Обществени поръчки -Профил на купувача

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: "Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас."

прочетете повече

Съобщение относно открита процедура за възлагане на общестевна поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция

Уведомяваме Ви, че на 22.02.2017г. в деловодството на община Бургас постъпи жалба с вх.№ 93-ОП-145(37)/22.02.2017г. против Разяснение 93-ОП-145(20)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(13)/10.02.2017г. и Разяснение 93-ОП-145(21)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(11)/10.02.2017г., едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Предвид гореизложеното…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов".Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Обособена…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас" гр. Бургас, 2016 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.03.2017 г. от 10:30 ч. в…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект: "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда  ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 1, 2 и 3, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общи

                                                                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 1, 2 и 3, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на комуникационна свързаност…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водо

Д О К У М Е Н Т А Ц И Яза обществена поръчка, с предмет:"Изпълнение на СМР за обект: "КПС В УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ"ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС", по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Изпълнение…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства.”, с уникален номер в Регистър

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства.", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2016-0092, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени…

прочетете повече