Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Константин Георгиев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен паркинг в ПИ с идентификатор 07079.8.351 по КК, местност "Кара баир", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител Константин Георгиев Петров.

Инвестиционно предложение на Димитър Парашкевов Влахов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIV-199, кв.15 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител Димитър Парашкевов Влахов.  

Инвестиционно предложение на Свилен Любенов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.616.81 по КК, УПИ VII-4096, кв.9А по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с възложител Свилен Любенов Димитров.

Инвестиционно предложение на Мария Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ УПИ XVI-558, 561, кв.23 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас" с възложител  Мария Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Моника Николова Манова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка и жилищна сграда - етапно строителство, к-с "М. Рудник", зона Б, УПИ IX, кв.187, гр. Бургас" с възложител Моника Николова Манова.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел НН от ТП "Росенец" в УПИ XVIII-57, ПИ 07079.831.126 до електромерно табло на улична регулация пред УПИ XV-70, ПИ 07079.831.117, кв.1, Лесопарк "Росенец", Община Бургас";

"Кабел НН от ТП "Росенец" в УПИ XVIII-57, ПИ 07079.831.126 до електромерно табло на улична регулация пред ПИ 07079.831.15, кв.1, Лесопарк "Росенец", Община Бургас";

и

"Кабел НН от ТП "Механизация" в УПИ VI, ПИ 07079.663.611 до електромерно табло на улична регулация пред УПИ IІ73, ПИ 07079.663.624, кв.7, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Магдалина Димитрова Ганчева, Нана Георгиева-Балева и Христина Красимирова Маджарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазин в партера в ПИ 07079.820.644 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-644, кв.55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители  Магдалина Димитрова Ганчева, Нана Георгиева-Балева и Христина Красимирова Маджарова.

Инвестиционно предложение на Атанас Илчев Туджаров и Галина Статева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII, кв.27 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас - обособяване на два нови УПИ" с възложители Атанас Илчев Туджаров и Галина Статева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Милка Маринова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в ПИ 07079.832.71 по КК, УПИ IIIX-71, кв.9 по плана на в.з. Росенец, Община Бургас"

 

с възложител Милка Маринова Николова.

Инвестиционно предложение на Павлин Кирилов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на магазин за пакетирани стоки в УПИ I-424, кв.55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.622, ул. "Ангел Димитров" 22" с възложител  Павлин Кирилов Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на Галина Иванова Генова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с 12 бр. апартаменти в ПИ 07079.820.839, ул. "Баба Тонка" 10, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Галина Иванова Генова.

 

Инвестиционно предложение на ТПК „Металик“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за част от ПИ 07079.662.25 с цел обособяване на УПИ 500 кв.м. и строителство на една сграда за складови нужди, Южна промишлена зона, гр. Бургас" с възложител ТПК "Металик".  

Инвестиционно предложение на „ПОБЕДА“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда - за Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, магазини, офиси и апартаменти в УПИ I, ПИ 07079.610.305, кв.9 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител "ПОБЕДА" АД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Базова станция 5454 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КККР на гр. Бургас, ул. "Дунав" 3"

 

 с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Инстрой Моторспорт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автосервиз и магазин за авточасти в УПИ IX-969, местност ТЕЦ, ПИ 07079.4.969, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител "Инстрой Моторспорт" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Йорданов 66“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, местност Герен бунар, кв. Долно Езерово, гр. Бургас  за обособяване на УПИ, отреден за складово-производствени дейности и изграждане на Складова база с административна част" с възложител "Йорданов 66" ООД.

Инвестиционно предложение на Живко Жеков Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-120, кв.20 по плана на с. Брястовец, Община Бургас" с възложител Живко Жеков Иванов.

Инвестиционно предложение на Александрина Николаева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.823.78 в УПИ IV-104, кв. по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител Александрина Николаева Петрова.

 

Инвестиционно предложение на „Пенев Аутос“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за резервни части за автомобили I и II етап, в УПИ VI-355, 354, 341, кв.4 ПИ с идентификатор 07079.603.143 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Пенев Аутос" ООД.  

 

Инвестиционно предложение на „ВЮ 2002“ ЕООД и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на външен уличен водопровод, преминаващ през ПИ 07079.823.457 /местен път/ по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители "ВЮ 2002" ЕООД и "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Мол Инвест 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.820.823 за Изграждане на малка жилищна сграда с 8 апартамента, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "Мол Инвест 78" ЕООД.

 

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"КНН от ново КРШ пред УПИ X-334 до ново електромерно табло пред УПИ II-340, кв.47, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

и

"КНН от съществуващо КРШ до ново електромерно табло пред УПИ II-560, кв.184, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Щелиян Сотиров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка с ръчно зимиване в УПИ VIII-761, кв.67, кв. кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Щелиян Сотиров Димитров.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСОЙЛ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-5010149, ПИ с идентификатор 47202.501.149 по КК и УПИ XIII-5010150, ПИ с идентификатор 47202.501.951 по КК, кв.12 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  "ТРАНСОЙЛ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев и Трофка Георгиева Богоева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-394, кв.30 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Михаил Пламенов Богоев и Трофка Георгиева Богоева.

Инвестиционно предложение на „ОСОТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-24 и УПИ II-24, общ., кв.141 по плана на Районен център к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.668 и 07079.653.240 по КК на гр. Бургас" с възложител "ОСОТ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционни предложения на Таня Тодорова Пашова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ IX, м.42, местност "Яката", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"

и

"Изграждане на ограда в УПИ IX, м.42, местност "Яката", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"

 

с възложител Таня Тодорова Пашова.

Инвестиционно предложение на Еленка Панайотова Гроздева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IIІ339 и УПИ VIII-718, кв.131 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.339 и 07079.612.199 по КК на гр. Бургас" с възложители Еленка Панайотова Гроздева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Виктория Бисерова Гечева и Мария Бисерова Гечева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна двуетажна вилна сграда в УПИ VIII-278, кв.8 по плана на вилна зона "До стопански двор", кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Виктория Бисерова Гечева и Мария Бисерова Гечева.

Инвестиционно предложение на Недялка Илиева Димова и Пламен Стоянов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1080, 1081, кв.82, ПИ 07079.705.1080 по КК, кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Недялка Илиева Димова и Пламен Стоянов Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Димитрова Брадева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-84, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас и изграждане на еднофамилни жилищни сгради в новообразуваните имоти" с възложители  Недялка Димитрова Брадева и съсобственици.  

Инвестиционно предложение на Владимир Костов Маджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителството - изграждане на втори етаж и на навес - покрита тераса към Жилищна сграда в ПИ 07079.829.477 по КК на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с възложител Владимир Костов Маджаров.

Инвестиционно предложение на Росица Иванова Георгиева и Стефан Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.610.171.1.4 в жилищна сграда на ул. "Антим I" 30, ет.2 ап.4, гр. Бургас"

с възложители Росица Иванова Георгиева и Стефан Георгиев Георгиев.

Инвестиционно предложение на Георги Иванов Гаврилов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водопровод и канализация за УПИ IX-24, масив 146, местност "Мадика, гр. Бургас" с възложител Георги Иванов Гаврилов.

Инвестиционно предложение на «НИКИ-ТЕЛ-РЕЦИКЛИНГ» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Увеличаване площта на Площадка за събиране, временно съхранение, транспортиране и балиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон в ПИ с идентификатор 07079.827.95, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител «НИКИ-ТЕЛ-РЕЦИКЛИНГ» ЕООД.

Инвестиционни предложения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас –Юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Монтаж на ново ТЕПО в кв. 15, УПИ ІV, пред ПИ 07079.830.73, кв. "Крайморие", гр. Бургас"

 

"Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХVІІ, кв. 7, с. Маринка, Община Бургас"

 с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Юг"

Инвестиционно предложение на Янка Димова Атанасова, Тихомир Атанасов Атанасов, Димитър Атанасов Атанасов и „ЛЕГА – 5“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.505, УПИ Х-109, кв. 11, кв. Сарафово, гр. Бургас "

с възложители  Янка Димова Атанасова, Тихомир Атанасов Атанасов, Димитър Атанасов Атанасов и "ЛЕГА - 5" ООД

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ-ИНВЕСТ 2014“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІV-2094 от кв. 140, по плана кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител "РОЯЛ-ИНВЕСТ 2014" ООД

Инвестиционно предложение на Кольо Иванов Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на терасовиден етаж в етаж и изграждане на нов терасовиден етаж в УПИ ІІІ-571, кв. 41, кв. Рудник -кв. Черно море, гр. Бургас"

с възложител Кольо Иванов Петров

Инвестиционно предложение на Мирослав Христов Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот №501.643 по плана на с.о. "Острица 2", кв. Банево, Община Бургас"

с възложител Мирослав Христов Христов

Инвестиционно предложение на „РИГЕЛ – 99“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване на парцели І-13 и ІІІ-14 масив 123 м. "Курт тепе", землище гр. Бургас"

с възложител "РИГЕЛ - 99" ООД

Инвестиционно предложение на Карамфилка Любомирова Савова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ по време на строителството на одобрен проект за обект "Двусекционна жилищна сграда - секция "А", ПИ 07079.602.387 по КК на гр. Бургас, УПИ ІІ-121, кв. 51 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

с възложител Карамфилка Любомирова Савова

Инвестиционно предложение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Предприемане на спешни укрепителни мерки с цел предотвратяване на ерозионното действие на крайбрежната ивица"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД

Инвестиционно предложение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – Център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас (УПИ ІІ-13, кв. 79 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас); Кабел 20кV от БКТП "709" до нов  БКТП в ПИ 07079.820.1277; Кабели НН от БКТП - нов до 3 бр. електромерни табла, монтирани до фасада на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1133/УПИ І-13, кв. 79/  и 2 бр. монтирани в жилищни сгради в ПИ 07079.820.1034, ДП 4232984"

 с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Център"

Инвестиционно предложение на „БУРГСТРОЙ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод до складова база за строителен инвентар в УПИ ІІІ12 , м. 59, местност "Герен бунар"  ПИ 07079.6.1089 землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "БУРГСТРОЙ" ООД

Инвестиционни предложения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – Център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.820.1291 по КК на гр. Бургас (УПИ LVІІІ-1291, кв. 72 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас); Кабели 20кV от БКТП - нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред имот 07079.820.1229/ на кабел БКТП "709" - БКТП "710" по ДП 4232984; Кабели НН от БКТП - нов до 6 бр. нови електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1229 /УПИ LVІ-1208, 1210, кв. 80/ по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас "

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.449  по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.461 /УПИ ХV, кв. 13/ за захранване на обект в същия имот (кв. Сарафово, ул. "Пробуда" №8), ДП 4223755"

 

"Кабел НН от ТНН на БКТП "Мента" до ново електромерно за жилищна сграда в УПИ ХХІ-397 кв. 18 по плана на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.648 (ул. Ради Николов №27) по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1254 /УПИ ІV-426, кв. 55/ за захранване на обект на същия имот (кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 34), ДП 4234215"

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Център"

Инвестиционно предложение на „БТК“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Оптично кабелно захранване на ДЗИ с адрес гр. Бургас, ул. "Чаталджа" № 10А" с възложител "БТК" ЕАД

Инвестиционно предложение на „Ж енд Х“ ООД, „Микро АСУ“ ЕООД и „Арт Флекс Студио“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за УПИ ХVІ-52, ХХХІІ-2204 и ХХХІІІ-2205, кв. 60 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложители "Ж енд Х" ООД, "Микро АСУ" ЕООД и  "Арт Флекс Студио" ЕООД

Инвестиционно предложение на Динко Вангелов Колев и Светла Тодорова Желева - Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Основен ремонт на покрив на таванско помещение, принадлежащо към Апартамент №11 с идентификатор 07079.618.99.1.10 по КК на гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, бул. "Демокрация" №1, вх. 1 ет. 4"

с възложители Динко Вангелов Колев и Светла Тодорова Желева - Колева

Инвестиционно предложение на „ДИСКОНТ 57“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда, ограда и захранващ уличен водопровод и улична канализация към нея в УПИ ІV- 63, 67, 13, кв. 143, ж.к. "Меден Рудник", идентичен с ПИ с идентификатор 07079.653.426 по КК на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител "ДИСКОНТ 57" ЕООД

Инвестиционно предложение на „Комерс Тони – 91“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж, находящ се в УПИ І, бивш масив 80, м. Под шосето, землище на гр. Бургас, с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас" с възложител "Комерс Тони - 91" ЕООД

Инвестиционно предложение на „СТРУГА 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на действащ ПУП за УПИ ІV, /ПИ 07079.620.6/, кв. 1, ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас" с възложител "СТРУГА 1" ЕООД

Инвестиционни предложения на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на Смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас - промяна предназначението на апартамент 511 в ателие 511"

и

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на Смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас - промяна предназначението на апартамент 510 в ателие 510"

с възложител ЧСИ Иванка Недялкова Миндова.

 

Инвестиционно предложение на Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и V, кв.118 по плана на Зона "В", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас с цел обединяване на двата УПИ, промяна на градоустройствените показатели в съответствие с одобрените показатели по ОУП на гр. Бургас и строителство на една жилищна сграда в новообразувания УПИ" с възложители  Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел НН от ТП "Морска" в ПИ 07079.611.290 по КК на гр. Бургас до елктромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.618.101 за семеен хотел с ресторант в ПИ 07079.618.102, ул. "Ал. Батенберг" 32, гр. Бургас";

"Кабели НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.613.47 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.613.374, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас";

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - център".

Инвестиционно предложение на Димитър Костадинов Гюлев и Емилия Иванова Гюлева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за УПИ I-1, масив 39, местност "Старите лозя", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложители Димитър Костадинов Гюлев и Емилия Иванова Гюлева.

Инвестиционно предложение на „Гарден Франц“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XVIII-39, масив 39, местност "нанелика", ПИ 07079.13.1077 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "Гарден Франц" ООД.

Инвестиционно предложение на „МАГНЕТИКО“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от съществуваща складова база в Цех за производство на шоколадови и какаови продукти и мед с център за препакетиране в ПИ 07079.6.394, масив 102, м. Караянос, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител "МАГНЕТИКО" ООД.

Инвестиционно предложение на Михаела Дончева Дойнова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-1049, кв.83 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Михаела Дончева Дойнова.

Инвестиционно предложение на Михаил Георгиев Михайлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Михаил Георгиев Михайлов.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ XXXVIII-98, кв.16, кв. Крайморие, гр. Бургас на два УПИ - за изграждане на жилищна сграда и за жилищна сграда със заведение за бързо хранене" с възложител Георги Петков Ганчев.  

