Обяви и съобщения

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас.

прочетете повече

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07332.143.249 И 07332.143.250ПО ПНИНА С.О."ЛОЗНИЦАТА", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО

ОБЩИНА БУРГАС                                                 Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                       Изх.№ 94-01-40420/11/18.05.2017г.          ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07332.143.249 И 07332.143.250 ПО ПНИНА С.О."ЛОЗНИЦАТА",…

прочетете повече

Съобщение до Симо Симеонов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ, С НАСТОЯЩ АДРЕС УЛ."БДИН" №24, ВХ.А, АП.1, ГР. БУРГАС;   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №94-01-12076/1/27.06.2014г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е издадена Заповед №894/13.04.2017г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която са определени собствениците…

прочетете повече

Съобщение до Калоян Томов Ханджийски

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО КАЛОЯН ТОМОВ ХАНДЖИЙСКИУЛ. "ИВАН МИЛЕВ" №15РАЙОН ВИТОШАКВ. ДРАГАЛЕВЦИГР. СОФИЯ    На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №539/02.03.2017г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №934/20.04.2017г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която са определени…

прочетете повече

Съобщение до Ивелина Димова Павлова и Стефка Георгиева Няголова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ИВЕЛИНА ДИМОВА ПАВЛОВА, С НАСТОЯЩ АДРЕС УЛ."МОСКОВСКА" №40, ЕТ.2, ГР. БУРГАС;СТЕФКА ГЕОРГИЕВА НЯГОЛОВА, С НАСТОЯЩ АДРЕС УЛ."КАРЛОВО" №10, ЕТ.3, ГР. БУРГАС.     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Решение №531/02.03.2017г. е издадена Заповед №933/20.04.2017г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която са определени…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №915/19.04.2017г. за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв.9 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.619.18, 07079.619.17 и 07079.619.16 по КК на гр.Бургас

Съобщение за издадена Заповед №915/19.04.2017г.  за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв.9 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.619.18, 07079.619.17 и 07079.619.16 по КК на гр.Бургас       ДОДомоуправители и всички заинтересувани собственици и носители на ограничени вещни права на жилищни сгради с административни адреси: бул."Демокрация", №164, вх.1 и 2, №166, вх.1 и 2, №168, вх.1,ПИ…

прочетете повече

Съобщение до живущи в бл.36 и бл.37 в ж.к."Зорница"

СЪОБЩЕНИЕ до живущи в бл.36 и бл.37 в ж.к."Зорница"                 В Община Бургас е постъпило искане за допускане изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ III-76 в кв.2 по плана на ж.к."Зорница". В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да се запознаят с постъпилото предложение за изменение на ПУП-ПРЗ в стая 410 на сградата на Община Бургас.      

прочетете повече

Съобщение до Васил Кръстев за постъпило искане от наследници във връзка с възстановяване на право на собственост

ДО: ВАСИЛ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛ.33, ВХ.4, ЕТ.6 ГР. БУРГАС     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,     С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх. №94-01-41/24.01.2011 г., от наследници на Борис Михалев Митев, за възстановяване право на собственост върху имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище,…

прочетете повече