Обяви и съобщения

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПУР за Разширението на Изгрев, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДОДРАГОМИР  СТОЯНОВ  ТОМОВ-УПРАВИТЕЛ  "ЕВРОСТИЛ" ООДГР. БУРГАС    ДОРАЛИЦА  САШЕВА  ДИЧЕВА-ЛЬО  БОУПРАВИТЕЛ  "КАПОЕЙРА"  ЕООДГР. БУРГАС    Уведомяваме Ви,  че   е  изготвен   преработен  проект   на конкретно засегнатите от промените ПИ, съгласно Протокол-Решение №6/15.02.17год. на ОЕСУТ, т.1  от дневния ред   и   Протокол-Решение…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.22 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас

Съобщение за изготвен  проект  за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.22 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас         ДоДомоуправител и всички заинтересувани собственици на жилищна  сграда с административен  адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур",бл.81,  ПИ с идентификатор 07079.607.81.1Изх. № 70-00-5540(16)/21.03.2017г.                    Дирекция ЦАУ"Зора"              …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СИЯНА ЙОРДАНОВА ЧИНГОВА И СТОЯНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДОСИЯНА ЙОРДАНОВА ЧИНГОВАЖ.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.21А, ВХ.1, ЕТ.5ГР. БУРГАС;СТОЯНКА ИВАНОВА МИНЧЕВАУЛ. "ПИРИН" №4ГР. КАМЕНО;    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол от 26.02.2015г. е издадено Решение №94-01-1143/1/09.03.2015г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности на неурегулирания имот…

прочетете повече

Уведомление до Лилия Петрова

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"  Изх.№08-00-161( 2)/20.03.2017г. ДО ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І,ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ и ХІХ в кв.26 по плана на с.Брястовец, Община Бургас. Същият е изложен в ст.№5 на Дирекция " Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.056/863239 На основание чл.128 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтерeсованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВИК ДЖОНАТАН ДЖЕЙМС РОБЕРТ

ДОУЛ. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ, №9С. ДОЙРЕНЦИ, ОБЩ. ЛОВЕЧ/УПРАВИТЕЛ НА КЕННЕТКО ЕООД Синеморец/    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИК, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-35064/07.10.2013 г. от Златка Петрова Стоилова, наследник на Петър Николов Петров,  за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени…

прочетете повече

Уведомление до Мария Тошкова Танева

ДОМАРИЯ ТОШКОВА ТАНЕВАЖК ЗОРНИЦА, БЛ. 16, ЕТ. 17, АП. 6ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,     С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-35064/07.10.2013 г. от Златка Петрова Стоилова, наследник на Петър Николов Петров,  за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти по плана на…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА „УЛТИМА“

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "УЛТИМА", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.612.168, УПИ VІ-2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр.БургасДо всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "УЛТИМА", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.612.168, УПИ VІ-2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас   Изх.№94-01-4806/2/14.03.2017г.С Ъ О Б Щ Е Н…

прочетете повече

Съобщение до Пенко Бонков Димитров

ДО: ПЕНЧО БОНКОВ ДИМИТРОВУЛ."ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ" №17ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,   С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх. №94-01-39985/18.11.2015 г., от наследници на Райко Тодоров Вълчев, за възстановяване право на собственост върху имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о. Острица 2, землище кв.Банево,…

прочетете повече