начало на съдържание

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 12 декември 2014, 12:00 - понеделник, 29 декември 2014, 12:00

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 12 декември 2014, 11:57 - понеделник, 29 декември 2014, 11:57

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…
прочетете повече >


Одобрено е изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 8 по плана на жр "Меден рудник", зона „А"

петък, 12 декември 2014, 11:07 - петък, 26 декември 2014, 11:07

Изх. №08-00-333/3/12.12.2014 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ     Йордан Красимиров Козаров ж.р. "Меден Рудник", бл.14,. вх.3, ет.4 Цветан Ботев Макавеев"ЕРА" ЕООД                                                                                                     …
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

петък, 12 декември 2014, 11:06 - петък, 12 декември 2014, 11:06

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, Община Бургас".
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-67/21.10.2014г.

четвъртък, 11 декември 2014, 17:00 - четвъртък, 25 декември 2014, 17:00

Изх.№ 94-01-15020/4/11.12.2014г .                                                     До Геннадий Александрович Задворнев   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-67/21.10.2014г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.71.1.11  В  ГАРАЖ", находящ се в…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 11 декември 2014, 15:05 - четвъртък, 25 декември 2014, 15:05

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 11 декември 2014, 14:28 - петък, 26 декември 2014, 14:28

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 2 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване и Писмо.            …
прочетете повече >


Съобщение за публикуване на заповед на МРРБ

четвъртък, 11 декември 2014, 12:20 - четвъртък, 11 декември 2014, 12:20

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед № РД-02-15-144/06.11.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за рибарско пристанище в поземлен имот с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас и подробен устройствен план - парцеларен план за пристанищната акватория, м."Рибарско селище"…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър