Обществени поръчки -Профил на купувача

„Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ОБЯВА, с предмет: "Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обновяване и разширяване на налична сървърна и мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас Обособена позиция № 2: Доставка на компютри за общинска…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на ин

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на уличното осветление на Община…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Изпълнение на СМР/СРР на обект: ДГ „Калинка”, кв. Рудник, гр. Бургас“

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Изпълнение на СМР/СРР на обект: ДГ "Калинка", кв. Рудник, гр. Бургас"   Лице за контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел:056 907288 факс: 056 860912      

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Об

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината." по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 - Техническо обезпечаване на събитията,…

прочетете повече

Съобщение за промяна на часа за отваряне на заявления за участие в обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в часа за отваряне на заявленията за участие в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Поддръжка на системи за видеонаблюдение на Община Бургас по обособени позиции:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: "Поддръжка на системи за видеонаблюдение на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1: Системи за наблюдение на обществени пространства. Обособена позиция 2: Система за наблюдение на обществения транспорт.", с публикувано обявление в РОП на 03.02.2017 г., с уникален…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно удължаване на срока за получаване на оферти, на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално

На основание чл. 188, ал. 2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложителят удължава срока за получаване на оферти, на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети" и обявява,…

прочетете повече

Договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 – „Археологически музей и реплика на римска баня“, подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатив

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 - "Археологически музей и реплика на римска баня", подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Късноантична и средновековна крепост "Акве калиде" - Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас".

прочетете повече