БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА

Бюджет

Икономически каталог

Гише на
предприемача

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Бюджет, финанси и икономика

До края на април можете да заплатите дължимите данъци и такси с 5 % отстъпка

Общинските каси вече приемат дължимите данъци и такси за 2017 година. Ако ги заплатите до края на месец април, получавате 5 % отстъпка. За улеснение,…

Продължава реконструкцията на общинския път до Изворище

Снощи се проведе обсъждане на проектобюджета на община Бургас за 2017 година в Изворище. Пред жителите на селото неговата рамка представи…

Бюджет 2017 предвижда изграждане на нови детски градини и обновяване на училищни дворове

В бюджета на Бургас за 2017 година са предвидени средства за изграждането на нови детски градини и обновяване на външните пространства в училищата.…

Вижте работното време на касите за плащане на местни данъци и такси по време на празниците

Поради необходимостта от приключване и преустановяването на банковото обслужване за края на 2016г., приемането на плащания за местни данъци…
Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община…
Профил на купувача - обществени поръчки

A.A.- подготовка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на ин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Бургас".   На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Абонамент и доставка на вестници и списания за нуждите на Община Бургас за 2017 г.“

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2016 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Бургас и общинските предприятия по 8 обособени позиции”.

СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Бургас и общинските предприятия по 8 обособени позиции"               Обособена позиция № 1 "МПС- застраховка "Автокаско"- всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС"; "Гражданска отговорност" и "Обща…