Транспорт

НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС

От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на Община Бургас,  утвърдена с решение на Общински съвет - Бургас  по Протокол №10/26.04.2016г.

Мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската транспортна  схема в Бургас е с обща  дължина от 485 км.

Гръбнак на схемата ще бъдат двете бързи линии "Б1" и "Б2", които ще свързват ж.к."Изгрев" и  ж.к."Славейков" с  ж.к."Меден рудник".

Двете разклонения,  идващи от Терминалите "Изгрев" и "Славейков",  се обединяват  в района на хотел "Мираж" в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов" до ул. "Сан Стефано".

От Централната автобусна спирка, маршрутът на Бързите автобусни линии продължава по ул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов", ул. "Индустриална", ул. "Спортна", до бул. "Тодор Александров".

По  бул. "Захари Стоянов" те  достигат до Терминал "Меден Рудник", за да обслужат и най-големия жилищен район на града.

Друг ключов елемент от новата транспортна схема са захранващите линии. Благодарение на тях градският транспорт ще има възможност да обслужва по-ефективно вътрешността на кварталите.

Автобусна линия №4 тръгва от Автогара "Запад", ул."Ванче Михайлов", бул. "Демокрация", ул. "Гладстон", до Автогара "Запад".

Захранващи линии,  ще  са №13  за  ж.к. "Изгрев" и "Славейков",  №9 за ж.к. "Меден рудник", №12  от Терминал "Славейков", по маршрута на старата линия №12,  Автогара "Запад", Терминал "Юг", покрай Морската градина,  Терминал "Изгрев", бул. "Проф. Яким Якимов", Терминал "Славейков".

В посока, обратна на маршрута на №12, ще се движи  линия №11.

Автобусна линия №3 - до кв. "Банево", №6 - до кв. "Рудник" и линията обслужваща гр.Българово,  след автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), продължават по бул."Демокрация", ул. "Сан Стефано", до АГ "Запад".

Автобусна линия №7А от Терминал "Славейков" до кв. "Лозово".

Линия №8 от Автогара "Запад" до кв."Горно Езерово", като определени курсове  ще  обслужват спирките по ул. "Ген. Владимир Вазов" .

С цел намаляване  задръстванията, подобряване транспортната  безопасност и транспортното обслужване, маршрутите на междуселищните  автобусни  линии  се извеждат   от централна градска част и трасето на бързите автобусни линии.

Пороменени са автобусните маршрути по междуселищните линии.

Автобусите обслужващи маршрути  до  с. Изворище,  с.Брястовец и с. Драганово, се движат по старите маршрути до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), след което продължават по ул. "Струга"  до АГ "Запад" .

Автобусите обслужващи маршрути до с.Маринка, с. Твърдица и с.Извор, се движат по старите маршрути до автобусна спирка  "Спортна" (Стадион "Черноморец"), след което продължават по бул. "Мария Луиза"   до АГ "Запад" .

Определените със Заповед на Кмета на Община Бургас  маршрути за движение на територията на  гр.Бургас,  за автобусните линии от областна и републиканска транспортна схема  са следните:

Превозвачите изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на Автогара "ЮГ", се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по бул."Демокрация",  бул."Булаир" до Автогара "ЮГ".

Превозвачите изпълняващи превози  започващи и завършващи на територията на Автогара "Запад" и преминаващите през гр.Бургас,  се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по ул. "Струга" до АГ "Запад".

 

Движението по определените маршрути е двупосочно.

ТРАНСПОРТ

Действащата в момента транспортна схема на община Бургас е утвърдена с решение по т.9 от заседание на Общински съвет Бургас проведено на 25.10.2000г.(Протокол №16)

При съществуващата стуктура на град Бургас: жилищни комплекси, индустриални зони, пристанищен район, ЦГЧ, зони за отдих - ролята на МГПТ е с подчертано значение.

Съществуващите в момента автобусни линии са съобразени със специфичната планировка на град Бургас:
Крупна зона за обитаване в северната част, състояща се от ж.к."Изграв", ж.к."П.Р.Славейков", ж.к."Зорница" и промишлена зона "Север";
ЦГЧ, ж.к."Бр.Миладинови", ж.к."Възраждане" и ж.к."Лазур";
Ж.к."М.Рудник" и промишлена зона "Юг";
създават мощен пътникопоток в посока "Север"-"Юг".
Конфигурацията на изградената пътна мрежа на територията на Община Бургас е ориентирана към обслужване на промишлените и транспортни мощности, концентрирани предимно в центъра, Северна ПЗ и Южна ПЗ.
Ролята и значението на масовия градски транспорт за правилното функциониране на град Бургас са огромни. Според социологическите проучвания за Община Бургас на агенция за социологически изследвания "GALLUP" 48% от пътуванията се извършват с масов градски пътнически транспорт (МГПТ).
Един от основните показатели за степента на развитие на маршрутната мрежа е показателя - "Плътност на транспортната мрежа". По-високата плътност на транспортната мрежа, определя по-малко разстояние на пешеходното предвиждане до най-близката автобусна спирка. Като оптимална стойност на този параметър за градове с население от 100000 до 250000 души се посочват стойности от 1,5 до 2 км/км2. За действащата в Бургас транспортна схема стойността му е 2,35 км/км2, т.е. допустимо е разреждане на съществуващите спирки по автобусните маршрути.
Друг основен показател за развитие на мрежата е маршрутния коефициент. Величината на този показател характеризира разклонеността на транспортната схема и показва средно колко линии преминават по всеки неин участък. Колкото е по-висок този показател , толкова по-голяма възможност се предоставя на пътниците за избор на директен транспорт и се намалява броя на прекачванията.
За гр. Бургас стойността му е 3,99, при препоръчителни от 2,95 до 4,88, т.е. маршрутната схема се характеризира като силно развита.
В транспортната схема на гр.Бургас преобладават радиалните линии, осигуряващи връзка между жилищните комплекси и райони от периферията с центъра.
Вътрешноградският транспорт в Бургас и прилежащите квартали се покрива от деветнадесет /19/ автобусни и две тролейбусни линии.

С решение по Протокол №34 от 25.03.2014г. Общински съвет Бургас  възлага на "Бургасбус" ЕООД като вътрешен оператор обществения превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Бургас и одобрява договор за извършване на обществена услуга.

С договор  №04-06-66(692)/10.06.2014г., Общински съвет-Бургас от свое име и от името и за сметка на община Бургас пряко възлага на Оператора- "Бургасбус"ЕООД извършването на услуга за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас

 

Таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас

Съгласно решение на Общински съвет - Бургас от 18.09.2002г.(Протокол № 38/18.02.2002г)на територията на Община Бургас могат да работят до 1400 таксиметрови автомобила.

С решение на Общински съвет Бургас по Протокол №17 т.3 , е определен годишен размер на данъка върху  таксиметров превоз за община Бургас - 660лв.

Разрешителни за таксиметров превоз се издават по искане на превозвача, за периода, за който предварително е заплатен данък таксиметров превоз.Разрешителните за таксиметров превоз се комплектоват с три броя холограмни стикери.

Действието на издадено разрешително за таксиметров превоз  се прекратява поради изтичане на срокана валидност, или по искане на превозвачът с нарочна заповед на Кмета на Община Бургас.

Утвърдени места за престой на таксиметрови автомобили на територията на гр.Бургас както следва:

УТВЪРДЕНИ  / ОТПАДНАЛИ     ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.БУРГАС И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ Местонахождение/ адрес Брой места Утвърдени с  Решение на ОбС Бургас  по ............................. Забележка
№ по ред
  ОСВОБОЖДЕНИЕ      
1 ж.к."П.Р.Славейков" , на паркинга  между бл.41 и бл.42 6 Протокол 51/28.04.2015г.
2 ж.к."П.Р.Славейков" , на паркинга  срещу бл.47 7 Протокол 14/26.07.2016г.
3 бул."Проф. Я. Якимов", на паркинга пред бл.34 3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
4 бул."Янко Комитов" ,  в локала на РКС "Черноморие" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
5 бул."Стефан Стамболов" , преди АС до ІІ РПУ 2 Протокол 14/26.07.2016г.
6 на ул."Г.Минков" на обособения паркинг пред ТЦ "Престиж"  2 Протокол 51/28.04.2015г. преди пешеходната пътека 
7 в района на "Пиргосплод", пред входа на паркинга до плувния басейн  3 Протокол 51/28.04.2015г.
8 бул."Тракия", до парк "Славейков", срещу бл.77  8 Протокол 51/28.04.2015г. Отпада
9 на паркинга на АГ"Запад", м/у ул."Дебелт", ул."Пирин" и ул."Арда" 5 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.
10 кв. Долно Езерово - център на паркинга в центъра 3 Протокол 51/28.04.2015г.
11 кв. Лозово на паркинга в центъра 3 Протокол 51/28.04.2015г.
34
ИЗГРЕВ
1 до супермаркет "Пикадили", в локала зад заслона на АС 8 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
2 ж.к. "Изгрев" до Търговски център, в локала към бл.51  -двупосочно, преди АС 6 Протокол 14/26.07.2016г.
3 ж.к."Изгрев", пред бл.43 след АС 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 ж.к."Изрев" до парк "Велека" пред  бл.72 3 Протокол 14/26.07.2016г.
5  на паркинга на РУМ "Велека" 4 Протокол 51/28.04.2015г.
6 ж.к. "Изгрев", срещу бл. 15 - бл.17  5 Протокол 51/28.04.2015г.
7 ж.к. "Изгрев", северно от  бл.31 в улицата вътрешен локал  4 Протокол 51/28.04.2015г.
8 ж.к. "Изгрев", в улицата между  бл.69 и бензиностанция "Петрол" 3 Протокол 14/26.07.2016г.
9 на паркинга пред бл.19 в к-с "Зорница"                                                                                                          (надлез Никола Петков) 5 Протокол 51/28.04.2015г.
10 на паркинга пред новия корпус на МБАЛ 10 Протокол 51/28.04.2015г.
11 в райна на МБАЛ  по улицата  към  СЗ"Бойчо Брънзов" между бл.1 и бл.9  7
12 на паркинга пред стария корпус на МБАЛ 3 Протокол №41/18.11 и 23.11.2010г. синя зона
13 ж.к."Зорница", на паркинга пред бл. 40                                                                          (в района на СЗ "Бойчо Брънзов") 5 Протокол 51/28.04.2015г.
14 ж.к."Зорница", в локално платно зад автобусната спирка, северозападно от бл.2 - бл.3 5 Протокол 51/28.04.2015г.
15 паркинг вход Здравна каса  3 Протокол 51/28.04.2015г.
16 кв. Сарафово - център в паркинга  3 Протокол 51/28.04.2015г.
17 летище Бургас -на паркинга  в района на детелината 6 Протокол 51/28.04.2015г.
75
ЗОРА
1 ул."Адам Мицкевич" до бл.1 на обособени паркоместа 3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул."Демокрация" зад хотел "Космос" (посока ул."Дунав") до бл. 164 след АС  3 Протокол 51/28.04.2015г.
3 бул."Демокрация" до ОУ "В.Априлов" в съществуващия джоб 10 Протокол 51/28.04.2015г.
4 бул."Демокрация",  на паркинга в ж.к."Лазур"  пред бл.77 5 Протокол 51/28.04.2015г.
5 бул."Сан Стефано" до  Храм "Св. Иван Рилски" - в уширението 7 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита
6 бул."Стефан Стамболов", северно от бл.132                                    (подхода към НОИ) 3 Протокол 14/26.07.2016г.
7 бул."Стефан Стамболов", в джоба пред БСУ 5 Протокол 14/26.07.2016г.
8 бул."Стефан Стамболов", в джоба пред РСС 4 Протокол 14/26.07.2016г.
9 бул."Ст. Стамболов", пред бл.32 в ж.к."Братя Миладинови в съществуващия паркинг пред копирен център "Дигитал" 3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
10 до бл.16 в ж.к."Лазур"  3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
11 паркинг в "Морската градина" по пътя за солниците, пред ЖП прелеза  7 Протокол 51/28.04.2015г.
12  ул."Одрин", пред ритуална зала "Вардар" в паркинга между дърветата  5 Протокол 51/28.04.2015г.
13 бул."24-ти пехотен полк"- пред бар-грил "Хепи", на съществуващия паркинг  3 Протокол 51/28.04.2015г.
14  ул. "Копривщица" на съществуващия паркинг пред бл.81              (в района на ОУ"П.Яворов") 3 Протокол 51/28.04.2015г.
15 паркинг на входа на експозиционен център "Флора"  6 Протокол 51/28.04.2015г.
57
ПРИМОРИЕ
1 бул."Демокрация" №104, след автоб. спирка  3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул."Демокрация" - пред  ІІІ-та поликлиника в паркинга 5 Протокол 51/28.04.2015г.
3 на ул. "Цар Петър" - бивша спирка "Централна поща" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 на ул."Цар Симеон -І" в пресечката с ул."Богориди" 4 Протокол №43/09.12 и 14.12.2010г. синя зона
5 ул."Княз Борис" - в района на Борисова градинка (между ул. "Гладстон" и ул. "Ивайло")  5 Протокол 51/28.04.2015г.
6 ул."Гладстон"- срещу "Младежки дом" 4 Протокол 51/28.04.2015г.
7 ул."Ген. Гурко" между бул. "Ст. Стамболов" и ул."Тр. Китанчев"         (на паркинга преди бул."Демокрация") 3 Протокол 51/28.04.2015г.
8 ул."Хр.Ботев" - в уширението преди  ДНА  5 Протокол 51/28.04.2015г.
9 ул."Хр. Ботев"№70 в изграден джоб след спирката  2 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
10 ул."Фердинандова" , пред водна палата 5 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
11 бул."Сан Стефано" в локала пред бл.6  7 Протокол 51/28.04.2015г.
12 ул."Васил Левски" в паркинга на Дом Лукойл 3 Протокол 14/26.07.2016г.
13 на ул."М.Лермонтов" и ул."Богориди" 4 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
14 на ул. "Славянска м/у ул. "Хан Аспарух и ул."Лермонтов"                         (на гърба на храм "Св.Св.Кирил и Методий" 4 Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
15 на ул."Цар Симеон -І" до  "Коджакафалията" 4 Протокол №43/09.12 и 14.12.2010г. синя зона
16 ул."Васил Левски" в паркинга пред Районен съд 3 Протокол 14/26.07.2016г. синя зона
17 ул."Цар Калоян" на паркинга м/у ул."Цариградска" и ул."Климент Охридски"- в южния край 2 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.18 от Протокол 44/20.01 и 25.01.2011г.) синя зона
18 бул."Демокрация", в зоната на кръстовище с бул."Богориди" на паркинга в разделителната ивица  3 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.38 от Протокол 43/09.12 и 14.12.2010г.) синя зона                                                 след местата за инвалиди
19 на паркинга на централен вход на ЖПГара 6 Протокол 24/17.09.2009г.                             (от северен вход на централен) Протокол №36/22.07 и 27.07.2010г. синя зона
20 ул."Княз Ал. Батенберг", преди кръстовището с ул."Константин Фотинов" 5 Протокол 8/28.03 и 29.03.2012г.  (към т.38 от Протокол 43/09.12 и 14.12.2010г.) синя зона
78
ВЪЗРАЖДАНЕ
1 бул."Захари Стоянов", в локалното платно между ул. "Миньорска" и ул."Залесителна"  3 Протокол 51/28.04.2015г.
2 бул. "Захари Стоянов" - в района на дискотека "Флирт", в локалното платно югоизточно от бул."З.Стоянов" и югозападно от ул. "Въстанническа" 3 Протокол 51/28.04.2015г.
3 ул. "Въстаническа" - в района на бл.100 на паркинга пред пазара 3 Протокол 51/28.04.2015г.
4 ул. "Въстаническа" - напречен вход-изход към бл.472  3 Протокол 51/28.04.2015г. Закрита с решение на ОбС-Протокол 14/26.07.2016г.
5 в ж.к. "М. Рудник" на съществуващия паркинг пред бл.469  10 Протокол 51/28.04.2015г.
6 в ж.к. "М. Рудник"  в района на втора спирка, южно от СОУ "Петко Росен" 10 Протокол 51/28.04.2015г.
7 в ж.к."М. Рудник", в уширението пред супермаркет "Сара"  3 Протокол 51/28.04.2015г.
32
ОБЩ БРОЙ ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ: 70
ОБЩ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ: 276
БРОЙ МЕСТА В СИНЯ ЗОНА: 38

