начало на съдържание

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 15 октомври 2014, 13:32 - сряда, 29 октомври 2014, 13:32

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 2 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Протокол по давност и Писмо.…
прочетете повече >


Дo всички заинтересовани собственици на УПИ ІII1166, кв.27 кв. „Акации

сряда, 15 октомври 2014, 13:28 - сряда, 15 октомври 2014, 13:28

Уведомяваме Ви, че със заповед № 2785/13.10.2014 г. год. на Зам. кмета на Община  Бургас е одобрено Изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ІІ1166, кв. 27 /на Петър Талев/ по плана на кв."Акациите", Бургас.          Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа. Тел. 85 23 15 На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до…
прочетете повече >


ДО г-н Евгений Апостолов и г-н Йорам Шустер

сряда, 15 октомври 2014, 13:22 - събота, 15 ноември 2014, 13:22

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Евгений Апостолов Апостолов и Йорам Шустер - управители на "Мантуа Инвестмънт" ООД, че във връзка с жалба вх. № 94-01-808/08.01.2014г., относно масивна ограда от бетонни панели, находяща се в ПИ 07079.654.835 и ПИ 07079.654.836, местност "Брястите", землище на кв."Меден рудник", гр.Бургас е издадена Заповед № 2097/25.08.2014г. на основание чл.195, ал.5 от Закона…
прочетете повече >


На 17 октомври 2014 год. сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас

сряда, 15 октомври 2014, 10:26 - петък, 17 октомври 2014, 09:00

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.10.14г. от 09,00 часа в стая 409 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас във връзка с изготвяне на проект за Актуализация на ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр.Бургас.  
прочетете повече >


Съобщение до Петър Тодоров и Жана Янева за одобрен ПУП-ПРЗ

сряда, 15 октомври 2014, 07:58 - сряда, 29 октомври 2014, 07:58

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА С.РУДНИК, ОБЩИНА БУРГАС ДО ПЕТЪР ДИНЕВ ТОДОРОВ И ЖАНА ПЕТРОВА ЯНЕВА Ж.К."ИЗГРЕВ"БЛ.32, ВХ.4, ЕТ.3, АП.7 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ№18/18.06.2008г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№№62 и 63 в масив 21, местност "До село" землище с.Брястовец. Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 14 октомври 2014, 12:33 - вторник, 28 октомври 2014, 12:33

№ № и дата на ПОКАНА/АУЗД Име на задълженото лице Булстат ЕГН Вид Задълж Вид на документа   7640/14.10.2014 г.     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ     АУЗД7640/03.10.2014  г.   7642/14.10.2014 г.      МИТКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА     АУЗД7642/03.10.2014 г.   7544/14.10.2014 г.     СТОЯН БОЖАНОВ ПЕТРОВ     АУЗД7544/02.10.2014 г.   7534/14.10.2014 г.     НЕДА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА     АУЗД7534/02.10.2014 г.   7443/14.10.2014 г.         …
прочетете повече >


ДО Костадин Георгиев Кунев

вторник, 14 октомври 2014, 06:50 - вторник, 14 октомври 2014, 06:50

      Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява Костадин Георгиев Кунев, че на основание чл.46, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, е издадена Заповед № 2691/07.10.2014г. на Кмета на Община Бургас, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 461, вх. 1, ет. 2, ап. среден, поради неплащане…
прочетете повече >


Съобщение за издадени Заповед №2592/01.10.2014г. на Началник сектор „Зона Център-Юг", Община Бургас

понеделник, 13 октомври 2014, 13:14 - понеделник, 27 октомври 2014, 13:14

  Изх.№ 94-14521/2/13.10.2014г.   До всички заинтересовани собственици на самостоятелни обекти в жилищна сграда на ул."Ал.Стамболийски"№50   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2592/01.10.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в текста на разрешение за строеж  №П-22/08.05.2014г. както следва: Изразът: "Вътрешно преустройство на офис с идентификатор 07079.616.203.2.13 в жилище"  да се чете  "Вътрешно преустройство…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър