начало на съдържание

Съобщение за одобрено задание за изработване на проект на Подробен устройствен план м. „Росенец", землище кв. Крайморие

вторник, 19 август 2014, 14:30 - вторник, 19 август 2014, 14:30

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №38-22/22.07.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.11.424 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 19 август 2014, 12:11 - сряда, 03 септември 2014, 12:11

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение, Протокол по давност.              В случай, че не се явят…
прочетете повече >


Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

вторник, 19 август 2014, 09:53 - понеделник, 29 септември 2014, 09:53

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно…
прочетете повече >


Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост

вторник, 19 август 2014, 09:52 - понеделник, 29 септември 2014, 09:52

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   Със Заповед № 2035/15.08.2014 г. на Заместник кмет - Красимир Стойчев (Съгласно Заповед за заместване № 2015/13.08.2014 г. на Кмета на Кмета на Община Бургас), Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост,…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-32/05.06.2014г.

вторник, 19 август 2014, 09:10 - неделя, 09 февруари 2014, 09:10

Изх.№ 94-01-18565/1/19.08.2014. До Величка Данева Гуджева и Стоян Василев Гуджев гр.Бургас, ул."Ал.Велики"№54,ет.1 До "Строителни системи Бургас"гр.Бургас, ул."Възраждане"№10,ет.5 До Росица Христова Георгиевагр.Бургас, ул."Ал.Велики"№54,ет.1 До "Проект 54"ЕООДгр.Бургас, ул."Лермонтов"№11 До Петко Николов Петковгр.Бургас, ул."Ал.Велики"№54,ет.4,ап.14 До Иван Христов Русеновгр.Бургас, ул."Македония" №44,ет.1,ап.1 Уведомяваме Ви на основание…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 18 август 2014, 13:55 - понеделник, 01 септември 2014, 13:55

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


В Държавен вестник са обнародвани следните съобщения

понеделник, 18 август 2014, 12:06 - петък, 12 септември 2014, 12:06

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.67 от 12.08.2014г. са обнародвани следните съобщения : - Съобщение за изготвен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20kV от БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП - нов в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по КК на гр.Бургас, местност "Черна гора" (бивша местност "Кара баир"), землище Меден рудник, гр.Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 14 август 2014, 11:44 - четвъртък, 28 август 2014, 11:44

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър