Обяви и съобщения

Решения на общинския съвет

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.17 от 21.02.2017г. са обнародвани : - Решение №21-9/20.11.16г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден - "за озеленяване", кв.132, по плана на РЦ, ж.к."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, с което УПИ І се преконфигурира и част от него се придава към уличната регулация,…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в кв. Крайморие, гр. Бургас"; Подобект "Канализационна помпена станция /КПС/ "Крайморие" за битови отпадъчни води в УПИ V, кв.34…

прочетете повече

Съобщение до Николай Калудов Праматаров за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти по ПНИ на с.о.Острица 2, землище кв.Банево

ДОНИКОЛАЙ КАЛУДОВ ПРАМАТАРОВУЛ."ЦАР КАЛОЯН" №46ГР.БУРГАС   Във връзка с писмо вх.№94-Н-282/7/08.07.2015 г., във връзка с молба вх.№94-Н-282/6/24.06.2015 г., молба вх.№94-Н-282/5/24.06.2015 г., молба вх.№94-Н-282/4/08.04.2014 г. и молба вх.№94-Н-120/25.02.2008 г. от наследниците на Никола и Атанас Вангелови Атанасови за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти по ПНИ на с.о.Острица 2, землище кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със…

прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет - Бургас на основание Решение по т. 41 от Протокол №23/31.01.2017 г., в сила от 21.02.2017 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Бургас". Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЗЛАТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ" № 36, ГР. БУРГАС    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме,  че на основание чл.16, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № 3429/28.11.2016г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която сте определена…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ПЕТКОВА КАЛАЙДЖИЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТАНКА ПЕТКОВА КАЛАЙДЖИЕВА, С АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. "ИЗТОЧЕН" № 30, ЕТ. 6, АП.30    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление 94-01-35422/12.10.2015г. е издадено Решение № 3473/01.12.2016г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което е определена пазарна стойност на наследения от Вас неурегулиран поземлен имот 001040 по КВС (недействаща) на землище…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани за Заповед №2200/18.08.2016г. на Зам.Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ с който ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр. Бургас, в местност „Черна гора"

ОБЩИНА БУРГАСЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ" До всички заинтересовани собственици относно обявяване на заповед №2200/18.08.16г. за ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2200/18.08.2016г. на Зам.Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ с който ПИ с идентификатор 07079.8.815 по КК на гр. Бургас, в местност "Черна гора" /бивша местност" Кара баир"/, землище Меден Рудник, гр. Бургас се обособява УПИ ХІХ-отреден…

прочетете повече