на УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2238, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2241, местност "Голата нива (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и цех за изработка на тенти и ТИР брезенти/покривала в ПИ с идентификатор 07079.665.2, УПИ XV-202, кв.3 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Йордан Пеев Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Петрова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство и семеен хотел с преобладаващо ниско застрояване в УПИ III-145, кв.44, м. кафка, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Таня Димитрова Петрова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Минибензиностанция в к-с "Меден Рудник" - реконструкция в УПИ III, кв. 109 к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛИС» ООД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Ст. Стамболов" до бл.79, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Делчо Славчев Лавчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ III-37, кв.80 в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Делчо Славчев Лавчев.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас. Промяна на резервоара за светли горива за 75 м3 и използване на съществуваща пълнеща точка по време на строителство" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Билдингс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за две жилищни сгради в УПИ XXIV-1052, кв. 73, ПИ с идентификатор 07079.820.1052 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Билдингс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия", участък "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на Весела Русева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на вилна сграда в УПИ III-7, имот с идентификатор 07079.832.7.1 във вилна зона "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Весела Русева Василева.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.1085, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас с цел смяна предназначението на земята" с инвеститори Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционно предложение на „ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на автомивка в част от ПИ № 07079.660.2 по КК на гр. Бургас - УПИ ХІ, кв.7 по плана на Промишлена зона "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазини, офиси и складове за промишлени стоки в УПИ XII-17, масив 74, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-748, кв.38, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова.

Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в имот 14, масив 80, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2010, гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.

Инвестиционни предложения на Православа Цончева Гугучкова – Янчулева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000163, местност "Нанекилика", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на вилни сгради"

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 039012, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени и спортни стоки, търговско-административна дейност и БКТП"

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.166 /имот с планоснимачен номер 094007/, местност Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени стоки, КОО, авторемонтна дейност и БКТП"

 

с инвеститори Православа Цончева Гугучкова - Янчулева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Димитър Василев Парашкевов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ XI-1952, кв.150 по плана на м.с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Василев Парашкевов

Инвестиционно предложение на «Голден Тайм» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на два броя еднофамилни жилищни сгради съответно в УПИ XIX-37 и УПИ XVII-37, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор «Голден Тайм» ЕООД.

Инвестиционни предложения на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5001 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" бл.20 вх.Б;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5005 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Възраждане" бл.10 вх.А;

3."Преустройство на съществуваща базова станция N 5007 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.66 вх.1;

4."Преустройство на съществуваща базова станция N 5008 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.65 вх.7;

5."Преустройство на съществуваща базова станция N 5009 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.33 вх.2;

6."Преустройство на съществуваща базова станция N 5046 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.128 вх.4;

7."Преустройство на съществуваща базова станция N 5138 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.55 вх.Х;

8."Преустройство на съществуваща базова станция N 5140 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Вардар" N 1, бл.37 вх.А и вх.Б;

9."Преустройство на съществуваща базова станция N 5163 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Възраждане" бл.38 вх.2;

10."Преустройство на съществуваща базова станция N 5208 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Лазур" бл.12;

 

с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Тоничка Иванова Стамболиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификационен номер 000113, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за изграждане на вила" с инвеститор Тоничка Стамболиева.

Инвестиционно предложение на "ИНС-2002“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна бензиностанция с Автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ и монтаж на козирка в УПИ XI-38, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ИНС-2002" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова За

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУП за обслужваща улица до имоти пл. N 021035, местност "Неравното" (бивша "Кабата"), землище на кв. Ветрен с ЕКАТТЕ 29427, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститори  Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова Захариева.

Инвестиционно предложение на Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-12099 и УПИ II-12100, масив 12, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров.

Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуващи северно и южно утаителни полета с изграждане на два броя буферни утаителни басейни на Кариерната площадка за пясък "ВАЯ - ЮГ", гр. Бургас" с инвеститор "ВАЯ-96" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща подземна тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори по бул. "Тодор Грудов", съгласно проект за благоустрояване на ул. "Комлушка низина", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за допълнение и изменение на инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас", а именно:

"Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, включително отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова базова станция в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Буревестник" 31" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXIX-45, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2402, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

И

 

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXII-27, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2405, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

Инвестиционно предложение на "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс от жилищни и обществено-обслужващи сгради в ПИ 07079.9.964, местност "Брястите", землище на гр. Бургас" с инвеститор "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДОТ КОМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.218, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ДОТ КОМ" ООД.  

Инвестиционно предложение на «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от НУБА и ИУЕЕО, събиране , съхраняване и предварително третиране на ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, находяща се в гр. Бургас, ул. "Одрин" N 8, Промишлена зона "Север", имот 07079.605.346" с инвеститор «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на инфраструктура и съоръжения - Пристанищен терминал Бургас - Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Бургас-Запад", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.532, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1095, местност "Овошките" (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Стоян Георгиев Атанасов.

Инвестиционно предложение на Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1064, 07079.820.1065, 07079.820.1066, 07079.820.1067, 07079.820.1068 и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.820.1065, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова.

Инвестиционно предложение на „ЕЛКАБЕЛ“ АД и „ФОРТЕРА“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42,  07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470,  07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, масив 84 по КК на гр. Бургас"

 

и

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753,  07079.5.754, 07079.5.755, 07079.5.756, масив 38 по КК на гр. Бургас"

 

с отреждане за производствена, складова и административна база"

 

с инвеститори  "ЕЛКАБЕЛ" АД и "ФОРТЕРА" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на Автосервиз с административна част и ПУП-ПП за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.557, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "СОНЕРС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „НИТОНТЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.556, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "НИТОНТЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Ирина Илиева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2024 по КККР на гр. Бургас" с инвеститор Ирина Петрова.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на компресорното отделение, обвръзка и интегриране на нов центробежен компресор (ЦК-302) в Инсталация "Абсорбция и газофракциониране" на Цех "Каталитичен крекинг" в Производство "Компоненти на автомобилните бензини"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "Даймънд Пропърти“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2025 по КККР на гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Даймънд Пропърти" ООД.

Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водопровод и битова канализация за захранване на имот с идентификатор 07079.820.1175, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на Паунка Димитрова Шивачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обслужваща търговска сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ XXIV-104, кв.175, идентификационен номер по КК 07079.671.590, Зона Д, к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Паунка Димитрова Шивачева.

Инвестиционно предложение на Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот 080010, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за вилно строителство" с инвеститори  Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров.

 

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция Петрол 1104 в имот 2, Гробищен парк на гр. Бургас, с одобрен ПУП-ПРЗ на имота за създаване на УПИ II-5, кв.3 по плана на Гробищен парк гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр.Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.241 от КК на гр. Бургас - УПИ Х, кв. 24 по плана на кв."Сарафово", ул."Буревестник" № 7, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради в УПИ XL-46, кв.81, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1098 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на „Атлантис Девелопментс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XL-53, кв.80, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1028 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Девелопментс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Атлантис Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XXXIII-35, кв.80, м. "Овошките" кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1026 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Хоумс" ООД.

Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД, гр. Ямбол

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.3.2090, местност "Мадика", гр. Бургас за промяна отреждането на УПИ в "За събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговия с отпадъчни черни и цветни метали /ОЧЦМ/" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД, гр. Ямбол.

 

Инвестиционно предложение на "Галерия Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомивка - преустройство на част от подземен паркинг на кота -3,50 и складови помещения N В.128 и В.130 от Многофункционален търговско - развлекателен комплекс "Галерия Бургас" в УПИ I-125, кв.53, по плана на СПЗ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.60 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Галерия Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "ШАНС - Б” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране (разглобяване, рязане, балиране) на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в ПИ с идентификатор 07079.8.825, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "ШАНС-Б" ЕООД .

Инвестиционно предложение на "БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда за търговия без чувствително заздравяване на конструкцията и пристройка до 40 кв.м. в УПИ V, кв.40 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.607.530 по КК в бистро с навеси-тенти и временна детска площадка" с инвеститор "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.55, ПИ 07079.820.1254, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев.

