Обяви и съобщения

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Вълнолом“№2, кв.Крайморие, гр.Бургас

Изх. № 70-00-3180/3/23.05.2017г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Вълнолом"№2, кв. Крайморие, гр.Бургас   Уведомяваме Ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №П-27/19.05.2017г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.830.174.2.42 В ТРИ БРОЯ АПАРТАМЕНТИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ /СЕКЦИЯ "В"/, находящ се: в ПИ с идентификатор  07079.830.174…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Ал. Велики“№54, гр.Бургас

Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Ал.Велики"№54, гр.Бургас   Уведомяваме Ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №П-26/19.05.2017г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №3 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.110.4.19 В ПАРТЕР И СУТЕРЕН И АПАРТАМЕНТ №2 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.110.4.2 НА І-ВИ ЕТАЖ И ПРИЛЕЖАЩОТО КЪМ НЕГО СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ В СУТЕРЕНА…

прочетете повече

Съобщение до Валя Данаилова и Лидия Петрова за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на с.Брястовец

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"     Изх.№08-00-161(4 )/22.05.2017г.     ДО ВАЛЯ ПЕТРОВА ДАНАИЛОВА И ЛИДИЯ  ПЕТРОВА  ПЕТРОВА                                                           Уведомяваме Ви, че със Заповед № 896/13.04.2017г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен  ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас.

прочетете повече

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07332.143.249 И 07332.143.250ПО ПНИНА С.О."ЛОЗНИЦАТА", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО

ОБЩИНА БУРГАС                                                 Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                       Изх.№ 94-01-40420/11/18.05.2017г.          ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07332.143.249 И 07332.143.250 ПО ПНИНА С.О."ЛОЗНИЦАТА",…

прочетете повече

Съобщение до живущи в бл.36 и бл.37 в ж.к."Зорница"

СЪОБЩЕНИЕ до живущи в бл.36 и бл.37 в ж.к."Зорница"                 В Община Бургас е постъпило искане за допускане изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ III-76 в кв.2 по плана на ж.к."Зорница". В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да се запознаят с постъпилото предложение за изменение на ПУП-ПРЗ в стая 410 на сградата на Община Бургас.      

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул.“6-ти септември“ №6, гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Публикувано на: петък, 12 май 2017 г. Валидно до: петък, 26 май 2017 г.     Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено  разрешение за строеж №П-15/03.04.2017г. за обект: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.117.1.9 В МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ВИНО В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се: в ПИ с идентификатор 07079.617.117 по КК на гр.Бургас, в УПИ ХV-2352,2353, кв.21 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас,…

прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 04/11.05.2017г.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 04/11.05.2017г.   Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения от "Маркони Билд" ЕООД за реализацията на…

прочетете повече