Схема на градски транспорт гр.Бургас

Схема на градски транспорт гр.Бургас

- кликнете за да видите в голям размер изображението

Линиите от вътрешноградският транспорт са посочени в приложение №1.


Маршрутите на движение на междуселищният транспорт са посочени в приложение №2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Линиите от вътрешноградският транспорт

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N1 - "М.Рудник" - "Изгрев"

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 бл.101
0,2 0,2 04:40 00:00:30 04:40 бл.485
0,2 0,4 04:41 00:00:30 04:41 у-ще"Н.Геров"
1,2 1,6 04:43 00:00:30 04:43 "Въстаническа"
0,7 2,3 04:44 00:00:30 04:45 "Босна І"
0,3 2,6 04:45 00:00:30 04:46 "Босна ІІ"
0,4 3,0 04:47 00:00:30 04:47 "Миньорска"
0,7 3,7 04:48 00:00:30 04:49 бл.410
1,3 5,0 04:51 00:00:30 04:51 Капчето
0,4 5,4 04:52 00:00:30 04:52 Мосю "Бриколаж"
1,1 6,5 04:54 00:00:30 04:54 кв. "Победа"
0,3 6,8 04:55 00:00:30 04:55 "ЯНА"
0,2 7,0 04:56 00:00:30 04:56 "РОДОПА"
0,3 7,3 04:56 00:00:30 04:57 "Метални  изделия"
0,4 7,7 04:58 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 04:59 00:00:30 04:59 "Ив.Вазов"
0,8 9,1 05:01 00:00:30 05:01 ЖПГара
0,3 9,4 05:02 00:00:30 05:02 "Булаир"
1,2 10,6 05:04 00:00:30 05:04 "III-та поликлиника"
1,1 11,7 05:06 00:00:30 05:07 РСС
0,4 12,1 05:07 00:00:30 05:08 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,9 13,0 05:09 00:00:30 05:10 МБАЛ
0,7 13,7 05:11 00:00:30 05:11 "Пикадили"
0,4 14,1 05:12 00:00:30 05:12 "Изгрев" бл.43
0,6 14,7 05:13 00:00:30 05:14 "Изгрев" бл.74
0,4 15,1 05:14 00:00:30 05:15 "Изгрев" бл.15
0,3 15,4 05:15 00:00:30 05:16 "Про кредит банк" - с.п.ж.
0,4 15,8 05:16 00:00:30 05:17 "Метро" - с.п.ж.
0,9 16,7 05:18 00:00:30 05:19 "Бургасхляб"
0,3 17,0 05:19 "Изгрев"- бл.35

Период на обслужване - от 04.40ч. до 23.00ч.                  
Интервал на движение: 15мин.

 

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N1 - "Изгрев" - "М.Рудник"           

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Изгрев" - бл.35
0,3 0,3 04:40 00:00:30 04:40 "Бургасхляб"
0,5 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Про кредит банк"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 "Метро"
0,8 2,0 04:44 00:00:30 04:45 "Изгрев" бл.15
0,4 2,4 04:45 00:00:30 04:46 "Изгрев" бл.74
0,6 3,0 04:47 00:00:30 04:47 "Никола Петков"
0,3 3,3 04:47 00:00:30 04:48 "Пикадили"
0,7 4,0 04:49 00:00:30 04:50 МБАЛ
0,9 4,9 04:51 00:00:30 04:51 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 5,3 04:52 00:00:30 04:52 БСУ
0,5 5,8 04:53 00:00:30 04:54 "Хр.Ботев"
1,1 6,9 04:55 00:00:30 04:56 Театър за опера и балет
0,6 7,5 04:57 00:00:30 04:57 Централна поща
1,1 8,6 04:59 00:00:30 04:59 "Ив.Вазов"
0,6 9,2 05:00 00:00:30 05:01 Стадион "Черноморец"
0,4 9,6 05:01 00:00:30 05:02 "Метални  изделия"
0,3 9,9 05:02 00:00:30 05:03 "РОДОПА"
0,2 10,1 05:03 00:00:30 05:04 "ЯНА"
0,3 10,4 05:04 00:00:30 05:05 кв. "Победа"
1,1 11,5 05:06 00:00:30 05:07 Мосю "Бриколаж"
0,4 11,9 05:07 00:00:30 05:08 Капчето
1,3 13,2 05:10 00:00:30 05:10 бл.410
0,7 13,9 05:11 00:00:30 05:12 "Миньорска"
0,4 14,3 05:12 00:00:30 05:13 "Босна І"
0,3 14,6 05:13 00:00:30 05:14 "Босна ІІ"
0,7 15,3 05:15 00:00:30 05:15 "Въстаническа"
0,5 15,8 05:16 00:00:30 05:17 Таверна"Пирея"
0,6 16,4 05:18 00:00:30 05:18 ОУ "Н.Геров"
0,2 16,6 05:18 00:00:30 05:19 бл.485
0,2 16,8 05:19 "М.Рудник" - бл.101

Период на обслужване - от 04.40ч. до 23.00ч.                   
Интервал на движение: 15мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N2

Разстояние/км/ОтиванеМаршрутОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Славейков" - начална
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Хемусмарк"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Тих труд"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 "Спартак"
0,4 1,6 04:43 00:00:30 04:44 "Практикер"
0,3 1,9 04:44 00:00:30 04:45 "Пиргосплод"
0,8 2,7 04:46 00:00:30 04:47 МБАЛ
0,9 3,6 04:48 00:00:30 04:48 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 4,0 04:49 00:00:30 04:50 РСС
0,4 4,4 04:50 00:00:30 04:51 Интервал на движение:
0,8 5,2 04:52 00:00:30 04:52
0,3 5,5 04:53 00:00:30 04:53 Централна поща
0,8 6,3 04:54 00:00:30 04:55 "Ив. Вазов"
0,9 7,2 04:56 00:00:30 04:57 Стадион "Черноморец"
0,6 7,8 04:58 00:00:30 04:58 "Метални изделия"
0,4 8,2 04:59 00:00:30 04:59 "РОДОПА"
0,5 8,7 05:00 00:00:30 05:01 "ЯНА"
0,6 9,3 05:01 00:00:30 05:02 кв."Победа"
0,8 10,1 05:03 00:00:30 05:04 УСМ
0,4 10,5 05:04 00:00:30 05:05 ВАЯ
1,1 11,6 05:06 00:00:30 05:07 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 11,9 05:07 00:00:30 05:08 У-ще"П.росен"
0,5 12,4 05:09 00:00:30 05:09 Бл.46
0,8 13,2 05:10 00:00:30 05:11 Бл.57
0,4 13,6 05:11 "М.Рудник" - крайна

Интервал на движение:
от 05:00ч. до 23:00ч.- на 15мин.        
от 23:00ч.до 05:00ч.-на 60 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N4  

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
05:30 к-с "Изгрев" - Автостанция
0,2 0,2 05:30 00:00:30 05:30 "Гробищен парк"
0,5 0,7 05:31 00:00:30 05:32 "Супермаркет"
0,3 1,0 05:33 00:00:30 05:33 У-ще "Д.Чинтулов"
0,4 1,4 05:34 01:00:30 05:34 РУМ "Велека"
0,5 1,9 05:35 02:00:30 05:36 Надлез "Н.Петков"
0,5 2,4 05:37 03:00:30 05:37 к-с "Зорница"
0,6 3,0 05:38 04:00:30 05:39 Парк-хотел
0,7 3,7 05:40 05:00:30 05:40 к-с"Лазур"
0,5 4,2 05:41 06:00:30 05:42 "Пиргос"
0,4 4,6 05:42 07:00:30 05:43 "Сан Стефано"
0,6 5,2 05:44 08:00:30 05:45 "III-та поликлиника"
1,2 6,4 05:47 09:00:30 05:48 "Булаир"
0,4 6,8 05:48 10:00:30 05:49 ЖПГара
0,8 7,6 05:51 11:00:30 05:51 "Ив.Вазов"
0,5 8,1 05:52 12:00:30 05:52 "М.Луиза"
0,7 8,8 05:54 13:00:30 05:54 Р-т "Мексикана"
0,5 9,3 05:55 14:00:30 05:56 Автогара"Запад"
0,4 9,7 05:57 15:00:30 05:57 КТ"Черноморка"
0,3 10,0 05:58 16:00:30 05:58 "Одрин"
0,6 10,6 05:59 17:00:30 06:00 "Хр.Ботев"
0,8 11,4 06:02 18:00:30 06:03 Театър за опера и балет
0,6 12,0 06:04 19:00:30 06:05 ЖПГара
0,3 12,3 06:05 20:00:30 06:06 "Булаир"
1,3 13,6 06:08 21:00:30 06:09 "III-та поликлиника"
0,4 14,0 06:09 22:00:30 06:10 "К. Величков"
0,4 14,4 06:10 23:00:30 06:11 "Пиргос"
0,5 14,9 06:12 00:00:30 06:12 к-с"Лазур"
0,7 15,6 06:14 01:00:30 06:14 Парк-хотел
0,6 16,2 06:15 02:00:30 06:16 к-с"Зорница"
0,5 16,7 06:16 03:00:30 06:17 Надлез "Н.Петков"
0,4 17,1 06:18 04:00:30 06:18 РУМ "Велека"
0,5 17,6 06:19 05:00:30 06:20 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 18,0 06:21 06:00:30 06:21 Супермаркет
0,1 18,1 06:21 к-с "Изгрев" - Автостанц

Интервал на движение:   
5:00*, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15,        
8:30, 8:45, 9:00,9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30,       
11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15,13:30, 13:45, 14:00,        
14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30,16:45, 17:00,       
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30,        
19:45, 20:00, 20:15, 20:30.         
* изпълнява се в делник

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N7- кв.Лозово                    

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 АГ "Запад"
1,3 1,3 06:02 00:00:30 06:02 М.Луиза
0,6 1,9 06:03 00:00:30 06:04 Ив. Вазов
0,6 2,5 06:05 00:00:30 06:05 Цар Петър
0,7 3,2 06:06 00:00:30 06:07 Дом НХК
0,8 4,0 06:08 00:00:30 06:09 Одрин
0,4 4,4 06:10 00:00:30 06:10 Елпром
0,6 5,0 06:11 00:00:30 06:12 Победа
0,2 5,2 06:12 00:00:30 06:12 Мелниците
0,8 6,0 06:14 00:00:30 06:14 Спартак
0,4 6,4 06:15 00:00:30 06:15 Зеленчукова борса
0,8 7,2 06:17 00:00:30 06:17 Булес
2,8 10,0 06:22 00:00:30 06:23 р.Лозово
0,6 10,6 06:24 00:00:30 06:24 кв.Лозово I
0,4 11,0 06:25 00:00:30 06:25 кв.Лозово II
0,4 11,4 06:26 кв.Лозово III


В делнични дни разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                   
от Бургас:
6:00,6:30;7:00,8:00,9:00*,10:00*,11:00*,12:00,13:00,13:30,14:30,15:30,              
16:30, 17:30,18:30,19:30,              
от Лозово:
6:30,7:00,7:30,8:30*,9:30*,10:30*,11:30,12:30,13:30,14:00, 15:00,16:00,                                  
17:00, 18:00,19:00,19:30.              
 *през к-с"Славейков"                   
В празнични дни линията се обслужва комбинирано с кв. Долно Езерово

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N8 - кв. Горно Езерово        

Разстояние /км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 АГ "Запад"
0,7 0,7 06:01 00:00:30 06:01 у-ще "В.Априлов"
0,7 1,4 06:02 00:00:30 06:03 СПТУ"Автотранспорт"
1,2 2,6 06:05 00:00:30 06:05 "Булаир"
0,4 3,0 06:06 00:01:00 06:07 "ЖПГара"
0,8 3,8 06:09 00:01:00 06:10 "Ив.Вазов"
0,9 4,7 06:11 00:01:00 06:12 Стадион "Черноморец"
0,6 5,3 06:13 00:00:30 06:14 Метални изделия
0,4 5,7 06:14 00:00:30 06:15 "РОДОПА"
0,5 6,2 06:16 00:00:30 06:16 "ЯНА"
0,6 6,8 06:17 00:00:30 06:18 кв."Победа"
0,8 7,6 06:19 00:00:30 06:20 "Бриколаж"
0,6 8,2 06:21 00:00:30 06:21 Претоварна станция
4,1 12,3 06:28 00:00:30 06:29 Стопански двор
0,6 12,9 06:30 00:00:30 06:30 кв. Горно Езерово-център
0,6 13,5 06:31 кв. Горно Езерово-ул."Липа"

Делник:                   
от Бургас:       
6,00; 6,35; 7,10; 7,45; 8,25; 10,00; 11,10; 12,15; 13,10; 14,00; 15,00;            
16.00; 16,35; 17,20; 17,50; 19,15; 19,50; 21,00; 22,40;           
от Г.Езерово:       
4,45; 6,00; 6,35 ;7,10; 7,45; 8,20; 9,00;10,40; 11,50; 12,55; 13,45 ;            
14.40; 15,35;16,35; 17,10; 17,55; 18,25; 19,10; 19,50; 20,25; 21,35;           
Празник:                   
от Бургас:       
5,40; 7,00; 8,20; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 17,30; 18,50; 20,10; 22,30;           
от Г.Езерово:        
4,45*; 6,15; 7,40; 9,00; 10,40; 12,40; 14,40; 16,40; 18,10; 19,30; 20,50;           
*- Курса се изпълнява само в Събота

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N 9А      

Разстояние/км/Отиване
 Маршрут
общо прист. стои тръгва
06:30 Автостанция "М.Рудник"
0,4 0,4 06:30 00:01:00 06:31 бл.57
0,7 1,1 06:32 00:01:00 06:33 бл.46
0,5 1,6 06:34 00:01:00 06:35 у-ще"П.Росен"
0,8 2,4 06:36 00:01:00 06:37 бл.415
0,4 2,8 06:38 00:01:00 06:39 бл.410
1,0 3,8 06:40 00:01:00 06:41 "Т.Грудов"- бл.132
0,3 4,1 06:42 00:01:00 06:43 Таверна"Пирея"
2,3 6,4 06:46 00:02:00 06:48 м.с.В.бряг
0,5 6,9 06:49 "Шилото"

Делник:                       
от "М.Рудник":       
6.30; 7.30*;12.00; 13.30*; 17.30; 19.00*;        
от Върли бряг:       
7.00; 8.00*;  13.00; 14.00*; 18.00; 19.30*;       
Празник:                       
от "М.Рудник":       
6.50; 7.30*; 8.30; 13.30*; 17.30*;        
от Върли бряг:       
7.20; 8.00*; 9.00; 14.00*; 18.00*;                    
* - Курсовете са до "Шилото"

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ  N12             

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
0,0 04:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Хемусмарк"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Тих труд"
0,4 1,2 04:43 00:00:30 04:43 "Спартак"
0,4 1,6 04:44 00:00:30 04:44 "Практикер"
0,3 1,9 04:45 00:00:30 04:45 "Пиргосплод"
0,8 2,7 04:47 00:01:00 04:48 МБАЛ
1,3 4,0 04:50 00:01:00 04:51 "Трапезица"
0,6 4,6 04:52 00:00:30 04:53 "Хр. Ботев"
0,8 5,4 04:54 00:01:00 04:55 Театър за опера и балет
0,6 6,0 04:56 00:01:00 04:57 ЖПГара
0,3 6,3 04:58 00:00:30 04:58 Булаир
1,3 7,6 05:00 00:01:00 05:01 "III-та поликлиника"
0,5 8,1 05:02 00:00:30 05:03 к-с"Лазур" - бл.74
0,3 8,4 05:03 00:00:30 05:04 "Дунав"
0,5 8,9 05:05 00:00:30 05:05 хотел "Космос"
0,7 9,6 05:06 00:01:00 05:07 МБАЛ
0,8 10,4 05:09 00:01:00 05:10 ТИХ "Акад. Зелински"
0,7 11,1 05:11 00:00:30 05:12 Сервиз - "Форд"
0,8 11,9 05:13 00:01:00 05:14 ВХТИ "Асен Златаров"
0,5 12,4 05:15 00:00:30 05:15 "Стандартизация"
1,0 13,4 05:17 к-с"Славейков"-Автостанция


Делник:           
Пикови часове - на 6 мин.                                                                                                   
4:40ч.- 5:00ч.- 20мин.;     5:00ч.-5:50ч.-25мин.;            
5:50ч.-6:05ч.-15мин.;        6:05ч.-6:25ч.-10мин.;            
21:10ч.-22:00ч.-10мин.;    22:00ч.-23:00ч.-15мин.;           
Извънпикови часове -           на 6-8 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N12А  

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
0 04:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,5 0,5 04:41 00:00:30 04:41 "Стандартизация"
0,3 0,8 04:42 00:00:30 04:42 "Професор Якимов"
0,4 1,2 04:43 00:00:30 04:43 ВХТИ "Асен Златаров"
0,6 1,8 04:44 00:01:00 04:45 Автосервиз - "Форд"
0,3 2,1 04:46 00:00:30 04:46 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 2,5 04:47 00:00:30 04:47 РУМ "Младост"
0,7 3,2 04:49 00:01:00 04:50 МБАЛ
0,7 3,9 04:51 00:00:30 04:52 хотел "Космос"
0,5 4,4 04:53 00:00:30 04:53 "Дунав"
0,3 4,7 04:54 00:01:00 04:55 "Сан Стефано"
0,6 5,3 04:56 00:00:30 04:56 "III-та поликлиника"
1,2 6,5 04:58 00:00:30 04:59 "Булаир"
0,5 7,0 05:00 00:01:00 05:01 Областна управа
0,6 7,6 05:02 00:00:30 05:02 Дом НХК
0,8 8,4 05:03 00:00:30 05:04 "Одрин"
0,6 9,0 05:05 00:00:30 05:05 "Трапезица"
0,8 9,8 05:07 00:00:30 05:07 "Струга"
0,5 10,3 05:08 00:01:00 05:09 МБАЛ
0,7 11,0 05:10 00:00:30 05:11 Парк "Изгрев" - бл.1
0,4 11,4 05:12 00:00:30 05:12 "Пиргосплод"
0,3 11,7 05:13 00:00:30 05:13 "Практикер"
0,4 12,1 05:14 00:00:30 05:14 "Спартак"
0,4 12,5 05:15 00:00:30 05:15 "Тих труд"
0,3 12,8 05:16 00:00:30 05:16 "Хемусмарк"
0,7 13,5 05:18 к-с"Славейков"-Автостанция

Делник:               
Пикови часове - на 6 мин.                                                                                                       
4:40ч.- 5:00ч.- 20мин.;     5:00ч.-5:50ч.-25мин.;                
5:50ч.-6:05ч.-15мин.;        6:05ч.-6:25ч.-10мин.;                
21:10ч.-22:00ч.-10мин.;    22:00ч.-23:00ч.-15мин.;               
 Извънпикови часове -           на 6-8 мин.               
               
