НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БУРГАС

Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., изм. и доп. ДВ., бр. 35 от 15 май 2015 г., изм. и доп. ДВ., бр. 82 от 23 октомври 2015 г.)

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=32

file ПМС 

file ДОКЛАД

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.
В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ 

БРОШУРА

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Актуализация на 19.05.2015г.

ЗА КОНТАКТИ:

КОНТАКТЕН ЛИСТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО НПЕЕМЖС

В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ОБЩИНА БУРГАС:
056/907 294 и 056/ 907 274
ДЕНОНОЩНО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЧРЕЗ ГЛАСОВА ПОЩА НА ТЕЛЕФОН 0887 870 020

Име, Презиме, Фамилия тел. номер e-mail блокове
1 Николай Михайлов Димитров 0889 603 266 n.dimitrov@burgas.bg Меден Рудник - бл.104, бл.107, бл.109, бл.112, бл.76, бл.79, бл.84, бл.115, бл.69, бл.116, бл.99
2 Татяна Веселинова Пренерова 0889 607 142 t.prenerova@burgas.bg Лазур - бл.2, бл.78, бл.68, бл.69;
Зорница - бл.40; Изгрев - бл.20
Странджа - 15,17,19; Иван Богоров 20;
3 Константин Ванев Банов 0889 603 696 k.banov@burgas.bg Възраждане - бл.3, бл.42, бл.2, бл.11;
Братя Миладинови - бл.1, бл.8, 
4 Димитър Йорданов Димитров 0889 604 320 di.dimitrov@burgas.bg Славейков - бл.19, бл.70, бл.63, бл.24, бл.29, бл.51, бл.57, бл.34, бл.27
5 Валентин Живков Вълков 0889 601 503  или 0878 451 099 v.valkov@burgas.bg Меден Рудник - бл.403, бл.410, бл.415А, бл.416, бл.418, бл.420, бл.421, бл.28, 
6 Веселин Иванов Тодоров 0886 398 311 v.todorov@burgas.bg Изгрев - бл.32, бл.29А, бл.73, бл.62, бл.8, бл.42А;
Славейков - бл.21
7 Петър Димитров Гюров 0887 827 200 p.gyurov@burgas.bg Зорница - бл. 34, бл.26, бл.35, бл.42, бл.14;
Братя Миладинови - бл.8, бл.67
8 Елиан Георгиев Стоянов 0885 227 605 e.stoyanov@burgas.bg Славейков - бл. 1-В, бл.2, бл.3, бл.4, бл.5, бл.6, бл.54, бл.33, бл.37, бл.38
9 Александър Цеков 0889 604 970 a.tsekov@burgas.bg Изгрев - бл.17, бл.19; бл.31, бл.61
Славейков - бл.9, бл.40, бл.49, 
10 Тамара Вълчева 0882925320 t.valcheva@burgas.bg Меден Рудник - бл.431, бл.53, бл.55, бл.60, бл.47, бл.65, бл.46

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват- всички 264 общини.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (пообразец).

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината. Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:

-  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефекгивни мерки в асансьорите.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асансьори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.
свали като pdf разглеждания: 86209 последна промяна: 09:40:10, 20 април 2017