Обяви и съобщения

На 9 ще се проведе обществено обсъждане за изграждане на паметен знак на княз Александър I Батенберг

На 9 май 2017 г., от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, ще се проведе обществено обсъждане за изграждане на паметен знак на княз Александър I Батенберг, който ще се позиционира в началото на ул. "Александър Батенберг", до входа на Пристанище Бургас. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Бургас кани жителите на град Бургас за участие в обсъждането.  

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-16/18.04.2017г.

Изх.№ 94-01-10608/2/24.04.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Славянска"№55 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-16/18.04.2017г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗДЕЛЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.157.1.4 НА ТРИ АПАРТАМЕНТА", находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.611.157.1, УПИ VІ-1754, кв.70 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен…

прочетете повече

Уведомление до наследници на Димитър Добрев за постъпило искане

ДО: НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ДОБРЕВ   НИНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА Ж.К."КРАСНА ПОЛЯНА II част" №43, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.44 ГР. СОФИЯ   ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.63, ВХ.3, ЕТ.6, АП.12 ГР.БУРГАС     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО БОЙЧЕВА И ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,     С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх. №94-01-39985/18.11.2015 г., от…

прочетете повече

Съобщение до Радка Андонова Стоянова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА АНДОНОВА СТОЯНОВА, С НАСТОЯЩ АДРЕС УЛ."ОБОРИЩЕ" №120, ВХ.3, ГР. БУРГАС;    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №94-Р-60/4/12.08.2017г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №768/30.03.2017г на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която Радка Андонова…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Иванов, Росен Русев, Дияна Станчева „СИМЕКС" ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"     Изх.№94-01-2232(24 )/25.04.2017г.ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ, ДИЯНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА И "СИМЕКС" ЕООД    Уведомяваме Ви, че със Заповед № 615/14.03.2017г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен  ПУП-ПРЗ за УПИ Х  в кв.53 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.829 по одобрена КК на гр.Бургас Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ " Изгрев", всеки ден…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №985/24.04.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

  ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №985/24.04.2017г.   На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), и във връзка с подадени писмени сигнали от собственици на имоти с   Вх. рег. №№94-01-13982/24.04.2017 г., 94-01-13984/24.04.2017 г., 94-01-13985/24.04.2017 г., 94-01-13986/24.04.2017 г., 94-01-13987/24.04.2017 г., 94-01-13988/24.04.2017 г., 94-01-13989/24.04.2017 г., 94-01-13990/24.04.2017 г., 94-01-13991/24.04.2017…

прочетете повече