БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА

Бюджет

Икономически каталог

Гише на
предприемача

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Бюджет, финанси и икономика

Аутсорсинг индустрията идва на дискусия в Бургас за бизнес бъдещето на региона

На 30 март, в зала Smart на новия Smart Center - Бургас, ще бъде проведена кръгла маса на тема "Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството…

Кметът Николов и министър Седларски съвместно ще развиват и рекламират индустриална зона Равнец пред инвеститорите

Бургаският кмет Димитър Николов и министърът на икономиката Теодор Седларски са единодушни, че новата индустриална зона край село Равнец,…

Аутсорсинг индустрията идва на дискусия в Бургас за бизнес бъдещето на региона

На 30 март в Smart Center - Бургас ще бъде проведена кръгла маса на тема "Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между…

Жителите на съставните селища могат да заплатят данъците си на място, вижте кога

Заплащането на задълженията за цялата 2017 г. в срок до 30 април носи на бургазлии отстъпка върху плащането в размер на 5 %. При желание местните…
Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти"…
Профил на купувача - обществени поръчки

„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети”

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети".   Лице за контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел:056 907288 факс: 056 860912

A.A.- подготовка

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на уличното осветление на Община Бургас" гр. Бургас, 2016 г. Оферти за участие в процедурата…