Инвестиционни предложения на ОУ „Пейо Яворов“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Частична надстройка - Актова зала към Център за екологично образование и възпитание в ОУ "Пейо Яворов", УПИ I, кв.18 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас"

и

"Благоустройство и реконструкция на училищен двор на ОУ "Пейо Яворов", УПИ I, кв.18 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас"

с възложител ОУ "Пейо Яворов", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иво Стамов Камбуров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж и едно покрито паркомясто в УПИ I-179, кв.94 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Иво Стамов Камбуров.

Инвестиционно предложение на Красимир Коев Великов и Любомир Коев Великов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-54 и УПИ IV-54 в кв.1 по плана на кв. банево, гр. Бургас - ПИ 07079.705.1537 и ПИ 07079.705.54 - с цел уеднаквяване площите на двата имота" с възложители Красимир Коев Великов и Любомир Коев Великов.

Инвестиционно предложение на «СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод от съществуващ водопровод ф200 при о.т. 1394 до съществуващ водопровод ПЕВ ф225 при о.т.215а по бул. "Даме Груев", ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител «СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Проект 2011» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова тупикова улица с обръщало до новопредвидени УПИ 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас с цел разделяне на два броя УПИ" с възложител «Проект 2011» ЕООД.

Инвестиционно предложение на “Метални конструкции“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.663.51 в ПЗ "Юг-Запад" по КК на гр. Бургас"  с възложител "Метални конструкции" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Турманов, Иван Апостолов Калчишков и Янка Димитрова Вангелова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на ПИ 07079.8.814, 07079.8.815, 07079.8.833 по КК на гр. Бургас, местност "Черна гора" (бивша "Кара баир"), к-с "М. Рудник", гр. Бургас - с цел изграждане на жилищни сгради" с възложители Иван Георгиев Турманов, Иван Апостолов Калчишков и Янка Димитрова Вангелова.

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строеж на многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.820.386 по КК на гр. Бургас, УПИ X-372, кв.34, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Никола Иванов Ламбов.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Автобусна спирка в кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ LIV, кв.65, с. Маринка, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Тандем 1991“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база за промишлени стоки и услуги в УПИ ІІ-763, кв. 43 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.518 гр. Бургас " с възложител "Тандем 1991" ЕООД

Инвестиционно предложение на Иванка Христова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и документация за Разрешение за строеж в земеделска земя (нива) на "Заслон за домашни животни" в ПИ с идентификатор 21141.10.10, м. Кале бурун,  землище на с. Димчево, община Бургас" с възложител Иванка Христова Георгиева

Инвестиционно предложение на Теменуга Петрова Колева, Елена Георгиева Янчева, Светла Димова Петрова, Диана Апостолова Попова, Веселин Николов Попов, Димитър Сотиров Гавраилов, „СК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка  по време на строителство на Магазин 04 в кафене, Магазин 06 и 08 в магазини и на Аталиета А-9 и Б-7 в апартаменти в сграда със смесено предназначение в УПИ ІІ-339, кв. 131, ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.339 по КК на гр. Бургас" с възложител Теменуга Петрова Колева, Елена Георгиева Янчева, Светла Димова Петрова, Диана Апостолова Попова, Веселин Николов Попов, Димитър Сотиров Гавраилов, "СК" ООД

Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов и Йордан Симов Стойчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и етапно строителство за склад за промишлени стоки в УПИ ІV-772 кв. 3 ПЗ "Върли бряг" гр. Бургас, община Бургас " с възложители Йордан Пеев Йорданов и Йордан Симов Стойчев

Инвестиционно предложение на Михо Трифонов Трифонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане  на вила в УПИ ХІІІ-10031, 10032 кв. 15 в с. Маринка" с възложител Михо Трифонов Трифонов

Инвестиционно предложение на„БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД, гр. Бургас и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на инвестиционни намерения по време на строителство по чл. 154, ал. 1 от ЗУТ за обект "Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси, ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи" с възложители "БУРГАС ТАУЪР" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XI-937, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XVII-919, кв.22, ПИ 07079.30.919, кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда и ограда в ПИ 07079.30.933, кв. Крайморие, гр. Бургас";

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабели НН от БКТП "Логистика 1" до ново комбинирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.406, Кабел НН от комбинирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.406 до ново електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.226, ПЗ "Север", гр. Бургас";

"Кабели НН от ТП "625" в ПИ 07079.602.67 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.499 и ПИ 07079.602.498, УПИ IV-76, кв. 25А по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

 

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - център".

Инвестиционно предложение на Дора Величкова Симеонова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова жилищна сграда с гаражи в партера, в УПИ V-1361, кв.113, ПИ 07079.609.22 по КК на гр. Бургас, ЦГЧ" с възложител Дора Величкова Симеонова.

Инвестиционно предложение на „ВЕРТ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обявяване на етапност на "Складова база за зърнени храни и мелница" в УПИ II-398, местност "Гара Българово", землище на гр. Българово, Община Бургас" с възложител "ВЕРТ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „СМК БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII-243 и на УПИ XXII-216м кв.13, ПИ 07079.604.243 и ПИ 07079.604.216, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "СМК БУРГАС" ЕАД.  

Инвестиционно предложение на „АРТСТРОЙ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на две многофамилни жилищни сгради в новообразувани имоти УПИ I-100 и УПИ II-100, кв.4 - ПИ 07079.601.100 по КК на гр. Бургас" с възложител "АРТСТРОЙ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Оги Инвест Строй“ ЕООД, Пеньо Кръстев Камбуров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.607.319 и ПИ 07079.607.317 по КК на гр. Бургас, к-с "Лазур" с възложители "Оги Инвест Строй" ЕООД, Пеньо Кръстев Камбуров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на “Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло, опаковки от различен материал; отпадъци от селското стопанство; абсорбенти, филтърни материали;; оловни акумулаторни батерии, флуорисцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак; битум; отпадъчни бои и лакове; нефтени отпадъци от резервоари; маслени филтри; отработени масла; обеззаразяване на смесени битови отпадъци в Пристанищен терминал "Бургас Запад", гр. Бургас" с възложител "Партнерс" ООД.

Инвестиционно предложение на Димитринка Костова Янакиева и Димитър Ангелов Калоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ VII-355, кв.31, кв. Лозово, гр. Бургас в два УПИ" с възложители Димитринка Костова Янакиева и Димитър Ангелов Калоянов.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на буферен склад за течни горива 5 х 1000 м3, находящ се в ПИ 07079.618.203 - Пристанищен терминал Бургас Изток - 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Димитров Павлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Производствено-складова база - дърводелски цех в УПИ II-3, м.130, ПИ 07079.3.1917, местност "Хаджиева нива", землище на гр. Бургас" с възложител Владимир Димитров Павлов.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 3 броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови клонове на поливна система и интегрирането й към съществуващата на Летище Бургас" с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на „Сток Трейдинг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с шоурум за пакетирани храни и стоки за домашни любимци в УПИ X-13, местност "Мадика, гр. Бургас" с възложител "Сток Трейдинг" ЕООД.

Инвестиционни намерения на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Базова станция 5052, разположена на покрива на сграда с адм. адрес к-с "Славейков" бл.30 вх.1 и вх.2, гр. Бургас";

"Изграждане на Базова станция 5037, разположена на покрива на сграда с адм. адрес Пристанище Бургас, ПИ 07079.618.22.132, гр. Бургас",

 

 с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Ел. захранване на Смесена сграда с подземен гараж в УПИ III, кв.14, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция и модернизация на противопожарни тръбопроводи на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Решение БС-1-ЕО/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на Община Бургас"

Решение БС-01-ЕО/2017 г. е обявено на 10.02.2017 г.

Инвестиционно предложение на СМДЛ „РАМУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на Магазин за хранителни стоки в Манипулационна към съществуваща СМДЛ "РАМУС", ул. "В. Левски" 103, гр. Бургас" с възложител СМДЛ "РАМУС" ООД.

Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Строеж на Базова станция на "Мобилтел" ЕАД BGSO634 "Нептун" върху сграда с идентификатор 07079.618.141.19 по КК на гр. Бургас, Приморски парк"

 

с възложител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Стойчо Йорданов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-1 и УПИ V-1, кв.139, ПИ 07079.653.253 и ПИ 07079.653.254, Районен център, к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с възложител Стойчо Йорданов Тодоров.

Инвестиционно предложение на «Топлофикация» ЕАД, „Хипократ“ ЕООД и „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на топлопровод от К No 25-36 до т.8 в к-с "Славейков", гр. Бургас и изграждане на нов топлопровод от т.8 до сгради със смесено предназначение в УПИ I-195 и УПИ III-289, кв.16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители «Топлофикация» ЕАД, "Хипократ" ЕООД и "Сентрал Парк Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Външно ел. захранване на банков офис на ул. "Чаталджа" 8, кв. Победа, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XVII, кв.7 в с. Маринка, Община Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабели НН от ТП "нов" в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до 2 бр. електромерни табла в партера на сграда в ПИ 07079.602.557, гр. Бургас";

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.605.410 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.605.413 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

 

Инвестиционно предложение на Марче Петрова Недялкова и Коста Петров Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.820.322, ул. "Драва" 22, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители Марче Петрова Недялкова и Коста Петров Петров.

Инвестиционно предложение на Тодор Димитров Джемилев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ II-109, кв.30 по плана на м. Мочура, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Тодор Димитров Джемилев.

Инвестиционно предложение на Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ X-960, кв.128, ПИ 07079.612.149, ул. "Александровска" 107 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с възложители Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на ПТ "Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на Станко Атанасов Пехливанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ XII, кв.27, с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Станко Атанасов Пехливанов.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Ел. захранване на Смесена сграда в УПИ XXXVII-30047, кв.25, с. Маринка, Община Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на «ЕЙ ПИ ЕС Бургас“ ЕООД, Радостина Иванова и Николай Мишинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за УПИ V-930, кв.24, ПИ 07079.30.930, кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители «ЕЙ ПИ ЕС Бургас" ЕООД, Радостина Иванова и Николай Мишинев. 

Инвестиционно предложение на „ДЖЕЙЕЛПИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на фабрика за производство на храни в УПИ X-411, кв.44, ПИ 07079.605.411, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД

Инвестиционно предложение на Иван Тодоров Бандрамалиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 32367.501.26, УПИ VII-26, кв.13, с. Извор, Община Бургас" с възложител Иван Тодоров Бандрамалиев.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.616.136 по КК на гр. Бургас и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Пробуда" и ШКД-6 на ул. "Л. Каравелов" 58;

Кабел НН от КРШ-нов до електромерно табло, монтирани до сграда в УПИ XIII-5383, 5384, кв.20 на ул. "Ивайло" 75 за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от КРШ ул. "Ал. Стамболийски" 59 до електромерно табло";

"Кабел НН от БКТП в ПИ 07079.601.230, к-с "Зорница" до електромерно табло";

"Кабелно ел.захранване на смесена многофункционална сграда за обществено обслужване в к-с "Зорница", кв.3";

"Кабел НН от ТП "570" до електромерно табло в к-с Изгрев", ПИ 07079.501.266";

"Кабели НН от БКТП "Пералня-нов" в ПИ 07079.607.527.1 до елктромерни табла на сграда в к-с "Лазур", ПИ 07079.607.558";

"Кабел НН от ТНН на ТП "609" до ново електромерно табло за жилищна сграда в к-с "Славейков", ПИ 07079.602.387",;

"Кабел НН от БКТП в ПИ 07079.501.378 до електромерно табло на фасадата на жилищна сграда в к-с "Изгрев", ПИ 07079.501.378",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „Авточасти Енчеви“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод към ПИ 07079.5.1648, местност Елентарла, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Авточасти Енчеви" ООД.

Инвестиционно предложение на Лъчезар Любомиров Фенерджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1978, 1979, кв.59 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.611.188, с административен адрес ул. "Алеко Богориди" 44, гр. Бургас" с възложител Лъчезар Любомиров Фенерджиев.

Инвестиционно предложение на „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-1679, кв.5, ПИ 07079.5.1679, местност "Краварника", кв. Д. Езерово, гр. Бургас" с възложител "Бургасцвет 90 Танев" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „А Т БИЛДИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в УПИ XXXIII-382, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "А Т БИЛДИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на „Аджис Билд 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда в УПИ IIІ2396, 2399, 2400, кв.14Г по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с възложител "Аджис Билд 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Яни Георгиев Желязков и Стоян Георгиев Желязков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-159, УПИ XV-159 и УПИ XVI-159, масив 13, местност нанекилика, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложители  Яни Георгиев Желязков и Стоян Георгиев Желязков.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Комплексен проект за инвестиционна инициатива за:

ПУП-ПР за ПИ 07079.605.456 и ПИ 07079.605.490, УПИ I и IV, кв.25 по плана ПЗ "Север", гр. Бургас

И Инвестиционен проект за Изграждане на складово хале с размери 32 х 66 м в ПИ 07079.605.456, УПИ IV, кв.25 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

 

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

Инвестиционно предложение на Станчо Йорданов Бистрев и Недка Иванова Бистрева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда в ПИ 07079.118.197, Зона за земеделски труд и отдих съгласно параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Бургас" с възложители  Станчо Йорданов Бистрев и Недка Иванова Бистрева.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабели НН от съединителни муфи на съществуващи кабели НН от БКТП "Пантеон 2" до електромерни табла, монтирани в сграда в УПИ VI-2413, кв.47, ПИ 07079.607.534, к-с "Лазур", гр. Бургас; Монтаж на електромерни табла в ПИ 07079.607.534 за захранване на обект в същия имот";

"Кабели НН от ТП "649" в ПИ 07079.602.121 по КК на гр. Бургас до нова разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.602.533 и кабели НН от РК-нова до 2 бр. нови електромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.533, к-с "Славейков", гр. Бургас";

"Нов кабел 1 kV от точка на разкъсване на съществуващ резервен кабел 1 kV от ТНН на ТП "628" и КРШ пред бл.154, вх.А, к-с "Славейков" до ново комбинирано ЕТ за ел. захранване на Жилищна сграда в к-с "Славейков", ПИ 07079.602.460, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Автобусни спирки с номера М14А, М15Б, М17А, М17Б, М18А, М19Б, М20А, М20Б, М22А, М23А, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Автобусни спирки ДЕ4А и ДЕ4Б, кв. Долно Езерово, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XX, кв.19, с. Извор, Община Бургас";

"Ел. захранване на Фуражомелка в ПИ 07079.6.1087, кв. Долно Езерово, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Хотел КОСМОС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.2 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас, ПИ 07079.619.3 по КК на гр. Бургас" с възложител "Хотел КОСМОС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на ЛИДЛ България ЕООД енд КО.КД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-227, 234 и УПИ II-24, кв. 1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас  и разширение на съществуващ обслужващ паркинг на Търговски обект "ЛИДЛ" Ф 156 в УПИ I-227, 234, кв.1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител ЛИДЛ България ЕООД енд КО.КД.  

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Монтаж на електромерно табло на фундамент пред УПИ X-46, кв.41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, кабел НН от ВМрНН до новото ЕТ за захранване на обект в същия имот";

"Трафопост тип БКТП 1х800 kVA в ПИ 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас (кв. Сарафово); Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ 07079.820.1297 на съществуващ кабел ТП "Ален мак" - ТП "Детска градина"; Кабели НН от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано  на фасада на жилищна сграда А в ПИ 07079.820.1297 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Електросъоръжения за присъединяване на спирки за Интегриран градски транспорт на гр. Бургас - интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение";

"Кабел НН от ТНН на БКТП "Пантеон 1" в ПИ 07079.607.459 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.618.3 и кабел НН от КРШ-нов до ново комбинирано електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.618.3 по плана на Приморски парк за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.609.132  по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.609.158 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуваща разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.610.322 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.610.321 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.610.132 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.610.458 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Трафопост тип БКТП 2х800 kVA в ПИ 07079.605.369 по КК на гр. Бургас, УПИ XIV-763, кв.43 по плана на ПЗ "Север"; Кабе;и 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ 07079.605.246 на съществуващ кабел ТП "Камелия" - ТП "Логистика-1"; Кабели НН от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано  на границата на ПИ 07079.605.528 по КК на гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно предложение на „НДС ГРУП“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.607.337 по КК на гр. Бургас, к-с "Лазур" с възложител "НДС ГРУП" ООД.

Инвестиционни намерения на «ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Юг»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 "Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ VII-641, кв.91, к-с "М. Рудник", Зона Г, гр. Бургас";

"Кабелно ел. захранване на бл.5 в к-с "Съни Хил", УПИ VІ339, кв.151, ПИ 07079.671.339, к-с "М.Рудник", Зона Д, гр. Бургас";

"Кабелно ел. захранване на бл.6 в к-с "Съни Хил", УПИ VІ339, кв.151, ПИ 07079.671.339, к-с "М.Рудник", Зона Д, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, бистро, закусвалня и гаражи в УПИ II, кв.128, к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Ел. захранване на жилищни сгради - 2 броя, бл.А и бл.Б в УПИ VІ41, кв.128, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Юг».

 

Инвестиционно предложение на Александър Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ офис в партера на жилищна сграда в кабинет по дентална медицина на ул. "Цар Самуил" No 64, гр. Бургас" с възложител Александър Тодоров.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Монтиране на комуникационен шкаф на БТК на ул. "Крайезерна", Индустриален и логистичен парк, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Никола Димитров Колев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и ограда в УПИ XII-490, кв.24, к-с "Лазур", ПИ 07079.607.519 по КК на гр. Бургас" с възложители Никола Димитров Колев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „БИЛДИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна предназначението на ресторант, кафе и магазини в Диализен център гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл. 245" с възложител "БИЛДИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Найден Георгиев Найденов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПУР за изграждане на 7 броя жилищни сгради в ПИ 72151.503.123, местност "Язовира", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с възложител Найден Георгиев Найденов.

 

Инвестиционно предложение на „БРЕНД ОЙЛ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на проект за ПУП-ПП за осигуряване на транспортно обслужване за имот с идентификатор 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас" с възложител "БРЕНД ОЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЗЛАТЕН БРЯГ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв.62 по плана на кв. "Сарафово", ПИ с идентификатори 07079.820.1221 и 07079.820.1222 по КК на гр. Бургас" с възложител "ЗЛАТЕН БРЯГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Даниел Атанасов Тодоров

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дърводелска работилница за изработване на мебели от европалети" с възложител Даниел Атанасов Тодоров.

Инвестиционно предложение на „БТК“ ЕАД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Приемо предавателна станция за глас и/или данни ВS3126 В Clara Apart hotel - част от националната мрежа на "БТК" ЕАД за безжична комуникация VIVACOM" с възложител "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газифициране на Индустриален парк", с възложител "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро“ ООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2106 в бивша местност "Хайлъка", землище гр. Бургас", с възложител "Пиргос Агро" ООД.

Инвестиционно предложение на Дечко Димитров Георгиев, Тошко Бойчев Стоянов, Елвира Стоянова Стоянова и Веселина Георгиева Маринчева

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство на Апарт хотел в УПИ ХІІІ-437, кв.55 в кв. "Сарафово", гр. Бургас - ПИ 07079.829.651 по КК на гр. Бургас", с възложители Дечко Димитров Георгиев, Тошко Бойчев Стоянов, Елвира Стоянова Стоянова и Веселина Георгиева Маринчева.

Инвестиционни намерения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:
"Трафопост, тип БКТП 2х800кVА,20/0,4кV в ПИ 07079.501.408 по КК на гр. Бургас (УПИ VІІ, кв.36 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас";
"Кабели 20кV от БКТП-нов до ТП "535" в УПИ VІІІ-214 в кв.23а и от БКТП-нов до ТП "534" в УПИ ІV-211 в кв.23а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас";
"Кабели НН от ТНН на БКТП-нов в ПИ 07079.501.408 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в смесена многофункционална сграда в ПИ 07079.501.217 (УПИ VІ-217, кв.36) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, община Бургас",
с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център.

Инвестиционно предложение на Коста Туджаров

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 027014, местност "До село", землище на с. Драганово, община Бургас", с възложител Коста Насков Туджаров.

Инвестиционно предложение на „БУЛЕЛЕКТРИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база в ПИ 07079.8.901, местност "Кара баир", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "БУЛЕЛЕКТРИКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Трафопост тип БКТП 2ь800 kVA, 20/0,4kV в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас по плана на к-с "Славейков";

"Кабели 20 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.602.551 до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП "603" и ТП "607" по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

Кабели НН от БКТП-нов в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в смесена функционална сграда в ПИ 07079.602.372 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

"Ел.кабел 1 kV от ТНН на БКТП "Логистика 1" до ново електромерно табло за ел. захранване на Складова база с офиси в ПЗ "Север", кв.44, УПИ IX-762, ПИ 07079.605.410, гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТНН на ТП "Княз Борис" до ново електромерно табло за Жилищна сграда в УПИ XXII-5671, кв.29 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуващ разпределителен кабелен шкаф до ново електромерно за Жилищна сграда в УПИ VI-7393, кв.39 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Кабел 20 kV от ЗРУ 20 kV на п/ст "Индустрия" до КРУ 20 kV "Вход" в ЗРУ  20 kV  на МСЗ "Арена";

"Кабели 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV от п/ст "Славейков" до ТП "МОЛ 3" до КРУ 20 kV "Вход-изход" в ЗРУ 20 kV на МСЗ "Арена Бургас" в УПИ II-360, 361, кв. 15Б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас";

"Кабел НН от ТП "Есперанто в ПИ 07079.611.4 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.611.22 и кабел НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.611.22 за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 07079.616.208 до ново електромерно за Жилищна сграда в ПИ 07079.616.208 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Външно кабелно ел. захранване на Търговска складова база в УПИ XII-47, масив 82, ПИ 07079.2.2364, местност "Хайнлъка", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно предложение на „МГМ-59“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител "МГМ-59" ООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стойков Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Плътна ограда с височина 2,20 м в УПИ I-12, кв.39, ПИ 07079.658.38, к-с "Меден Рудник", зона В, гр. Бургас" с възложител Иван Стойков Тодоров.

Инвестиционно предложение на «ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за изграждане на водопровод към УПИ I-21, 23, масив 63, местност "Минерални бани, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител «ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ» ООД.

Инвестиционно предложение на „Лерами строй“ ЕООД, Калуда Калчева, Стоянка Николова, Жеко Александров и Мима Александрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-742, УПИ XII-739 и УПИ XIII-742, кв.38 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.266, 07079.820.267, 07079.820.265 по КК на гр. Бургас" с възложители  "Лерами строй" ЕООД, Калуда Калчева, Стоянка Николова, Жеко Александров и Мима Александрова.

Инвестиционно предложение на Петя Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-281, кв.26, с. Извор, Община Бургас" с възложител Петя Стоянова.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Кабели 1 kV от ТНН на ТП "310" до нови електромерни табла за Жилищна сграда в ПИ 07079.620.341, УПИ VIIIІ341, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

и

"Кабели НН от БКТП "НХК 3" в ПИ 07079.612.181 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.612.339 за захранване на обект в същия имот"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Гараж - завишаване на мощност в УПИ VIII, кв.5, с. Твърдица, Община Бургас";

"Ел. захранване на Складова база в УПИ IV, кв.3, ПЗ "Юг-запад", ПИ 07079.663.605, гр. Бургас";

Ел. захранване на Детска градина - I-ви етап в УПИ II, кв.134, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас";

Ел. захранване на Помпена станция в УПИ XIV-55, кв.47, с. Маринка, Община Бургас";

"Ел. захранване на Сграда със смесено предназначение в УПИ IX-176, кв.156, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас";

"Ел. захранване на Селскостопанска сграда в ПИ 07079.827.92, кв. Долно Езерово, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Жилищна сграда с гаражи в партера, УПИ VII-57, 64, кв.130, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Шоурум в ПЗ "Юг=западЮ, УПИ X-91, ПИ 07079.663.604, гр. Бургас";

"Кабели 20 kV от съединителни муфи на изв. "Копринка", гр. Бургас по Инвестиционна програма за 2017 г. на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на «Радослав 2005» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ф160, дължина 26,05 м, от съществуващ водопровод стомана DN150 до УПИ XI-180, кв.33, ПИ 07079.30.148, местност "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител «Радослав 2005» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Борис Любомиров Събев и Ненчо Вълчев Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-1870, кв.147 по плана на кв. Черно море, ул. "Дунав" 26, гр. Бургас" с възложители Борис Любомиров Събев и Ненчо Вълчев Събев.

Инвестиционно предложение на “ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Доставка и монтаж на Инсталация за производство на изкуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт, Южна промишлена зона, гр. Бургас"  с възложител "ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Комерс Тони-91“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж в УПИ I, местност "Под шосето", гр. Бургас" с възложител "Комерс Тони-91" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димо Вълчев Прокопов, Калона Хрисвова Прокопова, Златка Вълчева Димова и Славка Василева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера и ограда в УПИ XI-217, кв.17, ПИ с идентификатор 07079.607.196 по КК на гр. Бургас" с възложители Димо Вълчев Прокопов, Калона Хрисвова Прокопова, Златка Вълчева Димова и Славка Василева Василева.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ „ПЕРОС-91-Руска Петкова“ и ЕТ „ПЕРОС-Петко Петков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-220, кв.32, ПИ с идентификатор 07079.618.220, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители ЕТ "ПЕРОС-91-Руска Петкова" и ЕТ "ПЕРОС-Петко Петков".  

 

Инвестиционно предложение на «СИЛ ВИВЕСТА» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VI, кв.1, ПИ 07079.665.5 и ПИ 07079.665.6, ПЗ к-с "Меден Рудник", Върли бряг, гр. Бургас - с цел обединяване на двата имота и изработване на инвестиционен проект за дърводелски цех" с възложител «СИЛ ВИВЕСТА» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Петя Костова Хаджиева – Дракалиева и Даниела Петкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство - Изграждане на смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - Преустройство на Магазин 1А в банков офис и Монтаж на архитектурен елемент слънцезащитна пергола на Апартамент 806-7" с възложители  Петя Костова Хаджиева - Дракалиева и Даниела Петкова Георгиева.

Инвестиционно предложение на „АХМАКОВ 2002“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на УЗ 1/Смф1 за ПИ с идентификатори 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.252 и части от ПИ с идентификатори 07079.605.251, 07079.605.314 и 07079.605.488 по КК на гр. Бургас" с възложител "АХМАКОВ 2002" ООД.

Инвестиционно предложение на Стойчо Тодоров и Радка Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ V-1, кв.138 по плана на РЦ "Меден Рудник", ПИ 07079.653.262 по КК на гр. Бургас" с възложители  Стойчо Тодоров и Радка Тодорова.

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Пантелеева и Златомир Генчев Бакалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XXXIII-67, кв.41, ПИ с идентификатор 07079.13.1213, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Зоя Димитрова Пантелеева и Златомир Генчев Бакалов.

Инвестиционно предложение на Румен Михайлов Николов, Николай Михайлов Николов и Тодор Събчев Боев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имоти с идентификатори 07079.12.824 и 07079.12.818, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложители  Румен Михайлов Николов, Николай Михайлов Николов и Тодор Събчев Боев.

Инвестиционно предложение на Яни Крумов Григоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.12.825, м. "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  Яни Крумов Григоров.

Инвестиционно предложение на Любка Георгиева Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XXII-1107, кв.41, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Любка Георгиева Тодорова.

Инвестиционно предложение на „Сортови семена“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ в т.ч. изменение на част от ПУР на ПЗ "Север" за изграждане на обекти за складово-производствени чисти дейности, офиси и магазини в ПИ с идентификатори 07079.605.49, 07079.605.43, 07079.605.44, 07079.605.45, 07079.605.46, 07079.605.47 и 07079.605.48 по КК на гр. Бургас" с възложител "Сортови семена" ЕООД.  

Инвестиционно предложение на „Йорданови-77“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2096 по КК на гр. Бургас, за Складова, търговска и административна дейност, местност "Хайнлъка", гр. Бургас" с възложител "Йорданови-77" ООД.

Инвестиционно предложение на „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в подземен гараж и ограда в УПИ IX-480. Кв.24, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на «МЕГАТРОН» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговско-обслужващ комплекс за селскостопанска техника с офиси, складове, шоурум, сервиз, охрана и трафопост в УПИ XXI-333 за високотехнологично производство, кв.78, местност "Вая кайряк", гр. Българово, Община Бургас" с възложител «МЕГАТРОН» ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Виолина Иванова Пеева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и гараж в УПИ IX-8, кв.6, ПИ 07079.830.8 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Виолина Иванова Пеева.

Инвестиционно предложение на „ИНПАК“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ IV-2729, местност "Крушата", гр. Бургас" с възложител "ИНПАК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Александър Николов Грозданов и Стоимен Николов Грозданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение обхвата на Частично изменение на ПУП-ПРЗ в кв.1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - за обособяване на нови 6 УПИ" с възложители Александър Николов Грозданов и Стоимен Николов Грозданов.