Празник:               
5:05ч.-5:30ч.-25мин.;    5:30ч.-6:10ч.-20мин.;                                    
6:10ч.-21:00ч.-6-7мин.;     21:00ч.-22:00ч.-12мин.;               
22:00ч.-23:00ч.-20мин.;

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N13   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:30
0,7 0,7 05:31 00:00:30 05:31 "Супермаркет"
0,3 1,0 05:32 00:00:30 05:32 у-ще"Д.Чинтулов"
0,4 1,4 05:33 00:00:30 05:33 РУМ "Велека"
0,5 1,9 05:34 00:00:30 05:35 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 05:35 00:00:30 05:35 Надлез "Н. Петков"
0,4 2,6 05:36 00:00:30 05:37 ТИХ "Акад. Зелински"
0,7 3,3 05:38 00:00:30 05:38 Автосервиз"Форд"
0,8 4,1 05:39 00:00:30 05:40 ВХТИ "Асен Златаров"
0,5 4,6 05:41 00:00:30 05:41 Стандартизация
1,0 5,6 05:43 00:00:30 05:43 к-с"Славейков"-Автостанция
0,8 6,4 05:45 00:00:30 05:45 Товарна гара
0,8 7,2 05:46 00:00:30 05:47 "Спартак"
0,2 7,4 05:47 00:00:30 05:48 ЗФК
0,6 8,0 05:49 00:00:30 05:49 "Камбана"
0,4 8,4 05:50 00:00:30 05:50 "Елкабел"
3,7 12,1 05:56 к-с "Изгрев" - Автостанция

Изпълнява се в делник:           
5:30, 6:05, 6:20, 6:40, 6:55, 7:15, 7:30                                                             
15:40, 16:00, 16:15, 16:35, 16:50

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ  N15 - кв. Сарафово      

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:30 АГ -"Юг"
0,4 0,4 05:30 00:00:30 05:30 Булаир
1,3 1,7 05:32 00:00:30 05:33 III-та поликлиника
0,5 2,2 05:33 00:00:30 05:34 к-с"Лазур" - бл.72
0,3 2,5 05:34 00:00:30 05:35 Дунав
0,5 3,0 05:35 00:00:30 05:36 хотел"Космос"
0,7 3,7 05:37 00:01:00 05:38 МБАЛ
0,8 4,5 05:39 00:00:30 05:39 РУМ "Младост"
0,7 5,2 05:40 00:00:30 05:40 Автосервиз"Форд"
0,5 5,7 05:41 00:00:30 05:42 к-с"Изгрев-"Чешмите"
0,4 6,1 05:42 00:00:30 05:42 Гробищен парк
8,2 14,3 05:51 00:00:30 05:52 Аерогара
0,9 15,2 05:53 00:00:30 05:53 кв.Сарафово - І
0,3 15,5 05:54 00:00:30 05:55 кв.Сарафово - ІІ
0,5 16,0 05:56 00:00:30 05:57 кв.Сарафово - ІІІ
0,5 16,5 05:58 кв.Сарафово - начална

от 15.09 до 15.06

Делник:

от Бургас:         
5,30;5,50;6,15;6,40;7,05;7,30;7,55;8,20;8,50;9,25;9,55;10,20;10,45;11,10;           
11,35;12,00;12,25;12,50;13,15;13,40;14,10;14,50;15,20;15,45;16,05;16,35;           
17,00;17,30;18,10;18,30;19,00;19,30;20,00;21,00;21,30;22,00;23,00           
от Сарафово:   
5,00;6,00;6,25;6,50;7,15;7,40;8,05;8,30;8,55;9,25;10,00;10,30;10,55;11,20;           
11,45;12,10;12,35;13,00;13,25;13,50;14,15;14,45;15,25;15,55;16,20; 16,40;17,05;           
17,35;18,00;18,40;19,00;19,35;20,00;20,30;21,30;22,00;22,30           

Празник:                   
от Бургас:
6,05; 6,40; 7,15; 7,50; 8,25; 9,00; 10,00;10,35;11,20;11,55;12,30;13,05;13,40;           
14,15;15,00;15,35;16,10;16,45;17,20;18,00;19,00;19,30;20,00;21,00;22,00;23,00;           
от Сарафово:
5,30;6,40;7,15;7,50;8,25;9,00;9,35;10,35;11,10;11,55;12,30;13,05;13,40;           
14,15;15,00;15,35;16,10;16,45;17,20;17,50;18,30;19,30;20,00;20,30;21,30;22,30;

от 16.06 до 14.09

Делник:
от Бургас:
5:30; 5:50; 6:15; 6:40;7:05;7:30 7:55; 8:20; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00;10:20;10:45;11:10; 11:35; 12:00;12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:05; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
от кв.Сарафово: 5:00; 6:00; 6:25; 6:50;7:15; 7:40;8:05; 8:30;8:55;9:15;9:35;9:55;10:15;10:35;10:55;11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50;14:15; 14:40; 15:05; 15:25; 15:45; 16:05;16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:35; 19:05; 19:35; 20:05; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30
Празник:
от Бургас: 6:05; 6:40; 7:05; 7:30; 7:55;8:20; 8:50;9:25; 9:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:45; 16:05; 16:35; 17:00; 17:30; 18:10; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
от кв.Сарафово: 5:30; 6:40; 7:15; 7:40; 8:05; 8.30; 8:55; 9:25; 10:00; 10:30; 10:55; 11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50; 14:15; 14:45; 15:25; 15:55; 16:20; 16:40; 17:05; 17:35; 18:00; 18:40; 19:00; 19:35; 20:00; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N17 - кв.Крайморие   
   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:50 АГ "Запад"
0,9 0,9 05:51 00:00:30 05:51
0,3 1,2 05:52 00:00:30 05:52 "Хр.Ботев"
0,8 2,0 05:54 00:01:00 05:55 Театър за опера и балет
0,3 2,3 05:55 00:01:00 05:56 Централна поща
0,5 2,8 05:57 00:00:30 05:57 "Ив. Вазов"
1,1 3,9 05:59 00:00:30 05:59 Стадион"Черноморец"
0,8 4,7 06:01 00:00:30 06:01 "Мет.изделия"
0,5 5,2 06:02 00:00:30 06:02 РОДОПА
0,5 5,7 06:03 00:00:30 06:04 ЯНА
0,3 6,0 06:04 00:00:30 06:05 кв.Победа
4,9 10,9 06:11 00:00:30 06:12 "Пода"
3,3 14,2 06:16 кв.Крайморие-център

Делник:       
от Бургас:
5:50, 6:50, 8:00, 9:50, 12:00, 13:30, 14:30, 15:50, 17:30, 18:50, 20:00.   
от Крайморие:       
6:20, 7:20, 8:30, 10:20, 12:30, 14:00, 15:00, 16:20, 18:00, 19:20, 20:30.   
Празник:       
от Бургас: 
6:20, 8:00, 10:20,  13:00,  15:30, 18:00, 20:30.   
от Крайморие:
7:00, 8:30, 10:50, 13:30,  16:00, 18:30,  21:00.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N25 - кв.Долно Езерово              

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:40 АГ "Запад"
1,3 1,3 05:42 00:00:30 05:42 "М.Луиза"
0,6 1,9 05:43 00:00:30 05:44 "Ив. Вазов"
0,6 2,5 05:45 00:00:30 05:45 Цар Петър
0,7 3,2 05:46 00:00:30 05:47 Дом НХК
0,8 4,0 05:48 00:00:30 05:49 Одрин
0,4 4,4 05:50 00:00:30 05:50 Елпром
0,6 5,0 05:51 00:00:30 05:52 "Победа"
0,2 5,2 05:52 00:00:30 05:52 "Мелниците"
0,8 6,0 05:54 00:00:30 05:54 "Спартак"
0,4 6,4 05:55 00:00:30 05:55 Зеленчукова борса
0,8 7,2 05:57 00:00:30 05:57 "Булес"
0,3 7,5 05:58 00:00:30 05:58 Поделението
1,5 9,0 06:01 00:00:30 06:01 Топлофикация
0,6 9,6 06:02 00:00:30 06:03 Опитно поле
0,5 10,1 06:04 00:00:30 06:04 Кравеферма
1,2 11,3 06:06 00:00:30 06:07 р. Д.езерово
0,2 11,5 06:07 00:00:30 06:08 Д.езерово-училището
0,5 12,0 06:09 00:00:30 06:09 Д.езерово-центъра
0,3 12,3 06:10 00:00:30 06:10 Стадиона
0,3 12,6 06:11 00:00:30 06:11 Блокове-НХК
0,5 13,1 06:12 00:00:30 06:12 Блокове-НХК
0,6 13,7 06:13 00:00:30 06:14 Район- ЖПГара
0,4 14,1 06:15 Д.езерово-кметство

Делник-от Бургас:           
5:40,6:00,6:15,6:30,6:50, 7:10,7:25,8:00,8:40,9:20*,10:00*,10:40*,       
11:20*,12:00*,12:40*,13:20,14:00,14:40,15:20,16:00,16:30,17:00,       
17:30,18:00,18:30,19:00,19:30**, 20:20**,21:20**, 22:00**,22:50**.                                                                     
от Д.Езерово:           
4:30**,5:20**,6:05,6:35,6:45, 7:00,7:25,7:45,8:00*,8:30*, 9:20*,10:00*,       
10:40*,11:20*, 12:00*,12:40*,13:20,14:00,14:40,15:20,16:00,16:40,       
17:10,17:40,18:10,18:40,19:10,19:40,20:10,21:00,21:55,22:35.                                     
Празник-от Бургас:           
6:00*,7:00,7:45,8:30, 9:15,10:00,10:45,11:30,12:15,13:00,13:45,14:30,          
15:15,16:00,16:45,17:30,18:15,19:00,19:45,20:30,21:15,22:00,22:50                          
* сезонно в 6.20ч.       
от Д.Езерово:           
5:20,6:40*,7:40,8:25,9:10,   9:55,10:40,11:25,12:10,12:55,13:40,14:25,       
15:10,15:55, 16:40,17:25,18:10,18:55,19:40,20:25,21:10, 21:55,22:35          
* сезонно в 6.20ч.       
* * през кв:Лозово                        
* през к-с"Славейков"

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №30 - кв.Банево          

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/
06:35 АГ"Запад"
0,9 0,9 06:36 00:00:30 06:36 Билкова аптека
0,6 1,5 06:37 00:00:30 06:38 БСУ
0,4 1,9 06:38 00:00:30 06:39 ПГМЕЕ"Г.Димитров"
0,4 2,3 06:39 00:00:30 06:40 МБАЛ
1,0 3,3 06:41 00:00:30 06:42 РУМ"Младост"
0,5 3,8 06:43 00:00:30 06:43 Автосервиз"Форд"
0,7 4,5 06:44 00:00:30 06:45 "Метро"
0,3 4,8 06:45 00:00:30 06:46 "Ваumaxx"
0,6 5,4 06:47 00:00:30 06:47 5-километър
4,0 9,4 06:52 00:00:30 06:52 9-километър
1,0 10,4 06:54 00:00:30 06:54 10-километър
3,8 14,2 06:59 00:00:30 06:59 Ветрен
0,6 14,8 07:00 00:00:30 07:01 Ветрен-център
0,4 15,2 07:01 00:00:30 07:02 Ветрен-ІІ - с.п.ж.
0,5 15,7 07:02 00:00:30 07:03 Мин.бани
1,3 17,0 07:04 00:00:30 07:05 в.з."Боровете"
0,3 17,3 07:05 00:00:30 07:06 Банево-"Стопански двор"
0,5 17,8 07:07 00:00:30 07:07 Банево-център
0,5 18,3 07:08 00:00:30 07:08 Банево -"Одрин"
0,5 18,8 07:09 Банево-"Казана"

гр.Бургас                   
делник:       
5,20; 5,45; 6,10; 6,35*;7,00; 7,25**; 7,50; 8,20;9,00; 9,40; 10,20; 11,00;            
11,30; 11,55*; 12,20; 12,50**;13,20; 13,50; 14,30; 15,00;15,30; 16,00;             
16,30;17,00; 17,30*; 18,00; 18,30**;19,10;19,50; 20,40; 21,50; 23,00***;           
празник:       
6,00*; 7,00**; 8,00; 9,00;10,00; 11,00; 12,00*; 13,00**;           
14,00; 15,00; 16,00; 17,00;18,00*; 19,00**; 20,00; 21,40; 23,00***           
кв.Банево                   
делник:       
5,00; 5,55; 6,20; 6,45 ;7,10*; 7,35; 8,00**; 8,25; 8,55; 9,35; 10,15; 10,55;           
11,35; 12,05; 12,30*; 12,55;13,25**; 13,55; 14,25; 15,05;15,35; 16,05;            
 16,35;17,05;17,35; 18,05*; 18,35; 19,05**;19,45; 20,25; 21,15; 22,25;           
празник:       
6.00; 6,35*; 7,35**; 8,35;9,35; 10,35; 11,35; 12,35*;           
13,35**; 14,35; 15,35; 16,35;17,35; 18,35*; 19,35**; 20,35 ;22,15;           
* - Курсовете се изпълняват до/от "Казана" в кв. Банево                   
** - Курсовете се изпълняват до/от "Казана" в кв. Банево, от 01.05 до 31.10                   
***- изпълнява се от 01.05 до 31.10; от 01.11 до 30.04 курса е в 22.40

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N101 - к-с"Изгрев" - Бургаски корабостроителници АД   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
07:30 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,2 0,2 07:30 00:00:30 07:30 "Гробищен парк"
0,5 0,7 07:31 00:00:30 07:31 Супермаркет
0,3 1,0 07:32 00:00:30 07:32 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 1,4 07:33 00:00:30 07:33 РУМ "Велека"
0,5 1,9 07:34 00:00:30 07:35 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 07:35 00:00:30 07:35 "Никола Петков"
0,7 2,9 07:36 00:00:30 07:37 МБАЛ
1,3 4,2 07:39 00:00:30 07:39 Трапезица
2,2 6,4 07:42 00:00:30 07:43 Стадион "Черноморец"
0,6 7 07:43 00:00:30 07:44 "Метални  изделия"
0,6 7,6 07:45 00:00:30 07:45 "РОДОПА"
0,5 8,1 07:46 00:00:30 07:46 "ЯНА"
0,6 8,7 07:47 00:00:30 07:48 кв. "Победа"
0,5 9,2 07:48 00:00:30 07:49 Автотрафик
0,4 9,6 07:49 00:00:30 07:50 Бургаски корабостроителници АД
1,1 10,7 07:51 00:00:30 07:52 кв. "Победа"
4,5 23,2 07:58 00:00:30 07:58 Трапезица
1,3 24,5 08:00 00:00:30 08:01 МБАЛ
0,6 25,1 08:01 00:00:30 08:02 "Никола Петков"
0,4 25,5 08:02 00:00:30 08:03 "Изгрев"
0,4 25,9 08:03 00:00:30 08:04 РУМ "Велека"
0,5 26,4 08:05 00:00:30 08:05 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 26,8 08:06 00:00:30 08:06 Супермаркет
0,1 26,9 08:06 к-с"Изгрев"- Автостанция

Изпълнява се в делник:             
От "Изгрев" - 7.30ч.       
От Бургаски корабостроителници АД - 16.45ч.       

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N121                   
к-с"Славейков" - Бургаски корабостроителници АД - к-с "М.Рудник"               

Разстояние/км/
Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:20 к-с"Славейков"-Автостанция
0,6 0,6 05:21 00:00:30 05:21 "Стандартизация"
0,3 0,9 05:22 00:00:30 05:22 проф."Я.Якимов"
0,2 1,1 05:22 00:00:30 05:23 бл.38
0,5 1,6 05:24 00:00:30 05:24 бл.47
0,3 1,9 05:25 00:00:30 05:25 бул."Тракия" -бл.21
0,4 2,3 05:26 00:00:30 05:26 "Тих труд"
0,4 2,7 05:27 00:00:30 05:28 "Спартак"
0,4 3,1 05:28 00:00:30 05:29 "Практикер"
0,3 3,4 05:29 00:00:30 05:30 "Пиргосплод"
0,8 4,2 05:31 00:00:30 05:32 МБАЛ
1,3 5,5 05:34 00:00:30 05:34 "Трапезица"
2,2 7,7 05:38 00:00:30 05:38 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 05:39 00:00:30 05:40 "Метални  изделия"
0,6 8,9 05:41 00:00:30 05:41 "РОДОПА"
0,5 9,4 05:42 00:00:30 05:43 "ЯНА"
0,6 10,0 05:44 00:00:30 05:44 кв. "Победа"
0,5 10,5 05:45 00:00:30 05:46 Автотрафик
0,4 10,9 05:46 00:00:30 05:47 Корбсо
1,1 12,0 05:49 00:00:30 05:49 кв. "Победа"
0,8 12,8 05:50 00:00:30 05:51 УСМ
0,4 13,2 05:52 00:00:30 05:52 ВАЯ
0,9 14,1 05:54 00:00:30 05:54 Капчето
0,7 14,8 05:55 00:00:30 05:56 "Т.Грудов"-бл.132
0,3 15,1 05:56 00:00:30 05:57 Таверна"Пирея"
0,5 15,6 05:58 00:00:30 05:58 у-ще "Н.Геров"
0,4 16,0 05:59 00:00:30 05:59 бл.485
0,4 16,4 06:00 00:00:30 06:00 "М.Рудник" - бл.101
0,7 17,1 06:02 00:00:30 06:02 "Бадемите"
0,7 17,8 06:03 00:00:30 06:04 бл.446
0,4 18,2 06:04 00:00:30 06:05 у-ще"П.Росен"
0,4 18,6 06:06 00:00:30 06:06 "Бензиностанция"
0,9 19,5 06:08 00:00:30 06:08 ВАЯ
0,4 19,9 06:09 00:00:30 06:09 УСМ
4,5 24,4 06:17 00:00:30 06:17 "Елкабел"
0,3 24,7 06:18 00:00:30 06:18 "Победа"
0,4 25,1 06:19 00:00:30 06:19 "Камбана"
0,9 26,0 06:21 00:00:30 06:21 "Спартак"
0,6 26,6 06:22 00:00:30 06:23 "Гара разпределителна"
0,5 27,1 06:24 00:00:30 06:24 "Ропотамо"
0,5 27,6 06:25 к-с"Славейков"-Автостанция

Изпълнява се в делник:                   
от "Славейков":       
5:30,6:00,6:20,6:40,7:00, 7:20, 7:40, 8:00,             
16:10,16:30, 16:50,17:10,17:30,17:45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N121

к-с "М.Рудник" - Бургаски корабостроителници АД - к-с"Славейков"

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
05:00 "М.Рудник" - бл.101
0,4 0,4 05:00 00:00:30 05:01 бл.85
0,4 0,8 05:01 00:00:30 05:02 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,3 05:03 00:00:30 05:03 Таверна"Пирея"
0,3 1,6 05:04 00:00:30 05:04 "Т.Грудов" - бл.132
0,7 2,3 05:05 00:00:30 05:06 бл.410
0,9 3,2 05:07 00:00:30 05:08 ВАЯ
0,4 3,6 05:08 00:00:30 05:09 УСМ
0,8 4,4 05:10 00:00:30 05:11 кв. "Победа"
0,5 4,9 05:11 00:00:30 05:12 "Автотрафик"
0,4 5,3 05:13 00:00:30 05:13 "Корбсо"
1,1 6,4 05:15 00:00:30 05:15 кв. "Победа"
0,7 7,1 05:17 00:00:30 05:17 "ЯНА"
0,5 7,6 05:18 00:00:30 05:18 "РОДОПА"
0,4 8,0 05:19 00:00:30 05:20 "Метални  изделия"
0,4 8,4 05:20 00:00:30 05:21 Стадион "Черноморец"
2,2 10,6 05:24 00:00:30 05:25 Трапезица
0,8 11,4 05:26 00:00:30 05:27 Струга
0,5 11,9 05:28 00:00:30 05:28 МБАЛ
0,7 12,6 05:29 00:00:30 05:30 "Парк"
0,4 13,0 05:30 00:00:30 05:31 "Пиргосплод"
0,3 13,3 05:31 00:00:30 05:32 "Практикер"
0,4 13,7 05:33 00:00:30 05:33 "Спартак"
0,4 14,1 05:34 00:00:30 05:34 "Тих труд"
0,7 14,8 05:35 00:00:30 05:36 бл.47
0,5 15,3 05:37 00:00:30 05:37 бл.38
0,6 15,9 05:38 00:00:30 05:39 "Стандартизация"
0,4 16,3 05:39 00:00:30 05:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,4 16,7 05:41 00:00:30 05:41 "Ропотамо"
0,5 17,2 05:42 00:00:30 05:42 "Гара разпределителна"
0,6 17,8 05:43 00:00:30 05:44 "Спартак"
0,9 18,7 05:45 00:00:30 05:46 Камбана"
0,4 19,1 05:47 00:00:30 05:47 "Победа"
0,5 19,6 05:48 00:00:30 05:49 "Трапезица"
4,5 24,1 05:56 00:00:30 05:57 УСМ
0,4 24,5 05:57 00:00:30 05:58 ВАЯ
0,9 25,4 05:59 00:00:30 06:00 "Бензиностанция"
0,4 25,8 06:01 00:00:30 06:01 у-ще "П.Росен"
0,4 26,2 06:02 00:00:30 06:02 бл.446
0,7 26,9 06:04 00:00:30 06:04 "Бадеми"
0,7 27,6 06:05 "М.Рудник" - бл.101

Изпълнява се в делник:
от "М.Рудник":
5:00, 5:30, 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00,16:10, 16:30, 16:45,17:05, 17:25, 17:45

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N211  

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,3 0,3 04:41 00:00:30 04:41 Бл.57
0,7 1,0 04:42 00:00:30 04:43 Бл.46
0,4 1,4 04:44 00:01:00 04:45 У-ще"П.Росен"
0,4 1,8 04:45 00:00:30 04:46 Бл.415
0,9 2,7 04:48 00:00:30 04:48 ВАЯ
0,4 3,1 04:49 00:00:30 04:49 УСМ
1,0 4,1 04:51 00:00:30 04:52 кв. "Победа"
0,7 4,8 04:53 00:00:30 04:54 "ЯНА"
0,5 5,3 04:55 00:00:30 04:55 "РОДОПА"
0,4 5,7 04:56 00:00:30 04:57 "Метални  изделия"
0,4 6,1 04:57 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,9 7,0 05:00 00:00:30 05:00 "Ив.Вазов"
0,8 7,8 05:02 00:01:00 05:03 ЖПГара
0,3 8,1 05:03 00:00:30 05:04 "Булаир"
1,2 9,3 05:06 00:01:00 05:07 "III-та поликлиника"
1,1 10,4 05:10 00:01:00 05:11 БСУ
0,4 10,8 05:11 00:01:00 05:12 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,9 11,7 05:14 00:01:00 05:15 МБАЛ
0,6 12,3 05:16 00:00:30 05:16 "Никола Петков"
0,4 12,7 05:17 00:00:30 05:18 "Изгрев"
0,4 13,1 05:18 00:00:30 05:19 РУМ "Велека"
0,5 13,6 05:20 00:00:30 05:20 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 14,0 05:21 00:00:30 05:21 Супермаркет
0,1 14,1 05:21 к-с"Изгрев"- Автостанция

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                    
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N211        

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,2 0,2 04:40 00:00:30 04:40 "Гробищен парк"
0,5 0,7 04:41 00:00:30 04:42 Супермаркет
0,3 1,0 04:42 00:00:30 04:43 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 1,4 04:44 00:00:30 04:44 РУМ "Велека"
0,5 1,9 04:45 00:00:30 04:45 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 04:46 00:00:30 04:47 "Никола Петков"
0,7 2,9 04:48 00:01:00 04:49 МБАЛ
0,9 3,8 04:50 00:01:00 04:51 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 4,2 04:52 00:01:00 04:53 РСС
0,4 4,6 04:54 00:00:30 04:54 "Хр.Ботев"
0,8 5,4 04:56 00:01:00 04:57 Театър за опера и балет
0,3 5,7 04:58 00:01:00 04:59 Централна поща
0,8 6,5 05:00 00:00:30 05:01 "Ив. Вазов"
0,9 7,4 05:03 00:00:30 05:03 Стадион "Черноморец"
0,6 8,0 05:04 00:00:30 05:05 "Метални изделия"
0,4 8,4 05:05 00:00:30 05:06 "РОДОПА"
0,5 8,9 05:07 00:00:30 05:07 "ЯНА"
0,6 9,5 05:08 00:00:30 05:09 кв."Победа"
0,8 10,3 05:10 00:00:30 05:11 УСМ
0,4 10,7 05:12 00:00:30 05:12 ВАЯ
1,1 11,8 05:14 00:00:30 05:15 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 12,1 05:15 00:00:30 05:16 У-ще"П.Росен"
0,5 12,6 05:16 00:00:30 05:17 Бл.46
0,8 13,4 05:18 00:00:30 05:19 Бл.57
0,4 13,8 05:20 к-с"М. Рудник"-Автостанция

Делник:  
Пикови часове - на 6 мин. Извънпикови часове -   на 6-8 мин.                
4:40ч.-6:00ч - 20мин.;    6:00ч.-6:30ч - 10мин.                
21:00ч.- 22:00ч. - 15 мин.;      22:00ч.- 23:30ч. - 20 мин.                        
Празник: 
5:00ч.- 6:00ч. - 20мин.; 6:00ч.- 21:10ч. - 6-10мин.                                                               
21:10ч. - 21:40ч. - 15 мин.; 21:40ч.-23:30ч. - 20 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ  NТ1                   

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
от - до общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,5 0,5 00:01:00 бл.101
0,5 1,0 00:01:00 бл.485
0,2 1,2 00:01:00 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,7 00:01:00 "Таверна"
0,6 2,3 00:01:00 бл.132
1,6 3,9 00:01:00 "Капчето"
0,5 4,4 00:01:00 "Вая"
0,3 4,7 00:01:00 УСМ
1,0 5,7 00:01:00 кв."Победа"
0,7 6,4 00:01:00 "Яна"
0,5 6,9 00:01:00 "Родопа"
0,4 7,3 00:01:00 "Мет.изделия"
0,4 7,7 00:01:00 "Стадиона"
1,0 8,7 00:01:00 "Ив.Вазов"
0,6 9,3 00:01:00 "Цар Петър"
0,6 9,9 00:01:00 Дом НХК
0,8 10,7 00:01:00 "Билкова аптека"
0,3 11,0 00:01:00 "Сан Стефано"
0,8 11,8 00:01:00 "М.Луиза"
0,9 12,7 00:01:00 "Стадиона"
0,6 13,3 00:01:00 "Мет. Изделия"
0,4 13,7 00:01:00 "Родопа"
0,5 14,2 00:01:00 "Яна"
0,6 14,8 00:01:00 "Победа"
0,8 15,6 00:01:00 УСМ
1,6 17,2 00:01:00 "Капчето"
0,6 17,8 00:01:00 "Т.Грудов"
0,5 18,3 00:01:00 "Таверна"
0,2 18,5 00:01:00 у-ще"Н. Геров"
0,9 19,4 00:01:00 бл.485
0,5 19,9 00:01:00 бл.101
0,3 20,2 05:41 к-с"М.Рудник"- Автостанция


Период на обслужване: 06.00ч. - 20.00ч.                   
Делник: на всеки 15 мин.                   
Празник:     от 6.05ч. до 20.05ч. на 15 мин.- 20мин.               

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N13A                   
ЛИНИЯТА СЕ ОБСЛУЖВА САМО НА ГОЛЕМИТЕ ЗАДУШНИЦИ                    

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
06:30 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,5 0,5 06:31 00:00:30 06:31 "Метро"
0,6 1,1 06:32 00:00:30 06:33 Автосервиз - "Форд"
0,3 1,4 06:33 00:00:30 06:34 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 1,8 06:35 00:00:30 06:35 РУМ "Младост"
0,7 2,5 06:37 00:00:30 06:37 Парк "Изгрев" - бл.1
0,4 2,9 06:38 00:00:30 06:38 "Пиргосплод"
0,3 3,2 06:39 00:00:30 06:39 "Практикер"
0,4 3,6 06:40 00:00:30 06:41 "Спартак"
0,4 4,0 06:42 00:00:30 06:42 "Тих труд"
0,3 4,3 06:43 00:00:30 06:43 "Хемусмарк"
0,5 4,8 06:44 00:00:30 06:45 "Стандартизация"
0,3 5,1 06:45 00:00:30 06:46 "Професор Якимов"
0,4 5,5 06:47 00:00:30 06:47 ВХТИ "Асен Златаров"
0,3 5,8 06:48 00:00:30 06:48 к-с"Изгрев-"Чешмите"
0,4 6,2 06:49 00:00:30 06:49 Гробищен парк
0,2 6,4 06:50 к-с"Изгрев"- Автостанция

 

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                    
 6.30; 70.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00;   

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N109                   
ЛИНИЯТА СЕ ОБСЛУЖВА САМО НА ГОЛЕМИТЕ ЗАДУШНИЦИ                    

Разстояние/км/Отиване
ВръщанеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,5 0,5 06:00 00:00:30 06:01 бл.101
0,5 1,0 06:02 00:00:30 06:02 бл.485
0,2 1,2 06:03 00:00:30 06:03 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,7 06:04 00:00:30 06:04 "Таверна"
0,6 2,3 06:05 00:00:30 06:06 бл.132
1,6 3,9 06:09 00:00:30 06:09 "Капчето"
0,5 4,4 06:10 00:00:30 06:11 "Вая"
0,3 4,7 06:11 00:00:30 06:12 УСМ
1,0 5,7 06:13 00:00:30 06:14 кв."Победа"
0,7 6,4 06:15 00:00:30 06:15 "Яна"
0,5 6,9 06:16 00:00:30 06:17 "Родопа"
0,4 7,3 06:18 00:00:30 06:18 "Мет.изделия"
0,4 7,7 06:19 00:00:30 06:19 "Стадиона"
1,0 8,7 06:21 00:00:30 06:21 "Ив.Вазов"
0,6 9,3 06:22 00:00:30 06:23 "Цар Петър"
0,6 9,9 06:24 00:00:30 06:24 Дом НХК
0,8 10,7 06:26 00:00:30 06:26 "Одрин"
0,6 11,3 06:27 00:00:30 06:28 "Трапезица"
0,8 12,1 06:29 00:00:30 06:30 "Струга"
0,5 12,6 06:31 00:00:30 06:31 МБАЛ
0,6 13,2 06:32 00:00:30 06:33 "Никола Петков"
0,4 13,6 06:33 00:00:30 06:34 "Изгрев"
0,4 14,0 06:35 00:00:30 06:35 РУМ "Велека"
0,5 14,5 06:36 00:00:30 06:36 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 14,9 06:37 00:00:30 06:38 Супермаркет
0,1 15,0 06:38 к-с"Изгрев"- Автостанция

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                
от к-с"М.Рудник" :6.00; 7.00; 8.00; 9.00;10.00;               
от к-с"Изгрев" : 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N2А     
  

Разстояние /км/Отиване
ВръщанеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Славейков" - начална
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Стандартизация"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Професор Якимов"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 ВХТИ "Асен Златаров"
0,6 1,8 04:44 00:00:30 04:44 Автосервиз - "Форд"
0,3 2,1 04:45 00:00:30 04:45 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 2,5 04:46 00:00:30 04:46 РУМ "Младост"
0,7 3,2 04:47 00:00:30 04:48 МБАЛ
1,3 4,5 04:50 00:00:30 04:50 "Трапезица"
0,4 4,9 04:51 00:00:30 04:51 "Хр. Ботев"
0,8 5,7 04:53 00:00:30 04:53 Театър за опера и балет
0,3 6,0 04:54 00:00:30 04:54 Централна поща
0,8 6,8 04:55 00:00:30 04:56 "Ив. Вазов"
0,9 7,7 04:57 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 04:58 00:00:30 04:59 "Метални изделия"
0,4 8,7 05:00 00:00:30 05:00 "РОДОПА"
0,5 9,2 05:01 00:00:30 05:01 "ЯНА"
0,6 9,8 05:02 00:00:30 05:03 кв."Победа"
0,8 10,6 05:04 00:00:30 05:04 УСМ
0,4 11,0 05:05 00:00:30 05:06 ВАЯ
1,1 12,1 05:07 00:00:30 05:08 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 12,4 05:08 00:00:30 05:09 У-ще"П.росен"
0,5 12,9 05:09 00:00:30 05:10 Бл.46
0,8 13,7 05:11 00:00:30 05:12 Бл.57
0,4 14,1 05:12 "М.Рудник" - крайна

Период на обслужване: 04.40ч. - 23.00ч. - на всеки 15 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
на автобусна линия N209                   

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
08:30 АГ"Запад" 10:18
0,9 0,9 08:31 00:00:30 08:31 Билкова аптека 10:16 00:00:30 10:17
0,6 1,5 08:32 00:00:30 08:33 РСС 10:15 00:00:30 10:15
0,4 1,9 08:33 00:00:30 08:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 10:14 00:00:30 10:14
0,4 2,3 08:34 00:00:30 08:35 МБАЛ 10:13 00:00:30 10:13
1,0 3,3 08:36 00:00:30 08:37 РУМ"Младост" 10:11 00:00:30 10:11
0,5 3,8 08:38 00:00:30 08:38 Автосервиз"Форд" 10:09 00:00:30 10:10
1,6 5,4 08:40 00:00:30 08:41 5-километър 10:07 00:00:30 10:07
4,0 9,4 08:45 00:00:30 08:46 9-километър 10:02 00:00:30 10:02
1,0 10,4 08:47 00:00:30 08:48 10-километър 10:00 00:00:30 10:00
3,8 14,2 08:52 00:00:30 08:53 Ветрен 09:55 00:00:30 09:55
0,6 14,8 08:54 00:00:30 08:54 Ветрен-център 09:53 00:00:30 09:54
0,4 15,2 08:55 00:00:30 08:55 в.з. Ветрен - с.п.ж. 09:52 00:00:30 09:53
0,5 15,7 08:56 00:00:30 08:56 Мин.бани 09:51 00:00:30 09:52
1,3 17,0 08:58 00:00:30 08:59 в.з."Боровете" - с.п.ж. 09:49 00:00:30 09:49
0,3 17,3 08:59 00:00:30 09:00 Банево-стопански двор 09:48 00:00:30 09:48
0,5 17,8 09:01 00:00:30 09:01 Банево-център 09:46 00:00:30 09:47
2,4 20,2 09:04 00:00:30 09:04 Стрелбище- с.п.ж. 09:43 00:00:30 09:44
0,9 21,1 09:06 00:00:30 09:06 Погребите-с.п.ж. 09:41 00:00:30 09:42
1,7 22,8 09:08 00:00:30 09:09 Каптажа- с.п.ж. 09:39 00:00:30 09:39
0,5 23,3 09:09 00:00:30 09:10 Вилите - с.п.ж. 09:38 00:00:30 09:38
1,4 24,7 09:11 00:00:30 09:12 Сухото дере-с.п.ж. 09:36 00:00:30 09:36
1,9 26,6 09:14 00:00:30 09:15 Изворище 09:33 00:00:30 09:33
2,8 29,4 09:18 Брястовец 09:30

Период на обслужване: 06.00ч. - 20.00ч.                   
Делник: на всеки 15 мин.                   
Празник: от 6.05ч. до 20.05ч. на 15 мин.- 20мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Линиите от междуселищният транспорт

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Брястовец                 

Разстояние/км/ Отиване Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
08:30 АГ"Запад" 10:18
0,9 0,9 08:31 00:00:30 08:31 Билкова аптека 10:16 00:00:30 10:17
0,6 1,5 08:32 00:00:30 08:33 РСС 10:15 00:00:30 10:15
0,4 1,9 08:33 00:00:30 08:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 10:14 00:00:30 10:14
0,4 2,3 08:34 00:00:30 08:35 МБАЛ 10:13 00:00:30 10:13
1,0 3,3 08:36 00:00:30 08:37 РУМ"Младост" 10:11 00:00:30 10:11
0,5 3,8 08:38 00:00:30 08:38 Автосервиз"Форд" 10:09 00:00:30 10:10
1,6 5,4 08:40 00:00:30 08:41 5-километър 10:07 00:00:30 10:07
4,0 9,4 08:45 00:00:30 08:46 9-километър 10:02 00:00:30 10:02
1,0 10,4 08:47 00:00:30 08:48 10-километър 10:00 00:00:30 10:00
3,8 14,2 08:52 00:00:30 08:53 Ветрен 09:55 00:00:30 09:55
0,6 14,8 08:54 00:00:30 08:54 Ветрен-център 09:53 00:00:30 09:54
0,4 15,2 08:55 00:00:30 08:55 в.з. Ветрен - с.п.ж. 09:52 00:00:30 09:53
0,5 15,7 08:56 00:00:30 08:56 Мин.бани 09:51 00:00:30 09:52
1,3 17,0 08:58 00:00:30 08:59 в.з."Боровете" - с.п.ж. 09:49 00:00:30 09:49
0,3 17,3 08:59 00:00:30 09:00 Банево-стопански двор 09:48 00:00:30 09:48
0,5 17,8 09:01 00:00:30 09:01 Банево-център 09:46 00:00:30 09:47
2,4 20,2 09:04 00:00:30 09:04 Стрелбище- с.п.ж. 09:43 00:00:30 09:44
0,9 21,1 09:06 00:00:30 09:06 Погребите-с.п.ж. 09:41 00:00:30 09:42
1,7 22,8 09:08 00:00:30 09:09 Каптажа- с.п.ж. 09:39 00:00:30 09:39
0,5 23,3 09:09 00:00:30 09:10 Вилите - с.п.ж. 09:38 00:00:30 09:38
1,4 24,7 09:11 00:00:30 09:12 Сухото дере-с.п.ж. 09:36 00:00:30 09:36
1,9 26,6 09:14 00:00:30 09:15 Изворище 09:33 00:00:30 09:33
2,8 29,4 09:18 Брястовец 09:30

