Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на  Акт за установяване на задължения.  В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава- Със Заповед №618/14.03.17г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/…

прочетете повече

Съобщение за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ"Север" и землище на кв.Ветрен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №618/14.03.17г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на външен топлопровод за захранване на сградата на Професионална гимназия по транспорт - гр. Бургас, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас".…

прочетете повече

Обявление за отчуждаване

ОБЩИНА БУРГАС О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила  ПУП - Парцеларен план за трасе на обслужващ път до УПИ І-312, отреден за ПСОВ в местност "Гьол бою", землище кв.Рудник, гр.Бургас,  одобрен с Решение №23/18.02.2009г. на Общински съвет -Бургас, и с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени…

прочетете повече

Изготвен ПУП-РУП за УПИ ХІV-261,кв.91по плана на ж.р "Меден рудник"

ОБЩИНА БУРГАСЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"                                                                                    До всички заинерисовани собственици                                                                                   …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Благоустрояване на спортни площадки и изграждане на ограда на ОУ "Антон Страшимиров", УПИ II, кв.29 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас - I-ви и II-ри етап".  

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава- С Решение № 24-13/28.02.17г. Общински съвет Бургас  : 2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в устройствена…

прочетете повече