Инвестиционно предложение на „Ж енд Х“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база за промишлени стоки с шоурум в УПИ XVI-52, кв.60, ПИ 07079.3.2056 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Ж енд Х" ООД.  

Инвестиционно предложение на „Царски извори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ 47202.10.110 и 113, местност "Припека", землище на с. Маринка, Община Бургас" с възложител "Царски извори" ООД.

Инвестиционно предложение на „Даник 2011“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда и басейн до 100 куб.м. в УПИ IX-5, масив 23 по плана на местност "Кабата", ПИ 07079.12.786, кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  "Даник 2011" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЕС БЕТОН“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.11.77 и 07079.11.78, местност "До шосето", землище на гр. Бургас - с цел промяна предназначението на земята" с възложител "ЕС БЕТОН" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на ново електрозахранване на лятна кухня в УПИ XXI, кв.54, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Вердула Комерсио“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и ремонт на Склад за зърно в склад за съхранение на зеленчуци, селскостопанска техника и инвентар в ПИ 120 в Стопански двор на с. Брястовец, Община Бургас" с възложител "Вердула Комерсио" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Веселина Тодорова Гинева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2043, УПИ V-2042, УПИ VII-2044 и УПИ VIII-2045, кв.120 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложители Веселина Тодорова Гинева и съсобственик.

Инвестиционно предложение на Милен Желязков Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на Задание за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.484, кв.27 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител  Милен Желязков Йорданов .

Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-943, кв.24 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Йордан Минчев Стоянов.

Инвестиционно предложение на Елена Йорданова Салкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-1072, кв.82 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Елена Йорданова Салкова.

Инвестиционно предложение на Даниела Красимирова Герасимова - Деспотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-1187, кв.91, ПИ 07079.705.1187 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Даниела Красимирова Герасимова - Деспотова.

Инвестиционно предложение на Нора Киркор Баклаваджян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1983, кв.59, ПИ 07079.611.190, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител Нора Киркор Баклаваджян.

 

Инвестиционно предложение на Ганка Атанасова Ангелова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-350, кв.35, ПИ 07079.820.352 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Ганка Атанасова Ангелова.

Инвестиционно предложение на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройки към магазин "Практикер" в УПИ XXI-282, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.282, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД, гр. София.  

Инвестиционно предложение на «РИГЕЛ 99» ООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад и офиси към него в ПИ с идентификатор 07079.3.928, УПИ III-14, масив 123, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас" с възложител «РИГЕЛ 99» ООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на Емил Петков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обслужваща сграда с автосервиз, пункт за ГТП и шоурум в УПИ XXX-300, кв.175, Зона Д, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас" с възложител Емил Петков Стоянов.

Инвестиционно предложение на Първа Евангелска съборна църква, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-244, кв.24 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.244 по КК на гр. Бургас" с възложител Първа Евангелска съборна църква, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Терзиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-339, кв.29, ул. "Околчица" 14-16, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Мариана Георгиева Терзиева.

 

Инвестиционно предложение на Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.9.615 по КК на гр. Бургас, местност "Сулу дере" - за складова база с административна част" с възложители Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова.  

Инвестиционно предложение на „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Модернизация на оранжерия в ПИ 07079.604.191, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Бургасцвет 90 Танев" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Милко Ценков Кескинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-1441, кв.98 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Милко Ценков Кескинев.

Инвестиционно предложение на Георги Петров Чапкънов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ III-61, кв.1 по плана на с.о. "Бадемите", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Георги Петров Чапкънов.

Инвестиционно предложение на Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев и Миглена Живкова Рачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на етапно строителство на Складова база - първи етап в УПИ V-279, кв.62 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев и Миглена Живкова Рачева.  

Инвестиционно предложение на Веселин Георгиев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и гараж в УПИ XXIV-1104, кв.80 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Георгиев Иванов.

Инвестиционно предложение на Георги Иванов Гаврилов и Стефан Петров Тотев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР и РУП и последващо строителство на сграда със смесено предназначение в УПИ XVII-1544, кв.74 по плана на източна ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Георги Иванов Гаврилов и Стефан Петров Тотев.

 

Инвестиционно предложение на Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-335, ПИ 07079.602.521 по КК и на УПИ VIII-340, ПИ 07079.602.522 по КК, кв.45 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложители Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева.

Инвестиционно предложение на “Роси“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улица от о.т.122 до о.т.148 по одобрения ПУП на ПЗ "Юг", улично осветление, уличен водопровод, битова и дъждовна канализация, за ПИ 07079.663.16 по КК на гр. Бургас"  с възложител "Роси" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ДОСИЕНТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-30 и XIII-31, ПИ с идентификатори 07079.2.2459 и 07079.2.2461, местност "Хайнлъка", гр. Бургас" с възложител "ДОСИЕНТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ I-21, 23, масив 63, местност "Минерални бани", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител  "ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Андон Ненков Калошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 47202.501.39, УПИ III-5010039, кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Андон Ненков Калошев.

Инвестиционно предложение на Александър Костадинов Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на магазин на кота 15.54 от Търговска сграда с магазини и ателиета в УПИ VI-694, кв.39А, к-с "Лазур" в Лекарски кабинет по вътрешни болести" с възложител  Александър Костадинов Събев.

 

Инвестиционно предложение на Радостинка Веселинова Кирилова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.614.288, УПИ V-7592, кв.56 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с възложители  Радостинка Веселинова Кирилова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и автомобили и площадка за разкомплекстоването им, административно битова сграда в УПИ I-1485, 1486, масив 49, ПИ 07079.5.1648 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ" ООД.

Инвестиционно предложение на Евалд Ейсфелд

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в ПИ 47202.501.79 по КК, УПИ V-5010079, кв.8 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Евалд Ейсфелд.

 

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на съществуващо котелно помещение в Административна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" 8, гр. Бургас" с възложител РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС.

 

Инвестиционно предложение на Ана Георгиева Балсамова и Анастасия Кирилова Малева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.602.556, УПИ XXVIII-556, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложители Ана Георгиева Балсамова и Анастасия Кирилова Малева.  

 

Инвестиционно предложение на „ХИДРОБЕТОН“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на База за производство на бетонови разтвори и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) от подземни води в ПИ 07079.605.499 и ПИ 07079.605.500, Промишлена зона "Север", гр. гр. Бургас" с възложител "ХИДРОБЕТОН" ООД, гр. София.  

Инвестиционно предложение на Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX, кв.13, ПИ с идентификатор 07079.820.473 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда в ПИ 07079.820.473" с възложители  Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов.

Инвестиционно предложение на „ЕЙ ПИ ЕС“ ЕООД, Радостина Стоилова Иванова и Николай Костадинов Мишинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в УПИ V-930, кв.24 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители "ЕЙ ПИ ЕС" ЕООД, Радостина Стоилова Иванова и Николай Костадинов Мишинев.

 

Инвестиционно предложение на Желю Йовчев Андонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителството - Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ II-840, кв.60 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  Желю Йовчев Андонов.

Инвестиционно предложение на „БУТЕД“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на навес в УПИ I-197, 424, кв.17 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БУТЕД" АД, гр. Бургас.  

Инвестиционно предложение на „ДИКАЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Работен устройствен план за УПИ X-1882, кв.38 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.477" с възложител  "ДИКАЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „АРТЕЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-11,20, местност "Под село", землище на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител "АРТЕЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-131 и УПИ VI-132, кв.10, кв. Лозово, гр. Бургас - уреждане на квадратурата на УПИ по квоти съобразно нотариалните актове" с възложител Димитър Николов Тодоров.

Инвестиционно предложение на Мара Делчева, Ирина Атанасова, Недялка Маринова, Христина Семизова, Янко Делчев и Мара Динева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изместване на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ III-52, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложители Мара Делчева, Ирина Атанасова, Недялка Маринова, Христина Семизова, Янко Делчев и Мара Динева.

Инвестиционно предложение на “ЛМ Инвест Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоизмивен комплекс - Автомивка на самообслужване и четков портал в ПЗ "Юг", ул. "Транспортна, ЦСС Технокорект, гр. Бургас"  с възложител "ЛМ Инвест Груп" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Мара Янкова Делчева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ III-52, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас с възложители Мара Янкова Делчева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Анастасия Иванова Илева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки с идентификатор 07079.617.56.11 в апартамент на партера на жилищна сграда - източен близнак в УПИ XIII-4050, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", ул. "Македония" 99А, гр. Бургас" с възложител Анастасия Иванова Илева.

Инвестиционно предложение на Петър Костов Костов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административно производствена и складова база в УПИ IV-14 (2469), масив 81, местност "Лъджа Йолу", гр. Бургас и Подхос (пътна връзка) към УПИ XV-14, м.81, местност "Лъджа Йолу", землище на гр. Бургас (ПИ 07079.2.2045 по КК на гр. Бургас)" с възложители Петър Костов Костов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация РР ф315 SN8 от СКО до РШ1 за УПИ VIII-106, кв.5 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с възложител  "СКАТ ТВ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Валентина Манева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ с цел делба на УПИ III-19, масив 12, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Валентина Манева Димитрова.

Инвестиционно предложение на „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД, Радосринка Кирилова, Благовеста Кирилова, Веселин Димитров, Георги Ченулов, Васил Калканджиев, Недялка Маринова, Дочка Рунтева, Калоян Чакъров, Нели Вълкова и Цанко Калканджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-7592, кв.56, кв. "Възраждане", ул. "Гладстон" 16, гр. Бургас" с възложители  "Планиране, инвестиции и строителство" ЕООД, Радосринка Кирилова, Благовеста Кирилова, Веселин Димитров, Георги Ченулов, Васил Калканджиев, Недялка Маринова, Дочка Рунтева, Калоян Чакъров, Нели Вълкова и Цанко Калканджиев.

Инвестиционно предложение на Виолета Георгиева Костадинова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII-295, кв.144 по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с възложители  Виолета Георгиева Костадинова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Румен Огнянов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-1520, кв.107 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Румен Огнянов Симеонов.

Инвестиционно предложение на Екатерина Анваровна Сухоребрая

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.611.80 по КК на гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" 27" с възложител  Екатерина Анваровна Сухоребрая.

Инвестиционно предложение на „СПЕКТА АУТО“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация РР тръби за УПИ V-339, кв.48, ПИ 07079.603.129 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север" с възложител  "СПЕКТА АУТО" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „АНГАРА ГРУП“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-547, кв.186 по плана на Западна ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ 07079.613.360 и 07079.613.353 по КК на гр. Бургас" с възложител  "АНГАРА ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на Николай Желязков Мерджанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда между два калкана в УПИ X-5390, кв.19, ЗЦГЧ, ул. "Ивайло" 72, гр. Бургас" с възложител  Николай Желязков Мерджанов.

 

Инвестиционно предложение на Найден Янков Кумчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-933, ПИ с идентификатор 07079.659.174, кв. Акациите, гр. Бургас" с възложител Найден Янков Кумчев.

Инвестиционно предложение на ЕТ „СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Поливане на черешова овощна градина и изграждане на система за капково напояване в имоти 046005, 046041, 046042 и 046043, местност "Соватчалъ", кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител ЕТ "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ".

Инвестиционно предложение на „РАЕВ 7“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база в УПИ II-510, кв.26 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.510, гр. Бургас - етапно строителство, Първи етап Надстройка на сграда 07079.605.510.2" с възложител "РАЕВ 7" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “БАТ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на съществуваща бензиностанция с автомивка - монтиране на 4 броя многопродуктови колонки и изграждане на нова газстанция в УПИ XII-92, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас"  с възложител "БАТ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на ново електрозахранване на КПС с местонахождение УПИ XIV, кв.1, с. Маринка, Община Бургас" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на Мария Атанасова Шаренкова, Георги Атанасов Камиларов, Костадин Христов Парашкевов, Георги Христов Парашкевов, Николай Георгиев Цъцъров и Иван Георгиев Цъцъров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с магазини, гаражи и ателиета в УПИ II-6, кв.138 по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложители Мария Атанасова Шаренкова, Георги Атанасов Камиларов, Костадин Христов Парашкевов, Георги Христов Парашкевов, Николай Георгиев Цъцъров и Иван Георгиев Цъцъров.

Инвестиционно предложение на „ВОЛФ-2014“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV-15008, кв.15, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.1167 по плана на кв. Сарафово, м. "Манастирското", гр. Бургас" с възложител  "ВОЛФ-2014" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.5.904 и УПИ XIV-27, (ПИ 07079.5.912), масив 52, м. "Краварника", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Добрин Марчев Марков и Иван Марчев Марков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Селскостопанска постройка за съхранение на продукция, инвентар и обитаване в имот с КИ 21141.19.18 по КККР по плана на с. Димчево, Община Бургас" с възложители Добрин Марчев Марков и Иван Марчев Марков.

Инвестиционно предложение на Валериус Фогел и Светлана Фогел

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж 50 кв.м. в УПИ III, кв.65, м. Кайсиева градина, с. Маринка, Община Бургас" с възложители Валериус Фогел и Светлана Фогел.

Инвестиционно предложение на „АНДЕС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-688, 689, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.603.96, ПЗ "Север", гр. Бургас - за изграждане на търговска сграда до 4 етажа" с инвеститор "АНДЕС" ЕООД, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на Тодорака Трендафилова Апостолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.22, ПЗ "Север", гр. Бургас - разделяне на УПИ и складова база с дърводелска работилница" с инвеститор Тодорака Трендафилова Апостолова.  

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за Пътна връзка за ПИ 07079.2.1716 и ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ВЮ 2002» ЕООД, гр. Поморие

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производствен цех за разкрояване на ПДЧ плоскости, административна част и склад в УПИ IX-776, масив 23, землище на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител «ВЮ 2002» ЕООД, гр. Поморие.

Инвестиционно предложение на Веселина Зеилстра, Рина Костова, Християн Желязков, Светлана Бозвелиева, Антон Димитров, Костадин Димитров, Димитър Димитров, Гинка Тонева, Анни Червенкова и „Планер“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ и Работен устройствен план за УПИ XVIII-1407 и XIX-1409, 1410, кв.91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Веселина Зеилстра, Рина Костова, Християн Желязков, Светлана Бозвелиева, Антон Димитров, Костадин Димитров, Димитър Димитров, Гинка Тонева, Анни Червенкова и "Планер" ООД.

Инвестиционно предложение на „ПРОНЕТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИX I-1154, кв.77 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "ПРОНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Димчев Мутафов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на семейна жилищна сграда в УПИ XII-1154, кв.77 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Димитър Димчев Мутафов.

