Обществени поръчки -Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури–2017г.,в периода между 10.06–01.07.17

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 29.05.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на

Комисията назначена да оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас" по седем обособени…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значени

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината."…

прочетете повече

Г.С.

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури – 2017г., в периода между 10.06 – 01.07.2017г.

  Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури - 2017г., в периода между 10.06 - 01.07.2017г.       Лице за контакт: Валерия Даалова Ст. Юрисконсулт в Дирекция ОП   тел:056 907276 факс: 056 860912 Линк към съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31129    

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане“.

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане". гр. Бургас, 2017 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:           Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, по процедура: BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на ин

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас" и процедура: BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в…

прочетете повече