Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет - Бургас на основание Решение по т. 41 от Протокол №23/31.01.2017 г., в сила от 21.02.2017 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Бургас". Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ" № 36, ГР. БУРГАС    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме,  че на основание чл.16, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № 3429/28.11.2016г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която сте определена…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ПЕТКОВА КАЛАЙДЖИЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТАНКА ПЕТКОВА КАЛАЙДЖИЕВА, С АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. "ИЗТОЧЕН" № 30, ЕТ. 6, АП.30    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление 94-01-35422/12.10.2015г. е издадено Решение № 3473/01.12.2016г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което е определена пазарна стойност на наследения от Вас неурегулиран поземлен имот 001040 по КВС (недействаща) на землище…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани за Заповед №2200/18.08.2016г. на Зам.Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ с който ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр. Бургас, в местност „Черна гора"

ОБЩИНА БУРГАСЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ" До всички заинтересовани собственици относно обявяване на заповед №2200/18.08.16г. за ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2200/18.08.2016г. на Зам.Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ с който ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр. Бургас, в местност "Черна гора" /бивша местност" Кара баир"/, землище Меден Рудник, гр. Бургас се обособява УПИ ХІХ-отреден…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3350/22.11.2016г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас

Изх.№ 94-01-30759/6/13.02.2017г. До Мария Тодорова Кехайовагр.Бургас, ул."Княз Борис І"№43,ет.3,ап.7 До Сергей Динев Стайковгр.Бургас, ул."Княз Борис І"№43,ет.4,ап.10 До Павел Владимиров Каштанов Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3350/22.11.2016г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПР/ за УПИ ІІІ-5354 и ХІІІ-5363 кв.26 по…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.            …

прочетете повече

Съобщение до Стефан Стамоус за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-64 в кв.1по плана на ж.к. „Зорница"

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ИЗГРЕВ" Изх.№91-00-369(12 )/14.02.2017г. ДО СТЕФАН ВАСИЛИУС СТАМОУС, "САВИЛ" ООД С УПРАВИТЕЛ НЕЛИ СТАМОУС И СЛАВКА ВЪЛЧЕВА БРУНС Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3601/14.12.2016г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-64 в кв.1по плана на ж.к. "Зорница" с идентификатор 07079.601.64 по одобрена КК на гр.Бургас Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ " Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч. Настоящата…

прочетете повече