Инвестиционно предложение на „ЕГЕО“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Фотоволтаична централа за собствени нужди 56,1 kWp, разположена на покрива на складово-производствена база за риба, рибни продукти, мекотели и ракообразни в УПИ V-35, масив 142, ПИ с идентификатор 07079.3.1644, местност "Мадика", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ЕГЕО" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „СК“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на тяло "В" от Търговско-административна сграда с идентификатор 07079.612.222.1 по КК, находяща се в УПИ IV, кв.124, ул. "Сердика" 2 (площад "Тройката", ул. "Сливница" 1б, ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител "СК" ООД.

Инвестиционно предложение на Румен Симеонов Илиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XV, кв.63, ПИ с идентификатор 07079.820.895 по плана за разширение на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител Румен Симеонов Илиев.

Инвестиционно предложение на „СЕЛИНО“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площи, предоставящи комбинирани спомагателни и административни дейности - в имоти с идентификатори 07079.618.1020.1.1 и 07079.618.1020.1.2 по КК на гр. Бургас" с възложител "СЕЛИНО" ЕООД, гр. Пловдив.  

Инвестиционно предложение на Тодор Александров Тодоров и Вяра Стойчева Мандраджиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.14 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас с цел разделяне на два УПИ в съответствие с одобрените показатели по ОУП на гр. Бургас и строителство на по една жилищна сграда във всеки новообразуван УПИ" с възложители Тодор Александров Тодоров и Вяра Стойчева Мандраджиева.

 

Инвестиционно предложение на “ВНД Пропъртис“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ на съществуваща площадка в гр. Бургас, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 07079.662.37 с площ 3 579 кв.м"  с възложител "ВНД Пропъртис" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Теодора Петкова Гърдева-Сяколова и Ясен Атанасов Сяколов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на семейна жилищна сграда в УПИ IV-154, 155, 156, кв.13 по по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Теодора Петкова Гърдева-Сяколова и Ясен Атанасов Сяколов.

Инвестиционно предложение на „ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Система за обеззаразяване на болнични отпадъци на принципа на комбинирано действие на суха наситена пара и високочестотни микровълни - автоклавиране, в сграда в ПИ 07079.665.205.1.3, местност "Върли бряг", землище на гр. Бургас"  с възложител "ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Събиране, третиране и временно съхранение на територията на ПСОВ Бургас, ПЗ "Север", на отпадъци с код 19 08 05 (утайки от пречистване на битови отпадъчни води) от други ПСОВ с биологично пречистване на водите" с възложител "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на телекомуникационно съоръжение - Базова станция BS 3031-А "Нептун" върху сграда с идентификатор 07079.618.141.19 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „БРОД-ДА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Урегулиране на част от ПИ с идентификатор 07079.5.849 по КК за УПИ в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас (бивш ПИ 040030 по КВС местност "Сърт тарла), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "БРОД-ДА" ООД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 2 бр. кейови стени и съпътстващата ги инфраструктура на територията на Пристанищен терминал "Бургас изток 2", гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Радостин Георгиев Радев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ X-715, кв.50 по плана на гр. Българово, Община Бургас - обособяване на два отделни УПИ" с инвеститор Радостин Георгиев Радев.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на външно електрозахранване за Автосервиз в УПИ XIX-749, кв.32, гр. Гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Неделя Желязкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-599, кв.23, ПИ 07079.607.599, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители Неделя Желязкова и съсобственици  .

Инвестиционно предложение на «МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация с компресиран природен газ на Магазин МЕТРО Бургас, гр. Бургас, ул. "Ст. Стамболов" 103" с инвеститор «МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ХИПОКРАТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Медицински център 1 в УПИ III-289, ПИ с идентификатор 07079.604.289, кв.16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ХИПОКРАТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Ирина Желязкова Тодорова, Антон Василев Михалев, Васил Стоянов Михалев, Стоянка Желязкова Стоянова и Милена Стефанова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини в партера в ПИ 07079.651.256, УПИ X-38, кв.128 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители Ирина Желязкова Тодорова, Антон Василев Михалев, Васил Стоянов Михалев, Стоянка Желязкова Стоянова и Милена Стефанова Димитрова.

Инвестиционно предложение на Мирослав Гърненков, Ташко Киряков, Мариана Филипова, Атанас Владев и „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителството на обект "Жилищна сграда в УПИ VIII-341, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас, ПИ 07079.620.341" с инвеститори Мирослав Гърненков, Ташко Киряков, Мариана Филипова, Атанас Владев и "БМ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Начев Строежи“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация от о.т. 904в-904б-904г до граница на УПИ VI-378, ПИ 07079.501.378 по КК, кв.36 к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител "Начев Строежи" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "АЛСИ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитете на разрешени дейности с излезли от употреба МПС на 7000 т/год. на Площадка на "АЛСИ" ЕООД, находяща се в Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина" 1, ПИ с идентификатор 07079.662.9570, гр. Бургас" с възложител "АЛСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Раффи Етварт Чуллуян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VII-67, кв.70, по плана за разширение на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1006" с възложител Раффи Етварт Чуллуян.

Инвестиционно предложение на Ивайло Стефанов Ферещянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1737, кв.119 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Ивайло Стефанов Ферещянов.

Инвестиционно предложение на „АБ Инвестстрой“ ЕООД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обсега на територията, заключена между ул. "Тодор Александров" - "Иван Вазов" - "Кн. Мария Луиза" и ПУП-ПРЗ за изграждане на сграда със смесено предназначение - жилища, офиси и магазини до 10 етажа" с възложител  "АБ Инвестстрой" ЕООД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на Тодор Стоянов Кръстев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване - навес-гараж в ПИ с идентификатор 07079.829.199 по КК - УПИ VI-198,199, кв.31, кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Тодор Стоянов Кръстев.

Инвестиционни предложения на «ДЪБРАВА» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Промяна предназначението на поземлен имот 000400, землище на гр. Българово, Община Бургас"

и

"Промяна предназначението на поземлен имот 07079.10.923, местност "Отманли", землище на гр. Бургас, Община Бургас"

 с инвеститор «ДЪБРАВА» ЕАД.

Инвестиционно предложение на Иван Милев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-292, кв.28 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас" с възложител Иван Милев Иванов.

Инвестиционно предложение на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция на светотехническата система на Летище Бургас"

 

с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Стоянов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда в ПИ с идентификатор 07079.663.636, Южна промишлена зона, гр. Бургас, община Бургас" с възложител Иван Стоянов Стоянов.

Инвестиционно предложение на „МЕДЖИГ СТРОЙ“ ООД и „ВИП ЛАЙФ“

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на жилищна сграда в УПИ VІ-365, ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.507 - кота +19.60 и кота +22.42" с възложители "МЕДЖИГ СТРОЙ" ООД и "ВИП ЛАЙФ".

Инвестиционно предложение на „УНИ ИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ ІІІ-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител "УНИ ИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДОРОСЛАВА СТРОЙ“ ООД, „МАРКОНИ СТРОЙ“ ЕООД и Иван Димитров Гогов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на сграда със смесено предназначение в УПИ Х-88, кв.3 по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, ПИ 07079.601.88" с възложители "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, "МАРКОНИ СТРОЙ" ЕООД и Иван Димитров Гогов.

Инвестиционно предложение на „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова търговска база в ПИ с идентификатор по кадастрална карта 07079.3.1922, УПИ V-12, кв.125, местност "Черния бряст" /бивша местност "Караач"/, гр. Бургас" с възложител "ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС" АД.

Инвестиционно предложение на Димитринка Димитрова, Бинка Кирова, Нели Косева, Яна Косева, Милен Динев, Емилия Динева, Марийка Желева, „НОНА“ ЕООД и Вера Бъчварова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-7, кв.44 и УПИ ХІ-7, кв.45, ПИ с идентификатор 07079.30.270 и ПИ с идентификатор 07079.30.284 по КК на кв. "Крайморие", гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на жилищни сгради".

Инвестиционно предложение на „ФТСЕМ“ АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на светотехническата система на Летище Бургас" с възложител"ФТСЕМ" АД.

Инвестиционно предложение на Александър Христов Христов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-137, 134 в кв.14 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител Александър Христов Христов.

Инвестиционно предложение на „Теленор България“ ЕАД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Базова станция № 5379" с местоположение: върху сграда с идентификатор 07079.615.238.1, гр. Бургас, ул."Уилям Гладстон" № 53, община Бургас, с възложител "Теленор България" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Марийка Димова Атанасова, Катя Димова Бобева, Христо Илиев Бобев, Донка Илиева Николова и Стоянка Илиева Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-771 от кв.39, по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "В", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.771 по КК" с възложители Марийка Димова Атанасова, Катя Димова Бобева, Христо Илиев Бобев, Донка Илиева Николова и Стоянка Илиева Николова.

Инвестиционно предложение на Стоил Стефанов Стоилов, Диана Стефанова Чанева, Илия Петров Илиев, Керанка Добрева Добева, Калоян Янков Калоянов, Недка Тодорова Калоянова и Йонка Радева Кирова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ І-2141 и ХІІІ-2140, кв.33 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.273 и 07079.610.274 по КК" с възложители Стоил Стефанов Стоилов, Диана Стефанова Чанева, Илия Петров Илиев, Керанка Добрева Добева, Калоян Янков Калоянов, Недка Тодорова Калоянова и Йонка Радева Кирова.

Инвестиционно предложение на Димо Иванов Иванов, Емил Илиев Енчев, Стоян Илиев Енчев, Щерю Димов Калпачков, Маринка Христова Иванова и Дияна Иванова Иванова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.820.516 и ПИ 07079.820.515 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители Димо Иванов Иванов, Емил Илиев Енчев, Стоян Илиев Енчев, Щерю Димов Калпачков, Маринка Христова Иванова и Дияна Иванова Иванова.

 

 

Инвестиционно предложение на „РАДОСЛАВ 2005“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз и магазин за авточасти, находящ сев УПИ ХІ-180, кв.33, местност "Кафка", кв. Крайморие, Община Бургас" с възложител "РАДОСЛАВ 2005" ЕООД.
Инвестиционно предложение на Марийка Димова Атанасова, Катя Димова Бобева, Христо Илиев Бобев, Донка Илиева Николова и Стоянка Илиева Николова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-771 от кв.39, по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "В", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.771 по КК" с възложители Марийка Димова Атанасова, Катя Димова Бобева, Христо Илиев Бобев, Донка Илиева Николова и Стоянка Илиева Николова.

 

Инвестиционно предложение на „Елприбор“ АД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на Подробен устройствен план- План за регулация за УПИ ХІV-74, кв.14 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, /поземлен имот с идентификатор 07079.604.74 по КК/, свързано с промяна на отреждането на имота от "за обществено обслужване" на "за смесена сграда" с възложител "Елприбор" АД.


Инвестиционно предложение на Стоил Стефанов Стоилов, Диана Стефанова Чанева, Илия Петров Илиев, Керанка Добрева Добева, Калоян Янков Калоянов, Недка Тодорова Калоянова и Йонка Радева Кирова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ І-2141 и ХІІІ-2140, кв.33 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.273 и 07079.610.274 по КК" с възложители Стоил Стефанов Стоилов, Диана Стефанова Чанева, Илия Петров Илиев, Керанка Добрева Добева, Калоян Янков Калоянов, Недка Тодорова Калоянова и Йонка Радева Кирова.

 

Инвестиционно предложение на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Внедряване на гарови централизации в 18 гари по железопътната линия Пловдив-Бургас и инсталиране на диспечерска централизация" с възложител ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

Инвестиционно предложение на "Спекта Ауто” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Автосервиз "AUTOBOX" с пункт за годишен технически преглед за ППС и полуподземен паркинг в ПИ 07079.603.129 по КК, УПИ V-339, кв.48 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Спекта Ауто" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пътна връзка с път I-9 участък "Сарафово - Бургас" при км 231+750 - дясно по растящия километраж" с инвеститор "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Емил Дончев Милков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Смяна предназначението на офис в апартамент с идентификатор 07079.609.60.3.11, находящ се в жилищна сграда в УПИ VI-1654, кв.99 по плана на гр. Бургас" с инвеститор Емил Дончев Милков.

 

Инвестиционно предложение на Здравко Ангелов Златев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения бадеми с площ 23,997 дка в ПИ 300012, землище на с. Брястовец, Община Бургас" с възложител Здравко Ангелов Златев.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Микро Базова станиця No MS3034 Кауфланд Славейков, находяща се в гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 8А, сграда с идентификатор 07079.604.173.1" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „АСТИ ГРУП“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складово-производствена база за метални конструкции и автосервиз в УПИ XV-763, кв.43, ПИ 07079.605.532 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "АСТИ ГРУП" ООД  .

 

Инвестиционно предложение на Гела Кирова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.4.653, местност "Дядова Нанева нива", землище на кв. Лозово, гр. Бургас - разделяне на 5 броя УПИ за жилищно строителство и 1 брой УПИ за техническа инфраструктура" с възложител Гела Кирова Димитрова.

Инвестиционно предложение на Антоанета Цолова Златева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Увеличаване броя на пчелните семейства до 150 бр. и отглеждането им в ПИ 503.85 в с.о. "Острица 1", кв. Банево, гр. Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Антоанета Цолова Златева.

 

Инвестиционно предложение на Иванка Христова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 5,3 дка трайни насаждения сливи, 1 дка праскови и 1 дка кайсии, както и зеленчуци на открито 0,350 дка домати и 0,300 дка оранжерийни краставици и 7,6 дка винени лозя в имоти в землището на гр. Българово, Община Бургас и гр. Камено - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Иванка Христова Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на Христо Добрев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на бадеми 9,5 дка и на лешници 3,003 дка; зеленчуци - домати 0,3 дка и костилкови овощни видове  в имоти в землище на кв. Ветрен, гр. Бургас и гр. Българово, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Христо Добрев Тодоров.

Инвестиционно предложение на Ани Стоянова Станчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-1018, кв.70 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Ани Стоянова Станчева.

 

Инвестиционно предложение на „ЕЛИДИС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за изработване на PVC и алуминиева дограма с офиси в ПИ 07079.5.857 и ПИ 07079.5.856, местност "Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "ЕЛИДИС" ЕООД.

 

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Изграждане на външно електрозахранване за Вилна сграда в УПИ V, кв.11, в.з. "Росенец", Община Бургас";

"Изграждане на външно електрозахранване за Жилищна сграда в УПИ IV, кв.16, с. Маринка, Община Бургас";

"Изграждане на външно електрозахранване за Офис, склад и работилница за подготовка и сглобяване на врати и дървена дограма в УПИ I, кв.10, кв. Горно Езерово, гр. Бургас"

 

с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на „Дорес-2003“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки и производство на стоманени елементи в УПИ XI-555, кв.23, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Дорес-2003" ООД, гр. Бургас.  

Инвестиционно предложение на Петко Георгиев Манолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 55 броя пчелни семейства в парцел XXIX-352, кв.16, с. Маринка, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Петко Георгиев Манолов.

Инвестиционно предложение на Русанка Стратиева Абаджиева, Калинка Стратиева Божкова, Станка Стратиева Янчева и Станимир Станчев Стратиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.609.135, по плана на к-с "Възраждане", ул. "Л. Каравелов" 62, гр. Бургас" с инвеститори  Русанка Стратиева Абаджиева, Калинка Стратиева Божкова, Станка Стратиева Янчева и Станимир Станчев Стратиев.

Инвестиционно предложение на Анка Димитрова Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIX-1848, кв.138 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Анка Димитрова Филипова.

Инвестиционно предложение на „Ейч Ар Уест“, „Инкамс“ ЕООД, Симеон Желев и Георги Недялков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение по време на строителството - Офис сграда в УПИ 800, кв.158, ЦГЧ, гр. Бургас - заведение за обществено хранене в партера и сутерен" с възложители  "Ейч Ар Уест", "Инкамс" ЕООД, Симеон Желев и Георги Недялков.

Инвестиционно предложение на „Ейч Ар Уест“, „Инкамс“ ЕООД, „С.Ж.Корект“ ЕООД и „Мото Груп 2010“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение по време на строителството - Офис сграда в УПИ II-801, кв.158, ЦГЧ, гр. Бургас - търговска площ в партера"  с възложители  "Ейч Ар Уест", "Инкамс" ЕООД, "С.Ж.Корект" ЕООД и "Мото Груп 2010" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Анген Строй“ ООД, Яни Атанасов Атанасов и Василка Атанасова Кирякова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в ПИ 07079.820.118 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители  "Анген Строй" ООД, Яни Атанасов Атанасов и Василка Атанасова Кирякова.

Инвестиционно предложение на Любен Владимиров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автопункт за диагностика в УПИ IX-340, кв.34, ПИ с идентификатор 07079.829.474, кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Любен Владимиров Димитров.

Инвестиционно предложение на Кети Веселинова Алексова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събаряне на стара съществуваща постройка и строителство на нова еднофамилна къща в кв. Акациите, ул. "Ангеларий" 4, гр. Бургас" с инвеститор Кети Веселинова Алексова.

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Увеличаване на производствения капацитет на линия за производство на плочи от OSB до 600м3/24 часа, площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Юнал Осман Смаил

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 5 дка трайни насаждения сливи и 5 дка череши в ПИ 028012, с. Драганово, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Юнал Осман Смаил.

 

Инвестиционно предложение на Алексей Робертович Свиридов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ IV-5010078, кв.8 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Алексей Робертович Свиридов.

Инвестиционно предложение на ДП «Пристанищна инфраструктура», Териториално поделение Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на хале за Ветроходен център и нуждите на "Пилотска станция Бургас" с местоположение Пристанищен терминал "Бургас-Изток-1" с инвеститор ДП «Пристанищна инфраструктура», Териториално поделение Бургас.

Инвестиционно предложение на Събчо Димитров Стойков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-5010038, кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Събчо Димитров Стойков.

Инвестиционно предложение на Иван Стойков Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и Парти център в УПИ I-12, кв.39 по плана на к-с "М. Рудник" Зона Б, гр. Бургас" с възложител Иван Стойков Тодоров.

Инвестиционно предложение на Илиян Василев Петков, Захари Герасимов Влахов, Юлия Аспарухова Стоилова и Тодор Петров Гаджуров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и смесена сграда в УПИ V-2280, кв.22, ПИ 07079.618.91, ул. "Александър Батемберг" 26 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители  Илиян Василев Петков, Захари Герасимов Влахов, Юлия Аспарухова Стоилова и Тодор Петров Гаджуров.

 

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново електрозахранване за Жилищна сграда в УПИ XI, кв.12 в с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Красимир Кирилов Хулев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-28, масив 23 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  Красимир Кирилов Хулев.

Инвестиционно предложение на Янко Киров Димитров и Милена Петкова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ XXI-72, кв.3 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложители  Янко Киров Димитров и Милена Петкова Димитрова.

Инвестиционно предложение на Радка Иванова Брайкова и Румен Георгиев Брайков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временна постройка - лятна кухня и склад за инвентар в УПИ XX, кв.43 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители Радка Иванова Брайкова и Румен Георгиев Брайков.

Инвестиционно предложение на Панайот Стойчев Стойчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 121 броя пчелни семейства в животновъден обект "Пчелин в ПИ 053027, местност "Картала", землище на кв. Банево, гр. Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Панайот Стойчев Стойчев.

Инвестиционно предложение на Станимир Вълков Вълков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 52 броя пчелни семейства в животновъден обект "Пчелин в дворно място в УПИ VI-104, кв.11 по плана на с. Димчево" и отглеждане на 12 броя пчелни семейства в животновъден обект "Пчелин в ПИ с идентификатор 21141.24.10 в м. "Озунджак кайрак", землище на с. Димчево, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Станимир Вълков Вълков.

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 07079.671.52 по плана к-с "Меден Рудник", зона Д, гр. Бургас" с инвеститор Панайот Хараламбов Муладжиков.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Смесена сграда в УПИ VIII-106, кв.5 (ПИ 07079.601.106 по КК) по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Зейнеб Ибрямова Топал

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на люцерна в ПИ 050046, находящ се в м. "Тепе Тарла", землище на с. Рудник, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Зейнеб Ибрямова Топал.

Инвестиционно предложение на Бойка Койчева Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 124 броя пчелни семейства в Стопански двор на с. Равнец, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Бойка Койчева Николова.

 

Инвестиционно предложение на Христина Атанасова Кудева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с бистро и магазин за хранителни стоки в ПИ 07079.825.178, кв. Д. Езерово, гр. Бургас" с възложител Христина Атанасова Кудева.

Инвестиционно предложение на Илия Тодоров Петров и Златка Нонкова Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-796, кв.56 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложители  Илия Тодоров Петров и Златка Нонкова Петрова

Инвестиционно предложение на Георги Димов Стойков и Руска Вълкова Стойкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-20240, кв.2 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложители  Георги Димов Стойков и Руска Вълкова Стойкова.

Инвестиционно предложение на Гато Симеонов Петков, Веселина Костадинова Петкова, Борис Димитров Аладжов и Катя Гатева Аладжова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-376, 377, кв.16 по плана на в.з. Минерални бани - подялба ба ПИ 07079.701.122, в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложители   Гато Симеонов Петков, Веселина Костадинова Петкова, Борис Димитров Аладжов и Катя Гатева Аладжова.

 

Инвестиционно предложение на Васил Димитров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на трайни костилкови насаждения в ПИ 130032 - 10,728 дка сливи, 130037, землище на гр. Българово, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Васил Димитров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Силва Гаро Гирагосян и Нигохос Етварт Папазян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР на УПИ II-36, кв.33 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас - за изграждане на жилищна сграда" с възложители Силва Гаро Гирагосян и Нигохос Етварт Папазян.

 

Инвестиционно предложение на „БГТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-20263, кв.64 по плана на с. Маринка, Община Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-20263, кв.64 по плана на с. Маринка, Община Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ X-20263, кв.64 по плана на с. Маринка, Община Бургас"

 

с възложител "БГТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Даниела Емилова Бакърджиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на трайни насаждения - сини сливи в ПИ 07079.1.862, находящ се в м. "Соката, кв. Сарафово и угар в ПИ 07079.1.863, находящ се в м. "Соката, кв. Сарафово, гр. Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Даниела Емилова Бакърджиева.

Инвестиционно предложение на Атанаска Дичева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна къща в кв. Банево, ул. "Зора" 12, гр. Бургас" с възложител Атанаска Дичева.

Инвестиционно предложение на Надя Филипова Томова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на трайни насаждения праскови в ПИ 004073, местност "Край село", землище на с. Братово, Община Бургас и в ПИ 004074, местност "Край село", землище на с. Братово, Община Бургас с трайни насаждения праскови, ябълки, сливи и бадеми - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Надя Филипова Томова.

 

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на амортизирани електромерни табла в кв. Акациите, гр. Бургас - етап 1 от бъдещо кабелиране" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно намерение на "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "БИзграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" с напрежение 400 kV, която да свърже ОРУ 400 kV на п/ст "Варна" с ОРУ 400 kV на п/ст "Бургас" с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Жори Димов Богданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на домати, пипер, тикви, зеленчукови култури и трайни насаждения в ПИ 015129 и ПИ 015030, местност "Домуз орман", землище на с. Миролюбово, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Жори Димов Богданов.

Инвестиционно предложение на Радка Иванова Желязкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на тикви в ПИ 050021 и в ПИ 050011, находящи се в м. "Батака", угар в ПИ 032049 в м. "Чаирите" и в ПИ 042024 в м. "До село" и отглеждане на трайни насаждения череши в ПИ 132028 в м. "Кавак дере", землище на гр. Българово, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г., с. Извор, Община Бургас" с възложител Радка Иванова Желязкова.

 

Инвестиционно предложение на „Агро Инвест Рудник“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 750 овце и мини мандра в ПИ 049006, с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с възложител "Агро Инвест Рудник" ООД

Инвестиционно предложение на Жени Стоянова Кирова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Насаждения със сливи 6,001 дка в имот 038042 и 4 дка със сливи в имот 017011 в землището на с. Изворише, Община Бургас - по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Жени Стоянова Кирова.

Инвестиционно предложение на Тодорка Георгиева Желязкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ 07079.657.164, УПИ XXI-1027, кв.54 по плана на Зона Г, к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Тодорка Георгиева Желязкова.

Инвестиционно предложение на „Зарков-78“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг за 9 броя автомобили, в границите на кв.37А, по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "Зарков-78" ЕООД, гр. Бургас.  

Инвестиционно предложение на „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, кв. 16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Сентрал Парк Бургас" ЕООД, гр. Бургас.  

Инвестиционно предложение на Светла Георгиева, Христо Христов, Ясен Христов и Радин Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-78, кв.78 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - ПИ 07079.830.168 и ПИ 07079.830.169" с инвеститори  Светла Георгиева, Христо Христов, Ясен Христов и Радин Христов.

Инвестиционно предложение на Румен Воспиров Радулов и Христо Георгиев Радулов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-456, кв.47 по плана на кв. Ветрен, ПИ 07079.702.456, гр. Бургас" с възложители Румен Воспиров Радулов и Христо Георгиев Радулов.

Инвестиционно предложение на „Армада 2010“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Автомивка на самообслужване в УПИ III-243, кв.30, ПИ с идентификатор 07079.501.243 по КК на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител "Армада 2010" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Милен Нейчев Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на трайни насаждения - бадеми в ПИ 07079.3.355 и 07079.3.356, местност "Оникилика" и отглеждане на трайни насаждения - бадеми и сини сливи в ПИ 07079.2.807, местност "Василева Каба", землище на гр. Бургас по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г." с възложител Милен Нейчев Танев.

 

Инвестиционно предложение на "БОВА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на газови инсталации на КПГ на бояджийна камера и отопление на халета в Автосервиз - въведена в експлоатация сграда с автомагазин, автосервиз, пункт за диагностика, складове, офиси, сервизни и битови помещения в ПИ с идентификатор 07079.2.2176.1 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "БОВА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анна Иванова Танчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-78 и XXV-77, кв.14 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.1198 и 07079.820.1197" с възложител Анна Иванова Танчева.

Инвестиционно предложение на Елена Димитрова Терзийска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX-261, кв.23, ПИ 07079.702.847 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Елена Димитрова Терзийска.

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Насаждения с череши 10 дка по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г., с. Извор, Община Бургас" с възложител Иван Йорданов Николов.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Мирчева Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Насаждения с череши 9 дка по Подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г., с. Извор, Община Бургас" с възложител Недялка Мирчева Николова.

Инвестиционно предложение на Стоян Николов Дишков и Еленка Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-129, кв.18 по плана на кв. Ветрен, ул. "Камчия" 2, гр. Бургас" с възложители Стоян Николов Дишков и Еленка Василева.

 

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг за 13 бр. паркоместа по улица между о.т. 1199 - 1216 и крайуличен паркинг с 27 бр. паркоместа в улична регулация между о.т. 1215 - о.т. 1214 и о.т. 1216 по плана на ж.к. "П.Р.Славейков", гр. Бургас".

Инвестиционно предложение на Марин Петров Ганев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІІ-1909, кв.148 по плана на кв. Черно море-кв. Рудник, Община Бургас, Област Бургас" с възложител Марин Петров Ганев.

Инвестиционно предложение на Антоанета Буюклиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.605.83, ПЗ "Север", гр. Бургас с цел уеднаквяване на регулационния план и кадастралната карта за имота" с възложител Антоанета Буюклиева.  

Инвестиционно предложение на Йовчо Иванов Йовчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с магазин в партерен етаж в УПИ XV-461, кв.49, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  Йовчо Иванов Йовчев.

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ IV-589, кв.22, кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  Иван Георгиев Тодоров.

Инвестиционно предложение на „ЕМОНА ФАРМИНГ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, разделяне и промяна на предназначението на част от самостоятелен обект с първоначално предназначение сух склад и пакетажен цех в ПИ 07079.603.54.9.3 на ниво -1 по КК на гр. Бургас в "Цех за замразяване и съхранение на миди, риба и рибни продукти - ЕМОНА ФАРМИНГ", гр. Бургас" с възложител  "ЕМОНА ФАРМИНГ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на „АКВА ШЕЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, разделяне и промяна на предназначението на част от самостоятелен обект с първоначално предназначение сух склад и пакетажен цех в ПИ 07079.603.54.2.2 на ниво -1 по КК на гр. Бургас в "Цех за преработка на миди- АКВА ШЕЛ, гр. Бургас" с възложител  "АКВА ШЕЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Галина Баева Стоянова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива - за изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел промяна на регулационни граници между УПИ XII-692 и УПИ XIII-693, кв.78, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители  Галина Баева Стоянова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Милан Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база от 6 броя халета - Хале 1 и Хале 2 - Първи етап; Халета 3, 4, 5 и 6 - Втори етап, в УПИ XIV-45,46, масив 143, местност "Мадика" по плана на гр. Бургас" с инвеститор Милан Тодоров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Стоян Вакъфов, Златан Вакъфов, Гергина Вакъфова, Желязко Вакъфов, Зорница Вакъфова и др.

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-549, IX-549 и ПИ 07079.820.1417 в кв.53 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители Стоян Вакъфов, Златан Вакъфов, Гергина Вакъфова, Желязко Вакъфов, Зорница Вакъфова и др.

