Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на  Акт за установяване на задължения.  В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Георгиев Георгиев

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВЖК. "ИЗГРЕВ", БЛ.18, ВХ.4, ЕТ.7, АП.1ГР. БУРГАС    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №2475/16.09.2016г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №3593/14.12.2016г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която са определени собствениците…

прочетете повече

Съобщение до Баласка Стаматова и Мария Златева за одобрена оценка на недвижим имот

ДОБАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВАУЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА, №1, ВХ.3, ЕТ. 1, АП.2ГР. БУРГАС МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВАЖ.К. МЕДЕН РУДНИКБЛ.543, ВХ.3, ЕТ.3ГР. БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 3256/11.11.2016г. на кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 105/1105 кв.метра ид.части от новообразуван поземлен имот с пл.№167.102 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Каптажа", землище с. Изворище, целият…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ II в кв.113 по плана на кв. Черно море, гр. Бургас".

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.            …

прочетете повече

Обществено обсъждане за именуване на улица

На 24.01.2017 година (вторник), от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане относно именуване на улица, находяща се в промишлена зона "Север", кв. 25А, с името "Ойрошпед" или "Логистична". На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на община Бургас, приета от Общински съвет, Община Бургас кани жителите на града за участие в обсъждането.

прочетете повече