Инвестиционно предложение на „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към съществуващата сграда за обслужваща сграда в УПИ II-320, кв.3 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ" АД.

Инвестиционно предложение на „Бургас Тауър“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за обществено обслужване в УПИ XI-89, кв.3, по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститори "Бургас Тауър" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров.

Инвестиционно предложение на „Химическо чистене Свежест“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземни складове, обществено обслужване и апартаменти за постоянно обитаване в УПИ V-321, кв.21, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ул. "Брацигово" 27, поземлен имот с идентификатор 07079.820.83 от КК на гр. Бургас - Вътрешно преустройство на Магазин N 1 на първи етаж (партер) в ателие за химическо чистене - първи етап от завършване на строителството" с инвеститор "Химическо чистене Свежест" ООД.

Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за зърно в ПИ 07079.827.110 и 07079.827.111, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Кабелна оптична мрежа FTTB к-с "Меден Рудник" - зони А, Б, В и Г" с инвеститор "БТК" ЕАД.

 

Местоположение: к-с "Меден Рудник", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „НДС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.607.157 от КККР на гр. Бургас - УПИ V-641, кв.15, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "НДС ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "БИГС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на линия за регенериране на гуми в имот с адрес гр. Бургас, ул. "Чаталджа" 34" с инвеститор "БИГС" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за промишлени стоки в УПИ III-311, 741, кв.24 на територията на складовия терминал на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД в Северна промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор "Свободна безмитна зона - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "БЯГ – Борис Гроздев» ЕТ, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и предварително третиране на болнични отпадъци и събиране и съхраняване на опаковки, замърсени или съдържащи опасни вещества в УПИ II-51, кв. 29, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БЯГ - Борис Гроздев» ЕТ, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Севал Адем Алиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Създаване на 5 дка трайни насаждения от череши в землището на с. Брястовец, Община Бургас" с инвеститор Севал Адем Алиев.

Инвестиционни предложения на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Подмяна на съществуващ промишлен водопровод в района на кръстовището на ул. "Индустриална" и ул. "Спортна" в ПЗ "Юг", гр. Бургас"

и

"Подмяна на питеен водопровод стомана Ф 920 по ул. "Спортна", гр. Бургас"

 

с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Атанас Михайлов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда със стаи за гости в УПИ VI-617, кв.50, ПИ 07079.820.797, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Атанас Костов.

Инвестиционно предложение на Киранка Сирачева, Росен Тенев, Марияна Симеонова, Георги Недялков, Марин Атанасов, Маргарите Шопова и Тодорка Караиванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XX-7556, ПИ 07079.614.281, кв.55 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори  Киранка Сирачева, Росен Тенев, Марияна Симеонова, Георги Недялков, Марин Атанасов, Маргарите Шопова и Тодорка Караиванова.

Инвестиционно предложение на „КОМПЛЕКС БИЛД“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.820.660 по КК на гр. Бургас - УПИ XI-461, кв.56 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "КОМПЛЕКС БИЛД" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Христо Вълков Михайлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ IV-93, кв.22 и в УПИ XXXV-93, кв.16, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Христо Вълков Михайлов.

Инвестиционно предложение на Костадин Иванов Михов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пункт за изкупуване на полистирол, хартия и стъкло, балировачка в кв. Долно Езерово, ул. Петко Д. Петков", ПИ с идентификатор 07079.826.183" с инвеститор Костадин Михов.

 

Инвестиционно предложение на Бинка Танева Янкова и Георги Стефанов Янков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2365 и УПИ II-2326 в кв.16 по плана на ЦГЧ (ПИ с идентификатори 07079.618.33 и 07079.618.34 по КК на гр. Бургас) за изграждане на сграда със смесено предназначение - ресторант и жилищна част" с инвеститори Бинка Танева Янкова и Георги Стефанов Янков.

Инвестиционно предложение на Георги Пръвчев Драгоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот N 163 и поземлен имот N 228, с.о. "Черниците - Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас - за изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Георги Пръвчев Драгоев.

 

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на MDF плочи на територията на "Кроношпан България" ЕООД - площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД. 

Инвестиционно предложение на Тошко Бойчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на апртхотел в УПИ XIII-437, кв.55, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Тошко Бойчев Стоянов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на «Полихим СС“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване в имот с идентификатор 07079.605.49 /собственост на "Сортови семена" ЕООД/, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас " с инвеститор «Полихим СС" ЕООД, гр. София.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПЗ "Север", ул. "Одрин" 17, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1107, местност "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Пехливанов и Мария Янакиева Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за вилно строителство в поземлен имот N 193, кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Черниците - Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Димитър Георгиев Пехливанов и Мария Янакиева Пехливанова.

Инвестиционно намерение на "БТК” АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дооборудване на приемно-предавателна GSM/UMTS станция от мрежата на БТК АД, BS 3030 "INDUSTRIAL WEST 1" с инвеститор "БТК" АД.

 

Местоположение: Сграда с идентификационен номер 07079.604.10.22, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 38, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до консуматори на територията на кв. Ветрен и в.з. Минерални бани, гр. Бургас с технологичен оптичен кабел" с инвеститор "Овергаз Изток" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ПИРГОС АРГО" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълване на Силозно - складово стопанство за съхранение и белене на слънчоглед в поземлен имот № 000073, землище на кв. Банево, Община Бургас с още един метален силоз" с инвеститор "ПИРГОС АРГО" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Чаркол“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на мобилна инсталация за производство на дървени въглища" по ретортен начин в ПИ 07079.827.53, находящ се в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Чаркол" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Т.Николов“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности във воден обект яз. "Аязмото", кв. Горно Езерово с максимална залята площ 88 дка, гр. Бургас, Община Бургас"

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на малък хотел, заведение за обществено хранене, детски площадки, спортни съоръжения и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Бойчо Георгиев Йорданов и Анелия Ангелова Йорданова, гр. Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот пл. №41 в с.о. "Черниците-Училищното", по плана на с. Маринка, Община Бургас - за изграждане на една вилна сграда" с инвеститори Бойчо Георгиев Йорданов и Анелия Ангелова Йорданова, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови" с инвеститор "НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.619.21, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на „НУРТС Диджитъл” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови" с инвеститор "НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.8.274, местност "Шилото", землище на гр. Бургас 

Инвестиционно предложение на Светослава Петрова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот 041005, землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Светослава Петрова Георгиева.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Георгиев и Николай Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XV-709, кв.49, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.769 от КК на гр. Бургас" с инвеститори Петър Георгиев Георгиев и Николай Георгиев Георгиев .

Инвестиционно предложение на Евгени Благоев Танчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.599 от КККР на гр. Бургас - УПИ I-573, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Евгени Благоев Танчев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Милка Пеева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-10 в масив 81 /имот с идентификатор 07079.2.2434 по КККР на гр. Бургас/, местност "Лъджа йолу, землище на гр. Бургас";

"ПУП-ПУР за довеждаща инфраструктура към ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-10 в масив 81 /имот с идентификатор 07079.2.2434 по КККР на гр. Бургас/, местност "Лъджа йолу, землище на гр. Бургас"

с инвеститор Милка Иванова.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на схема за приемане, производство, съхранение и товарене на корабно остатъчно гориво (КОГ) на ПТ "Росенец" - етап I, включващ парк "Светли продукти" и пирс N 3"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Площадка на ПТ "Росенец".

Инвестиционно предложение на „Тодоров-95“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки с открит паркинг и трафопост" с инвеститор "Тодоров-95" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Хайнлъка", поземлени имоти с идентификатори: 07079.2.2163, 07079.2.2169, 07079.2.2170 и 07079.2.2171.   

