начало на съдържание

ДО Иван Добрев Пенев, Димитър и Татяна Стойчеви,ТПК „Колективен труд“ и Ангел Станков Станков

понеделник, 27 октомври 2014, 14:35 - четвъртък, 27 ноември 2014, 14:35

Уведомяваме Ви , че за УПИ I, кв.8, ж.р. "Меден рудник", зона "А", гр. Бургас е изготвен изменение на ПУП-ПРЗ.        Същият е изложен в ст.2  на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.        На основание чл.128, ал.З и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите собственици могат да  направят писмени   възражения и искания по проекта  чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 27 октомври 2014, 13:19 - понеделник, 10 ноември 2014, 13:19

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 27 октомври 2014, 13:17 - понеделник, 10 ноември 2014, 13:17

        Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.         В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните…
прочетете повече >


Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията №18/27.10.2014г.

понеделник, 27 октомври 2014, 11:40 - четвъртък, 27 ноември 2014, 11:40

РАЗРЕШЕНИЕ   за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията №18 / 27.10.2014г.   Подписаният Лорис Мануелян, Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2849/17.10.2014г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с искане с вх. №70-00-4592/23.07.2014г. от "Евробилдинг…
прочетете повече >


Заповед на Областна служба земеделие - с. Изворище

понеделник, 27 октомври 2014, 08:18 - четвъртък, 27 ноември 2014, 08:18

Вижте заповедта в прикачения файл долу.
прочетете повече >


В Държавен вестник е обнародвано решение на Общински съвет

понеделник, 27 октомври 2014, 07:31 - четвъртък, 27 ноември 2014, 07:31

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.88 от 24.10.2014г. е обнародвано Решение № 39-7/12.08.14г. на Общински съвет Бургас с което е одобрено Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв.4, по плана на в.з."Росенец", землище кв.Крайморие, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ се провеждат при максимално съобразяване с имотните граници и с документите за собственост; осигурява…
прочетете повече >


Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2080,ХІІІ-2079, ХІV-2078,ІV -„за фестивален комплекс", РУП за УПИ ХІІ-2080,ХІІІ-2079, ХІV-2078 и ЧИ на ПУР от о.т.171 до о.т.178

петък, 24 октомври 2014, 10:33 - петък, 07 ноември 2014, 10:33

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2080,ХІІІ-2079, ХІV-2078,ІV –"за  фестивален комплекс“, РУП  за УПИ ХІІ-2080,ХІІІ-2079, ХІV-2078 и ЧИ на ПУР от о.т.171 до о.т.178  в участъка от ул.“Цар Симеон І“ до ул.“Богориди“ в обхвата на кв.24 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас Изх.№ 94-И-529/8/24.10.2014г.   До Белина Апостолова Селимска гр.София,район Оборище, ул."Малкара"№4,ет.2   До Петя Костова Пеева гр.Бургас,…
прочетете повече >


Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 24 октомври 2014, 07:22 - петък, 07 ноември 2014, 07:22

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация, Покана за доброволно изпълнение.        В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър