Обществени поръчки -Профил на купувача

„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети”

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети".   Лице за контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел:056 907288 факс: 056 860912     Линк към…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. М

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти и №3. Хляб и хлебни изделия", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2017-0004. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общинска администрация на Община Бургас, Общински съвет, Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) и "Бургасбус" ЕООД по обособени позиции: Обособена…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на обзавеждане, оборудване и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания“, по проект: „Развиване на нови услуги в Дневен цен

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на обзавеждане, оборудване  и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания", по проект:  "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ОТНОСНО: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общинска администрация на Община Бургас, Общински съвет, Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) и "Бургасбус" ЕООД по обособени позиции: Обособена…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори по проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас", ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“:

  Открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас":- ул."Отец Паисий" от о.т.68 до о.т. 79;- ул."Възраждане" от о.т.83 до о.т.249; -ул."Лермонтов" от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248;-ул."Шипка" от о.т.73 до о.т.75;-ул."Константин Фотинов" от о.т.119 до о.т.203;-ул."Успенска" о.т.271-272-273-240;-ул."Иларион Макариополски" от о.т.241 до о.т.276;- ул."Граф…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

прочетете повече