Инвестиционно предложение на Киреза Петров Киров, Димитър Петров Петрунов, Петър Кирязов Киров и Анастасия Кирилова Малева, представлявани от Тодор Христов Георгиев, Управител на «БУЛ РУФ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIII-1339, кв.115 по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с инвеститори  Киреза Петров Киров, Димитър Петров Петрунов, Петър Кирязов Киров и Анастасия Кирилова Малева, представлявани от Тодор Христов Георгиев, Управител на «БУЛ РУФ» ООД.

Инвестиционно предложение на Никола Димитров Жеков и Господинка Димитрова Дункова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП - частичен ПРЗ за имот 07079.654.533 по Кадастрална карта на местност "Брястовете", землище на гр. Бургас за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди" с инвеститори Никола Димитров Жеков и Господинка Димитрова Дункова.

 

Инвестиционно предложение на «ТОПЛИВО“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов вход за зареждане на съществуващ "Склад за бутилки" /пропан-бутан/, разположен в югозападната част на УПИ IІ23, кв.1 в к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор «ТОПЛИВО» АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „КОЗЛОДУЙ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.982 по КК на гр. Бургас, м. "Караянос", землище кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас, за изграждане на база за метални заготовки" с инвеститор "КОЗЛОДУЙ" ООД, гр. Бургас.

 

Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-14-ЕО/06.08.2013 г. с което е преценено за планове:
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ИК 3) в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.553, 07079.659.36
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ИК 3) в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие в обхват на ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16, 07079.663.67 и 07079.663.601
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.10, 07079.659.11, 07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.549, 07079.659.550, 07079.659.532, 07079.659.493 и 07079.659.491
• Подробен устройствен план за част от зоната с преобладаващ социален характер в обхват на ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17, 07079.653.18, 07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22, 07079.653.23, 07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27, 07079.653.29, 07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32, 07079.653.33, 07079.653.34, 07079.653.35, 07079.653.36, 07079.653.37, 07079.653.38, 07079.653.39, 07079.653.40, 07079.653.41, 07079.653.42, 07079.653.43, 07079.653.45, 07079.653.46, 07079.653.47, 07079.653.470, 07079.653.48, 07079.653.556, 07079.653.557, 07079.653.563, 07079.653.564, 07079.653.565, 07079.653.566, 07079.653.582, 07079.653.583 (местност "Бялата пръст"), землище гр. Бургас, община Бургас, с възложител Община Бургас да не се извършва екологична оценка.

Инвестиционно предложение на „БИОФРУТ – 2011“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ябълкова овощна градина с автоматично капково напояване" с инвеститор "БИОФРУТ - 2011" ЕООД, гр. Бургас.
Местоположение на инвестиционното предложение: Община Бургас, землище на с. Извор, местност "Старата бахча", ПИ № 013010, № 01309 и № 013027

 

Инвестиционно предложение на „ЧЕРКОМ - ММ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация за изграждане на пътна връзка на км 486+640 на път І-6, кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "ЧЕРКОМ - ММ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини, СПА и ресторант в УПИ XI-89 и УПИ  XII-90, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститори  "БУРГАС ТАУЪР" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на инсталации за очистка на димните газове от пещи за изгаряне на отпадъци F101 и F2101 в производство "ВиК и очистни съоръжения"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "СК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-712, УПИ V-710 и УПИ XI-714, кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.204, 07079.612.205 и 07079.612.206 по КК на гр. Бургас) и образуване на УПИ V-710, 712, 714 с отреждане "за сграда със смесено предназначение" с инвеститор "СК" ООД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ЦГЧ.

Инвестиционно предложение на „ЕКОВАТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация за ПИ 07079.5.1471 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕКОВАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Ваня Василева Тончева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-273, кв.4, поземлен имот с идентификатор 07079.820.105 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Ваня Тончева.

Инвестиционно предложение на Марио Димитров Москов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-227, кв.31, поземлен имот с идентификатор 07079.820.439 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Марио Димитров Москов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Валентин Стефанов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна еднофамилна къща в имот УПИ XI-1, масив 20, местност "Точилото", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Валентин Симеонов.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дооборудване на 12 броя базови станции за безжичен интернет в гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционно предложение на Надежда Димитрова Дянкова - Субашева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 15 дка насаждения с киви и подпорна конструкция за насажденията" с инвеститор Надежда Димитрова Дянкова - Субашева.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Рудник.

Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води" в ПИ 07079.650.429, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Нуфил Юсеин Джемил

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 16 дка насаждения от лавандула" с инвеститор Нуфил Юсеин Джемил.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имот № 059013

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Система за собствено водоохлаждане в Инсталация Абсорбционно газофракциониране и факелни системи (АГФ и ФС) в производство Каталитична обработка на горивата (КОГ)" с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Инвестиционно предложение на „АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено-складова база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" с инвеститор "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ" ООД, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.5.1485 и 07079.5.1486, землище на гр. Бургас

Инвестиционно предложение на "ЕКОВАЛЕНТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов" с инвеститор "ЕКОВАЛЕНТ" ЕООД .

Инвестиционно предложение на „Сити Естейтс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация на улица с осови точки о.т. 102Б до о.т. 1 до о.т.13, землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Сити Естейтс" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/.

Инвестиционно предложение на "ЛПС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за трасетата на водопровод и ел. кабел за захранване на напоителна система за капково напояване на лозов масив в имоти N 019055 и 019058, местност "Гьотвердията" по КВС с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "ЛПС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иванка Тончева Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.376, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Иванка Тончева Николова.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Банево, с.о. "Острица 2", имот 501.376. 

 

Инвестиционно предложение на Атанас Марков Гугушев и Станимира Василева Вълкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.661, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститори Атанас Марков Гугушев и Станимира Василева Вълкова.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Банево, с.о. "Острица 2", имот 501.661. 

Инвестиционно предложение на "ПРЕМИУМ МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Волга" 31" с инвеститор "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «КОМЕРС ТОНИ – 91» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сондаж в ПИ 07079.2.1716, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор «КОМЕРС ТОНИ - 91» ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас.

Инвестиционно предложение на СД "Лира – ПВС Лиркови и Сие“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон - 50 т год., пластмаса - 10 т год., стъкло - 2 т год" с инвеститор СД "Лира - ПВС Лиркови и Сие", гр. Бургас.

 

Местоположение - гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", зона В - гараж, разположен в имот с идентификационен номер 07079.653.463.

Инвестиционно предложение на „Мелаинвест и партньори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.35 и 07079.662.36 по КККР на гр. Бургас, бивши имоти пл. N 60 и пл. N 61 по плана на ПЗ "Юг", гр. Бургас - за складови бази" с инвеститор  "Мелаинвест и партньори" ООД.

Инвестиционно предложение на "Бългериан Сън Пропъртис“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIX-1605, кв.94, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор "Бългериан Сън Пропъртис" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас".

 

На изградената площадка ще се извършват "Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от опаковки, хартия, картон, пластмаса и каучук, стъкло, дървесни материали и текстилни материали, изключващи отпадъци от метални опаковки".

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Христов, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 20,864 дка насаждение от сливи и закупуване на земеделска техника" с инвеститор Иван Георгиев Христов, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Бургас, землище на гр. Българово, местност "Котмуша", ПИ № 019043 и № 019044

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Княз Александър Батемберг" и водопроводно отклонение за имот с идентификатор 07079.618.1019 по плана на гр. Бургас - част от Пристанищен терминал Бургас - Изток" с инвеститор Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».

Инвестиционно предложение на СД "ДИНГ – Павлови и Сие“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на машини и съоръжения /въздушен компресор, елеватор с приемна вана и инспекционна лента/ в съществуваща сграда на Цех за рибопреработка в ПИ 07079.603.52, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 47, гр. Бургас" с инвеститор СД "ДИНГ - Павлови и Сие", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Рухи Шукри Смаил

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 11,7 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас" с инвеститор Рухи Шукри Смаил.

Инвестиционно предложение на ЕТ "Виста 08 – Стоя Димитрова“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на перилни и почистващи препарати в имот с идентификатор 07079.603.89.2.8, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 3, бл.5 ет.1, гр. Бургас" с инвеститор ЕТ "Виста 08 - Стоя Димитрова".

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 222+849.41 до км 225+522.39 - реконструкция с изграждане на второ платно" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.

 

Инвестиционно предложение на Иван Добрев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда , находяща се в УПИ IX-773, кв. 54, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Иван Добрев Георгиев.

Инвестиционно предложение на "ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕСИ 0096” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ДЕСИ 0096" ЕООД .

 

Инвестиционно предложение на ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - част от пристанищен терминал "Изток" с инвеститор ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Ем Джи Билд“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини, СПА и ресторант в УПИ XI-89, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "Ем Джи Билд" ЕООД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, к-с "Зорница", УПИ XI-89, кв.3. 

Инвестиционно предложение на „Реставрация” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.663.30, ПЗ "Юг", гр. Бургас за обособяване на УПИ, отреден за скалдова база" с инвеститор "Реставрация" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Юг", ПИ 07079.663.30.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Главна разпределителна подстанция към ДП РВД"

"Главна разпределителна подстанция към "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

"Проходим кабелен колектор"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционните предложения - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.

Инвестиционно предложение на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Мобилно Телекомуникационно Съоръжение на GSM оператор Globul N 5485, тип FCW30, находящо се в имот с идентификатор 07079.7.1447, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.

 

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Инвестиционно предложение на Илийчо Георгиев Бабачев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна масивна сграда - склад за селскостопански инвентар и продукция, както и помещение за обитаване към него в ПИ 07079.654.835, местност "Брястите" по КККР на гр. Бургас" с инвеститор Илийчо Георгиев Бабачев.

Инвестиционно предложение на "КО.СЕР.ИН“ ЕООД, Пиаченца, Италия

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено предприятие за преработка /инертизация/ на азбест" с инвеститор "КО.СЕР.ИН" ЕООД, Пиаченца, Италия.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Караянос", ПИ N 07079.6.394.

Инвестиционно предложение на „Арнаудов Инвест груп“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на землището на с. Маринка, Община Бургас и изработване на ПУП-План за застрояване и регулация на вилно селище за целогодишно ползване в ПИ N 018001, местност "Ченгене юрт", по КВС на землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  "Арнаудов Инвест груп" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Маринка, местност "Ченгене юрт".

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на резервоар с плаващ покрив за нефт - 50 000 м3 на площадка I-В" - част от проект "Проектиране, доставка СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на 3 бр. резервоари - един за дизелово гориво с вместимост 50 000 м3 с плаващ покрив, един за нискооктанов бензин (НОБ) с вместимост 30 000 м3 с твърд покрив и понтон на площадка Вариант 3 и един за нефт с вместимост 50 000 м3 с плаващ покрив на площадка I-В за обект Модернизация на резервоарен парк на ПТ "Росенец" с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

ПТ "Росенец".

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Инвестиционно предложение на Добрил Димитров Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-49, масив 16, местност "Дермен оджа", землище на с. Твърдица, община Бургас за обособяване на два УПИ, без промяна на отреждането и при запазване на характера и показателите на застрояване по действащия ОУП" с инвеститор Добрил Димитров Николов.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "Спектър-76-Иван Стойков”

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на черешово насаждение и система за капково напояване в землището на с. Рудник, местност "Соват Чалъ", имоти N 047025, 047026, 047027, Община Бургас" с инвеститор ЕТ "Спектър-76-Иван Стойков" .

Инвестиционно предложение на Борис Илиев Костадинов и наследници

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради за собствени нужди в ПИ N 024015, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Борис Илиев Костадинов и наследници.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, местност "Шосе бою", ПИ N 024015.

Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение: "Създаване на 188 дка насаждения от лавандула, 228.5 дка бадеми и закупуване на селскостопанска техника" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имоти 026032, 026031, 026006, 026003, 026016, 026015, 026041, 026039 - за насаждения с лавандула и имоти 200009, 026021, 026020, 026010 - за насаждения с бадеми.

Инвестиционно предложение на „Булсатком” АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обекти от техническата инфраструктура върху жилищни сгради с идентификатори, както следва: 07079.602.124.1; 07079.604.230.31; 07079.655.313.3; 07079.607.81.1; 07079.651.228.1" с инвеститор "Булсатком" АД, гр. София.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Резервоар за противопожарни нужди в УПИ I-27, 28, кв.8 по плана на Летище Бургас"

и

"Канализационен колектор за отвеждане на дъждовните води на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционните предложения - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.

Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 249 дка насаждения от лавандула, 168 дка бадеми и закупуване на селскостопанска техника" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имоти 200009, 026032, 026031, 026006, 026003, 026016, 026015, 026041, 026036 - за насаждения с лавандула и имоти 026021, 026020, 026010 - за насаждения с бадеми.

Инвестиционно предложение на „МЕГА-КОМ 2” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за складова и обслужваща дейност - склад и търговия и работилница за скално-облицовъчни и строителни материали, авторемонтна и автобояджийска дейност, закрит шоурум, закрита складова база, административно-битови и офис сгради в ПИ 07079.2.1875, местност "Муската", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "МЕГА-КОМ 2" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Обществен събирателен център с площадки за разделно събиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали, едрогабаритни отпадъци, биоразградими отпадъци, масово разпространени отпадъци и опасни битови отпадъци и реконструкция и модернизация на Претоварна станция за битови отпадъци "Капчето", гр. Бургас, чрез доставка и монтаж на хидравлична преса за битови отпадъци и контейнери за извозване на компресираните отпадъци" с инвеститор "ЧИСТОТА" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Кара баир-Ж", ПИ с идентификатор 07079.8.32, собственост на "ЧИСТОТА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "МЕТАЛ СТРИЙТ 2012” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Метал Стрийт 2012" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «КОМЕРС ТОНИ – 91» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел, заведение за обществено хранене, детски площадки и спортни съоръжения в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор «КОМЕРС ТОНИ - 91» ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас.

Инвестиционно предложение на "ЕКОТЕРМ – Стоян Ковачев“ ЕТ

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2064 по КК на гр. Бургас, бивш имот пл. N 077062 по КВС, местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас за урегулиране на 3 самостоятелни УПИ" с инвеститор ЕТ "ЕКОТЕРМ - Стоян Ковачев".

Инвестиционно предложение на "Гига 80” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Регистрация на Рибовъдно стопанство по чл.25 от ЗРА - язовир "Корбура дере" за промишлено отглеждане на сладководна риба" с инвеститор "Гига 80" ЕООД.

 

Местоположение: язовир "Корбура дере", землище на с. Изворище, Община Бургас.

Инвестиционно предложение на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на Обслужваща сграда на ДП РВД на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „ИНПАК” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствена база за опаковки за еднократна употреба, складова база и офиси в поземлени имоти N 07079.2.2558 и N 07079.2.2559, местност "Крушата", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Инпак" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - землище на гр. Бургас, местност "Крушата", поземлени имоти N 07079.2.2558 и N 07079.2.2559.

Инвестиционно предложение на „АЛУПЛАСТ ЖТГ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изкупуване и преработване на производствен отпадък от производството на дограма от PVC профили" с инвеститор "АЛУПЛАСТ ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Юг", Складова база Алупласт. 

Инвестиционно предложение на „РАПИД-КБ” ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шоурум, административна и складова база за земеделска техника в ПИ N 07079.8.695, местност "Над Джамбазларе", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "РАПИД-КБ" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Над Джамбазларе", ПИ N 07079.8.695. 

Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. "Индустриална" N 80, гр. Бургас".

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ул. "Индустриална" N 80.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Хранилище за съхранение на източници на йонизиращи лъчения на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Инвестиционно предложение на «ВИПТРОН» ЕООД, гр. Разлог