начало на съдържание

Община Бургас ще провежда обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

четвъртък, 16 октомври 2014, 10:00 - понеделник, 20 октомври 2014, 09:00

Във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива, на 20.10.2014 г. от 9.00 ч. в стая №409, в сградата на Община Бургас ще бъде проведено обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-431 и УПИ ІІІ-432, кв. 56, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, с което се променят регулационните граници между двата УПИ и се урегулира нов УПИ ІІІ-432, с отреждане - "За църква и озеленяване".
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 16 октомври 2014, 09:03 - четвъртък, 30 октомври 2014, 09:03

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на становище по заявление.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Заповед земеделски земи Димчево

четвъртък, 16 октомври 2014, 06:51 - четвъртък, 30 октомври 2014, 06:51

З А П О В Е Д №  РД  11 -164/23.09.2014г. гр. Бургас   На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1466/18.09.2014г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас и изготвено…
прочетете повече >


Заповед земеделски земи Изворище

четвъртък, 16 октомври 2014, 06:50 - четвъртък, 30 октомври 2014, 06:50

З А П О В Е Д №  РД  11 -305/10.10.2014г. гр. Бургас На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал. 3 Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1467/17.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас и изготвено…
прочетете повече >


Заповед земеделски земи Драганово

четвъртък, 16 октомври 2014, 06:49 - четвъртък, 30 октомври 2014, 06:49

З А П О В Е Д   №  РД  11 -150/17.09.2014г. гр. Бургас   На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1441/15.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас…
прочетете повече >


Заповед земеделски земи Долно Езерово

четвъртък, 16 октомври 2014, 06:47 - четвъртък, 30 октомври 2014, 06:47

З А П О В Е Д №  РД  11 -149/17.09.2014 гр. Бургас   На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1441/15.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас и представено…
прочетете повече >


Заповед земеделски земи Българово

четвъртък, 16 октомври 2014, 06:40 - четвъртък, 30 октомври 2014, 06:40

З А П О В Е Д   №  РД  11 -165/23.09.2014г. гр. Бургас   На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1442/15.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас…
прочетете повече >


Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 15 октомври 2014, 13:32 - сряда, 29 октомври 2014, 13:32

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 2 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Протокол по давност и Писмо.…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър