Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Уведомление за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-24 и УПИ ІІ-общ в кв.141 поплана на ж.р. "Меден Рудник"

Изх. № 70-00-3176/4/09.06.2017 г.                                                                                                  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИСОБСТВЕНИЦИ                  …

прочетете повече

Уведомление за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ140 в кв.95 по плана на ж.р. „Меден рудник“, зона „Г“

№ 94-01-38453/5/09.06.2017 г. До Всички заинтересовани         Уведомяваме Ви, че със заповед № 1405/07.06.2017 г. на Зам. Кмет на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ140 в кв.95  по плана на ж.р. "Меден рудник", зона "Г", гр.Бургас          Заповедта е изложена в ст. № 2 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел. 85 23 15На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция на съществуващо блогоустрояване, северно от църква "Света Богородица", УПИ I, кв. 12 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас" и  "Вътрешно преустройство на съществуваща абонатна…

прочетете повече

Уведомление до Златина Рачева за допуснато частично изменение в землището на гр.Българово

ОБЩИНА БУРГАСД"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№ 70-00-3095/1/12.06.2017г.        ДОЗЛАТИНА РАЧЕВА РАЧЕВАУЛ."МАРИН ДРИНОВ"9ГР.БУРГАС                                                           Уведомяваме Ви, че със Заповед  № 747/27.03.2017г. на Община Бургас е допуснато частично изменение на ПУП-ПР за УПИ І-8 ,масив 148, местност "До село", землище на гр.Българово, с който се предвижда…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Добрев Николов и Захарин Лазаров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, БЛ.1Б, ВХ.15, ЕТ.1 ГР.БУРГАС   ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №14, ЕТ.2, АП.2 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №3662/20.12.2016г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №1114/10.05.2017г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-28/06.06.2017г.

Изх.№ 94-01-1463/2/09.06.2017г.   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в сграда на ул."Пиротска"№19   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-28/06.06.2017г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА АТЕЛИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.17.1.14  В  ЖИЛИЩЕ", находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.611.17.1.14, УПИ ХІV-1124, кв.120 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул.…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните…

прочетете повече