Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

Община Бургас изготви проект за обновяване на детската градина в квартал “Рудник”

Кметът Димитър Николов предлага на местния парламент да разреши на Община Бургас кандидатстването с проект по програма "Красива България…

Влезе в сила увеличението на учителските заплати, което в много случаи ще надхвърли 10%

В кабинета на кмета Димитър Николов бе подписано необходимото по закон споразумение на местно ниво за увеличаване на учителските заплати.…

Окончателно: Четвъртък и петък са обявени за неучебни дни

След препоръката на Регионалната здравна инспекция, подкрепена от Регионално управление по образование, Община Бургас потърси мнението…

Търси се директор за новото училище „Александър Георгиев - Коджакафалията“

Община Бургас обявява конкурс за избор на директор на най-новото училище - ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията". Търси се динамичен лидер,…
Кариери

Община Бургас обявява подбор за временно изпълняващ длъжността „директор” на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията” – гр. Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас обявява  подбор за временно изпълняващ длъжността "директор" на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - гр.…

Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Хляб и

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Хляб и хлебни изделия"                                                    …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42“

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на материали и консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 „Интегриран по

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на материали и консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0040-C02 "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас"   по обособени позиции както следва:…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Системен дизайн, доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за обект „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ОБЯВА, с предмет: "Системен дизайн, доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за обект "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус". Оферти за участие в могат да се подават до 17.15 ч. на 05.01.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат…