Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ОМВ България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 2 броя защитни стени пред мобилна компресорна станция и газов резервоар и обособяване на 6 броя паркоместа в УПИ VII-382, кв.50, ПИ с идентификатор 07079.602.601, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "ОМВ България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Бургас хляб” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис сграда със складови помещения в УПИ II-16, местност "Талисмана", ПИ с идентификатор 07079.2.2532 по КК на гр. Бургас" с възложител "Бургас хляб" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Гарден Франц» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XVIII-39, масив 39, местност "Нанелика", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител  «Гарден Франц» ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Йозгюр Джам“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-442, кв.48 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител "Йозгюр Джам" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Митков Колев и Николай Жечев Жечев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "разделяне на УПИ IX-1258, кв.62 по плана на кв. банево, гр. Бургас за изграждане на две жилищни сгради" с възложители Иван Митков Колев и Николай Жечев Жечев

Инвестиционно предложение на Иван Тодоров Димов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-937, кв.75 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Иван Тодоров Димов.

Инвестиционно предложение на "Кастамону България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.660.609, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "Кастамону България" АД.

Инвестиционно предложение на „ЕС ПИ ВИ – Сарафово“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на покрит басейн в Сграда 1 в УПИ XLVIII 57, 58, масив 14, кв. Сарафово, гр. Бургас - в мокър бар за приготвяне на напитки за посетители" с инвеститор  "ЕС ПИ ВИ - Сарафово" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Софармаси 4“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на Банков салон с 24-часова зона за банкиране и административни помещения за Регионалния финансов център на "БАНКА ДСК" в аптека и офис, ул. "Фердинандова" 5, гр. Бургас" с възложител "Софармаси 4" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Атанасова, Елена Христова Димитрова и Янко Христов Янков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПР между УПИ XII и XIII, кв.56, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители Мариана Георгиева Атанасова, Елена Христова Димитрова и Янко Христов Янков.

Инвестиционно предложение на Костадин Момчилов Топалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.655 по КК, УПИ IX-456, кв.59 по плана на кв. Сарафово, ул. "Ради Николов" 15, гр. Бургас" с възложител Костадин Момчилов Топалов.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Гинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-319, кв.30 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Николов Гинов.

Инвестиционно предложение на „ИВ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IX-5 (ПИ 07079.820.688) и УПИ X (ПИ 07079.820.687), кв.70 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "ИВ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Симеонов Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на дървена къща в УПИ V-941, кв.75 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Симеонов Събев.

 

Инвестиционно предложение на „ИЛЕТ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с гаражи в партера в ПИ 07079.651.136 по КК, УПИ VII-57,64, кв.130 по плана на Районен център к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ИПФ 3“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.651.182, УПИ IV-178, кв.149 по плана на ЗЦГЧ, ул. "Шейново" 94, гр. Бургас" с възложител "ИПФ 3" ООД.

Инвестиционно предложение на Веселина Съботинова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ на имоти 061010, 061011, 061012, 060032, землище на кв. Банево, гр. Бургас за изграждане на сгради за сезонен отдих" с възложители Веселина Съботинова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „Проект 2011“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 броя жилищни сгради, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "Проект 2011" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ» ЕООД, гр. Несебър и «ЕВН БЪЛГАРИЯ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ трафопост No 503 в ПИ с идентификатор 07079.501.405 по КК на гр. Бургас, к-с "Изгрев", ведно с прилежащи кабели 20 kV и НН. Подобект БКТП 2х800kVA, 20/0.4kV в УПИ XII-77, кв.13, к-с "Изгрев", ПИ 07079.501.521 по КК на гр. Бургас" с възложители "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ» ЕООД, гр. Несебър и «ЕВН БЪЛГАРИЯ» ЕАД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на специализиран комплекс за обработка и съхранение на сярна киселина, находящ се на Пристанищен терминал "Бургас-изток 2", част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД, гр. Добрич

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на шоурум с обособяване на второ ниво, разположен в ПИ с идентификатор 07079.3.1922, местност "Караач", гр. Бургас" с възложител "ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС" АД, гр. Добрич.

 

Инвестиционно предложение на Михаил Николов и Иво Бенлийски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изместване на улична канализация ПП ф300 в кв.49 по плана на к-с "Славейков", от РШ на съществуващ канал ф400 до РШ 3, гр. Бургас" с инвеститори  Михаил Николов и Иво Бенлийски.

 

Инвестиционно предложение на Марийка Дончева Статева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-144, кв.33 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Марийка Дончева Статева.

Инвестиционно предложение на „Стиб-2“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено предприятие за месни разфасовки, месни заготовки, колбаси и месни изделия в ПИ с идентификатор 07079.605.517, ПЗ "Север", кв.43, гр. Бургас" с инвеститор "Стиб-2" ООД, гр. Бургас.  

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Оптично кабелно захранване на "Индустриален и логистичен парк Бургас", ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - MS3082 A "Кауфланд Бургас Транспортна", в имот с идентификатор 07079.2.2695.1, ул. "Транспортна" 23, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Димитър Гюлев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-1, масив 39 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Димитър Гюлев.

Инвестиционно предложение на Педрие Шефкет Мюмюн

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Временен строеж - Магазин за промишлени стоки, находящ се в ПИ с идентификатор по КК 07079.660.243, УПИ ХХVІІІ-253, кв.1 по плана на кв. "Победа", гр. Бургас, ул. "Чаталджа № 45" с възложител "Калина 2000" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Калина 2000“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Временен строеж - Магазин за промишлени стоки, находящ се в ПИ с идентификатор по КК 07079.660.243, УПИ ХХVІІІ-253, кв.1 по плана на кв. "Победа", гр. Бургас, ул. "Чаталджа № 45" с възложител "Калина 2000" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Йорданка Иванова, Маргарита Бъчварова, Петко Иванов, Светлана Аргирова, Атанас Маринчев, Марийка Петрова, Владислава Димитрова, Златина Байкова, Коста Маринчев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-5898 и УПИ ІХ-5897 в кв.35, по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас и изграждане на жилищна сграда" с възложители Йорданка Иванова, Маргарита Бъчварова, Петко Иванов, Светлана Аргирова, Атанас Маринчев, Марийка Петрова, Владислава Димитрова, Златина Байкова, Коста Маринчев.

Инвестиционно предложение на „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг в обхвата на кръстовището при о.т.918-919-919а по ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с възложител "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Таранджиев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с ограда в УПИ ІХ-176, масив 67, местност "Воденицата" по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Таранджиев.

Инвестиционно предложение на „Бургасбус“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща ведомствена дизел и метан станция в УПИ VІІ-10,12, ПИ с идентификатор 07079.659.558, кв.33, ПЗ "Север", гр. Бургас с модулна бензиноколонка за светло гориво" с възложител "Бургасбус" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ X-109, кв.11, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител Атанас Димитров Атанасов.

Инвестиционно предложение на „М-БУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Автосервиз с офис и складове в УПИ XXIX-449, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "М-БУС" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-10025, УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел намаляване на УПИ XXIII-10025 със 160 кв.м. и увеличаване на УПИ XXI-10025 със същата квадратура при запазване на същите градоустройствени показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Мегабилдинг Инженеринг“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на Стопански двор в ПИ No 083004, 083005, 083010 и 083011, с. Изворище, Община Бургас" с възложител "Мегабилдинг Инженеринг" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в УПИ XV-83, кв.6 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложители Костадинка Димитрова Ковачева и Георги Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Татяна Стойчева Будурова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.610.339 по КК /УПИ IV-2257, кв.29/ по плана на ЦГЧ, ул. "Славянска" 14А, гр. Бургас" с възложител Татяна Стойчева Будурова.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на топлопроводно отклонение за Спортна зала "Младост", преминаващо през частни имоти в УПИ XXIX-555, XXVIII-556 и XXVII-558, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за водоснабдяване на жилищна сграда, находяща се в ПИ 07079.501.266, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложител Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Елитстрой – Томови“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.613.243, ул. "Цар Асен" 19, гр. Бургас" с възложител "Елитстрой - Томови" ООД.

Инвестиционно предложение на „Милена М.С.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI, XII, XIII, кв.26 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас" с възложител "Милена М.С." ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Петкова Станолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.650.76, УПИ VI-140, кв.95 по плана на к-с "М. Рудник" Зона Г, гр. Бургас" с възложител Мария Петкова Станолова.

Инвестиционно предложение на „Паркетен свят“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за паркет в ПИ с идентификатор 07079.6.1575 по КК на гр. Бургас, УПИ XV, масив 80, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "Паркетен свят" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Трифонов Проданов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.616.208, УПИ XV-5369, кв.26 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес ул. "Ивайло" 59, гр. Бургас" с инвеститори  Стоян Трифонов Проданов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Михаил Николов и Иво Бенлийски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с ограда и подземен гараж в УПИ XXIX-555, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.555 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Михаил Николов и Иво Бенлийски.

Инвестиционно предложение на "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща производствена дейност - включване в самостоятелен работен режим на интегриран модул 11 "Аеолус" с капацитет над 200 000 т/год. за обработване на твърди битови отпадъци с комплексно третиране: раздробяване, пресяване, въздушна сепарация и автоматизиран режим на работа на площадката на Депо за неопасни отпадъци Братово, Община Бургас" с възложител "Ес Ер Технолоджис /Ес Ер Те/" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „АВАНГАРД КОНСУЛТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда, включваща шоу-рум, склад, производствени помещения и административна част, на територията на ПИ с идентификатор XIII-246, "Индустриален и логистичен парк Бургас", Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с възложител "АВАНГАРД КОНСУЛТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Димов Димитров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три жилищни сгради със ЗОХ, магазини в ПИ с идентификатор 07079.651.269, УПИ III, кв.15 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители Димитър Димов Димитров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-535, кв.17, ПИ с идентификатор 07079.824.288, кв. Долно Езерово, гр. Бургас - за подялба на имота" с възложители  Любка Стоянова, Стоян Петканов и Недялка Петканова.

 

Инвестиционно предложение на Иван Дойнов Грънчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Поставяне на фотоволтаична система за ток до 5 kW върху слънцезащитна козирка на тераса, ПИ с идентификатор 07079.617.170.1.12, ул. "Г.С.раковски" 51, гр. Бургас" с възложител Иван Дойнов Грънчев.

Инвестиционно предложение на Редван Хюсеин Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединяване на УПИ II-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.703) и УПИ III-583 (ПИ с идентификатор 07079.702.704), кв.9 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - в един урегулиран парцел" с възложител Редван Хюсеин Мехмед.

Инвестиционно предложение на Деан Панев Нотев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.527 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с възложител Деан Панев Нотев.

 

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дъждоотливен колектор No 1А от вход Пристанище Бургас до VII-мо корабно място, находящ се в ПИ с идентификатори 07079.618.131 и 07079.618.22, гр. Бургас" с възложител Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».

Инвестиционно предложение на „Бургас оптик“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект /ситничарска работилница/ с идентификатор 07079.607.157.5.13 в партера и сутерена на жилищна сграда в Оптика с очен кабинет в ПИ с идентификатор 07079.607.157 по КК, УПИ V-641, кв.15 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Бургас оптик" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ с цел отреждане на три нови УПИ за изграждане на жилищни сгради в УПИ XII-201, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Владимир Стефанов Георгиев и «АЛБИ ГОРИЦА» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Жеков Жеков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.19, м. "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Александър Жеков Жеков.

Инвестиционно предложение на „Ренесанс“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-101, кв.49, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Ренесанс" АД.

Инвестиционно предложение на КТ „Черноморка“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда за Златарско атели в ПИ с идентификатор 07079.621.11, кв.55, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител КТ "Черноморка".

Инвестиционно предложение на Димитричка Куртева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-1027, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Димитричка Куртева Иванова.

Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ X-121, кв.9, ПИ с идентификатор 07079.823.482, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Димитър Георгиев Петков и Ваня Димитрова Петкова.

 

Инвестиционно предложение на Пенка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ III-516, кв.13, ПИ с идентификатор 07079.824.516, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител Пенка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 19 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022036, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител Димитринка Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 000166, землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Станимир Пенчев Шкодров, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030032, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители Димитринка Георгиева Георгиева, Диана Наскова Иванова и Борис Йорданов Къдрев.

 

Инвестиционно предложение на Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазин и кафе в в УПИ VI-753, кв. 146А по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с възложители Радослав Маслинков, Лиляна Маслинкова и Вера Дамянова.

Инвестиционно предложение на „ДИНИТА-ТУРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг за автобуси, гараж и автосервиз в ПИ с идентификатор 07079.3.1215, местност "Мадика", гр. Бургас" с "ДИНИТА-ТУРС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 030050 и ПИ 030051, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 26 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 024001, местност "Анхиалски път" и ПИ 024007, местност "Кожуклията", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 22 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 022018, местност "Разсадника", землище на кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител "БЛИЗНАК 2008" ООД.

Инвестиционно предложение на Атанаска Димитрова Червенкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ V, кв.94, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Атанаска Димитрова Червенкова.

Инвестиционно предложение на Лазар Миланов Миланов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-1192, кв.91, по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Лазар Миланов Миланов.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен обект - заведение за хранене (бистро), УПИ XLV-1107, кв.78, ПИ с идентификатор 07079.820.1107, местност "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ XIV-367, кв.60, кв. Банево, гр. Бургас на два отделни УПИ" с възложители Дамян Станчев, Иванка Станчева, Димитър Димов и Маринела Димова.

 

Инвестиционно предложение на "КАПОЕЙРА” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.2.1825, Стопенаски двор 5-ти км, гр. Бургас" с възложител "КАПОЕЙРА" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" и "Инвестиционен проект "Порт България Уест - сигурно и надеждно пристанище" с възложител "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.671.52 по КК, УПИ IX-176, кв.156 по плана на к-с "М. Рудник", зона "Д", гр. Бургас" с възложител Панайот Хараламбов Муладжиков.

Инвестиционно предложение на “Лактос България“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект (кафе) в магазин за хранителни стоки, к-с "Изгрев" бл.53 вх.4, гр. Бургас" с възложител "Лактос България" ООД.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Попов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-933, кв.24 (ПИ 07079.30.933) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Димитър Стоянов Попов.

Инвестиционно предложение на Радостина Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-882 и XVII-882, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на нов УПИ XVII-1405" с възложител Радостина Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на Пеньо Николов Мечков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на част от триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ III-13, кв.122 по плана на Зона "В", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител Пеньо Николов Мечков.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5420, находяща се върху сграда с идентификатор 07079.820.302.1 - ул. "Ангел Димитров" 17А, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж и склад - допълващо застрояване в УПИ VII-198, кв.17, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители инвеститори Калина Живкова Николова, Георги Живков Николов и Живко Николов Мишков.

Инвестиционно предложение на „В.И.Н.Д“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда на ул. "Славянска" 53, УПИ VII-1755, кв.70, ЦГЧ на гр. Бургас" с възложител "В.И.Н.Д" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Желка Тилева Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка към офисна сграда в ПИ 07079.605.194, УПИ XXVII-447, кв.52 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител Желка Тилева Филипова.

 

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения в в УПИ X-372, кв.34, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по плана на кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 49, гр. Бургас" с възложител Никола Иванов Ламбов.

Инвестиционно предложение на Георги Янев Марков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I, кв.126 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Георги Янев Марков.

Инвестиционно предложение на "ДЕПЛАН“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на ограда, паркинг, открит склад като I-ви етап на обект "Складова база с административни сгради, складове за строителни материали без насипни такива и представителен магазин в ПИ с идентификатор 07079.3.1948, землище на гр. Бургас" с възложител "ДЕПЛАН" ООД.

Инвестиционно предложение на „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1882, 1883, кв.41, ПИ с идентификатор 07079.620.340, бул. "Ст. Стамболов" No 94, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с възложители "Планиране, инвестиции и строителство" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Станил Асенов Шишков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-20240, кв.2 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител Станил Асенов Шишков.

Инвестиционно предложение на Милена Динева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VIII-578, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Милена Динева Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Иванка Дросева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.702.609 по КК, УПИ VI-604, кв.1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Иванка Дросева Василева.

Инвестиционни предложения на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Кабина за бластиране в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в Бояджийно отделение, Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас";

"Изграждане на бояджийска камера в отделение "Колооси" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас"

 

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

Инвестиционно предложение на «Промстрой Комерс» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.55 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"  за изграждане на склад за строителни материали" с възложител «Промстрой Комерс» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на складови площи и паркинги и интегриране с територията на "Порт България Уест" - за ПИ с идентификатори 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592, 07079.660.597 по КК на гр. Бургас"  с възложител  "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «Стоник Груп» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за поставяне на мобилна машина за производство на дървесен чипс в ПИ с идентификатор 07079.660.609 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, ПЗ "Юг" с възложител «Стоник Груп» ООД.

Инвестиционно предложение на "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на горелки за изгаряне на биогаз на съществуващи водогрейни котли ВК-100 и ВК-50 от Водогрейна част към Горивна инсталация, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи тарла", ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-22, кв.120, ПИ с идентификатор 07079.611.22, ул. "Цар Симеон I" 102, гр. Бургас" с възложители Мирослав Борисов Балабанов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на „СЪНШАЙН ХОУМС“ ООД, Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1076, XXVI-1076, XXVII-1076, XXVIII-1076 и XXIX-1076 в местност "Манастирското", землище на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел обособяване на два нови имота XXV-1076 и XXVI-1076" с възложители "СЪНШАЙН ХОУМС" ООД,  Дафина Христова Динева и Тодор Христов Тодоров.

 

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция на пътека за рулиране "А" на Летище Бургас"

 

с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ – Пенчо Стоянов Янов»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис и склад за промишлени стоки в УПИ XI-2653, кв.83, местност "Тъмното", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2653 и уличен водопровод за ПИ с идентификатор 07079.2.2653, местност "Тъмното, гр. Бургас" с възложители Пенчо Стоянов Янов и ЕТ «ЯНОВИ - Пенчо Стоянов Янов».

Инвестиционно предложение на „АТЛАНТИС КАСА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ III-133, кв.5, ПИ с идентификатор 07079.820.1155 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "АТЛАНТИС КАСА" ООД.

Инвестиционно предложение на „ПС ГРУП“ АД и Радостин Димов Дачев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-1044, кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.618.127 и 07079.618.129 по КК на гр. Бургас" с възложители "ПС ГРУП" АД и Радостин Димов Дачев.

Инвестиционно предложение на Анка Христова Анастасова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-2043, кв.64 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Анка Христова Анастасова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Мариян Петков Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ VIII-1951, кв.150 по плана на кв. Черно море - Рудник, гр. Бургас" с възложител Мариян Петков Петков.

Инвестиционно предложение на Евелина Георгиева Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-698, кв.47 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Евелина Георгиева Тодорова.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомагистрала "Тракия" - Оризово - Бургас, Лот 5 "Карнобат-п.в. Бургас" - запад, от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта" с възложител Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на „ВРЪНГОВИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за метални изделия и административна сграда в ПИ 003020 по КВС на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител "ВРЪНГОВИ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.525, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с възложители Стефко Георгиев Йорданов и Таня Методиева Лецковска-Йорданова.

Инвестиционно предложение на „Царски извори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански постройки за отглеждане на животни, съхранение на растителна и животинска продукция, еднофамилна жилищна сграда и помещения за обитаване от лица, които произвеждат селскостопанска продукция в ПИ 010110 и 010113 в землище на с. Маринка, Община Бургас" с възложител "Царски извори" ООД.

Инвестиционно предложение на Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Природозащитен център със статут и на "Спасителен център за диви животни" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие в ПИ с идентификатори 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местността "Герена", землище на гр. Бургас и ПИ с идентификатори 07079.6.678, 07079.6.679 с начин на трайно ползване "Друг вид нива" в местността "Гюн гюмес", землище на гр. Бургас" с възложител Фондация «ВИА ПОНТИКА», гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Веско Петров Колев и Янка Янева Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ 506.31, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с възложители Веско Петров Колев и Янка Янева Колева.

Инвестиционно предложение на Наталия Петрова Каридова-Давид

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ IX-670, кв.22 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Наталия Петрова Каридова-Давид.

 

Издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-2/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "Изменение на ПУП-ПП за акваторията на Рибарското пристанище в м. "Рибарско селище" (бивша м. "Ченгене скеле), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас".

23.02.2016

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение на инвестиционно предложение: "Намаляване общата използваема площ на площадка за дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.660.412, склад 1064,с изключване на дейности с отпадъци от дървесни материали, Промишлена зона "Победа", гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединение, преустройство и промяна разпределението на два магазина и промяна предназначението на обединения магазин "за хранителни стоки", самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 07079.614.10.1.19 и 07079.614.10.1.20, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори  Мария Иванова Шкодрова, Станимир Пенчев Шкодров и Неделин Пенчев Шкодров.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-2243, 2244, кв.30 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ 07079.610.335 по КК на гр. Бургас" с възложител Стоян Димитров Димитров.

Инвестиционно предложение на "Унистрой БГ“ ООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на "Смесена функционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460 (ПИ 07079.612.168), кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас":

1.     Вътрешно преустройство и функционално обединяване на магазин 2 и магазин 10 в магазин за промишлени стоки;

2.     Вътрешно преустройство и обединение на апартамент 705 и 706 в един апартамент;

3.     Промяна предназначението на магазин 5 в заведение за бързо хранене;

4.     Отделяне на атриумно пространство с алуминиева дограма със стъклопакет и образуване на външен английски двор, изцяло отворен в горната си част",

 

с възложители "Унистрой БГ" ООД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел изграждане на склад за промишлени стоки в имот 07079.2.466, местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител  "УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Снежина Минчева Маджарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XXIX-737, кв.27 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Снежина Минчева Маджарова.

Инвестиционно предложение на Евгений Игоревич Прудников

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.607.18.1.1 по КККР на гр. Бургас във фризьорски салон и апартамент в к-с "Лазур", бл.18 вх.1 ет.1 ап.1, гр. Бургас" с възложител  Евгений Игоревич Прудников.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по ул. "Фердинандова" в участъка от ул. "Тракийска" до ул. "Уйлям Гладстон", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "НИК ЛОДЖИСТИК“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ с идентификатори 07079.6.1404 и 07079.6.1405, местност "Герен Бунар", гр. Бургас" с инвеститор "НИК ЛОДЖИСТИК" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Галин Стоянов Манцаров, Паунка Костадинова Мишева-Колева и Надя Костадинова Мишева-Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на "ЕМИ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ XIII, кв.135В по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с цел изграждане на сграда със смесено предназначение" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „БРАТЯ ГЮРОВИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на офиси и складова база за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.1703, местност "Мадика", гр. Бургас" с инвеститор "БРАТЯ ГЮРОВИ" ООД.

