Обществени поръчки -Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на мобилен лифт за басейн за осигуряване на достъпна среда и уреди за подводна рехабилитация“, с уникален номер в Регистъра по обществени

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на мобилен лифт за басейн за осигуряване на достъпна среда и уреди за подводна рехабилитация", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2017-0005, обявява, че ценовата оферта на допуснатият участник ще бъде отворена и оповестена на…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на уличното осветление на Община Бургас" гр. Бургас, 2016 г. Оферти за участие в процедурата…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас. Обособена позиция…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции:Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство.Обособена позиция 2. Доставка на учебни и игрови пособия и учебни помагала."  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"  по обособени позиции:  Обособена позиция №…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изпълнение на строително-монтажни работи за:

Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"                                                                                 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я                                                             …

прочетете повече