Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"  по обособени позиции:    Обособена позиция…

прочетете повече

Обществена поръчка-3

прочетете повече

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: "Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас."

прочетете повече

Съобщение относно открита процедура за възлагане на общестевна поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция

Уведомяваме Ви, че на 22.02.2017г. в деловодството на община Бургас постъпи жалба с вх.№ 93-ОП-145(37)/22.02.2017г. против Разяснение 93-ОП-145(20)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(13)/10.02.2017г. и Разяснение 93-ОП-145(21)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(11)/10.02.2017г., едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Предвид гореизложеното…

прочетете повече

Общeствена поръчка в.д.

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов".Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Обособена…

прочетете повече

A.A.- подготовка

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас" гр. Бургас, 2016 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.03.2017 г. от 10:30 ч. в…

прочетете повече