Инвестиционно предложение на „МОТОКОМЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пътна връзка - изход за УПИ II-45, кв.1 по плана на ПЗ "Юг", гр. Бургас, ПИ 07079.662.9544 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МОТОКОМЕРС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1017, кв.70, кв. Банево, гр. Бургас с цел разделяне на два броя УПИ" с инвеститори Мария Христова Чавдарова, Димитър Стоянов Чавдаров и Гинка Венева Въндева.

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър, паркинг и обществено обслужване в ПИ с идентификатор 07079.9.337, местност "Сулу дере", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Здравко Цолов Цолов.

Инвестиционно предложение на «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ XI, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститор  «АКЗ Бургас» ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-18, 19, 22, 29 и УПИ XII, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас с цел изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Ташко Киряков Киряков, Георги Янакиев Филипов, Георги Атанасов Владев, Мирослав Димитров Гърненков и "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в имот 07079.823.56, ул. "Ястребино" 54, кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститори Кети Костова Димова и Валери Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на „Недистар“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обществена пералня и БКТП в УПИ X-11, кв.33 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Недистар" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Никола Ангелов Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ 506.99, СО "Батака", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Никола Ангелов Ангелов.

Инвестиционно предложение на „ЕКОПЛАСТИК 2016“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ шивашки цех в цех за произовдство на хартиени чаши за Вендинг автомати и хартиени чаши за топли и студени напитки в ПИ с идентификатор 07079.604.106 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ЕКОПЛАСТИК 2016" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на имоти Nо 038103, 038102, 038084 и 038042, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Десислава Лекова Пепелянкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ж.п. клон в УПИ I-2  ПИ с идентификатор 07079.827.49, УПИ IІ1426 ПИ с идентификатор 07079.6.1426 и ПИ II-1427 с идентификатор 07079.6.1427, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

Инвестиционно предложение на „ЗВЕЗДА ВОСТОКА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детска площадка за игра в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас, к-с "Зорница" с инвеститор  "ЗВЕЗДА ВОСТОКА" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Диана Апостолова Попова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ II-334 (713, 717), УПИ VI-715 и УПИ VII-201 (716), кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за сграда със смесено предназначение" с инвеститори  Диана Апостолова Попова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Павлета Събева Щерионова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ X-785, кв.47 на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор Павлета Събева Щерионова.

Инвестиционно предложение на Иван Колев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Едноетажна селскостопанска постройка с размери 12/38 м в ПИ 024024, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Колев Петров.

Инвестиционно предложение на Антоанета Георгиева Маринова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временна жилищна сграда в УПИ I-1341, кв.36, ПИ с идентификатор 07079.825.587, кв. Долно Езерово, ул. "Есперанто" 9А, гр. Бургас" с инвеститор  Антоанета Георгиева Маринова.

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда и сондаж в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

Инвестиционно предложение на "Фобеск Трейдинг“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-330, кв.159 по плана на Западна ЦГЧ Бургас, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас" с инвеститор "Фобеск Трейдинг" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за имот 015126, землище на с. Миролюбово, Община Бургас с цел изграждане на стопански постройки и оранжерия" с инвеститор Иванка Димитрова Богданова.

Инвестиционно предложение на Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.48, ПИ с идентификатор 07079.820.568 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Мартина Георгиева Гюлемерова и Иван Георгиев Раев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-501, кв.4, ПИ с идентификатор 07079.823.501 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-1075, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на два броя УПИ" с инвеститори  Събка Тодорова Николаева и Румен Михайлов Николов.

Инвестиционно предложение на Методи Георгиев Костадинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 503.425, с.о. "Острица 1", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор  Методи Георгиев Костадинов.

Инвестиционно предложение на Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.157, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Таня Андонова Ковчазова.

Инвестиционно предложение на "СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство - изграждане на газово стопанство и надграждане на стълбищна клетка в ПИ с идентификатор 07079.2.557, местност "Дванадесетте", гр. Бургас" с инвеститор "СОНЕРС" ЕООД .

Инвестиционно предложение на Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в УПИ IIІ20 по плана на м. Хаджи Тарла, кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.947" с инвеститори  Янчо Иванов Янчев и Султана Костадинова Янчева.

Инвестиционно предложение на Ангел Георгиев Куцаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-1, масив 20 по плана на м. Точилото, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ангел Георгиев Куцаров.

Инвестиционно предложение на „ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД и „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - разделяне на два нови имота" с инвеститори "ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН" ЕООД и "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив - Бургас (ЕТСS ниво 1, версия 2.3.0d)" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за ПИ с идентификатор 07079.30.937, УПИ XI-197, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на Младен Желев Кисьов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 041027, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас с цел за жилищно строителство"  с инвеститор Младен Желев Кисьов.

Инвестиционно предложение на Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.680, гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 48, УПИ II, кв.58 с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда" с инвеститори  Таня Христова Белчева и Боряна Богданова Богданова.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-394, кв.3 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.478" с инвеститор Михаил Пламенов Богоев.

Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Демирев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж, в УПИ XVII-501, кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.501" с инвеститор Петър Георгиев Демирев.

Инвестиционно предложение Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-747, VIII-746 и IX-745, кв.51, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел разделяне на УПИ по квотите на нотариалните актове" с инвеститори  Радка Стоянова Костадинова, Минка Стоянова Иванова и Атанаска Стоянова Панайотова.

 

Инвестиционно предложение на "КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 т/дн" с инвеститор "КЕРАМИКА БУРГАС" АД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Бургас, кв. Сарафово, ПИ 07079.1.1425, производствена площадка на "Керамика Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Артемис 69 М“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.424, м. "Росенец" (бивша м. "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас  за вилно строителство" с инвеститор "Артемис 69 М" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Сортови семена“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 07079.605.49.1, ПЗ "Север", гр. Бургас представляваща Склад 3 в Офис за куриерски услуги" с инвеститор "Сортови семена" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Елеган Кълъчоглу” ООД, гр. Карнобат

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ XIII-246, кв.24 по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.246, гр. Бургас" с инвеститор " "Елеган Кълъчоглу" ООД, гр. Карнобат.

Инвестиционно предложение на «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ресторант за бързо храненен в ПИ с идентификатор 07079.602.600, УПИ III-382 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  «Калисто-Мати» ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПТ "Росенец" - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3" - площадка на ПТ "Росенец"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на Природонаучен музей гр. Бургас"

с инвеститор Регионален исторически музей Бургас.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера към "Отделение за огъване на мантинели" в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газозахранване на бояджийна камера в Цех "Вагони" - площадка на "Трансвагон" АД, гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.31, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЗОХ - Бистро в УПИ III-76, кв.2 по плана на к-с "Зорница", ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр. Бургас" с инвеститор  "Инженерингова компания Сити газ" ЕООД, гр. Стара Загора.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на Канална помпена станция No 1, находяща се в УПИ III по плана на гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Почистване на канал "Езеро Вая - Черно море"

 

с инвеститор ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

Инвестиционно предложение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на сграда - учебен полигон, ПИ с идентификатор 07079.665.69, ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас.

Инвестиционно предложение на Милена Руменова Пеева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.829.386, УПИ XII-178, кв.20 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Милена Руменова Пеева.

Инвестиционно предложение на Обединение „Аква порт“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и последващо предаване на отпадъци от корабоплавателна дейност, имот 07079.660.444 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Обединение "Аква порт", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Ганка Куртева и Иван Куртев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ-578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ганка Куртева и Иван Куртев.

Инвестиционно предложение на „Авточасти Франц“ ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1630 по плана на м. "Мадика", гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни средства и търговия с отпадъци от черни и цветни метали" с инвеститори "Авточасти Франц" ЕООД, Станка Панговска и Антон Панговски.

Инвестиционно предложение на Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-205,206 в кв. 36 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Ана Атанасова, Зарко Манолов, Калина Европова, Красимира Краева, Валя Петкова и Яна Гешева

Инвестиционно предложение на Силвия Костова Танкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.653.219.1.45 от магазин за промишлени стоки в кафе - ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Силвия Костова Танкова.

Инвестиционно предложение на “ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ Х-291, кв. 13 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ" ЕООД.     

Инвестиционно предложение на “Вестауто-М“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на котелно на природен газ" с инвеститор "Вестауто-М" ООД.

Инвестиционно предложение на “БОВА КАР“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на газови котели и газова инсталация на КПГ във въведен в експлоатация център с шоурум и складова база" с инвеститор "БОВА КАР" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Златина Билянова и Адриан Билянов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда в УПИ 603.604.578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Златина Билянова и Адриан Билянов.

Инвестиционно предложение на Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строеж на жилищна сграда с подземен паркинг и ателиета в съответния им УПИ Х-1506, кв. 75, ПИ 07079.610.458 по плана ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. "Георги Киров" №11А" с инвеститори Ангелина Георгиева Добрева и Диана Живкова Калошева.

Инвестиционно предложение на „Комнет“ ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонения от мрежата на "Комнет" ЕООД в кв. Долно Езерово, ул. "Ниш", гр. Бургас" с инвеститор "Комнет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 507743 местност "Мочура", кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Светла Петрова Тодорова и Зорница Петрова Лефтерова.

Инвестиционно предложение на Петя Георгиева Дражева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-499, кв.44 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Петя Георгиева Дражева.

Инвестиционно предложение на Димитър Янчев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-388 и УПИ VI-389, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Янчев Ангелов.

Инвестиционно предложение на ЕТ «СПЕКТЪР-76 – Иван Стойков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 047026, местност "Соватчалъ", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор ЕТ «СПЕКТЪР-76 - Иван Стойков".

Инвестиционно предложение на Ваня Богданова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на вилна сграда в ПИ 167.672 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Ваня Богданова Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на „Риск инженеринг 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на ул. "баба Тонка" 27, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск инженеринг 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „МИЛЕНА ММС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтиране на ново съоръжение - преместваем обект Мини мандра с капацитет за обработка на 500 л мляко дневно в поземлен имот 000162, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с инвеститор "МИЛЕНА ММС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в имот с идентификатор 07079.605.147, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и „ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ V-7617, кв.60 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ 07079.614.372, с административен адрес ул. "Хан Крум" 52, гр. Бургас" с инвеститори  Анка Георгиева Лечева, Мария Събева Тодорова и "ЕВРОБИЛДИНГ РЕЗИДЪНС" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТОДОРОВ-95“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база и ЛПСОВ в ПИ 07079.2.1796, местност "Крушата", землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТОДОРОВ-95" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Орлин Митков Топалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 1330038 по плана на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститор Орлин Митков Топалов.

Инвестиционно предложение на Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване (вилна сграда) в ПИ с идентификатор 065031, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори  Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска.

Инвестиционно предложение на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ X-291, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "Енергия Техноинвест" ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на Воскан Калуст Пехливанян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална сграда с шоурум, сервиз, складове и офиси в ПИ с идентификатор 07079.659.551 по КК на гр. Бургас, УПИ XXVII-551, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор Воскан Калуст Пехливанян.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на „КИРИЛ СТОЯНОВ - Т“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.604.241 за строителство на авторемонтна работилница и офиси в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КИРИЛ СТОЯНОВ - Т" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Бургас Трак Сервиз“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Център за сервиз и продажба на лекотоварни и тежкотоварни автомобили в ПЗ "Север", ул. "Одрин" 124, гр. Бургас" с инвеститор "Бургас Трак Сервиз" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Румяна Господинова Златанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини, фризьорски салон и гаражи в УПИ VII 46, кв.3А по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор  Румяна Господинова Златанова.

Инвестиционно предложение на Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.501.441 по КК на гр. Бургас, к-с "Изгрев" с инвеститори Марияна Иванова Гъркова и Петко Георгиев Гърков.

Инвестиционно предложение на Руско Иванов Долапчиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ семеен хотел в ПИ с идентификатор 07079.607.162.10 - в жилищна сграда, УПИ I-181, кв. 16, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор  Руско Иванов Долапчиев.

Инвестиционно предложение на „ИФП 3“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.614.324 по КК на гр. Бургас, УПИ III-7542, кв.59 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор  "ИФП 3" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "Авто Хит Карлито И.П.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, автосервиз и продажба на авточасти втора употреба в ПИ No 179, кв.8, местност "Капчето", кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Авто Хит Карлито И.П." ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIX-527, 528, кв.25 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ЕКА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ I-199/522/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ЕКА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Данаил Николаев Драганов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в УПИ IV-201/552/, кв.50, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор Данаил Николаев Драганов.

Инвестиционно предложение на „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на складови и паркинг площи в ПИ с идентификатори 07079.660.574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 597 по КК на гр. Бургас"  с инвеститор "ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Генерален план за ПИ с идентификатори 07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1316 и УПИ V-1315 в кв.38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститори Фотинка Христова Стоянова и Димка Христова Иванова.

Инвестиционно предложение на Светла Димитрова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в ПИ с идентификатор 07079.611.133 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-1575, кв.92 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Светла Димитрова Николова.

Инвестиционно предложение на „Патрики-Фамагуста“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителството - вътрешно преустройство на "Семеен пансионат" в "Жилищна сграда със ЗОХ в УПИ VII, кв.63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Патрики-Фамагуста" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ СПОТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производствено-складова база за мебели в УПИ XII-413, кв.44, ПИ с идентификатор 07079.605.413 по КККР на гр. Бургас, ПЗ "Север"" с инвеститор "РОЯЛ СПОТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Петко Иванов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за складове и тенекеджийска работилница в ПИ с идентификатор 07079.6.1457 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар" с инвеститор Петко Иванов Николов.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сглобяване на модулно, преместваемо съоръжение за физическо смесване и временно съхранение на сондажен разтвор в ПИ 07079.618.202, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на улични ВиК мрежи, които преминават през УПИ I-607, кв.40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Велико Търново" между съществуващи водопроводи ф300 и ф150, к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с обслужващи партери и допълващо застрояване в УПИ VI, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститори Емилия Вълчанова, Ваня Иванова, Кристина Вълчанова и "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-80, кв.2 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - чрез разделяне и обособяване на 4 нови УПИ" с инвеститори  Янка Андонова, Татяна Маринова, Марияна Янева, Захарин Лазаров, Димитър Николова и Виолета Николова.

Инвестиционно предложение на «Факториел» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1692 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на производствено-складова база с административна част" с инвеститор «Факториел» ООД.

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.611.233 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII-2124, кв.34 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  "Брент Ойл" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 000360 в землището на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ" АД.

 

Инвестиционно предложение на «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на магазин за промишлени стоки No1 в два магазина за промишлени стоки и кафе-сладкарница "Зия" в Секция "А", УПИ I-60, кв. 1А, к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ДОМИНВЕСТ СТРОЙ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа на "Бургаснет" ООД от ул. "Транспортна" до 5-ти км, стопански двор, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Ваня Михайлова Михайлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ VII-66, кв.3, кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Ваня Михайлова Михайлова.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас - с допълнително изграждане на хотел със СПА център, басейн, ресторант, две сгради тип апартаментен хотел, ЛПСОВ и паркоместа" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Бургас хляб 2014“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV-342, кв.12 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.603.4) с предназначение "За цех за хляб и хлебни изделия" с инвеститор "Бургас хляб 2014" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5467, находяща се върху сграда /търговски обект/ в УПИ VI-329, кв.38 по плана на с. Равнец, община Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-151 и УПИ IX-150, кв.10, ПИ с идентификатори 07079.820.536 и 07079.820.534 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоянка Янчева Карастоянова, Христо Янев Карастоянов, Веселина Динкова Арнаудова и Красимира Динкова Караманова.

Инвестиционно предложение на Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.609.158 по КК на гр. Бургас, УПИ III-158, кв.96 по плана на ЦГЧ, ул. "Екзарх Йосиф" 29, гр. Бургас" с инвеститори  Галя Йоргова Трифонова и Дичо Троев Трифонов.

Инвестиционно предложение на «Явор 46 Комерс» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод с дължина 800 м за УПИ XXIV-15, масив 71, местност "Крушата", гр. Бургас" с инвеститор «Явор 46 Комерс» ООД.

Инвестиционно предложение на "ХАЙ МЕД ТЕХ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Възстановяване дейността на рибовъдно стопанство в поземлени имоти 07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 с начин на трайно ползване "Рибарници" в местност "герена", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Калина Димитрова Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-945, кв.74 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор  Калина Димитрова Тодорова.

Инвестиционно предложение на Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.616.136 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-5383, 5384, кв.20 по плана на к-с "Възраждане", ул. "Ивайло" 75, гр. Бургас" с инвеститори  Иринка Димитрова Бъчварова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-662, кв.37 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоимен Николов Танчев, Димитър Николов Танчев и Анка Стоименова Танчева.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Михов Михов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ I, кв.17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Стоян Михов Михов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Йорданов Василев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ II, кв. 17 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Иван Йорданов Василев.

Инвестиционно предложение на "Надин холд” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Надин холд" ООД.

Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ IV-69, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „АКУА АЗУЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Къща за гости - дървено бунгало в УПИ III-69, 1.39, кв.6 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "АКУА АЗУЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.618.33 по КК на гр. Бургас, УПИ I-2365, кв.16 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститори  Георги Стефанов Янков и Бинка Танева Янкова.

Инвестиционно предложение на „ПЕРОС“ ООД и „ВЕРСО“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и изменение на ПУП-ПУР за ПИ 07079.618.220 в ПЗ "Север", кв. 32, гр. Бургас с цел изграждане на складове за промишлени стоки и съхранение на елементи от мебели" с инвеститори "ПЕРОС" ООД и "ВЕРСО" ООД.

Инвестиционно предложение на «ЯВОР 46 КОМЕРС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за други нужди - поливане на тревни площи, дръвчета, декоративни храсти и поддръжка на паркингите, площадките, плочниците и пътищата в ПИ с идентификатор 07079.2.1793, местност Крушата, землище на гр. Бургас" с инвеститор «ЯВОР 46 КОМЕРС" ООД.

Инвестиционно предложение на Здравко Георгиев Туджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.49 и ПИ с идентификатор 07079.604.162 по КК на гр. Бургас, кв.14 по плана на ПЗ "Север" с инвеститор Здравко Георгиев Туджаров.

Инвестиционно предложение на Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-919, кв.22 (ПИ 07079.30.919) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Атанаска Илиева Атанасова и Николай Иванов Атанасов.

Инвестиционно предложение на Руси Динев Куртлаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XV, кв.6, по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Руси Динев Куртлаков.

Инвестиционно предложение на Бургаско архийерейско наместничество

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда за църковни обреди и молитви - допълващо застрояване в УПИ I-общ, кв.14 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Бургаско архийерейско наместничество.

Инвестиционно предложение на „МЕТАЛ ИНС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за дизелово гориво в ПИ No 07079.618.221 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "МЕТАЛ ИНС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ЕКИПМАР” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот с идентификатор 07079.659.437, Южна промишлена зона - кв. победа, гр. Бургас" с инвеститор «ЕКИПМАР» ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ОКЕАН ШИПИНГ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акустирали в пристанищата на област Бургас кораби в имот с идентификатор 07079.605.276, ПЗ "Север", база Лозово, гр. Бургас" с инвеститор "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Пенка Господинова Искрова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІІІ-1992, кв.58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.611.200 по КК" с инвеститор Пенка Господинова Искрова.

Инвестиционно предложение на „БУЛМЕКС" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Парцеларен план за обект: "Оптична кабелна линия от село Братово и кв. Долно Езерово, община Бургас до село Полски извор, община Камено" с инвеститор "БУЛМЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Фъндалов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.823.498 по КК, УПИ ХІV-108, кв.8 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Стоянов Фъндалов.

 

Инвестиционно предложение на СОУ „Петко Росен" гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване и реновация на съществуващи спортни терени и дворно пространство, обособяване на нови спортни терени и изграждане на покрито спортно игрище (навес) в УПИ ІІ, кв.7 (ПИ 07079.651.20), по плана на ж.р. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас" с инвеститор СОУ "Петко Росен" гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Делчева Иванова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с работилница за малотрайни и трайни сладкарски изделия и закуски от сладко и солено тесто и подземен гараж в УПИ ІІ-266, кв.17А (ПИ № 07079.501.266), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор Недялка Делчева Иванова.

Инвестиционно предложение на „Индустриален логистичен парк - Бургас" АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Индустриален логистичен парк - гр. Бургас - Етап ІІ - Улична ВиК мрежа в Северна промишлена зона на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Индустриален логистичен парк - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП -ПЗ и технически проект за "Складова база" в УПИ ІV-15, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.605 " с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „РОСИ" ЕООД


Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПЗ и технически проект за "Шоурум" в УПИ Х-91, кв. 3 по плана на промишлена зона "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатор №07079.663.604" с инвеститор "РОСИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „НДС ГРУП" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-изменение на ПЗ за УПИ VІ-473, кв. 24, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идент. 07079.607.337 по КК" с инвеститор "НДС ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.618.21, Пристанищен терминал Бургас Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуващ сервиз, пристройка на пункт за ГТП и магазини за авточасти в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на „КУШ ГРУП“ ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение в УПИ III-635, кв. 1, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.56 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  "КУШ ГРУП" ЕООД, Росен Георгиев Божинов и Даниела Стоянова Божинова.

Инвестиционно предложение на „Драй Билд“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гаражи в ПИ с идентификатор 07079.616.174 по КК, УПИ II-5374 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор "Драй Билд" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:" Изграждане на подземен паркинг и жилищна сграда - ІІ-ри етап в ПИ 07079.602.147, УПИ ХVІІ-174, кв.12, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор "ИНВЕСТРОЙ-ПРОЕКТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълнителна лента на изход на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на пътека за регулиране "Н" на летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджимънт" АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Станчев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда, домови ВиК и ел. връзки в УПИ ХХІV - 43, кв. 2, ПИ 07079.823.43 по плана на в.з. "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Станчев

Инвестиционно предложение на „КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с административна част в новообразуван УПИ С1584 в ПИ №07079.6.1584, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "КОНТЕЙНЕР ТРЕЙДЪР" ЕООД, гр.Варна.

Инвестиционно предложение на „ПЛАНЕР 2002" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ ІV - 1378, кв. 101 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститор "ПЛАНЕР 2002" ООД.

Инвестиционно предложение на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за газификация на биомаса в ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи Тарла" (площадка на "Топлофикация Бургас" ЕАД), ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "ГРАНД ЕНЕРДЖИ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на „МБАЛ Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на опасни болнични отпадъци на територията на МБАЛ Бургас" с инвеститор "МБАЛ Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на «КОМНЕТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на "Оптична мрежа в к-с "М. Рудник", зони В и Г, гр. Бургас - отклонения от мрежата на "БТК" АД - дължина 1055 м" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «ТЕМП ИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Магазин за промишлени стоки и автомивка в ПИ 07079.671.324, находящ се в к-с "М. Рудник", Зона Д, гр. Бургас" с инвеститор «ТЕМП ИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Атанас Рачев Колев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 000123, УПИ II-123, м. Сухото дере, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Атанас Рачев Колев.

Инвестиционно предложение на Младен Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-128, кв. 10 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.156" с инвеститор Младен Тодоров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Нели Николаева Мечкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-1771, кв.124 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Нели Николаева Мечкова.

Инвестиционно предложение на Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ IX-2030, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.186 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Владимир Христов Попов и Тодора Петрова Попова.

Инвестиционни предложения на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПТ "Росенец" - Схема за широка маслена фракция (ШМФ) - Приемане и товарене на танкери с ШМФ в и от резервоар Р-17 на Парка за суров нефт (ПСН) от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - местоположение: площадка на ПТ "Росенец";

и

"ТСНП - РП 2/2, Титул 1100 - Изграждане на логистична инфраструктура за обезпечаване на възможност за експорт на ШМФ от резервоари Р-15 и Р-16 на Титул 1100 в направление към ПТ "Росенец" - местоположение: Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Инвестиционно предложение на „МУЛТИ ПАРК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.827.69, местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "МУЛТИ ПАРК" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на дървесен чипс, включващо дробене, съхранение, товарене и експедиция в ПИ 07079.660.609, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и магазини в ПИ 07079.656.1 по КК, УПИ I-600, кв.74 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Димитър Николов Стоянов.

Инвестиционно предложение на „ВИСТА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIII, кв.1, ПИ с идентификатор 07079.601.195 по КККР на к-с "Зорница", гр. Бургас, както и изграждане на "Уличен водопровод за водоснабдяване на същото УПИ" с инвеститор  "ВИСТА КОНСУЛТИНГ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Катерина Стефанова Блажева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на търговски обект в ПИ с идентификатор 07079.612.287.1.1 в банков офис в партера на жилищна сграда в УПИ IV-1168, кв.84 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор  Катерина Стефанова Блажева.

Инвестиционно предложение на „БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-570, 571, 572 и УПИ II-530 в кв. 40а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БМ" ООД.

Инвестиционно предложение на Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VII-207, 305, кв.24б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститори Костадинка Христова Абрашева, Начо Костадинов Начев, Димитър Костадинов Начев и Димитър Костов Абрашев.

Инвестиционно предложение на «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширяване на дейностите с отпадъци на територията на площадка с местонахождение гр. Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1" с инвеститор «АТИНА ИНВЕСТМЪНТС» АД, гр. Варна.

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВП фНО за УПИ V-9, кв.37 по плана на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", зона "В"", с инвеститор "СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България" ЕООД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на част от съоръженията към линия за производство на плочи от ПДЧ" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Магазин 1 /обект с идентификатор 07079.612.331.9.46/ в сграда  със смесено предназначение в кабинет за дентална образна диагностика" с инвеститори Янка Паскалева Алексиева, Хрисулина Христова Алексиева и Димитър Христов Алексиев.

Инвестиционно предложение на „СКМАТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2525 по КК на гр. Бургас, м. "Тъмното" /бивша "Хайнлъка"/ за изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "СКМАТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Александър Стефанов Бочуков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ЧИ на ПРЗ за делба на УПИ IV-140, кв.11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.171" с инвеститор Александър Стефанов Бочуков.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за делба на УПИ I-37, 57, кв.80, м. "Овошките" по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори  Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева.

Инвестиционно предложение на „Златен клас“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПЗ и строителство на сграда - склад за съхранение на селскостопанска техника и инвентар в имот 044024, землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "Златен клас" ООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция 5413, находяща се на покрива на жилищна сграда в к-с "Лазур" бл.52, гр. Бургас" с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на биологични трайни насаждения от бадем на площ 30 дка и създаване на оранжерии тип "Тунелни" - 10 броя за биологично производство на зеленчуци на площ 2 дка в поземлен имот 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД .

Инвестиционни предложения на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-3 в участъка между ул. "Хр. Ботев", ул. "Княз Борис", пл. "Тройката", пл. "Баба Ганка", ул. "Булаир" и ул. "Цар Петър" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-2 в участъка между ул. "Генерал Гурко", бул. "Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", бул. "Княз Ал. Батенберг", ул. "6-ти септември", ул. "Славянска" и пл. "Баба Ганка" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

"Изграждане на тръбна оптична мрежа в район ЦГЧ-1 в участъка между ул. "Хр. Ботев", бул. "Ст. Стамболов", бул. "Демокрация", ул. "Генерал Гурко", пл. "Тройката" и ул. "Княз Борис" и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуващата тръбна мрежа"

 

с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД и „СКАТ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда за котелно в офис сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.601.40.2, УПИ IIІ243, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД и "СКАТ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-216, кв.20 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Дина Димова Людиева, Диана Тронкова Великова и Гита Тронкова Дамянова.

Инвестиционно предложение на Георги Митев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ II-182, кв.17 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститор Георги Митев Георгиев.

Инвестиционно предложение на Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-380 и УПИ II-382, кв.37 в с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Георги Михайлов Керемидчиев и Тодор Димов Айрянов.

Инвестиционно предложение на "СИНС-ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складово-административна сграда в УПИ XVII-23, кв.7 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.660.445 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "СИНС-ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на „КЕРАМИКА - Бургас" АД

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към Сграда 1 с идентификатор 07079.1.1425.1 в УПИ І-45.31, ПИ 07079.1.1425, масив 7, местност "Под шосето" в землището на кв. "Сарафово", гр. Бургас и преустройството ú в "Цех за циментови лепила и шпакловки" с инвеститор "КЕРАМИКА - Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Иванов

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения - овощна градина - кайсии, 12,000 дка в имот №010030,010031 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Иванов Иванов.

Инвестиционно предложение на Димитър Атанасов Севастиянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на лозов маточник - 60 дка в землището на гр. Поморие и ПИ с идентификатори 07079.1.686, 07079.1.696 в землището на гр. Бургас, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор Димитър Атанасов Севастиянов.

 

Инвестиционно предложение на „Агро продукт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 21,849 дка насаждения от сливи; 18,250 дка бадеми и 22,649 дка череши в землището на с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Агро продукт" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “Златен клас“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 400 дка насаждения от лавандула и 350 дка люцерна в землищата на с. Рудник, с. Изворище и с. Брястовец, Община Бургас, както и закупуване на земеделска техника" с инвеститор "Златен клас" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две вилни сгради в УПИ XXVI-161, кв.7 по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститори Янко Петров Пашов и Росица Александрова Симеонова.

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 546 до УПИ XXI-1634, кв.107, ПИ с идентификатор 07079.650.470 по КККР на гр. Бургас, к-с "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционно предложение на „ЯНА“ АД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, V и VI и ПУР за улица с о.т. 199-о.т.214, кв.3 по плана на ПЗ "Победа", имоти с ПИ 07079.659.436 и 07079.659.437, гр. Бургас" с инвеститори  "ЯНА" АД и съсобственици.

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна на охлаждащата система на драйсовете на линията за производство на ПДЧ и на охлаждащата система за хидравлично масло в цех "Ламинат" - площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 87 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на трактор" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за компостиране на биразградими растителни отпадъци в ПИ 07079.5.904, м. "Краварника", гр. Бургас" с инвеститор "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Преустройство на базова станция 5002 - на покрива на сграда ул. "Антим I" No 30, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5003 - на покрива на сграда ул. "Фердинандова" No 78, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5006 - на покрива на сграда к-с "Зорница" бл.1, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5055 - на покрива на сграда Летище Бургас;

"Преустройство на базова станция 5010 - на покрива на сграда ул. "Захари Зограф" No 75 б, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5116 - на покрива на сграда ул. "Теменуга" No 2, кв. Лозово, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5131 - на покрива на сграда ул. "Любен Каравелов" 12, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5136 - на покрива на сграда ул. "Индустриална" 21, гр. Бургас;

"Преустройство на базова станция 5165 - на покрива на сграда к-с "Лазур" бл.39, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5209 - на покрива на сграда ул. "Хан Омуртаг" бл.2, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5137 - на покрива на сграда к-с "Изгрев" бл.33, гр. Бургас" ;

"Преустройство на базова станция 5132 - на покрива на сграда ул. "Св.св. Кирил и Методий" 55, гр. Бургас" ;

 

с инвеститор "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на "Тримстари» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"изграждане на уличен водопровод с дължина 33,70 м за УПИ XII-293, кв. 28, с. Рудник-с. Черно море, Община Бургас" с инвеститор "Тримстари"  ЕООД.

Инвестиционно предложение на Стоян Василев Арнаудов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.617.212 по КК на гр. Бургас, УПИ XIX-5699, кв. 29, по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститор Стоян Василев Арнаудов.

Инвестиционно предложение на „Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за сухи циментови смеси" с инвеститор "Ликата греутол продакшън" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за предварително третиране на отпадъци - отпадъчни нефтопродукти (вкл. отработени масла) в УПИ ІІ-51, кв.29, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Вандарос - старши" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в УПИ І-371, кв. 50, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Георги Николов Пашов и Иванка Георгиева Пашова.

Инвестиционно предложение на Петър Вичев Ванев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда", находяща се в УПИ ІІ - 885, кв. 62 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" инвеститор Петър Вичев Ванев.

Инвестиционно предложение на „ТЕМА" ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда, КОО и подземен гараж в УПИ ІІІ, кв. 14 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "А", ПИ 07079.651.238, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Тема" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Спортен комплекс с обслужващ център, ограда и паркинг в УПИ І - 1426, кв. 40, с №07079.820.1426 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ГРУПА КОМПАНИ ЛЪВ" ООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х-321, кв. 58 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор № 07079.30.532 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Никола Стойчев Петров и Иванка Димитрова Георгиева.

Инвестиционно предложение на „ГЕА КОМ" ЕООД и „БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І и VІІІ в кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", ПИ с идентификатор 07079.621.221 и 07079.621.220 по КК гр. Бургас" с инвеститори "ГЕА КОМ" ЕООД и "БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Минкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Офис сграда с аптека в ПИ с идентификатор 07079.659.247 по КК, УПИ IV, кв.27 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас" с инвеститор  Таня Димитрова Минкова.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ на част от кв.22 по плана на ПЗ "Север" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.604.134, 07079.604.135, 07079.604.137 и 07079.604.172 по КККР на гр. Бургас" с инвеститори Радослав Живков Рачев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „Фрийкат“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.30.519 по КККР на гр. Бургас, на площ от 2340 кв.м., местност "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "Фрийкат" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Кооперация „Панда“ и „Прима Пропърти“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда в УПИ XXVI-557, кв.49 по плана на к-с "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.557 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори  Кооперация "Панда" и "Прима Пропърти" ООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на складово хале в магазин за хранителни стоки и складова база в гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 12" с инвеститор "ЕВРО ФРУТ ИБЕРИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Фатме Юсеин Юсеин

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 53 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас и закупуване на земеделска техника (трактор и универсална навесна лозарска машина)" с инвеститор Фатме Юсеин Юсеин .

Инвестиционно предложение на Димитър Петров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  Димитър Петров Димитров.

Инвестиционно предложение на Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на обслужваща сграда в жилищна, пристройка и надстройка в УПИ V, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова.

Инвестиционно предложение на „АГРО-ИД“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради и комплекс за отдих и спортен риболов със заведение за хранене в ПИ с идентификатор 07079.9.970, местност "Каменица", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "АГРО-ИД" ООД.

Инвестиционно предложение на "Георги Христов 2010“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Използване на язовир "Хур дере" в землището на с. Извор, Община Бургас за риборазвъждане" с инвеститор "Георги Христов 2010" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «БИСКО 68» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на зарибителен материал и използване на язовир "Сухото дере", землище на к-с "М. Рудник" гр. Бургас, за Спортен риболов" с инвеститор «БИСКО 68» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Марияна Георгиева Атанасова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сграда и преустройство в двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИ XIII-657, кв. 56, кв. Долно Езерово, ул. "Арбанаси" 3, гр. Бургас" с инвеститор  Марияна Георгиева Атанасова.

Инвестиционно предложение на «ВЮ 2002» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас за изграждане на цех за дърводелски услуги" с инвеститор «ВЮ 2002» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1622 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", за изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и ателиета за производствена дейност" с инвеститор Иван Стоянов Стоянов.

Инвестиционно предложение на Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.60 и 07079.605.61 по КК на гр. Бургас, кв.18 по плана на ПЗ "Север за изграждане на складово-производствена база" с инвеститори Радослав Живков Рачев и Живко Рачев Тодоров.

Инвестиционно предложение на Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VI-7393, кв.39, по плана на к-с "Възраждане", с адрес ул. "Ал. Велики" 74 гр. Бургас" с инвеститори Люба Коева Карачорбаджиева, Мария Василева Матева и Кирил Василев Матев.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, негодни за употреба батерии и акумулатори, хартия, стъкло и пластмаси в ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДЕЛ МАР 66“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-2621, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "ДЕЛ МАР 66" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.806 по КК на гр. Бургас, местност "ТЕЦ Лозово" за промяна предназначението на земята - изграждане на автосервиз и магазин за авточасти" с инвеститор "ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "КОМНЕТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с чл.95 от ЗООС и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Оптична разпределителна мрежа в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "КОМНЕТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за изработване на детайли от неръждаема ламарина в УПИ I-772, кв.3, ПИ с идентификатор 07079.665.215 по плана на ПЗ "М.Рудник" - ПЗ "Върли бряг", гр. Бургас" с инвеститор "БИС" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИО СМЕТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и предварително третиране на болнични отпадъци, събиране и съхранение на отпадъци от странични животински продукти, събиране и съхранение на отпадъци от флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, събиране и съхраняване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и други производствени отпадъци и отпадъци от битов характер в част от ПИ с идентификатор 07079.605.171, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БИО СМЕТ" ООД.

 

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция No 3007 "Гларус" в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. "Гларус" 8А" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за нуждите на новопроектиран строеж "Площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с ОЧЦМ, състояща се от работно хале, административна сграда, кантар, паркинг и ограда" в УПИ VIII-2090, кв.60, ПИ 07079.3.2090, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Наташа Тодорова и Николай Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на жилище с идентификационен номер 07079.620.90.1.3, част от сграда в ПИ 07079.620.55.1.1, община Бургас, с цел делба" с инвеститори  Наташа Тодорова и Николай Георгиев.

Инвестиционно предложение на „АРТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на подход и стълба към съществуваща сграда в УПИ VI, кв.8, ПИ 07079.603.90, ПЗ "Север", по плана на гр. Бургас" с инвеститор "АРТ МЕДИА ГРУП" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.2.2013 и 07079.2.2014, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас с цел изграждане на шоурум, офиси, кафе, склад за промишлени стоки и заведение за обществено хранене" с инвеститор "ДЕНИ ЛАЙТИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Вълев Боров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XV, кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Георги Боров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛ ДИ 81“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на мрежа от ново поколение чрез оптичен кабел (GPON) в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛ ДИ 81" ЕООД.

Съобщение за издадено Решение No 56

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Община Бургас съобщава за издадено от Министъра на околната среда и водите на 25.03.2015 г. Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. "Крайморие", град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас - да не се извършва екологична оценка.

/публикувано на 25.03.2015 г./

Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXI-1634, кв. 107, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ (Космо България Мобайл) ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5437 на Теленор, местоположение гр. Бургас, к-с "Зорница" бл.20;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5096 на Теленор, местоположение Община Бургас, с. Маринка,  УПИ XI-5010122, кв.14.

 

с инвеститор "Теленор България"  (Космо България Мобайл) ЕАД.

Издадено Решение N ЕО-4/2015 г. на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-4/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "ПУП-ПРЗ и ПП на Рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. Крайморие. гр. Бургас".

13.03.2015

Инвестиционно предложение на Ирина Русева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-63, кв.14 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас" с инвеститор Ирина Русева Димитрова.

Инвестиционно предложение на „Ру Капитал“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ VII-568, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  "Ру Капитал" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Дамян Георгиев Чобанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-483, кв.45 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Дамян Георгиев Чобанов.

Инвестиционно предложение на „Сидоренко Холдинг“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на помещения на Кафе-бар в Минипивоварна и Бистро на ул. "Хан Крум" 6, гр. Бургас" с инвеститор  "Сидоренко Холдинг" АД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, предназначено за поливане на зеленчукова градина, различни видове цветя в оранжерии и на открито и овощна градина в ПИ N 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "АКЗ Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за застрояване на ПИ N 000174, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор "АКЗ Бургас" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІІ в кв.19 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас за изграждане на Неделно училище".

 

Инвестиционно предложение на Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.197 по КК на гр. Бургас, идентичен с п.и. VІ87, кв. 25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров.

Инвестиционно предложение на "Юнайтед Кепитълс Груп“ ООД, гр. Китен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО), в ПИ с идентификатор 07079.6.1404 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар", Община Бургас" с инвеститор "Юнайтед Кепитълс Груп" ООД, гр. Китен.

Инвестиционно предложение на Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-460, кв.3 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев.

 

Инвестиционно предложение на Пламен Христов Маринов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради и допълващо застрояване - магазин в УПИ XIV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Пламен Христов Маринов.

Инвестиционно предложение на Жечка Иванова Джендова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 62 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Жечка Иванова Джендова.

 

Инвестиционно предложение на Мирослав Колев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 63 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Мирослав Колев Ангелов.

Инвестиционно предложение на „АГРОНАРА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и съхранение на селскостопанска техника и оборудване в ПИ 046048 в м. "Соватчалъ", землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "АГРОНАРА" ЕООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «Агро Инвест Рудник» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 1200 овце, мандра, битови помещения и административна сграда в поземлен имот 049006 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор  «Агро Инвест Рудник» ООД.

Инвестиционно предложение на «ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.377 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас, ул. "Индустриална" 78 за изграждане на жилищна сграда" с инвеститор «ЕКО КЛИМА 11" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “КХИ България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристрояване на съществуваща сграда /Магазин "Практикер"/ с идентификатор 07079.604.174.1, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север", гр. Бургас за склад" с инвеститор "КХИ България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване на част от УПИ VI, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в частта на нов Пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - Изток 1" с инвеститори  «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток 1", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на заведение за бързо хранен и жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.241, м. "Кафка", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Първи етап от изграждане на подземна тръбна канална мрежа в кв. Горно Езерово за цифров интернет, телевизионен и телефонен сигнал съгласно проект за благоустрояване на района на кв. Г. Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "ТАНГРА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци - съхранение, предварителна обработка - смилане и оползотворяване (рециклиране) на технологични отпадъци при производство на пластмасови бъркалки за кафе - автомати в база с местонахождение гр. Бургас, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.603.26" с инвеститор "ТАНГРА" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща Базова станция N 3055 "Хлебозавод" в сграда в имот с идентификатор 07079.605.165.3, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Реконструкция на ГСМ - Етап II на Летище Бургас"

и

"Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на "Бошнаков” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-685, 707 (ПИ 07079.604.19) и УПИ XXXIV-20 (ПИ 07079.604.20), кв. 13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Бошнаков" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 32425.167.299 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра.

Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ДАНИ-96“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.6.1168 и 07079.6.1156, местност "Герен Бунар", гр. Бургас с цел изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "ДАНИ-96" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ III-229, кв.2, ПИ с идентификатор 07079.930.276 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова.

Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дренажна система на пистата за излитане и кацане на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Даниела Парушева Вълканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ IV, кв.24 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Даниела Парушева Вълканова.

Инвестиционно предложение на Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на три жилищни етажа и четвърти етаж в подпокривно пространство в ПИ 07079.618.126, УПИ XI-126, кв.21по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститори Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 07079.659.432, ПЗ "Победа", ул. Вая", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ N 170 и ПИ N 171, с.о. "Черниците-Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова.

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Митков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III, кв.26 по плана на кв. Банево, гр. Бургас и изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с инвеститор  Димитър Стоянов Митков.

Инвестиционно предложение на «Дева Бродкаст» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.923 и ПИ 07079.3.924, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас за изграждане на складово-производствена база" с инвеститор «Дева Бродкаст» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „МИДИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.422.2.42, УПИ III-8, кв.55 по КК на гр. Бургас, к-с "Славейков" в Медицински център" с инвеститор "МИДИЯ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващо котелно помещение за работа на котелното на природен газ в сграда на ДЗИ - Бургас, имот с идентификатор 07079.612.161.1, гр. Бургас" с инвеститор "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085 по КК на гр. Бургас, местност "Хаджи Тарла" с инвеститори  Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционни предложения на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на обслужваща сграда към ТИР паркинг в УПИ XXVI, кв.7 - ПИ с идентификатор 07079.660.568 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

и

"Изграждане на ТИР паркинг в УПИ XXI, кв.7  - ПИ с идентификатор 07079.660.444 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

 

 с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на «ПРОМОД 2014» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземен гараж, офис и гаражи в партера; Допълващо застрояване - гаражи в ПИ 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI-940, кв.136 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ул. "Пиротска" 28 с инвеститор «ПРОМОД 2014» ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.820.402, УПИ XVII, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЗОЛЕКС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Автомобилен учебен център Волан“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-87, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-Изток", ПИ с идентификатор 07079.662.11 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Автомобилен учебен център Волан" ООД.

Инвестиционно предложение на „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с офиси в УПИ IX-762, ПИ с идентификатор 07079.605.410, кв.44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор  "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на Георги Петров Петров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и Работен устройствен план за УПИ I-717, УПИ III-713 и УПИ VII-716 в кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.200, 07079.612.202 и 07079.612.201 по КК на гр. Бургас)" с инвеститори Георги Петров Петров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас - фаза 2", Проект "Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив - Бургас", позиция 12 "Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат - Бургас" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.

Инвестиционно предложение на Сталю Иванов Сталев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-772, кв.1, ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.1 по КК на гр. Бургас за изграждане на казан за изваряване на ракия" с инвеститор Сталю Иванов Сталев.

 

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - BS3203 A "ALA TEPE", в имот с идентификатор 07079.11.466, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Василка Атанасова Стоянова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на вилна сграда в ПИ 32425.167.314 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Василка Атанасова Стоянова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ III-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия, стъкло и пластмаси, с местоположение ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Милко Константинов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда на имота с височина 2,20 м в УПИ II-329, кв.39 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Милко Константинов Костов.

Инвестиционно предложение на Деница Велизарова Алексиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-507, 508, кв.26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Деница Велизарова Алексиева.

Инвестиционно предложение на ЕТ „АКВА БЕН – Яни Несторов“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със самостоятелни стаи в ПИ 07079.830.108 по КК, УПИ V-299, кв. 9 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  ЕТ "АКВА БЕН - Яни Несторов".

Инвестиционно предложение на Димитър Станев Петков и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-План за застрояване на УПИ VI-179 и УПИ V в кв.16 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.165 и 07079.607.169 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Димитър Станев Петков и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосалони за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка и административно-търговски център в имот 07079.2.2219 в местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК България" АД.

Инвестиционно предложение на "Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал, биоразградими отпадъци от кухни, битови и др., събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри, събиране и временно съхранение на отработени масла и нефтоводни отпадъци и продажба на свежи масла в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Партнерс" ООД .

 

Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ II-40, кв.24 по ПУП на кв. Крайморие, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.30.205, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Йордан Минчев Стоянов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на оптичен кабл по линията Пловдив - Бургас"  с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

Инвестиционно предложение на „Евробилдинг Бутик“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките" , землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ООД.

Инвестиционно предложение на Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.614.90, ул. "Александър Велики" 68А, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговски обект - бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

 

Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда УПИ VIII-45, масив 40 по плана на местност "Сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Станимир Пенчев Шкодров.

Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 07079.2.2219, УПИ XI-35, масив 74, местност "Келева нива", гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда в УПИ IVІ44, масив 40 по плана на местност "сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067131, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 13 УПИ с цел с цел изграждане на 13 жилищни сгради" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.

Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на сграда "Магазия 1" в УПИ VI, имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - от територията на пристанищен терминал "Изток" с инвеститор «Пристанище Бургас» ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори в ЦГЧ, гр. Бургас - от ул. "Хр. Ботев" по ул. "Сан Стефано", бул. "Демокрация", ул. "К. Величков" до бл.76 в к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ XX-29, XIX-29 в кв.19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - ул. "Септемврийска" 48 и 48а" с инвеститори  Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров.

Инвестиционно предложение на "Василева Стоун“ ЕООД, гр. Сливен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за обработка на камъни, склад и магазин за готова продукция в ПИ с идентификатор 07079.8.829, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "Василева Стоун" ЕООД, гр. Сливен.

Инвестиционно предложение на Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-2029, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.185 по КК, ул. "Петко Каравелов" 35" с инвеститори Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова.

Инвестиционно предложение на Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, кв.25 по плана на кв. Лозово - ПИ с идентификатор 07079.823.408 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Петров Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-183, кадастрален район 501, по плана на СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Атанас Петров Танев.

Инвестиционно предложение на "По-чист свят“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за изкупуване и балиране на вторични материали - хартия, найлон, пластмаса, стиропор и PVC бутилки в ПИ 07079.7.955, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "По-чист свят" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Риск Инженеринг78“ ЕООД, „Енерджи Груп 78“ ЕООД и Валентин Мишев Мартинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-610, кв.50, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск Инженеринг78" ЕООД, "Енерджи Груп 78" ЕООД и Валентин Мишев Мартинов.

Инвестиционно предложение на Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод с дължина 56 м за УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Цветомира Георгиева Костова.

 

Инвестиционно предложение на „Ника и К“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - обслужваща сграда в УПИ VII-217, кв.25 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "Ника и К" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел разделяне на УПИ VIII-5010286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас на два нови парцела - УПИ VIII-286 и УПИ XXVII-286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Милчо Костов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради - Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ 07079.820.508, УПИ XIII-508, кв.12 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Милчо Костов Димитров.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонение от тръбна канална мрежа от ул. "Индустриална" 25 до пътен възел Бургас-Средец-Созопол по улиците "Омуртаг", "Кубрат" и "Петър Берон", кв. Победа, гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на УПИ VII-995, кв. 16 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас от "за кафе" в "за жилищно строителство" с инвеститори  Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Инвестиционно предложение на «БИС» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-201, УПИ XVI-772 и УПИ  II-772, кв.2 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас - за образуване на УПИ I-201 с идентификатор 07079.665 с предназначение "Производствена и складова дейност" с инвеститор «БИС» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Филип Минчев Папинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XVI-673, кв.45 по плана на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Филип Минчев Папинов.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ V-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори  Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XIV-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.

Инвестиционно предложение на Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-124, кв.6 в с. Извор, Община Бургас - по Параграф 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ" с инвеститори Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова.

Инвестиционно предложение на Илиан Илков Бонев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 159.12 кв.м. в УПИ IV-92, кв.16, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Илиан Бонев.

Инвестиционно предложение на Щеляна Койчева Бойчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-850, кв.58 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Щеляна Койчева Бойчева.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "БКТП 3 х 1250 kVA, 20/0.4kV с едностранно обслужване в УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас с три подобекта (изграждане на кабелни линии до електромерни табла на сгради)" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на кабелни линии 20 kV между ВС "Минерални бани" и ТП "Банево 3" и ТП "ТКЗС Банево", кв. Банево, гр. Бургас - ПУП - Парцеларен план" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „Фамилия Бухлеви“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в семеен хотел със ЗОХ и жилищна част в ПИ 07079.2.2059, ул. "5-ти километър", местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор "Фамилия Бухлеви" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „КОНФИРМА" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на сгради за обществено обслужване - магазини, офиси, заведение за обществено хранене, битови, обществено-обслужващи дейности - изграждане на четири спортни площадки в ПИ № 07079.8.13 и едно футболно игрище в ПИ № 07079.671.584, местност "Капчето", землище гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "КОНФИРМА" АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Сервиз за ремонт на автомобили и камиони и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1045 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3117 кв.м." с инвеститор Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Станев и Жельо Дерменджиев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Складова база в ПИ с идентификатор 07079.3.983 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3885 кв.м." с инвеститори Йордан Станев и Жельо Дерменджиев.

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1117, местност "Наневия чифлик", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

 

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.1764, местност "Под шосето", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „EКИПМАР" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в сграда с идентификатор 07079.618.22.129, Пристанище гр. Бургас и предаване за депониране на депо за ТБО и лицензирани фирми" с инвеститор "EКИПМАР" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Мария Тодорова Янева, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПУР от о.т.37 до о.т.83, селищно образувание "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Мария Тодорова Янева, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Уличен водопровод от главен водопроводен клон за с. Маринка - ЕТф250 до УПИ ХХІІ (283, 299), масив 13, местност "Долни плочи", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ИНД ПРОПЪРТИС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на газово стопанство за захранване с природен газ на Сграда за тенекеджийски и бояджийски услуги в УПИ V-82, кв. 60, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ИНД ПРОПЪРТИС" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Костадин Славов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в УПИ XI-207, кв. 23 по плана на с. Равнец, Община Бургас" с инвеститор Костадин Славов Атанасов.

Инвестиционно предложение на "ВЕГА ГРУП БГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на автосервиз ни услуги, смяна на масло, смяна на гуми, вулканизация в Автосервиз в ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 30А, гр. Бургас" с инвеститор "ВЕГА ГРУП БГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Саваков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-1650, кв. 105, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Саваков.

Инвестиционно предложение на "СИИЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, препакетиране и транспортиране на отпадъци от хлорфлуоровъглеоводороди в УПИ III-118, местност "Брястите", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "СИИЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни къщи в УПИ IX-20243 и УПИ X-20243, местност "До село", с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски.

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1030, УПИ I-37.54, кв.80, по плана на кв. Сарафово, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Неделчо Михнев.

Инвестиционно предложение на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Бургаски корабостроителници южен кей - Л" с инвеститор "УниКредит Булбанк" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІ-578, кв.12, кв. Ветрен", гр. Бургас" с инвеститор "ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 021015 по КВС, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020 г., с възложител Община Бургас, компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-25-ЕО/25.08.2014 г. с което е преценено да не се извършва екологична оценка.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-217, кв.36, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Вайс Профил" ООД, гр. София

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР за обслужваща улица с габарит 9 м за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "Вайс Профил" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Еколенд Консулт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и временно съхранение на отработени масла /ОМ/ ", с инвеститор "Еколенд Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Грийнпойнт България" ООД

Община Бургас 


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на предварително разделно събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки (изключващи метални опаковки), изолационни материали и излезли от употреба гуми в част от ПИ №07079.662.22, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "ГРИЙНПОЙНТ БЪГАРИЯ" ООД.

Инвестиционно предложение на Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на екстензивно рибовъдно стопанство в язовир Мандра", с инвеститор АПОЛРДКСР-гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Виан Комерс" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземано съоръжениев ПИ 07079.831.23, гр. Бургас, Леспарк Росенец" с инвеститор "Виан Комерс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "ЕМИ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и преустройство на търговска зала към бензиностанция в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот №070008, кв. Ветрен, Община Бургас и изграждане на складова база за съхранение за съхранение на зърно" с инвеститор "Пиргос Агро" ООД. 

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж и обвръзка на нов хидрозатвор и нова регулираща клапа на факелен колектор колектор ГНФ -0201-1400 към факел F-1" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

Инвестиционно предложение на Мария Цончева Гугучкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 40 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Мария Цончева Гугучкова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен Устройствен План и Работен Устройствен план /ПУП-ПРЗ и РУП/ за ПИ №07079.618.136 /УПИ ІV-2449, кв. 1А по плана на ЦГЧ/ гр. Бургас за изграждане на Смесена многофункционална сграда със ЗОХ, хотелска и жилищна част" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Недялков Колев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от ЗУТ за ПИ №07079.618.102, УПИ ІV-2273 кв. 23, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за реконструкция на съществуваща сграда - паметник на културата и преустройството и в хотел с ресторант в партера" с инвеститор Владимир Недялков Колев.

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на възел за приемане, съхранение и дозиране на адитив за понижаване на съпротивлението при транспортиране на гориво за дизелови двигатели (ГДД) и нискооктанов бензин (НОБ) в производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП)" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3 - обект ПТ "Росенец" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     

Инвестиционно предложение на „Атина Инвестмънтс“ АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение към дейностите, извършване на територията на площадката, а именно: подготовка за повторна употреба на отпадъци от ИУЕЕО и компоненти и материали от ИУЕЕО и ИУМПС" с инвеститор "Атина Инвестмънтс" АД, гр. Варна.    

Инвестиционно предложение на „БОВА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ ІІ-534, кв. 11, по плана ПЗ "Север" гр. Бургас" с инвеститор "БОВА" ЕООД, гр. Бургас.    

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.    

Инвестиционно предложение на „МОТО – ПФОЕ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ с индентификатор № 07079.2.1982м. Под шосето, гр. Бургас с ЕКАТТЕ 07079" с инвеститор "МОТО - ПФОЕ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Теодора Недева Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда в УПИ III-365, кв.11 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Теодора Недева Йорданова.

Инвестиционно предложение на Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVI-1798, кв.131 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститори  Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед.

Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас - Черноморец - Созопол - Приморско - Китен - Лозенец - Царево - Къмпинг "Нестинарка" - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места" с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "АНДЕЗИТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на работна площадка за рециклиране и преработка на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др.) с местоположение Кариерно находище "Българово", землище на гр. Българово" с инвеститор "Андезит" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност между:

Обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на "СКАТ ТВ" ООД с изтегляне на оптичен кабел от офис СКАТ-ТВ, к-с "Зорница" до бл.402-зона А на к-с "М. Рудник", въведен в експлоатация с удостоверение 62/21.03.2008 г."

И

Обект "Тръбна мрежа от ул. "Индустриална" до пътен възел Бургас-Средец-Созопол, въведен в експлоатация с удостоверение 139/26.07.2010 г."

с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.

Инвестиционно предложение на Кристина Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда в УПИ IX-1739, кв. 119, с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Кристина Димитрова Димитрова.

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-10025, УПИ XXV-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XXIV-10025 и УПИ XXV-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ 065006, м. "Айтоска пътека", землище на кв. Банево, гр. Бургас - разделяне на поземления имот на 6 УПИ за изграждане на вилни сгради" с инвеститори Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков.

