Обяви и съобщения

Съобщение до Стоян Митев за издадена Заповед №252/02.02.2017г. относно изменение на плана на новообразуваните имоти в землище на кв.Банево

ДОСТОЯН ДИМИТРОВ МИТЕВЖ.К."ХАЛЕ" БЛ.5, ВХ.Г, ЕТ.5, АП.78ГР. ЯМБОЛ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ, Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №252/02.02.2017г. на Кмета на Община Бургас, с която се оттегля Заповед №2386/08.09.2016 г. на Кмета на Община Бургас относно изменение плана на новообразуваните имоти на с.о. "Острица 1", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005 г. на Областен управител на Област Бургас. За с.о.…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.…

прочетете повече

Уведомление до Зоя Милтиядова за издадена заповед относно изменение плана на новообразуваните имоти на м."Погребите", землище в кв.Банево

ДОЗОЯ АТАНАСОВА МИЛТИЯДОВАЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.35, ВХ.1, ЕТ.7ГР.БУРГАС     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЛТИЯДОВА, Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №253/02.02.2017г. на Кмета на Община Бургас, с която се оттегля Заповед №2352/02.09.2016 г. на Кмета на Община Бургас относно изменение плана на новообразуваните имоти на м. "Погребите", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-38/17.02.2006 г. на Областен управител на Област Бургас.…

прочетете повече

Уведомление до Георги Пенчев за издадено разрешение по плана на ж.к."Славейков"

  ОБЩИНА БУРГАСИзх.№94-01-2936/4/13.04.2017г.     До                                                                                          Георги Неделчев Пенчев Управител на ЕС Ж.к."Славейков" бл.159, ет.5, ап.12 Гр.Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,че  е издадено разрешение за строеж №О-23/13.03.2017г.за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО…

прочетете повече

Обнародвани решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава :   1.В Държавен вестник бр.28 от 04.04.2017г. е обнародвано : - Решение № 24-17/28.02.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХХVІ и ХХVІІ в кв.16, УПИ І в кв.17, УПИ І, ІІ, V и VІІ в кв.18 и УПИ ІІІ в кв.19, с което за УПИ се променя отреждането от за "жилищно строителство" в "за обществено обслужване и жилищно строителство" и устройствената зона от "Жм" и "Жс" става…

прочетете повече

Покана към жители на "Изгрев" за обсъждане на реконструкция на кръстовище

Уважаеми госпожи и господа, каним Ви на 12.04.2017 (сряда) от 17.30 часа в пенсионерски клуб "Изгрев" (в парк "Изгрев" до ДГ "Здравец") на представяне на проект "Реконструкция на кръстовището при о.т. 927 /стара о.т.927а/ по Подробен устройствен план-план за улична регулация (ПУП-ПУР) на ж.к. "Изгрев", изграждане на нова улица от о.т. 927-897-818-818а до о.т. 817б /стари о.т.927а-897-818-817/ с кръстовище при о.т.817б, 817а /стара о.т.817/ на ул. "Д. Димов" по…

прочетете повече

Свободни позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. „Меден pудник“

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас съгласно одобрената от гл.архитект на Община Бургас схема за разполагане на годишни обекти…

прочетете повече