начало на съдържание

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.56з, ал.1, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ при спазване на условията на чл.56е–56р от ППЗСПЗЗ

сряда, 04 февруари 2015, 14:22 - сряда, 04 март 2015, 14:22

      З А П О В Е Д № РД 11-07/30.01.2015г          На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" - ДВ бр.7/27.01.2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 изречение второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с писма изх. №66-430/24.04.2014 г. за с.Дебелт, общ.Средец; изх. №66-3824/18.12.2014 г. за гр.Средец, общ. Средец; изх.№66-6991/11.12.2012 г. за с. Вълчин, общ.Сунгурларe; изх.№66-5472/18.12.2014 г. за с.Тополица,…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 03 февруари 2015, 16:59 - вторник, 03 февруари 2015, 16:59

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на ЦДГ "Ракета", с. Маринка, Община Бургас".  
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 03 февруари 2015, 11:03 - вторник, 17 февруари 2015, 11:03

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 03 февруари 2015, 11:01 - вторник, 17 февруари 2015, 11:01

          Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.           В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,…
прочетете повече >


Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 03 февруари 2015, 10:46 - вторник, 17 февруари 2015, 10:46

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.                 В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния…
прочетете повече >


В ДВ е обнародвано Решение 43-48/25.11.14 г. на Общински съвет

вторник, 03 февруари 2015, 10:18 - вторник, 03 март 2015, 10:18

В Държавен вестник бр.8 от 30.01.2015 г. е обнародвано - Решение 43-48/25.11.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.захранване на базова приемно-предавателна станция на "БТК"ЕАД в имот 000144 в землището на с.Брястовец, община Бургас.      
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 02 февруари 2015, 16:04 - понеделник, 16 февруари 2015, 16:04

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 02 февруари 2015, 15:50 - понеделник, 02 февруари 2015, 15:50

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. N 041141, местност "Лозята", землище на кв. Банево, гр. Бургас и ПУП-ПУР на обслужваща улица в обхват от о.т.158 до о.т.267, местност "Лозята", землище на кв. Банево, гр.…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър