начало на съдържание

До Ганчо Иванов Иванов

вторник, 09 септември 2014, 07:48 - четвъртък, 09 октомври 2014, 07:48

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Генчо Иванов Иванов за издаването на Заповед № 2211/04.09.2014г. на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 131, вх.6,  ет. 6, ап.…
прочетете повече >


до Руска Денкова Димитрова и Христо Димитров Петров

вторник, 09 септември 2014, 07:46 - четвъртък, 09 октомври 2014, 07:46

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Руска Денкова Димитрова и Христо Димитров Петров         , че с Уведомление 53-00-377/ 04.09.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение…
прочетете повече >


До Иван Самуилов и Михаил Самуилов

вторник, 09 септември 2014, 07:44 - събота, 13 септември 2014, 07:44

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Иван Самуилов Самуилов и Михаил Самуилов Самуилов, че с Уведомление 53-00-377/ 04.09.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо…
прочетете повече >


Заповед за отчуждаване на имот от Сокол Николов

вторник, 09 септември 2014, 05:28 - вторник, 09 септември 2014, 05:28

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2245/09.09.2014 г.            С Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със Заповед №252/06.03.1990г. на Общински народен съвет – Бургас, се засяга поземлен имот с планоснимачен номер 1190, находящ се в кв.91, собственост на Сокол Христов Николов, части от който попадат в улична регулация между о.т.231 и о.т.230.            …
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 08 септември 2014, 11:45 - понеделник, 08 септември 2014, 11:45

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, за рибарско пристанище,…
прочетете повече >


Еднократна помощ за наводнено жилище

понеделник, 08 септември 2014, 10:43 - понеделник, 08 септември 2014, 10:43

Всички лица, чийто единствено жилище за живеене е наводнено, вследствие на поройните дъждове, ще получат еднократна помощ. Това не включва наводнени гаражи или мазета . Молби за получаване на помощ за подпомагане, в резултат на бедствието могат да се подават в  Центровете за административно обслужване /Териториалните дирекции/ по местоживеене в службите на Дирекция Социално подпомагане. Молбата се подава…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 08 септември 2014, 07:44 - понеделник, 22 септември 2014, 07:44

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 05 септември 2014, 09:03 - петък, 19 септември 2014, 09:03

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър