Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.            …

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-86/22.12.2016г.

Изх.№ 70-00-8413/2/20.01.2017г. До РАДА ПЕТРОВА ГРАФгр.Бургас, ул."П.Евтимий"№119,ет.1 До АННА-ПАТРИЦИЯ ЛАНГЕГермания До ДИАН ИВАНОВ БОРАДЖИЕВгр.Бургас, ул."Цар Симеон І"54 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-86/22.12.2016г. за "ПЛЪТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА ДО 2,20м. ПО ЮГОЗАПАДНА, СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ДВОРИЩНИ РЕГУЛАЦИОННИ ГРАНИЦИ, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В УПИ ІV-1378, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.9,…

прочетете повече

Съобщение за проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-1407 и УПИ ХІХ-1409,1410 в кв.91 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас

Изх.№ 94-01-8726/6/20.07.2017г. До Християн Любомиров Желязков гр.Приморско, ул."Стара планина"№38 До Светлана Любомирова Бозвелиевагр.Бургас,ж.к."Славейков"бл.66,ет.16 До Костадин Димитров Димитров гр.Бургас,ж.к."Изгрев"бл.27,ет.2,ап.9 До Димитър Костадинов Димитровгр.Бургас,ж.к."Изгрев"бл.27,ет.2,ап.9 До Соня Агоп Микаелянгр.Бургас,ул."Рилска"№12 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-1407, ПИ с…

прочетете повече

Решения на общинския съвет

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.17 от 17.01.2017г. са обнародвани : - Решение № 19-11/29.11.16г. на Общински съвет Бургас, с което се одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр.Бургас до проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на гр.Бургас, извън строителните граници…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №3350/22.11.2016г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас

Изх.№ 94-01-30759/6/19.01.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради на ул."Г.С.Раковски"№34 и ул."Княз Борис І"№43 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3350/22.11.2016г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПР/ за УПИ ІІІ-5354 и ХІІІ-5363 кв.26 по плана на к.с. "Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатори…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на  Акт за установяване на задължения.  В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание…

прочетете повече