Инвестиционно предложение на Николай Костадинов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазин за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 07079.657.111 по КК на гр. Бургас, УПИ IX-1038, кв.54 по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Николай Костадинов Георгиев.

Инвестиционно предложение на «ПОЧИВКА БГ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-7559, кв.58 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, с цел изграждане на офис сграда" с възложител «ПОЧИВКА БГ» ООД.

Инвестиционно предложение на Росен Георгиев Господинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз в ПИ с идентификатор 07079.659.521, ЮПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор Росен Георгиев Господинов.

Инвестиционно предложение на Юсеин Мустафа Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ I-24, кв.20 по плана на с. Драганово, Община Бургас" с инвеститор Юсеин Мустафа Мехмед.

 

Инвестиционно предложение на Пенчо Неделчев Димитров и Николина Енчева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една семейна жилищна сграда със ЗП 103.49 кв.м. в ПИ с идентификатор 07079.824.440 по КК на гр. Бургас, ул. "Пиргос" 19, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители Пенчо Неделчев Димитров и Николина Енчева Димитрова.

 

 

Инвестиционно предложение на „С.М.Б.Д. – ФИНАНС“ ООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Апарт хотел четири звезди - преработка по време на строителството по одобрен проект за градски хотел в УПИ VI-203, кв.47 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител  "С.М.Б.Д. - ФИНАНС" ООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на „Аджис Билд“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XXX-366, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител "Аджис Билд" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Костадин Христов Пепеляшев и Венета Панайотова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ II-604, кв.42, кв. Банево, гр. Бургас на два отделни УПИ" с възложители Костадин Христов Пепеляшев и Венета Панайотова Стоянова.

Инвестиционно предложение на Димитър Ангелов Атанасов и Димитър Парашкевов Влахов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ и Работен устройствен план за УПИ IV-1928 и УПИ V-1927 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.211 и 07079.611.212 по КК на гр. Бургас" с възложители Димитър Ангелов Атанасов и Димитър Парашкевов Влахов.

Инвестиционно предложение на "ОМВ България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 2 броя защитни стени пред мобилна компресорна станция и газов резервоар и обособяване на 6 броя паркоместа в УПИ VII-382, кв.50, ПИ с идентификатор 07079.602.601, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "ОМВ България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Бургас хляб” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис сграда със складови помещения в УПИ II-16, местност "Талисмана", ПИ с идентификатор 07079.2.2532 по КК на гр. Бургас" с възложител "Бургас хляб" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Гарден Франц» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XVIII-39, масив 39, местност "Нанелика", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител  «Гарден Франц» ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Йозгюр Джам“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-442, кв.48 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител "Йозгюр Джам" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Митков Колев и Николай Жечев Жечев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "разделяне на УПИ IX-1258, кв.62 по плана на кв. банево, гр. Бургас за изграждане на две жилищни сгради" с възложители Иван Митков Колев и Николай Жечев Жечев

Инвестиционно предложение на Иван Тодоров Димов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-937, кв.75 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Иван Тодоров Димов.

Инвестиционно предложение на "Кастамону България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.660.609, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "Кастамону България" АД.

Инвестиционно предложение на „ЕС ПИ ВИ – Сарафово“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на покрит басейн в Сграда 1 в УПИ XLVIII 57, 58, масив 14, кв. Сарафово, гр. Бургас - в мокър бар за приготвяне на напитки за посетители" с инвеститор  "ЕС ПИ ВИ - Сарафово" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Софармаси 4“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на Банков салон с 24-часова зона за банкиране и административни помещения за Регионалния финансов център на "БАНКА ДСК" в аптека и офис, ул. "Фердинандова" 5, гр. Бургас" с възложител "Софармаси 4" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Атанасова, Елена Христова Димитрова и Янко Христов Янков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПР между УПИ XII и XIII, кв.56, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители Мариана Георгиева Атанасова, Елена Христова Димитрова и Янко Христов Янков.

Инвестиционно предложение на Костадин Момчилов Топалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.655 по КК, УПИ IX-456, кв.59 по плана на кв. Сарафово, ул. "Ради Николов" 15, гр. Бургас" с възложител Костадин Момчилов Топалов.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Гинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-319, кв.30 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Николов Гинов.

Инвестиционно предложение на „ИВ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IX-5 (ПИ 07079.820.688) и УПИ X (ПИ 07079.820.687), кв.70 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "ИВ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Симеонов Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на дървена къща в УПИ V-941, кв.75 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Симеонов Събев.

 

Инвестиционно предложение на „ИЛЕТ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с гаражи в партера в ПИ 07079.651.136 по КК, УПИ VII-57,64, кв.130 по плана на Районен център к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ИПФ 3“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.651.182, УПИ IV-178, кв.149 по плана на ЗЦГЧ, ул. "Шейново" 94, гр. Бургас" с възложител "ИПФ 3" ООД.

Инвестиционно предложение на Веселина Съботинова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ на имоти 061010, 061011, 061012, 060032, землище на кв. Банево, гр. Бургас за изграждане на сгради за сезонен отдих" с възложители Веселина Съботинова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „Проект 2011“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 броя жилищни сгради, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "Проект 2011" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ» ЕООД, гр. Несебър и «ЕВН БЪЛГАРИЯ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ трафопост No 503 в ПИ с идентификатор 07079.501.405 по КК на гр. Бургас, к-с "Изгрев", ведно с прилежащи кабели 20 kV и НН. Подобект БКТП 2х800kVA, 20/0.4kV в УПИ XII-77, кв.13, к-с "Изгрев", ПИ 07079.501.521 по КК на гр. Бургас" с възложители "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ» ЕООД, гр. Несебър и «ЕВН БЪЛГАРИЯ» ЕАД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на специализиран комплекс за обработка и съхранение на сярна киселина, находящ се на Пристанищен терминал "Бургас-изток 2", част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД, гр. Добрич

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на шоурум с обособяване на второ ниво, разположен в ПИ с идентификатор 07079.3.1922, местност "Караач", гр. Бургас" с възложител "ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС" АД, гр. Добрич.

 

Инвестиционно предложение на Михаил Николов и Иво Бенлийски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изместване на улична канализация ПП ф300 в кв.49 по плана на к-с "Славейков", от РШ на съществуващ канал ф400 до РШ 3, гр. Бургас" с инвеститори  Михаил Николов и Иво Бенлийски.

 

Инвестиционно предложение на Марийка Дончева Статева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-144, кв.33 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Марийка Дончева Статева.

Инвестиционно предложение на „Стиб-2“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено предприятие за месни разфасовки, месни заготовки, колбаси и месни изделия в ПИ с идентификатор 07079.605.517, ПЗ "Север", кв.43, гр. Бургас" с инвеститор "Стиб-2" ООД, гр. Бургас.  

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Оптично кабелно захранване на "Индустриален и логистичен парк Бургас", ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - MS3082 A "Кауфланд Бургас Транспортна", в имот с идентификатор 07079.2.2695.1, ул. "Транспортна" 23, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Димитър Гюлев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-1, масив 39 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Димитър Гюлев.

Инвестиционно предложение на Педрие Шефкет Мюмюн

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Временен строеж - Магазин за промишлени стоки, находящ се в ПИ с идентификатор по КК 07079.660.243, УПИ ХХVІІІ-253, кв.1 по плана на кв. "Победа", гр. Бургас, ул. "Чаталджа № 45" с възложител "Калина 2000" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Калина 2000“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Временен строеж - Магазин за промишлени стоки, находящ се в ПИ с идентификатор по КК 07079.660.243, УПИ ХХVІІІ-253, кв.1 по плана на кв. "Победа", гр. Бургас, ул. "Чаталджа № 45" с възложител "Калина 2000" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Йорданка Иванова, Маргарита Бъчварова, Петко Иванов, Светлана Аргирова, Атанас Маринчев, Марийка Петрова, Владислава Димитрова, Златина Байкова, Коста Маринчев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-5898 и УПИ ІХ-5897 в кв.35, по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас и изграждане на жилищна сграда" с възложители Йорданка Иванова, Маргарита Бъчварова, Петко Иванов, Светлана Аргирова, Атанас Маринчев, Марийка Петрова, Владислава Димитрова, Златина Байкова, Коста Маринчев.

Инвестиционно предложение на „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг в обхвата на кръстовището при о.т.918-919-919а по ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с възложител "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Таранджиев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с ограда в УПИ ІХ-176, масив 67, местност "Воденицата" по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Таранджиев.

Инвестиционно предложение на „Бургасбус“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща ведомствена дизел и метан станция в УПИ VІІ-10,12, ПИ с идентификатор 07079.659.558, кв.33, ПЗ "Север", гр. Бургас с модулна бензиноколонка за светло гориво" с възложител "Бургасбус" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ X-109, кв.11, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител Атанас Димитров Атанасов.

Инвестиционно предложение на „М-БУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Автосервиз с офис и складове в УПИ XXIX-449, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "М-БУС" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-10025, УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел намаляване на УПИ XXIII-10025 със 160 кв.м. и увеличаване на УПИ XXI-10025 със същата квадратура при запазване на същите градоустройствени показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Мегабилдинг Инженеринг“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на Стопански двор в ПИ No 083004, 083005, 083010 и 083011, с. Изворище, Община Бургас" с възложител "Мегабилдинг Инженеринг" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в УПИ XV-83, кв.6 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложители Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Татяна Стойчева Будурова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.610.339 по КК /УПИ IV-2257, кв.29/ по плана на ЦГЧ, ул. "Славянска" 14А, гр. Бургас" с възложител Татяна Стойчева Будурова.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на топлопроводно отклонение за Спортна зала "Младост", преминаващо през частни имоти в УПИ XXIX-555, XXVIII-556 и XXVII-558, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за водоснабдяване на жилищна сграда, находяща се в ПИ 07079.501.266, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Елитстрой – Томови“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.613.243, ул. "Цар Асен" 19, гр. Бургас" с възложител "Елитстрой - Томови" ООД.

Инвестиционно предложение на „Милена М.С.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI, XII, XIII, кв.26 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас" с възложител "Милена М.С." ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Петкова Станолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.650.76, УПИ VI-140, кв.95 по плана на к-с "М. Рудник" Зона Г, гр. Бургас" с възложител Мария Петкова Станолова.

Инвестиционно предложение на „Паркетен свят“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за паркет в ПИ с идентификатор 07079.6.1575 по КК на гр. Бургас, УПИ XV, масив 80, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "Паркетен свят" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Трифонов Проданов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.616.208, УПИ XV-5369, кв.26 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес ул. "Ивайло" 59, гр. Бургас" с инвеститори  Стоян Трифонов Проданов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Михаил Николов и Иво Бенлийски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с ограда и подземен гараж в УПИ XXIX-555, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.555 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Михаил Николов и Иво Бенлийски.

Инвестиционно предложение на "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща производствена дейност - включване в самостоятелен работен режим на интегриран модул 11 "Аеолус" с капацитет над 200 000 т/год. за обработване на твърди битови отпадъци с комплексно третиране: раздробяване, пресяване, въздушна сепарация и автоматизиран режим на работа на площадката на Депо за неопасни отпадъци Братово, Община Бургас" с възложител "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „АВАНГАРД КОНСУЛТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда, включваща шоу-рум, склад, производствени помещения и административна част, на територията на ПИ с идентификатор XIII-246, "Индустриален и логистичен парк Бургас", Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с възложител "АВАНГАРД КОНСУЛТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Димов Димитров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три жилищни сгради със ЗОХ, магазини в ПИ с идентификатор 07079.651.269, УПИ III, кв.15 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители Димитър Димов Димитров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-535, кв.17, ПИ с идентификатор 07079.824.288, кв. Долно Езерово, гр. Бургас - за подялба на имота" с възложители  Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова.

 

Инвестиционно предложение на Иван Дойнов Грънчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Поставяне на фотоволтаична система за ток до 5 kW върху слънцезащитна козирка на тераса, ПИ с идентификатор 07079.617.170.1.12, ул. "Г.С.раковски" 51, гр. Бургас" с възложител Иван Дойнов Грънчев.

Инвестиционно предложение на Редван Хюсеин Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединяване на УПИ II-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.703) и УПИ III-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.704), кв.9 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - в един урегулиран парцел" с възложител Редван Хюсеин Мехмед.

Инвестиционно предложение на Деан Панев Нотев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.527 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с възложител Деан Панев Нотев.

 

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дъждоотливен колектор No 1А от вход Пристанище Бургас до VII-мо корабно място, находящ се в ПИ с идентификатори 07079.618.131 и 07079.618.22, гр. Бургас" с възложител Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».

Инвестиционно предложение на „Бургас оптик“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект /ситничарска работилница/ с идентификатор 07079.607.157.5.13 в партера и сутерена на жилищна сграда в Оптика с очен кабинет в ПИ с идентификатор 07079.607.157 по КК, УПИ V-641, кв.15 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Бургас оптик" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ с цел отреждане на три нови УПИ за изграждане на жилищни сгради в УПИ XII-201, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Жеков Жеков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.19, м. "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Александър Жеков Жеков.

Инвестиционно предложение на „Ренесанс“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-101, кв.49, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Ренесанс" АД.

Инвестиционно предложение на КТ „Черноморка“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда за Златарско атели в ПИ с идентификатор 07079.621.11, кв.55, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител КТ "Черноморка".

Инвестиционно предложение на Димитричка Куртева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-1027, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Димитричка Куртева Иванова.

Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ X-121, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.823.482, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова.

 

Инвестиционно предложение на Пенка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ III-516, кв.13, ПИ с идентификатор 07079.824.516, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител Пенка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 19 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022036, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител Димитринка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 000166, землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030032, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

 

Инвестиционно предложение на Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазин и кафе в в УПИ VI-753, кв. 146А по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с възложители Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова.

Инвестиционно предложение на „ДИНИТА-ТУРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг за автобуси, гараж и автосервиз в ПИ с идентификатор 07079.3.1215, местност "Мадика", гр. Бургас" с "ДИНИТА-ТУРС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030050 и ПИ 030051, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 26 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 024001, местност "Анхиалски път" и ПИ 024007, местност "Кожуклията", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 22 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022018, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на Атанаска Димитрова Червенкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ V, кв.94, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Атанаска Димитрова Червенкова.

Инвестиционно предложение на Лазар Миланов Миланов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-1192, кв.91, по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Лазар Миланов Миланов.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен обект - заведение за хранене (бистро), УПИ XLV-1107, кв.78, ПИ с идентификатор 07079.820.1107, местност "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ XIV-367, кв.60, кв. Банево, гр. Бургас на два отделни УПИ" с възложители Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова.

 

Инвестиционно предложение на "КАПОЕЙРА” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.2.1825, Стопенаски двор 5-ти км, гр. Бургас" с възложител "КАПОЕЙРА" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" и "Инвестиционен проект "Порт България Уест - сигурно и надеждно пристанище" с възложител "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.671.52 по КК, УПИ IX-176, кв.156 по плана на к-с "М. Рудник", зона "Д", гр. Бургас" с възложител Панайот Хараламбов Муладжиков.

Инвестиционно предложение на “Лактос България“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект (кафе) в магазин за хранителни стоки, к-с "Изгрев" бл.53 вх.4, гр. Бургас" с възложител "Лактос България" ООД.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Попов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-933, кв.24 (ПИ 07079.30.933) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Димитър Стоянов Попов.

Инвестиционно предложение на Радостина Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-882 и XVII-882, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на нов УПИ XVII-1405" с възложител Радостина Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на Пеньо Николов Мечков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на част от триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ III-13, кв.122 по плана на Зона "В", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител Пеньо Николов Мечков.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5420, находяща се върху сграда с идентификатор 07079.820.302.1 - ул. "Ангел Димитров" 17А, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж и склад - допълващо застрояване в УПИ VII-198, кв.17, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители инвеститори Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков.

Инвестиционно предложение на „В.И.Н.Д“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда на ул. "Славянска" 53, УПИ VII-1755, кв.70, ЦГЧ на гр. Бургас" с възложител "В.И.Н.Д" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Желка Тилева Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка към офисна сграда в ПИ 07079.605.194, УПИ XXVII-447, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител Желка Тилева Филипова.

 

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения в в УПИ X-372, кв.34, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по плана на кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 49, гр. Бургас" с възложител Никола Иванов Ламбов.

Инвестиционно предложение на Георги Янев Марков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I, кв.126 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Георги Янев Марков.

Инвестиционно предложение на "ДЕПЛАН“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на ограда, паркинг, открит склад като I-ви етап на обект "Складова база с административни сгради, складове за строителни материали без насипни такива и представителен магазин в ПИ с идентификатор 07079.3.1948, землище на гр. Бургас" с възложител "ДЕПЛАН" ООД.

Инвестиционно предложение на „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1882, 1883, кв.41, ПИ с идентификатор 07079.620.340, бул. "Ст. Стамболов" No 94, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с възложители "Планиране, инвестиции и строителство" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Станил Асенов Шишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-20240, кв.2 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител Станил Асенов Шишков.

Инвестиционно предложение на Милена Динева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-578, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Милена Динева Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Иванка Дросева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.702.609 по КК, УПИ VI-604, кв.1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Иванка Дросева Василева.

Инвестиционни предложения на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Кабина за бластиране в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в Бояджийно отделение, Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас"

 

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

Инвестиционно предложение на «Промстрой Комерс» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.55 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"  за изграждане на склад за строителни материали" с възложител «Промстрой Комерс» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на складови площи и паркинги и интегриране с територията на "Порт България Уест" - за ПИ с идентификатори 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592, 07079.660.597 по КК на гр. Бургас"  с възложител  "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «Стоник Груп» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за поставяне на мобилна машина за производство на дървесен чипс в ПИ с идентификатор 07079.660.609 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, ПЗ "Юг" с възложител «Стоник Груп» ООД.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на горелки за изгаряне на биогаз на съществуващи водогрейни котли ВК-100 и ВК-50 от Водогрейна част към Горивна инсталация, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи тарла", ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-22, кв.120, ПИ с идентификатор 07079.611.22, ул. "Цар Симеон I" 102, гр. Бургас" с възложители Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на „СЪНШАЙН ХОУМС“ ООД, Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1076, XXVI-1076, XXVII-1076, XXVIII-1076 и XXIX-1076 в местност "Манастирското", землище на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на два нови имота XXV-1076 и XXVI-1076" с възложители "СЪНШАЙН ХОУМС" ООД,  Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров.

 

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция на пътека за рулиране "А" на Летище Бургас"

 

с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ – Пенчо Стоянов Янов»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис и склад за промишлени стоки в УПИ XI-2653, кв.83, местност "Тъмното", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2653 и уличен водопровод за ПИ с идентификатор 07079.2.2653, местност "Тъмното, гр. Бургас" с възложители Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ - Пенчо Стоянов Янов».

Инвестиционно предложение на „АТЛАНТИС КАСА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ III-133, кв.5, ПИ с идентификатор 07079.820.1155 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "АТЛАНТИС КАСА" ООД.

Инвестиционно предложение на „ПС ГРУП“ АД и Радостин Димов Дачев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-1044, кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.618.127 и 07079.618.129 по КК на гр. Бургас" с възложители "ПС ГРУП" АД и Радостин Димов Дачев.

Инвестиционно предложение на Анка Христова Анастасова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-2043, кв.64 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Анка Христова Анастасова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Мариян Петков Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ VIII-1951, кв.150 по плана на кв. Черно море - Рудник, гр. Бургас" с възложител Мариян Петков Петков.

Инвестиционно предложение на Евелина Георгиева Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-698, кв.47 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Евелина Георгиева Тодорова.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомагистрала "Тракия" - Оризово - Бургас, Лот 5 "Карнобат-п.в. Бургас" - запад, от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта" с възложител Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на „ВРЪНГОВИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за метални изделия и административна сграда в ПИ 003020 по КВС на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител "ВРЪНГОВИ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.525, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с възложители Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова.

Инвестиционно предложение на „Царски извори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански постройки за отглеждане на животни, съхранение на растителна и животинска продукция, еднофамилна жилищна сграда и помещения за обитаване от лица, които произвеждат селскостопанска продукция в ПИ 010110 и 010113 в землище на с. Маринка, Община Бургас" с възложител "Царски извори" ООД.

Инвестиционно предложение на Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Природозащитен център със статут и на "Спасителен център за диви животни" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие в ПИ с идентификатори 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местността "Герена", землище на гр. Бургас и ПИ с идентификатори 07079.6.678, 07079.6.679 с начин на трайно ползване "Друг вид нива" в местността "Гюн гюмес", землище на гр. Бургас" с възложител Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Веско Петров Колев и Янка Янева Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ 506.31, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с възложители Веско Петров Колев и Янка Янева Колева.

Инвестиционно предложение на Наталия Петрова Каридова-Давид

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ IX-670, кв.22 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Наталия Петрова Каридова-Давид.

 

Издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-2/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "Изменение на ПУП-ПП за акваторията на Рибарското пристанище в м. "Рибарско селище" (бивша м. "Ченгене скеле), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас".

23.02.2016

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение на инвестиционно предложение: "Намаляване общата използваема площ на площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.660.412, склад 1064,с изключване на дейности с отпадъци от дървесни материали, Промишлена зона "Победа", гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединение, преустройство и промяна разпределението на два магазина и промяна предназначението на обединения магазин "за хранителни стоки", самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 07079.614.10.1.19 и 07079.614.10.1.20, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори  Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-2243, 2244, кв.30 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ 07079.610.335 по КК на гр. Бургас" с възложител Стоян Димитров Димитров.

Инвестиционно предложение на "Унистрой БГ“ ООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на "Смесена функционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460 (ПИ 07079.612.168), кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас":

1.     Вътрешно преустройство и функционално обединяване на магазин 2 и магазин 10 в магазин за промишлени стоки;

2.     Вътрешно преустройство и обединение на апартамент 705 и 706 в един апартамент;

3.     Промяна предназначението на магазин 5 в заведение за бързо хранене;

4.     Отделяне на атриумно пространство с алуминиева дограма със стъклопакет и образуване на външен английски двор, изцяло отворен в горната си част",

 

с възложители "Унистрой БГ" ООД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел изграждане на склад за промишлени стоки в имот 07079.2.466, местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител  "УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Снежина Минчева Маджарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XXIX-737, кв.27 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Снежина Минчева Маджарова.

Инвестиционно предложение на Евгений Игоревич Прудников

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.607.18.1.1 по КККР на гр. Бургас във фризьорски салон и апартамент в к-с "Лазур", бл.18 вх.1 ет.1 ап.1, гр. Бургас" с възложител  Евгений Игоревич Прудников.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по ул. "Фердинандова" в участъка от ул. "Тракийска" до ул. "Уйлям Гладстон", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "НИК ЛОДЖИСТИК“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ с идентификатори 07079.6.1404 и 07079.6.1405, местност "Герен Бунар", гр. Бургас" с инвеститор "НИК ЛОДЖИСТИК" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на "ЕМИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ XIII, кв.135В по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с цел изграждане на сграда със смесено предназначение" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „БРАТЯ ГЮРОВИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на офиси и складова база за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.1703, местност "Мадика", гр. Бургас" с инвеститор "БРАТЯ ГЮРОВИ" ООД.

Инвестиционно предложение на „МОТОКОМЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пътна връзка - изход за УПИ II-45, кв.1 по плана на ПЗ "Юг", гр. Бургас, ПИ 07079.662.9544 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МОТОКОМЕРС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1017, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас с цел разделяне на два броя УПИ" с инвеститори Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева.

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър, паркинг и обществено обслужване в ПИ с идентификатор 07079.9.337, местност "Сулу дере", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Здравко Цолов Цолов.

Инвестиционно предложение на «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ XI, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститор  «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в имот 07079.823.56, ул. "Ястребино" 54, кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститори Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на „Недистар“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обществена пералня и БКТП в УПИ X-11, кв.33 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Недистар" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Никола Ангелов Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ 506.99, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Никола Ангелов Ангелов.

Инвестиционно предложение на „ЕКОПЛАСТИК 2016“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ шивашки цех в цех за произовдство на хартиени чаши за Вендинг автомати и хартиени чаши за топли и студени напитки в ПИ с идентификатор 07079.604.106 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ЕКОПЛАСТИК 2016" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на имоти Nо 038103, 038102, 038084 и 038042, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ж.п. клон в УПИ I-2  ПИ с идентификатор 07079.827.49, УПИ IІ1426 ПИ с идентификатор 07079.6.1426 и ПИ II-1427 с идентификатор 07079.6.1427, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

Инвестиционно предложение на „ЗВЕЗДА ВОСТОКА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детска площадка за игра в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас, к-с "Зорница" с инвеститор  "ЗВЕЗДА ВОСТОКА" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Диана Апостолова Попова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ II-334 (713, 717), УПИ VI-715 и УПИ VII-201 (716), кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за сграда със смесено предназначение" с инвеститори  Диана Апостолова Попова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Павлета Събева Щерионова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ X-785, кв.47 на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор Павлета Събева Щерионова.

Инвестиционно предложение на Иван Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Едноетажна селскостопанска постройка с размери 12/38 м в ПИ 024024, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Антоанета Георгиева Маринова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временна жилищна сграда в УПИ I-1341, кв.36, ПИ с идентификатор 07079.825.587, кв. Долно Езерово, ул. "Есперанто" 9А, гр. Бургас" с инвеститор  Антоанета Георгиева Маринова.

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда и сондаж в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

Инвестиционно предложение на "Фобеск Трейдинг“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-330, кв.159 по плана на Западна ЦГЧ Бургас, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас" с инвеститор "Фобеск Трейдинг" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за имот 015126, землище на с. Миролюбово, Община Бургас с цел изграждане на стопански постройки и оранжерия" с инвеститор Иванка Димитрова Богданова.

Инвестиционно предложение на Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.48, ПИ с идентификатор 07079.820.568 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-501, кв.4, ПИ с идентификатор 07079.823.501 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-1075, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на два броя УПИ" с инвеститори  Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов.

Инвестиционно предложение на Методи Георгиев Костадинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.425, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор  Методи Георгиев Костадинов.

Инвестиционно предложение на Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.157, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Таня Андонова Ковчазова.

Инвестиционно предложение на "СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство - изграждане на газово стопанство и надграждане на стълбищна клетка в ПИ с идентификатор 07079.2.557, местност "Дванадесетте", гр. Бургас" с инвеститор "СОНЕРС" ЕООД .

Инвестиционно предложение на Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в УПИ IIІ20 по плана на м. Хаджи Тарла, кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.947" с инвеститори  Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева.

Инвестиционно предложение на Ангел Георгиев Куцаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-1, масив 20 по плана на м. Точилото, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ангел Георгиев Куцаров.

Инвестиционно предложение на „ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД и „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - разделяне на два нови имота" с инвеститори "ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН" ЕООД и "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив - Бургас (ЕТСS ниво 1, версия 2.3.0d)" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за ПИ с идентификатор 07079.30.937, УПИ XI-197, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на Младен Желев Кисьов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 041027, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас с цел за жилищно строителство"  с инвеститор Младен Желев Кисьов.

Инвестиционно предложение на Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.680, гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 48, УПИ II, кв.58 с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда" с инвеститори  Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-394, кв.3 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.478" с инвеститор Михаил Пламенов Богоев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж, в УПИ XVII-501, кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.501" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-747, VIII-746 и IX-745, кв.51, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел разделяне на УПИ по квотите на нотариалните актове" с инвеститори  Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова.

 

Инвестиционно предложение на "КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 т/дн" с инвеститор "КЕРАМИКА БУРГАС" АД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Бургас, кв. Сарафово, ПИ 07079.1.1425, производствена площадка на "Керамика Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Артемис 69 М“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.424, м. "Росенец" (бивша м. "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас  за вилно строителство" с инвеститор "Артемис 69 М" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Сортови семена“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 07079.605.49.1, ПЗ "Север", гр. Бургас представляваща Склад 3 в Офис за куриерски услуги" с инвеститор "Сортови семена" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Елеган Кълъчоглу” ООД, гр. Карнобат

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ XIII-246, кв.24 по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.246, гр. Бургас" с инвеститор " "Елеган Кълъчоглу" ООД, гр. Карнобат.

Инвестиционно предложение на «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант за бързо храненен в ПИ с идентификатор 07079.602.600, УПИ III-382 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПТ "Росенец" - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3" - площадка на ПТ "Росенец"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на Природонаучен музей гр. Бургас"

с инвеститор Регионален исторически музей Бургас.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера към "Отделение за огъване на мантинели" в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.31, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЗОХ - Бистро в УПИ III-76, кв.2 по плана на к-с "Зорница", ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр. Бургас" с инвеститор  "Инженерингова компания Сити газ" ЕООД, гр. Стара Загора.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на Канална помпена станция No 1, находяща се в УПИ III по плана на гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Почистване на канал "Езеро Вая - Черно море"

 

с инвеститор ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

Инвестиционно предложение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилита