начало на съдържание

Изменение на Заповед на МОСВ за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на находище „Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

вторник, 12 август 2014, 10:47 - петък, 12 септември 2014, 10:47

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.), Община Бургас обявява: Заповед №РД-568/23.07.2014 г.…
прочетете повече >


Заявление за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал - Пристаниищен терминал „Бургас Изток - 2", площадка Буферен склад за течни горива с оператор „БМФ Порт Бургас" ЕАД"

вторник, 12 август 2014, 09:23 - петък, 12 септември 2014, 09:23

Община Бургас съобщава, че на основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, обявява открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл. 104 ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал - Пристанищен терминал "Бургас Изток - 2", площадка Буферен склад за течни горива, с оператор "БМФ Порт Бургас" ЕАД. Документите са на разположение на заинтересуваните в периода от 12 август…
прочетете повече >


За УПИ I, кв.8, ж.р. „Меден рудник", зона „А", е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ

вторник, 12 август 2014, 06:52 - вторник, 26 август 2014, 06:52

Изх. №08-00-333/2/05.08.2014 г.                      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ     Йордан Красимиров Козаров ж.р. "Меден Рудник", бл.14,. вх.3, ет.4   Цветан Ботев Макавеев"ЕРА" ЕООД                                                                 …
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 11 август 2014, 11:48 - понеделник, 25 август 2014, 11:48

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Инвестиционни предложения на Община Бургас

понеделник, 11 август 2014, 08:32 - понеделник, 25 август 2014, 08:32

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Бургас обявява следните инвестиционни предложения: "Уличен водопровод до УПИ ІІ-46, масив 41, местност "Лозята", землище кв. Банево, гр. Бургас" "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв. 8 по плана на зона "А", ж.к. "Меден Рудник", ПИ…
прочетете повече >


Съобщение за проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.44, УПИ І , ж.к. „Лазур“ , гр.Бургас

понеделник, 11 август 2014, 06:14 - понеделник, 25 август 2014, 06:14

До всички заинтересовани живущи в жил.блок №77, ж.к."Лазур"   Димитринка Георгиева Попова,Георги Пенев Драганов,Радка Николова Попова Изх. №Z-233/5//08.08.2014г. ЦАУ"Зора"                                                          Уведомяваме Ви, че за кв.№44, УПИ І по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас е изготвен…
прочетете повече >


Обществено обсъждане на проект в сряда

петък, 08 август 2014, 09:55 - сряда, 13 август 2014, 09:55

СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 13.08.2014г. от 10,00 часа в стая 409, в сградата на Община Бургас,  ул."Александровска" №26, ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за улична регулация на обслужваща улица, в обхват от о.т.337 по действащ ПУП-ПУР до кръстовище с ул."Транспортна" при о.т.808А, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр.Бургас.  …
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

четвъртък, 07 август 2014, 16:57 - четвъртък, 21 август 2014, 16:57

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на възел за приемане, съхранение и дозиране на адитив за понижаване на съпротивлението при транспортиране на гориво за дизелови двигатели (ГДД)…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър