Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Писмо относно: Съгласуване на ограничения при застрояване па територията във връзка с безопасността на въздухоплаването

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"   Относно: Съгласуване на ограничения при застрояване па територията във връзка с безопасността на въздухоплаването   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,   В изпълнение на чл. 47 и във връзка с чл. 46, ал. 3 от Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ), на сайта на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна…

прочетете повече

До всички заинтересовани собственици в УПИ VІІІ8, кв.6 по плана на кв. „Горно езерово“

До Всички заинтересовани собственицив УПИ VІІІ8, кв.6  по плана накв. "Горно езерово", гр.Бургас.    Уведомяваме Ви, че със заповед № 704/22.03.2017 г. на Зам. Кмет на Община  Бургас одобрен ИПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ8, кв.6  по плана на кв. "Горно езерово", гр.Бургас.    Заповедта е изложена в ст. № 2 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  "КЕРАМИКА БУРГАС " АД, гр. Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда   УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Декларации.           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,…

прочетете повече

До всички заинерисовани собственици относно обявяване на РУП за ПИ с идентификатор 07079.650.474 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"                                                                                    До всички заинерисовани собственици                                                                                   …

прочетете повече