Обяви и съобщения

Одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас

С Решение № 23-24/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.658.28, 29, 30, 31, 35, 49, 74, 75, 79 и 80 по КК на гр.Бургас, с които се провежда нова обслужваща улица с о.т.95 -о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас, с предвиждане на крайулични паркинги,…

прочетете повече

Одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура... съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас

С Решение № 23-25/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204, ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ с постоянен адрес: Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 2, ЕТ. 17, АП. 84, гр. БУРГАС    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 3435/28.11.2016г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ ІV-70077 и УПИ V-70077 в кв. 48 по плана на с. Маринка, които с Актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка, одобрена с Решение № 11-10/26.06.2012г.…

прочетете повече

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, в кв.38 по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас и улица „Шар Планина“

С Решение № 23-23/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, в кв.38 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, и обособяване на крайуличен паркинг, част от уличната регулация на улица "Шар Планина" от о.т.174 до о.т.178.

прочетете повече

Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на ПЗ„Север“, и подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на кв.Лозово, гр.Бургас

С Решение № 23-22/31.01.17г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север", и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и нова велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север" до о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас.

прочетете повече

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас.

С Решение № 23-21/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас.

прочетете повече

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

С Решение № 23-14/31.01.17г. на Общински съвет Бургас са одобрени следните проекти: 1. Актуализирана план-схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр.Бургас, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение, като отразява съществуващ обект Е33 и позиции от Н1 до Н9 в план-схемата ;2. Актуализирана план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ…

прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №6-„З“/17.02.2017г.

Съобщение за  одобрен проект и издадено  Разрешение за строеж №6-"З"/17.02.2017г.  за  "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект/магазин №2/ с идентификатор 07079.607.416.1.4 по КККР на гр.Бургас в Лекарски кабинет - вътрешни болести" в сграда в УПИ VІ-694, кв.39А, ж.к."Лазур", бл.150        ДоДомоуправител и всички заинтересувани собственици на жилищна  сграда с административен  адрес: гр.Бургас,…

прочетете повече