Инвестиционно предложение на „КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на цех за металообработване в УПИ XII-535, кв.21 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД".

Инвестиционно предложение на Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.825.20.1 в УПИ I-26, кв.33 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова.

Инвестиционно предложение на Бениамино Христов Йотов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-579, кв.2 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Бениамино Христов Йотов.

Инвестиционно предложение на „АРЕС КОМПАС“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за нуждите на автомивка, пране на килими, измиване на прилежащи бетонни и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи в ПИ 07079.622.2 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "АРЕС КОМПАС" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Николай Христов Апостолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, ограда и лятна кухня в УПИ I-596, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Николай Христов Апостолов.

Инвестиционно предложение на Общество „Бяло братство Бургас“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда със складове и офиси в УПИ I-75046, отреден за административна сграда, складове и офиси в масив 75, местност "Кара баир", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Общество "Бяло братство Бургас".

Инвестиционно предложение на Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XI-463, кв.47 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева.

Инвестиционно предложение на Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-18, масив 28, местност "Чаморлията", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за обособяване на два самостоятелни УПИ" с инвеститори Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов.

Инвестиционно предложение на „БИС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазини за промишлени стоки в УПИ XXX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „БИС ПРОПЪРТИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазин за хранителни стоки в УПИ XXXIX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ПРОПЪРТИ" ООД.

Инвестиционно предложение на Росица Наскова Илчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067132, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 15 УПИ с цел с цел изграждане на 14 жилищни сгради и трафопост" с инвеститор Росица Наскова Илчева.

Инвестиционно предложение на Петя Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три смесени сгради в ПИ с идентификатор 019007, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Петя Димитрова Димитрова.

 

Инвестиционно предложение Милен Иванов Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000056, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 17 УПИ с цел изграждане на 17 жилищни сгради, трафопост и магазин за пакетирани хранителни стоки" с инвеститор  Милен Иванов Русев.

 

Инвестиционно предложение на «Парушеви» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 07079.602.7, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «Парушеви» ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Балкан Нет“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадков водопровод за УПИ XV-219, XVI-219, XVII-219, XVIII-219, XIX-219, LIII-219, LIV-219, LV-219 и LVI-219 с местонахождение УПИ LVII-219, кв.65 по плана на

С. Маринка, Община Бургас" с инвеститор "Балкан Нет" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация за нуждите на обект Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Кирил Диамандиев Диамандиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда с гараж и домови отклонения в УПИ II-532, кв.35 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Кирил Диамандиев Диамандиев.

Инвестиционно предложение на Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 501.164, СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас за узаконяване на вилна сграда" с инвеститори  Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев.

Инвестиционно предложение на Диана Наскова Иванова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за захранващ водопровод и външно ел. захранване на ПИ 000187, землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Диана Наскова Иванова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Киро Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за достъп до ПИ 024011 в масив 24, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори  Киро Минчев Стоянов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт при Летище Бургас в УПИ XIV-17, кв.1, по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 

Инвестиционно предложение на «Риск Инженеринг 78» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-610, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  «Риск Инженеринг 78» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.5, ПИ 07079.820.1254 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и съсобственик.

Инвестиционно предложение на „Жакен“ ЕООД, гр. Камено

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.360, УПИ XL-378, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", зона Д, гр. Бургас" с инвеститор "Жакен" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Енерджи Груп 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV-485, кв.58, ПИ с идентификатор 07079.820.1136 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Енерджи Груп 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Боянов Тошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-521, кв. 15 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Николай Боянов Тошев.

Инвестиционно предложение на Милен Младенов Добрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1133; 07079.2.1134; 07079.2.1135 с обща площ 17,408 дка, местност "Узун Парче", землище на гр. Бургас" с инвеститор Милен Добрев.

Инвестиционно предложение на „Хермес Солар“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на сграда на Водна спортна база в имот с идентификатор 07079.831.114, УПИ V-43, кв.1, местност "Отманли", Лесопарк "Росенец", Община Бургас" с инвеститор "Хермес Солар" ООД.

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

"ЛМЕ" ЕООД, гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на 48 броя вилни сгради в ПИ №037052, №037053 и №037012 местност Голямата нива, землище кв.Банево, Община Бургас".

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 30.06.2014г. от 9.45 часа в Читалището на кв.Банево;

на 30.06.2014г. от 11.00 часа в Дирекция "Околна среда", Община Бургас на адрес гр.Бургас, ул."Шейново" №24 (бивш профсъюзен дом), етаж 2, стая 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.30 часа до 17.15 часа в Кметство кв.Банево, гр. Бургас;

8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в Дирекция "Околна среда", ул."Шейново" №24 (бивш Профсъюзен дом), етаж 2, стая 1;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул."Перущица" №67, ет.3;

и на адреса на Възложителя: гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Бургас, Кметство кв.Банево, на адреса на възложителя, или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по обществените обсъждания от страна на възложителя: Николета Вълканова - Пълномощник, телефон за връзка: 0885 136585

Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на „ЛИСС 2009“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в ПИ 041025, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ЛИСС 2009" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Минесота Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ външен водопровод във връзка с изграждане на жилищна сграда в УПИ III-31, кв.2 по плана на к-с "Славейков" (ПИ с идентификатор 07079.602.517), гр. Бургас" с инвеститор "Минесота Груп" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори между ул. "Одрин", ул. "Сан Стефано" и ул. "Тодор Александров", к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод за УПИ I-110, 111 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на "ПОБЕДА” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

" Събаряне на съществуващ бетонов комин на парова централа и  надграждане на метален комин на парова централа",

 

с инвеститор "ПОБЕДА" АД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Север", площадка на "Победа" АД.

 

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова пещ П-101 в инсталация Атмосферна дестилация-4 (АД-4) на производство Атмосферно-вакуумна дестилация (АВД)"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на "Термопласт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци на "Термопласт" АД - предварителна обработка - смилане и рециклиране на технологичния отпадък, образуван на площадката от производствената дейност на дружеството чрез производство на регланулат и влагането му в производство на фолио за термоформоване, от което се произвеждат опаковки за хранителни продукти в имот УПИ XIV-40, масив 23 по плана на местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Термопласт" АД.

Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на бензиностанция, с газ- и метанстанция, автомивка, автосервиз с пумкт за ГТП, складово-административна част със заведение за обществено хранене и мотел в ПИ 07079.659.432, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I и УПИ XIV, кв.11 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, имоти с идентификатори 07079.820.297 и 07079.820.300 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXX-46, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2400 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXI-28, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2397 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-10025, УПИ XXI-10025, УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XX-10025 и УПИ XXI-10025 и обединяването на УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2238, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

 

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2241, местност "Голата нива (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и цех за изработка на тенти и ТИР брезенти/покривала в ПИ с идентификатор 07079.665.2, УПИ XV-202, кв.3 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Йордан Пеев Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Петрова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство и семеен хотел с преобладаващо ниско застрояване в УПИ III-145, кв.44, м. кафка, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Таня Димитрова Петрова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Минибензиностанция в к-с "Меден Рудник" - реконструкция в УПИ III, кв. 109 к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛИС» ООД.

Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Ст. Стамболов" до бл.79, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Делчо Славчев Лавчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ III-37, кв.80 в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Делчо Славчев Лавчев.

Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас. Промяна на резервоара за светли горива за 75 м3 и използване на съществуваща пълнеща точка по време на строителство" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Билдингс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за две жилищни сгради в УПИ XXIV-1052, кв. 73, ПИ с идентификатор 07079.820.1052 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Билдингс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия", участък "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.

Инвестиционно предложение на Весела Русева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на вилна сграда в УПИ III-7, имот с идентификатор 07079.832.7.1 във вилна зона "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Весела Русева Василева.

Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.1085, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас с цел смяна предназначението на земята" с инвеститори Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.

Инвестиционно предложение на „ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на автомивка в част от ПИ № 07079.660.2 по КК на гр. Бургас - УПИ ХІ, кв.7 по плана на Промишлена зона "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазини, офиси и складове за промишлени стоки в УПИ XII-17, масив 74, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

Инвестиционно предложение на Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-748, кв.38, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова.

Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в имот 14, масив 80, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2010, гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.

Инвестиционни предложения на Православа Цончева Гугучкова – Янчулева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000163, местност "Нанекилика", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на вилни сгради"

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 039012, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени и спортни стоки, търговско-административна дейност и БКТП"

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.166 /имот с планоснимачен номер 094007/, местност Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени стоки, КОО, авторемонтна дейност и БКТП"

 

с инвеститори Православа Цончева Гугучкова - Янчулева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Димитър Василев Парашкевов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ XI-1952, кв.150 по плана на м.с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Василев Парашкевов

Инвестиционно предложение на «Голден Тайм» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на два броя еднофамилни жилищни сгради съответно в УПИ XIX-37 и УПИ XVII-37, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор «Голден Тайм» ЕООД.

Инвестиционни предложения на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5001 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" бл.20 вх.Б;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5005 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Възраждане" бл.10 вх.А;

3."Преустройство на съществуваща базова станция N 5007 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.66 вх.1;

4."Преустройство на съществуваща базова станция N 5008 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.65 вх.7;

5."Преустройство на съществуваща базова станция N 5009 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.33 вх.2;

6."Преустройство на съществуваща базова станция N 5046 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.128 вх.4;

7."Преустройство на съществуваща базова станция N 5138 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.55 вх.Х;

8."Преустройство на съществуваща базова станция N 5140 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Вардар" N 1, бл.37 вх.А и вх.Б;

9."Преустройство на съществуваща базова станция N 5163 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Възраждане" бл.38 вх.2;

10."Преустройство на съществуваща базова станция N 5208 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Лазур" бл.12;

 

с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Тоничка Иванова Стамболиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификационен номер 000113, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за изграждане на вила" с инвеститор Тоничка Стамболиева.

Инвестиционно предложение на "ИНС-2002“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна бензиностанция с Автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ и монтаж на козирка в УПИ XI-38, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ИНС-2002" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова За

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУП за обслужваща улица до имоти пл. N 021035, местност "Неравното" (бивша "Кабата"), землище на кв. Ветрен с ЕКАТТЕ 29427, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститори  Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова Захариева.

Инвестиционно предложение на Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-12099 и УПИ II-12100, масив 12, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров.

Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуващи северно и южно утаителни полета с изграждане на два броя буферни утаителни басейни на Кариерната площадка за пясък "ВАЯ - ЮГ", гр. Бургас" с инвеститор "ВАЯ-96" ООД, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща подземна тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори по бул. "Тодор Грудов", съгласно проект за благоустрояване на ул. "Комлушка низина", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за допълнение и изменение на инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас", а именно:

"Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, включително отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова базова станция в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Буревестник" 31" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.

Инвестиционни предложения на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXIX-45, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2402, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

И

 

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXII-27, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2405, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

Инвестиционно предложение на "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс от жилищни и обществено-обслужващи сгради в ПИ 07079.9.964, местност "Брястите", землище на гр. Бургас" с инвеститор "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДОТ КОМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.218, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ДОТ КОМ" ООД.  

Инвестиционно предложение на «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от НУБА и ИУЕЕО, събиране , съхраняване и предварително третиране на ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, находяща се в гр. Бургас, ул. "Одрин" N 8, Промишлена зона "Север", имот 07079.605.346" с инвеститор «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на инфраструктура и съоръжения - Пристанищен терминал Бургас - Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Бургас-Запад", Пристанище Бургас.

Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.532, местност "Кафка" по КК на гр.