начало на съдържание

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 03 април 2015, 14:47 - петък, 17 април 2015, 14:47

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Съобщение до Златка Костадинова и Калинка Милева за премахване на незаконен строеж в с.Маринка

петък, 03 април 2015, 14:29 - събота, 11 април 2015, 10:29

ДОЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВАРАДКА ЩЕРЕВА СЛАВЧЕВАК/С "ЛАЗУР" , БЛ.25 , ВХ. "А" , ЕТ.3ГР. БУРГАС КАЛИНКА ЩЕРЕВА МИЛЕВАЖ.К. "ОВЧА КУПЕЛ" , БЛ.1 , ВХ. "Г" , ЕТ.3 , АП.9ГР. СОФИЯ Съобщение за съставен  Констативен акт №1-"З"/28.01.2015г. и  Констативен протокол от 10.02.2015г. за поправка и допълнение на Констативен акт № 1-"З"/28.01.2015г. за премахване на незаконен строеж: "Едноетажна тухлена постройка", разположен в  УПИ XI-5010001, кв.1 по…
прочетете повече >


Съобщение до Зинаида Николаевна Тенева и Бойка Христова Христова

петък, 03 април 2015, 11:59 - сряда, 08 април 2015, 11:59

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зинаида Николаевна Тенева и Бойка Христова Христова, че с Уведомление №53-00-136(1)/01.04.2015г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.65, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за изземване на имот частна общинска собственост, който се държи…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 02 април 2015, 11:41 - четвъртък, 16 април 2015, 11:41

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…
прочетете повече >


Съобщение за разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за кв.28 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас

четвъртък, 02 април 2015, 10:23 - събота, 02 май 2015, 10:23

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Разрешение  №12/23.02.2014г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас, изготвено по реда на чл.135, ал.5 от ЗУТ е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за кв.28 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас  в обхват:   ПУП-ПРЗ   в кв.28 - УПИ І и УПИ…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 02 април 2015, 10:07 - четвъртък, 16 април 2015, 10:07

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/ Покана.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…
прочетете повече >


Определена е пазарна стойност на еднократно обезщетение за учредяване право на прокарване през имот № 045072 по КВС на землище с. Драганово

сряда, 01 април 2015, 17:02 - петък, 17 април 2015, 17:02

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До Георги Атанасов Георгиев, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Княз Борис І" № 33; До Атанас Георгиев Георгиев, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 119, вх. 2; До Борислав Николов Стамов, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Христо Фотев" № 50; До Галина Филипова Филипова, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул."Дунав" №6, вх.Б, ет.5, ап.56; До Димитринка Стоянова Георгиева,…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 31 март 2015, 15:32 - вторник, 14 април 2015, 15:32

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър