начало на съдържание

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 25 август 2014, 13:40 - понеделник, 08 септември 2014, 13:40

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 25 август 2014, 10:17 - четвъртък, 25 септември 2014, 10:17

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:"Изменение на ПУП-ПР на кв.16, 17 и 18 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден…
прочетете повече >


План за регулация

понеделник, 25 август 2014, 09:17 - понеделник, 25 август 2014, 09:17

В Държавен вестник бр.70 от 22.08.2014г. е обнародвано Решение № 37-21/24.06.14г. на Общински съвет Бургас, с което: 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и чл.112, ал.2, т.3 от ЗУТ и §124, ал.1 от ЗИДЗУТ, одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с пл.№ 501.661, по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, с който за имота се обособява…
прочетете повече >


Позиции за преместваеми обекти в к-с Меден рудник

понеделник, 25 август 2014, 09:14 - петък, 05 септември 2014, 09:14

Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните 2 /две/ позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас съгласно одобрената от гл.архитект на Община Бургас схема за разполагане на годишни обекти за…
прочетете повече >


Изготвен проект за ПУП

понеделник, 25 август 2014, 09:12 - четвъртък, 25 септември 2014, 09:12

В Държавен вестник бр.69 от 19.08.2014г. са обнародвани следните съобщения : - Съобщение за изготвен проект за ПУП-План за улична регулация за нови обслужващи улици с о.т.34-о.т.34а-о.т.34в-о.т.34б-о.т.90б-90а-90, о.т.34в-о.т.34г и о.т.34а-о.т.90а в местност "Неравното" (бивша местност "Кабата"), землище кв.Ветрен, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ "Освобождение", гр.Бургас. - Съобщение за изготвен проект за ПУП-План за улична…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №1423/09.06.2014год. на Зам. Кмета на Община Бургас

петък, 22 август 2014, 13:43 - петък, 05 септември 2014, 17:43

Съобщение за издадена Заповед №1423/09.06.2014год.  на Зам. Кмета на Община Бургас   Публикувано на  22.08.2014г. Валидно до 05.09.2014г.   Изх.№ 94-Т-120/15/22.08.2014г.                                            До Деспа Димитрова Камалиева и Петю Кралев Камалиев      Гр.Бургас, ул."Ивайло"№15,ет.4   До Виолета Георгиева Овчарова-Бенвенути…
прочетете повече >


Съобщение от Техническа служба с.Рудник, Община Бургас

петък, 22 август 2014, 07:47 - понеделник, 22 септември 2014, 07:47

До Никола Костов Щерионов адрес: гр.Бургас, к/с"Меден Рудник" бл.79, вх.5, ет.8 Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1954/ 19.08.2011г. е одобрена поправката на Заповед № 1272/13.10.1995г. за ПИ 356, "да се чете ПИ 379" по плана на сБрястовец.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник, Община Бургас и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица , чрез Община Бургас пред Административен съд-гр.Бургас.…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 22 август 2014, 07:15 - понеделник, 08 септември 2014, 07:15

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър