Обществени поръчки -Профил на купувача

Г. С. Д.Х.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”,Община Бургас“, по обособени позиции:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   ЗА УЧАСТИЕ  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в  к-с "Славейков", к-с "Зорница" и к-с "Изгрев",Община Бургас", по обособени позиции: Обособена позиция 1:Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в  к-с "Зорница" - гр.Бургас. Обособена позиция 2:Въвеждане на мерки за…

прочетете повече

A.A.- подготовка

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждан

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", по проект: "Създаване на център за рехабилитация…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на ин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Бургас".   На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42“

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Организиране и провеждане на обучения за родители на деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания и обучения за медицински и немедицински специалисти

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Организиране и провеждане на обучения за родители на деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания и обучения за медицински и немедицински специалисти и доброволци." по проект: "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална…

прочетете повече