Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД №721/24.03.17г. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска собственост, находящ се в землище с. Миролюбово

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №721/24.03.2017 На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено с Решение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №720/24.03.17г. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска собственост, находящ се в землище с. Миролюбово

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №720/24.03.2017 На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено с Решение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 555/07.03.17г. Откриване на процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 555/07.03.17 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведените заседания на 20.12.2016 г.(Протокол №21) и  31.01.2017г. (Протокол №23),     ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 30/06.01.17г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решениe на Общински

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 30/06.01.17г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решениe на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното заседание на 25.10.2016 г. (Протокол №18),     ОТКРИВАМ: Процедура за…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №28/06.01.2017 г. На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и в изпълн

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД                                                                  №28/06.01.2017 г.                                                        На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Закона за общинската…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 27/01.06.17 На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бур

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД                                                                   № 27/01.06.17   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

прочетете повече

ЗАПОВЕД N29/06.01.17 №29/06.01.17 На основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, и Решение на Общински съвет –

 ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД №29/06.01.17 На основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, и Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 20 от дневния ред на проведеното на 29.11.2016 г. заседание (Протокол   № 19),    О  Т  К  Р  И  В  А  М :           …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №43/09.01.17 На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет –

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №43/09.01.17   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г.  заседание (Протокол №21)   О  Т  К  Р …

прочетете повече