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
делник:         8.30; 15.40;           
празник:        8.30; 10,30; 12,30; 15.40;           
с.Брястовец                   
делник:        9.30;  16,40;           
празник:        9.30; 11.30; 13,30;16,40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                                
на автобусна линия: гр. Бургас- гр. Българово     

Разстояние/км/ Отиване Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
09:40 АГ"Запад" 11:10
0,9 0,9 09:41 00:00:30 09:42 Билкова аптека 11:08 00:00:30 11:08
0,6 1,5 09:43 00:00:30 09:43 БТК 11:06 00:00:30 11:07
0,4 1,9 09:44 00:00:30 09:44 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 11:05 00:00:30 11:06
0,4 2,3 09:45 00:00:30 09:46 МБАЛ 11:04 00:00:30 11:04
1,0 3,3 09:47 00:00:30 09:48 ПГпо химични технологии 11:02 00:00:30 11:02
0,5 3,8 09:49 00:00:30 09:49 Автосервиз"Форд" 11:00 00:00:30 11:01
1,6 5,4 09:51 00:00:30 09:52 5-километър 10:58 00:00:30 10:58
4,0 9,4 09:57 00:00:30 09:58 9-километър 10:52 00:00:30 10:52
1,0 10,4 09:59 00:00:30 10:00 10-километър 10:50 00:00:30 10:51
3,8 14,2 10:05 00:00:30 10:05 Ветрен I 10:44 00:00:30 10:45
2,6 16,8 10:09 00:00:30 10:09 Ветрен II 10:41 00:00:30 10:41
3,9 20,7 10:14 00:00:30 10:15 р-н Българово 10:35 00:00:30 10:35
1,6 22,3 10:17 00:00:30 10:17 Българово I 10:32 00:00:30 10:33
2,0 24,3 10:20 Българово II 10:30


Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                        
гр.Бургас                        
делник:         6.45; 7.55; 9.40; 11.15; 13.30*; 15.30*; 17.45; 19.30; 21,30**;                
празник:        7,00; 9.40; 11.15; 13.30*; 15.30*; 17.45; 19.30; 21,30**;                
гр.Българово                        
делник:        6.10; 7,20; 8.30; 10.30*; 12.20; 14.30*; 16,30; 18.30; 20,20**;                
празник:        6.20;  8.20; 10.30*; 12.20; 14.30*; 16,30; 18.30; 20,20**;                
                        
*- Курсовете се изпълняват през Ветрен-център  и Мин.бани                        
** - Курсовете се изпълняват от 01.06. до 15.09          

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с. Драганово                               

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
06:50 АГ"Запад" 08:49
0,9 0,9 06:51 00:00:30 06:52 Билкова аптека 08:47 00:00:30 08:48
0,5 1,4 06:52 00:00:30 06:53 РСС 08:46 00:00:30 08:46
0,4 1,8 06:54 00:00:30 06:54 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 08:45 00:00:30 08:45
0,4 2,2 06:55 00:00:30 06:55 МБАЛ 08:43 00:00:30 08:44
0,5 2,7 06:56 00:00:30 06:57 Млекоцентрала 08:42 00:00:30 08:43
0,5 3,2 06:58 00:00:30 06:58 к-с"Изгрев" 08:41 00:00:30 08:41
1,0 4,2 07:00 00:00:30 07:00 Автосервиз"Лада" 08:38 00:00:30 08:39
1,5 5,7 07:02 00:00:30 07:03 Пътен възел 08:35 00:00:30 08:36
2,5 8,2 07:06 00:00:30 07:07 Керамичен завод 08:31 00:00:30 08:32
1,9 10,1 07:09 00:00:30 07:10 Мототехника 08:28 00:00:30 08:28
0,4 10,5 07:10 00:00:30 07:11 Автомобилна школа 08:27 00:00:30 08:27
2,0 12,5 07:13 00:00:30 07:14 р.Каблешково 08:23 00:00:30 08:24
3,2 15,7 07:19 00:00:30 07:20 м.с.Черно море 08:18 00:00:30 08:18
1,6 17,3 07:23 00:00:30 07:23 Рудник 08:15 00:00:30 08:15
4,0 21,3 07:30 00:00:30 07:31 Кошарите 08:07 00:00:30 08:08
1,5 22,8 07:33 00:00:30 07:34 Брястовец- ТКЗС 08:04 00:00:30 08:05
1,0 23,8 07:35 00:00:30 07:36 Брястовец 08:02 00:00:30 08:02
0,9 24,7 07:37 00:00:30 07:38 Пръстника 08:00 00:00:30 08:00
3,1 27,8 07:43 Драганово 07:55

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                           
гр.Бургас                           
делник: 7,00; 12.00; 17.30
празник: 7,10; 17,30               
с.Драганово                       
делник: 7,55; 12,55; 18,25
празник: 8,05; 18,25

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с. Драганово     

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
11:10 АГ"Запад" 13:12
0,9 0,9 11:11 00:00:30 11:11 Билкова аптека 13:10 00:00:30 13:10
0,6 1,5 11:12 00:00:30 11:13 РСС 13:08 00:00:30 13:09
0,4 1,9 11:13 00:00:30 11:14 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 13:07 00:00:30 13:08
0,4 2,3 11:14 00:00:30 11:15 МБАЛ 13:06 00:00:30 13:07
1,0 3,3 11:16 00:00:30 11:17 РУМ"Младост" 13:04 00:00:30 13:05
0,5 3,8 11:18 00:00:30 11:18 Автосервиз"Форд" 13:03 00:00:30 13:03
1,6 5,4 11:20 00:00:30 11:21 5-километър 13:00 00:00:30 13:01
4,0 9,4 11:25 00:00:30 11:26 9-километър 12:55 00:00:30 12:56
1,0 10,4 11:27 00:00:30 11:28 10-километър 12:53 00:00:30 12:54
3,8 14,2 11:32 00:00:30 11:33 Ветрен 12:48 00:00:30 12:49
0,6 14,8 11:34 00:00:30 11:34 Ветрен-център 12:47 00:00:30 12:47
0,4 15,2 11:35 00:00:30 11:35 в.з. Ветрен - с.п.ж. 12:46 00:00:30 12:46
0,5 15,7 11:36 00:00:30 11:36 Мин.бани 12:45 00:00:30 12:45
1,3 17,0 11:38 00:00:30 11:39 в.з."Боровете" - с.п.ж. 12:42 00:00:30 12:43
0,3 17,3 11:39 00:00:30 11:40 Банево-стопански двор 12:41 00:00:30 12:42
0,5 17,8 11:41 00:00:30 11:41 Банево-център 12:40 00:00:30 12:40
2,4 20,2 11:44 00:00:30 11:44 Стрелбище- с.п.ж. 12:36 00:00:30 12:36
0,9 21,1 11:46 00:00:30 11:46 Погребите-с.п.ж. 12:34 00:00:30 12:35
1,7 22,8 11:48 00:00:30 11:49 Каптажа- с.п.ж. 12:32 00:00:30 12:32
0,5 23,3 11:49 00:00:30 11:50 Вилите - с.п.ж. 12:31 00:00:30 12:31
1,4 24,7 11:51 00:00:30 11:52 Сухото дере-с.п.ж. 12:28 00:00:30 12:29
1,9 26,6 11:55 00:00:30 11:55 Изворище 12:26 00:00:30 12:26
2,8 29,4 11:59 00:00:30 12:00 Брястовец 12:21 00:00:30 12:22
0,9 30,3 12:01 00:00:30 12:02 Пръстника 12:19 00:00:30 12:20
3,1 33,4 12:06 Драганово 12:15

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
делник: 11.10; 13.30; 19.20       
с.Драганово                   
делник: 5.50;  12.15;  14.50

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Извор                               
Изпълнява се само в делнични дни       

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
18:30 АГ"Запад" 20:17
0,9 0,9 18:31 00:00:30 18:31 Билкова аптека 20:15 00:00:30 20:15
0,3 1,2 18:32 00:00:30 18:32 "Хр.Ботев" 20:14 00:00:30 20:14
0,8 2,0 18:33 00:00:30 18:34 "Операта" 20:12 00:00:30 20:13
0,3 2,3 18:34 00:00:30 18:35 Централна поща 20:11 00:00:30 20:12
0,5 2,8 18:35 00:00:30 18:36 "Ив. Вазов" 20:10 00:00:30 20:11
1,1 3,9 18:37 00:00:30 18:38 Стадион"Черноморец" 20:08 00:00:30 20:09
0,8 4,7 18:39 00:00:30 18:40 Мет.изделиа 20:06 00:00:30 20:07
0,5 5,2 18:40 00:00:30 18:41 Родопа 20:05 00:00:30 20:06
0,5 5,7 18:41 00:00:30 18:42 Яна 20:04 00:00:30 20:05
0,3 6,0 18:42 00:00:30 18:43 кв.Победа 20:03 00:00:30 20:04
4,9 10,9 18:50 00:00:30 18:50 Пода 19:56 00:00:30 19:56
5,6 16,5 18:58 00:00:30 18:59 с.Маринка 19:47 00:00:30 19:48
2,9 19,4 19:03 00:00:30 19:03 р.Твърдица 19:43 00:00:30 19:43
0,9 20,3 19:04 00:00:30 19:05 с.Твърдица 19:41 00:00:30 19:42
3,8 24,1 19:10 00:00:30 19:11 с.Маринка 19:35 00:00:30 19:36
7,8 31,9 19:22 с.Извор 19:25

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :               
гр.Бургас               
делник:6,10;  18,30;        
с.Извор               
делник:7,05;  19,25;

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Извор                               
Изпълнява се само в празнични дни   

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
09:00 АГ"Запад" 10:35
0,9 0,9 09:01 00:00:30 09:01 Билкова аптека 10:33 00:00:30 10:34
0,3 1,2 09:02 00:00:30 09:02 "Хр.Ботев" 10:32 00:00:30 10:33
0,8 2,0 09:03 00:00:30 09:04 "Операта" 10:31 00:00:30 10:31
0,3 2,3 09:04 00:00:30 09:05 Централна поща 10:30 00:00:30 10:30
0,5 2,8 09:05 00:00:30 09:06 "Ив. Вазов" 10:29 00:00:30 10:29
1,1 3,9 09:07 00:00:30 09:08 Стадион"Черноморец" 10:27 00:00:30 10:27
0,8 4,7 09:09 00:00:30 09:10 Мет.изделия 10:25 00:00:30 10:25
0,5 5,2 09:10 00:00:30 09:11 Родопа 10:24 00:00:30 10:24
0,5 5,7 09:11 00:00:30 09:12 Яна 10:23 00:00:30 10:23
0,3 6,0 09:12 00:00:30 09:13 кв.Победа 10:22 00:00:30 10:22
4,1 10,1 09:19 00:00:30 09:19 к-с"М.Рудник" 10:15 00:00:30 10:16
3,2 13,3 09:24 00:00:30 09:24 Батака 10:10 00:00:30 10:11
3,6 16,9 09:29 00:00:30 09:30 с.Твърдица 10:05 00:00:30 10:05
2,9 19,8 09:34 00:00:30 09:34 с.Маринка 10:00 00:00:30 10:01
7,8 27,6 09:45 с.Извор 09:50

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :           
гр.Бургас
празник: 9,00;  19,00   
с.Извор           
празник: 9,45;  19,45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Изворище                               
№32       

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
06:35 АГ"Запад" 06:40
0,9 0,9 06:36 00:00:30 06:36 Билкова аптека 06:38 00:00:30 06:39
0,6 1,5 06:37 00:00:30 06:38 РСС 06:37 00:00:30 06:37
0,4 1,9 06:38 00:00:30 06:39 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 06:36 00:00:30 06:36
0,4 2,3 06:39 00:00:30 06:40 МБАЛ 06:34 00:00:30 06:35
1,0 3,3 06:41 00:00:30 06:42 РУМ"Младост" 06:32 00:00:30 06:33
0,5 3,8 06:43 00:00:30 06:43 Автосервиз"Форд" 06:31 00:00:30 06:32
1,6 5,4 06:45 00:00:30 06:46 5-километър 06:29 00:00:30 06:29
4,0 9,4 06:50 00:00:30 06:51 9-километър 06:23 00:00:30 06:24
1,0 10,4 06:52 00:00:30 06:53 10-километър 06:22 00:00:30 06:22
3,8 14,2 06:57 00:00:30 06:58 Ветрен 06:17 00:00:30 06:17
0,6 14,8 06:59 00:00:30 06:59 Ветрен-център 06:15 00:00:30 06:16
0,4 15,2 07:00 00:00:30 07:00 в.з. Ветрен - с.п.ж. 06:17 00:00:30 06:17
0,5 15,7 07:01 00:00:30 07:01 Мин.бани 06:14 00:00:30 06:15
1,3 17,0 07:03 00:00:30 07:04 в.з."Боровете" - с.п.ж. 06:15 00:00:30 06:15
0,3 17,3 07:04 00:00:30 07:05 Банево-стопански двор 06:13 00:00:30 06:14
0,5 17,8 07:06 00:00:30 07:06 Банево-център 06:13 00:00:30 06:14
2,4 20,2 07:09 00:00:30 07:09 Стрелбище - с.п.ж. 06:09 00:00:30 06:10
0,9 21,1 07:11 00:00:30 07:11 Погребите - с.п.ж. 06:08 00:00:30 06:08
1,7 22,8 07:13 00:00:30 07:14 Каптажа - с.п.ж. 06:05 00:00:30 06:06
0,5 23,3 07:14 00:00:30 07:15 Вилите - с.п.ж. 06:04 00:00:30 06:04
1,4 24,7 07:16 00:00:30 07:17 Сухото дере - с.п.ж. 06:02 00:00:30 06:02
1,9 26,6 07:19 Изворище 06:00

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :           
гр.Бургас           
делник: 6,35; 17,40;    
празник: 6,40; 17,40;    
с.Изворище           
делник: 6,00; 7,35; 18.35;   
празник: 7,35; 18,35

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Маринка                   

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        05:50 АГ"Запад" 07:04    
0,9 0,9 05:51 00:00:30 05:51 Билкова аптека 07:03 00:00:30 07:03
0,3 1,2 05:52 00:00:30 05:52 "Хр.Ботев" 07:02 00:00:30 07:02
0,8 2,0 05:53 00:00:30 05:54 "Операта" 07:00 00:00:30 07:00
0,3
2,3 05:54 00:00:30 05:55 Ст.поща 06:59 00:00:30 07:00
0,5 2,8 05:56 00:00:30 05:56 "Ив. Вазов" 06:58 00:00:30 06:58
1,1 3,9 05:58 00:00:30 05:58 Стадиона 06:56 00:00:30 06:56
0,8 4,7 05:59 00:00:30 06:00 Мет.изделия 06:54 00:00:30 06:55
0,5 5,2 06:00 00:00:30 06:01 Родопа 06:53 00:00:30 06:53
0,5 5,7 06:02 00:00:30 06:02 Яна 06:52 00:00:30 06:52
0,3 6,0 06:03 00:00:30 06:03 кв.Победа 06:51 00:00:30 06:51
4,1 10,1 06:09 00:00:30 06:09 к-с"М.Рудник" 06:44 00:00:30 06:45
3,2 13,3 06:14 00:00:30 06:15 Батака 06:39 00:00:30 06:40
3,6 16,9 06:20 00:00:30 06:20 Твърдица 06:34 00:00:30 06:34
2,9 19,8 06:24     Маринка     06:30

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :       
гр.Бургас       
делник: 5.50
празник: 14,00
с.Маринка       
делник: 6.30
празник:14,40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Миролюбово                               

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        07:10 АГ"Запад" 08:41    
0,9 0,9 07:11 00:00:30 07:11 Билкова аптека 08:39 00:00:30 08:40
0,6 1,5 07:12 00:00:30 07:13 БТК 08:38 00:00:30 08:39
0,4 1,9 07:13 00:00:30 07:14 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 08:37 00:00:30 08:37
0,4 2,3 07:14 00:00:30 07:15 МБАЛ 08:36 00:00:30 08:36
1,0 3,3 07:16 00:00:30 07:16 ПГпо химични технологии 08:34 00:00:30 08:35
0,5 3,8 07:17 00:00:30 07:18 Автосервиз"Форд" 08:33 00:00:30 08:33
1,6 5,4 07:20 00:00:30 07:20 5-километър 08:30 00:00:30 08:31
4,0 9,4 07:26 00:00:30 07:26 9-километър 08:24 00:00:30 08:25
1,0 10,4 07:27 00:00:30 07:28 10-километър 08:23 00:00:30 08:23
3,8 14,2 07:33 00:00:30 07:33 Ветрен 08:17 00:00:30 08:18
0,3 14,5 07:34 00:00:30 07:34 Ветрен-OMV 08:16 00:00:30 08:17
3,7 18,2 07:39 00:00:30 07:40 Ел.подстанция 08:11 00:00:30 08:11
0,8 19 07:41 00:00:30 07:41 р.Българово 08:09 00:00:30 08:10
1,4 20,4 07:43 00:00:30 07:43 р. Миролюбово 08:07 00:00:30 08:07
1,6 22 07:45 00:00:30 07:45 р. Сиври баир 08:04 00:00:30 08:05
3,5 25,5 07:50     Миролюбово     08:00

 

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    Петък:    7.10; 13.15*; 16.15*;           
    Събота:    7.10*;           
    Неделя:    16.15*;           
с.Миролюбово                   
    Петък:    8.00; 14.00*; 17.00*;           
    Събота:    8.00*;           
    Неделя:    17.00*;           
*- Курсовете се изпълняват  до и  от  "Сиври баир"   

               
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Равнец         

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        11:10 АГ"Запад" 12:40    
14,0 14,0 11:31 00:00:30 11:31 Долно Езерово 12:19 00:00:30 12:19
4,8 18,8 11:38 00:00:30 11:39 Братово 12:11 00:00:30 12:11
5,4 24,2 11:47 00:00:30 11:47 Летище Равнец 12:02 00:00:30 12:03
1,9 26,1 11:50     Равнец     12:00

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :               
гр.Бургас               
    делник:     11.10; 19.40    
    празник:    11.10     
с.Равнец               
    делник:    6.00; 12.00
    празник:    12.00  

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Рудник                               
№61 

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        05:30 АГ"Запад" 06:40    
0,9 0,9 05:31 00:00:30 05:32 Билкова аптека 06:38 00:00:30 06:38
0,5 1,4 05:32 00:00:30 05:33 РСС 06:36 00:00:30 06:37
0,4 1,8 05:34 00:00:30 05:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 06:35 00:00:30 06:36
0,4 2,2 05:35 00:00:30 05:35 МБАЛ 06:34 00:00:30 06:34
0,5 2,7 05:36 00:00:30 05:37 Млекоцентрала 06:33 00:00:30 06:33
0,5 3,2 05:37 00:00:30 05:38 к-с"Изгрев" 06:31 00:00:30 06:32
1,0 4,2 05:40 00:00:30 05:40 Автосервиз"Лада" 06:29 00:00:30 06:30
1,5 5,7 05:42 00:00:30 05:43 Пътен възел 06:26 00:00:30 06:26
2,5 8,2 05:47 00:00:30 05:47 Керамичен завод 06:21 00:00:30 06:22
1,9 10,1 05:50 00:00:30 05:51 Мототехника 06:18 00:00:30 06:18
0,4 10,5 05:51 00:00:30 05:52 Автомобилна школа 06:17 00:00:30 06:17
2,0 12,5 05:55 00:00:30 05:55 р.Каблешково 06:13 00:00:30 06:14
2,5 15,0 05:59 00:00:30 05:59 м.с.Черно море I 06:09 00:00:30 06:09
0,7 15,7 06:00 00:00:30 06:01 м.с.Черно мореII 06:07 00:00:30 06:08
1,3 17,0 06:03 00:00:30 06:03 Рудник I 06:05 00:00:30 06:05
0,3 17,3 06:01     Рудник II     06:05

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    делник:     5,30; 5,50; 6,10; 6,40; 7,10; 7,40; 8,20; 9,20; 10,20;11,20; 12,00; 12,30;           
        13,15;14,00; 14,50; 15,50; 16,30; 17,00;17,30; 18,00; 18,40; 19,30;            
        20,20; 21,20; 22,30;           
    празник:    6,00;  7,20; 8,40; 10,00; 11,10; 12,20; 13,30; 14,50;           
        16,00; 18,20; 19,40; 21,00;  22,30;            
с.Рудник                   
    делник:     4,55; 6,05; 6,25; 6,45; 7,15; 7,45; 8,15; 8,55; 9,55; 10,55; 11,55; 12,35;           
        13,05;13,50; 14,35; 15,25; 16,25;17,05; 17,35; 18,05;18,35; 19,25;             
        20,05; 20,55; 21,55;           
    празник:    6,35; 7,55; 9,15; 10,35; 11,45; 12,55; 14,05; 15,25;           
        16,35; 18,55; 20,15; 21,35; 23,05;           

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Твърдица    

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        06:10 АГ"Запад" 07:45    
0,9 0,9 06:11 00:00:30 06:11 Билкова аптека 07:43 00:00:30 07:44
0,3 1,2 06:12 00:00:30 06:12 "Хр.Ботев" 07:42 00:00:30 07:43
0,8 2,0 06:13 00:00:30 06:14 "Операта" 07:41 00:00:30 07:41
0,3 2,3 06:14 00:00:30 06:15 Ст.поща 07:40 00:00:30 07:40
0,5 2,8 06:16 00:00:30 06:16 "Ив. Вазов" 07:39 00:00:30 07:39
1,1 3,9 06:18 00:00:30 06:18 Стадиона 07:36 00:00:30 07:37
0,8 4,7 06:19 00:00:30 06:20 Мет.изделиа 07:35 00:00:30 07:35
0,5 5,2 06:20 00:00:30 06:21 Родопа 07:34 00:00:30 07:34
0,5 5,7 06:22 00:00:30 06:22 Яна 07:32 00:00:30 07:33
0,3 6,0 06:23 00:00:30 06:23 кв.Победа 07:31 00:00:30 07:32
4,9 10,9 06:30 00:00:30 06:31 Пода 07:24 00:00:30 07:24
5,6 16,5 06:39 00:00:30 06:39 Маринка 07:15 00:00:30 07:16
2,9 19,4 06:43 00:00:30 06:44 р.Твърдица 07:11 00:00:30 07:11
0,9 20,3 06:45     Твърдица     07:10

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    делник:      8,00; 9,20; 11,20; 12,40; 14,20; 16,40; 20.20; 22,30**;           
    празник:    6.30; 11.20; 16.40; 20.20;           
с.Твърдица                   
    делник:    4,45**; 8,40; 10,00; 12,00;13.20;  15,00; 17,20; 21.00;             
    празник:    5.45*; 7.10; 12.00; 17.20;            
* - Само Събота                   
**- Курса се изпълнява с влизане в кв.Крайморие                   

 

Безвъзмездна техническа помощ по програма "Джаспърс" (JASPERS)

Община Бургас спечели уникалната възможност да получи безвъзмездна техническа помощ по програма "Джаспърс" (JASPERS) за разработване на проект за цялостна модернизация на транспортната система в града. Абревиатурата на програма "Джаспърс" (JASPERS) се превежда като Обединена помощ в подкрепа на проекти за европейските региони. Фокусът на нейната дейност е поставен върху 12-те страни - най-нови членки на ЕС. Основни задачи: подпомагане на бенефициентите за изпълнение на висококачествени инфраструктурни проекти и усвояване на средства от еврофондовете в най-пълен обем. "Джаспърс" оказва съдействие в няколко направления - ускоряване на процесите по одобрение на търсеното финансиране; още на етап планиране посочва недостатъците на проектите, за да се отстраняват своевременно; помага при комуникацията с Европейската комисия; осигурява приемственост между отделни проекти в различни държави; следи за съответствието с европейските регламенти и директиви.

Програма "Джаспърс" е инициатива на Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Представяне на проект за интегриран обществен транспорт в Бургас

свали като pdf разглеждания: 160885 последна промяна: 12:21:26, 05 май 2017