Обяви и съобщения

Одобрен е РУП за УПИ XІV-261, кв.91 по плана на жр „Меден рудник", зона „Г"

№ 94-01-42378/6/21.06.2017 г.                                                                                    До Всички заинтересовани            Уведомяваме Ви, че със заповед № 1514/15.06.2017 г. на Зам. Кмет на Община …

прочетете повече

Обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV и УПИ VI, кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“

      На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ на 29.06.2017г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул. "Александровска" №26 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV и УПИ VI,  кв.8 по плана на ж.к."Зорница", гр.Бургас, с цел промяна на границите на УПИ, отредени - "за озеленяване", за обособяване на допълнителни места за паркиране към обслужваща…

прочетете повече

Уведомление за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"     Изх.№94-01-11508(2)/21.06.2017г.ДО  ГЕОРГИ  ХРИСТОВ  КАРАЙОТОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ, ДАРИНА РОСЕНОВА  КЕХАЙОВА   Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-74 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, ПИ с идентификатори 07079.820.191, по КК на гр.Бургас Същият е изложен в ст.№5 на Дирекция "Изгрев", всеки ден от 8,30ч  до 12,30ч. тел.056/863239 На основание чл.128 ,ал.3 и…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

2. №ГС11-14/54/20.06.17. КОСТАДИН СПАСОВ АТАНАСОВ ДНИ ТБО ДПС АУЗД№54/3/15.05.2017г. 3. №ГС11-14/123/20.06.17 ТОШКО ИВАНОВ ДРАГНЕВ ДНИ ТБО  ДПС АУЗД№123/06.06.2017г. 4. №ГС11-14/42/20.06.17 ИВАН ИВАНОВ СИВОВ ДПС АУЗД№42/06.06.2017г. 5. №ГС11-15/423/20.06.17 ХАРАЛАМБИ КОЛЕВ ХРИСТОВ ДНИ ТБО ДПС АУЗД№423/31.05.2017г. 6. №ГС11-15/360/20.06.17 РУМЯНА ЛУКОВА СИМЕОНОВА ДНИ ТБО АУЗД№360/15.05.2017г. 7. №ГС11-15/339/20.06.17 ПЛУМКА СТОЯНОВА КАТРАНДЖИЕВА ДНИ ТБО АУЗД№339/12.05.2017г. 8. №ГС11-15/311/20.06.17 ОЛГА…

прочетете повече

Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява: Проект за оразмеряване, изграждане…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-244 в кв.24 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес бул."Демокрация"№10

Изх.№ 65-00-639/6/18.05.2017г.   До Кеворк Назарет гр.София, Район Средец,ул."Хаджи Димитър" № 19,ет.3 До Атанас Любомиров Манджуковгр.София,Община Витоша, ул."Цветна"№6 До Златка Недялкова Бойчевагр.Бургас, ул."Софроний"№25 До Мария Неделчева Кадеравекгр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови",бл.57,вх.3,ет.3 До Рада Георгиева Ковчезлиевагр.Бургас,ж.к."Братя Миладинови",бл.57,вх.3,ет.3 До Райна Савова Хаджиевагр.София,район Слатина, ж.к."Попова…

прочетете повече

Уведомление до Захари Хайдутов и Мария Хайдутова за одобрен ПУП-ПЗ в землище гр.Българово

ОБЩИНА БУРГАСД"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№ 94-01-40420/11/19.06.2017г.    ДО:ЗАХАРИ НИКОЛОВ ХАЙДУТОВИМАРИЯ НИКОЛОВА ХАЙДУТОВАУЛ."В.ЛЕВСКИ"77 ЕТ.4ГР.БУРГАС                                    Уведомяваме Ви, че със Заповед  № 1120/11.05.2017г. на Директор дирекция "Строителство" при  Община Бургас - инж.Чанка Коралска е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 07332.143.255 по ПНИ на с.о."Лозницата", землище на гр.Българово,…

прочетете повече

Разрешава се изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.831.199 I 07079.831.32 по КК на гр.Бургас в границите на кв.9 в лесопарк „Росенец“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава- Със Заповед №1510/15.06.17г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори…

прочетете повече