ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

Проекти

ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

Партньорства

Екип

Отличия

Обяви и съобщения

Администрация

Руска Бояджиева
зам. кмет "Европейски политики, околна среда"
тел. 056 907 272
e-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 3, ст. 313

Новини от Европейски политики и програми

Общината изгражда модерна отоплителна система в ОУ „Христо Ботев“ във „Ветрен“

Община Бургас ще изгради нова модерна система за отопление в ОУ "Христо Ботев" в квартал "Ветрен". За производството на топлинна енергия ще…

Обсъждат развитието на потенциала на малките общини

Селските райони в много европейски страни са слабо развити. Те могат да бъдат разглеждани като дискриминирани по отношение на инфраструктура,…

Посланикът на Румъния Йон Гъля: Можем да предлагаме общ туристически продукт на Бургас и румънски градове

"Икономическите и културни връзки между България и Румъния се задълбочават, както на ниво централна, така и местна власт. Това дава много…

Ползвайте автобусите за кварталите като редовни градски линии

Бързите автобусни линии свързват к-с "Меден рудник" с комплексите "Изгрев" и "Славейков". Единият клон на бързата линия в голямата си част преповтаря…
Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

"Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони"…

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА  О П Р Е Д Е Л Я М :1. Граници на районите на територията на Община…

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

  Изх.№94-01-10068/1/20.05.2016 г         С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж…

Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите…
Профил на купувача - обществени поръчки

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1 ,Т. 3, ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на закрит терапевтичен басейн с минерална вода“, съгласно преработка по

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1 ,Т. 3, ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект "Изграждане на закрит терапевтичен басейн с минерална вода", съгласно преработка по време на строителство по чл. 154, ал.5 от ЗУТ към основен строеж -Изпълнение на строително ремонтни работи - пристройка и преустройство на съществуваща сграда в…

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: "Организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевата група. в изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 "Интегриран подход за пост

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: "Организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевата група. в изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас" по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1.…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на обзавеждане, оборудване и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания“, по проект: „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и инте

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Доставка на обзавеждане, оборудване  и пособия за интерактивни образователни и развлекателни занимания", по проект:  "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас", ДБФП №: РД-13-143/14.09.2015г., по Програма BG07…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание, с предмет: „Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в чужбина и/или в страната на служители на Общинска Администрация – Бургас”

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на Публично състезание с предмет: "Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в чужбина и/или в страната на служители на Общинска Администрация - Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2016-00102.   Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите…