Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД №1136/15.05.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, находящ се в землище с. Миролюбово, община Бургас, местност „Жълъда“

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №1136/15.05.17 г.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 1137/15.05.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, в землищeто на с. Маринка

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №1137/15.05.2017г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол № 8),      О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура за провеждане на публични…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 939/21.04.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№ 939/21.04.17 г.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 28.03.2017 г. заседание (Протокол №25)                                                                                                      …

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 938/21.04.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните самостоятелно обособени обекти, собственост на Община Бургас

ЗАПОВЕД№ 938/21.04.17 г.               На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 28.02.2017 г. заседание /Протокол № 24/,   ОТКРИВАМ:…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №721/24.03.17г. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска собственост, находящ се в землище с. Миролюбово

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №721/24.03.2017 На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено с Решение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №720/24.03.17г. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска собственост, находящ се в землище с. Миролюбово

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №720/24.03.2017 На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено с Решение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 555/07.03.17г. Откриване на процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 555/07.03.17 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведените заседания на 20.12.2016 г.(Протокол №21) и  31.01.2017г. (Протокол №23),     ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 30/06.01.17г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решениe на Общински

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 30/06.01.17г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решениe на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното заседание на 25.10.2016 г. (Протокол №18),     ОТКРИВАМ: Процедура за…

прочетете повече