Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед №266/03.02.2017г. на Главен експерт арх.В.Иванова

Изх.№ 94-01-2886/27.03.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Дебелт"№16,вх.А Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №266/03.02.2017г. на Главен експерт арх.В.Иванова за допълване на Разрешение за строеж №П-48/03.06.2016г. за обект "Разделяне на апартамент с идентификатор 07079.614.131.1.3 на две самостоятелни жилища- 3а и 3б", находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.614.131.1 по КК на гр.Бургас, УПИ…

прочетете повече

Писмо относно: Съгласуване на ограничения при застрояване па територията във връзка с безопасността на въздухоплаването

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"   Относно: Съгласуване на ограничения при застрояване па територията във връзка с безопасността на въздухоплаването   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,   В изпълнение на чл. 47 и във връзка с чл. 46, ал. 3 от Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ), на сайта на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна…

прочетете повече

Съобщение за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ"Север" и землище на кв.Ветрен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №618/14.03.17г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПУР за Разширението на Изгрев, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДОДРАГОМИР  СТОЯНОВ  ТОМОВ-УПРАВИТЕЛ  "ЕВРОСТИЛ" ООДГР. БУРГАС    ДОРАЛИЦА  САШЕВА  ДИЧЕВА-ЛЬО  БОУПРАВИТЕЛ  "КАПОЕЙРА"  ЕООДГР. БУРГАС    Уведомяваме Ви,  че   е  изготвен   преработен  проект   на конкретно засегнатите от промените ПИ, съгласно Протокол-Решение №6/15.02.17год. на ОЕСУТ, т.1  от дневния ред   и   Протокол-Решение…

прочетете повече

Уведомление до Лилия Петрова

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"  Изх.№08-00-161( 2)/20.03.2017г. ДО ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І,ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ и ХІХ в кв.26 по плана на с.Брястовец, Община Бургас. Същият е изложен в ст.№5 на Дирекция " Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.056/863239 На основание чл.128 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтерeсованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВИК ДЖОНАТАН ДЖЕЙМС РОБЕРТ

ДОУЛ. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ, №9С. ДОЙРЕНЦИ, ОБЩ. ЛОВЕЧ/УПРАВИТЕЛ НА КЕННЕТКО ЕООД Синеморец/    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИК, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-35064/07.10.2013 г. от Златка Петрова Стоилова, наследник на Петър Николов Петров,  за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени…

прочетете повече

Уведомление до Мария Тошкова Танева

ДОМАРИЯ ТОШКОВА ТАНЕВАЖК ЗОРНИЦА, БЛ. 16, ЕТ. 17, АП. 6ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,     С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-35064/07.10.2013 г. от Златка Петрова Стоилова, наследник на Петър Николов Петров,  за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти по плана на…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА „УЛТИМА“

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "УЛТИМА", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.612.168, УПИ VІ-2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр.БургасДо всички собственици и носители на ограничени вещни права в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "УЛТИМА", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.612.168, УПИ VІ-2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас   Изх.№94-01-4806/2/14.03.2017г.С Ъ О Б Щ Е Н…

прочетете повече