начало на съдържание

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:50 - четвъртък, 13 ноември 2014, 13:50

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…
прочетете повече >


Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-948,949 в кв.128 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:35 - четвъртък, 13 ноември 2014, 13:35

До Антоний Славчев Средков, с адрес: гр.Бургас, ул."Ген. Гурко"№9, ет.1, ап.1    ; Ася Милева Динева, с адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.436, вх.Г, ет.2, ап.5 и Звезда Симеонова Сивриева, с адрес: гр.Бургас, Ж.к."Славейков", бл.53, ет.13     Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-948,949 в кв.128 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас. Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки работен…
прочетете повече >


В сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от общински път местност "Рибарско пристанище"

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:33 - неделя, 30 ноември 2014, 13:33

Във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива, на 06.11.2014 г. от 10.00 ч. в стая №409, в сградата на Община Бургас ще бъде проведено обществено обсъждане на проект за ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, предвиден за изграждане на рибарско пристанище, местност "Рибарско пристанище" (бивше "Ченгене скеле"), з. Крайморие,…
прочетете повече >


Съобщение за разрешено изработване на проект за ПУП-ПП в з.Крайморие

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:32 - четвъртък, 30 октомври 2014, 13:32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №41-28/30.09.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас…
прочетете повече >


Съобщение за разрешено изработване на проект за ПУП-ПП в с.Маринка

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:30 - четвъртък, 30 октомври 2014, 13:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №41-28/30.09.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от път ІІ-99, пътен възел "Ченгене скеле", землище гр. Бургас…
прочетете повече >


Съобщение за разрешено изработване на проект за ПУП-ПП в с.Изворище

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:29 - четвъртък, 30 октомври 2014, 13:29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №41-30/30.09.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на елементи на довеждаща инфраструктура за обслужване на имоти на територията на бивш Стопански двор…
прочетете повече >


Съобщение за разрешено изработване на проект за ПУП-ПП в кв.Долно Езерово

четвъртък, 30 октомври 2014, 13:27 - неделя, 30 ноември 2014, 13:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №41-29/30.09.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на външен захранващ водопровод от съществуващия водопровод, в ПИ с идентификатор 07079.4.763 по КК на гр. Бургас,…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 29 октомври 2014, 13:53 - сряда, 12 ноември 2014, 13:53

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър