начало на съдържание

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

четвъртък, 19 март 2015, 11:26 - четвъртък, 19 март 2015, 11:26

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.356 по КК на гр. Бургас за изграждане на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас".
прочетете повече >


Съобщение до Анка Ангелова Узунова

сряда, 18 март 2015, 15:18 - сряда, 01 април 2015, 15:18

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДо Анка Ангелова Узунова с адрес за кореспонденция: гр. Айтос, ул. "Теменуга" №20;С Решение № 93-00-1098/62/19.02.2015 г. на комисия по чл.210 от  ЗУТ, назначена със Заповеди №№ 1010/25.04.2012 г. и 1960/25.07.2013 г.  на Кмета на Община Бургас е определена пазарна стойност на еднократно обезщетение за учредяване  право  на  прокарване  през  имот № 045065 по КВС на землище  с. Драганово, Община Бургас, целият с…
прочетете повече >


Съобщение до Иван Георгиев

сряда, 18 март 2015, 13:48 - сряда, 01 април 2015, 13:48

До Иван Стойков Георгиев, с адрес за кореспонденция: Община Несебър, гр. Свети Влас, ул. "Стара планина" № 6; С Решение № 93-00-1098/66/19.02.2015 г. на комисия по чл.210 от  ЗУТ, назначена със Заповеди №№ 1010/25.04.2012 г. и 1960/25.07.2013 г.  на Кмета на Община Бургас е определена пазарна стойност на еднократно обезщетение за учредяване  право  на  прокарване  през  имот № 045072 по КВС на землище  с. Драганово, Община Бургас,…
прочетете повече >


Документация за преразглеждане и последващо изменение на издадено Разрешително за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал - “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас – основна площадка

сряда, 18 март 2015, 13:26 - сряда, 18 март 2015, 13:26

Община Бургас на основание чл.111, ал.2 от Закона за опазване на околната среда обявява открит достъп до документацията за преразглеждане и последващо изменение на издадено Разрешително за експлоатация N 106/2008 г. по чл.104, ал.1 от ЗООС, изменено с Решение N 01-106/2010 г. на предприятие с висок рисков потенциал - "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас - основна площадка, във връзка с планирани промени в дейността на предприятието.…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 17 март 2015, 17:06 - четвъртък, 02 април 2015, 17:06

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 17 март 2015, 13:38 - вторник, 31 март 2015, 13:38

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


До Всички собственици на обекти в сградата на ул."Ал.Велики"№44, гр.Бургас

вторник, 17 март 2015, 11:54 - вторник, 31 март 2015, 17:15

Изх. № 94-01-2589/3/17.03.2015г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" До Всички собственици на обекти в сградата на ул."Ал.Велики"№44, гр.Бургас   Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №П-8/06.02.15г. за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА АТЕЛИЕ №7 С ИД.07079.614.122.7.14 И АТЕЛИЕ №8 С ИД. 07079.614.122.7.15 В АПАРТАМЕНТ №7 И АПАРТАМЕНТ №8, находящи се на втори етаж на жилищна сграда с идентификатор 07079.614.122.7 по КК на гр.Бургас…
прочетете повече >


Съобщение за изготвен ПУП

вторник, 17 март 2015, 10:34 - петък, 17 април 2015, 10:34

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.19 от 13.03.2015г. са обнародвани : - Съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за довеждащ кабел 20kV от съществуващ стълб по въздушна линия "Рудничар" до трафопост в ПИ с пл.№016082, местност "Воденицата" (бивша местност "Дермен оджа") в землището на с.Твърдица, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в Дирекция ЦАУ"Зора". - Съобщение…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър