Обществени поръчки -Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1 ,Т. 3, ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на закрит терапевтичен басейн с минерална вода“, съгласно преработка по

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1 ,Т. 3, ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект "Изграждане на закрит терапевтичен басейн с минерална вода", съгласно преработка по време на строителство по чл. 154, ал.5 от ЗУТ към основен строеж -Изпълнение на строително ремонтни работи - пристройка и преустройство на съществуваща сграда в…

прочетете повече

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас.“

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, с предмет: "Покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас."

прочетете повече

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на а

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали" Оферти за…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от Детска кухня до пунктовете за раздаване на

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне и оповестяване на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от Детска кухня до пунктовете за раздаване на храна на територията на Община Бургас.", с публикувано обявление в РОП на 14.10.2016 г. и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2016-0077 На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника…

прочетете повече

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: "Организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевата група. в изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 "Интегриран подход за пост

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: "Организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевата група. в изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас" по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на обзавеждане, оборудване и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания“, по проект: „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и инте

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Доставка на обзавеждане, оборудване  и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания", по проект:  "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас", ДБФП №: РД-13-143/14.09.2015г., по Програма BG07…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Поддръжка на системи за видеонаблюдение на Община Бургас по обособени позиции:

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: "Поддръжка на системи за видеонаблюдение на Община Бургас по обособени позиции:Обособена позиция 1: Системи за наблюдение на обществени пространства.Обособена позиция 2: Система за наблюдение на обществения транспорт."    

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание, с предмет: „Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в чужбина и/или в страната на служители на Общинска Администрация – Бургас”

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на Публично състезание с предмет: "Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в чужбина и/или в страната на служители на Общинска Администрация - Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2016-00102.   Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече