Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Община Бургас изиска мерки за обезопасяване на стари сгради – недвижими културни ценности

* Проверки се извършват регулярно, при неизпълнение ще бъдат наложени санкции   Община Бургас регулярно проверява състоянието на стари…

Продължава укрепването на коритото на река Отманлийска

Община Бургас продължава работата по корекциите на коритото на река Отманлийска, които имат за цел да се предотвратят наводнения. Прилагането…

Затварят временно движението по две улици заради ремонти на ВиК

Ул. "Жени Патева", която е в непосредствена близост до едноименния площад, ще бъде затворена за движение до 26 май, поради извършване на авариен…

Ивайло Московски: Държавата ще продължи да създава условия за инвестиции в района на Бургас

Държавата е предприела мерки за привличането на допълнителни инвестиции чрез подобряване на условията на бургаските пристанища. Това каза…
Обяви и съобщения

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Ал. Велики“№54, гр.Бургас

Дирекция"ЦАУ"Приморие"   До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Ал.Велики"№54, гр.Бургас   Уведомяваме Ви  на основание чл.149…

Съобщение до Валя Данаилова и Лидия Петрова за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на с.Брястовец

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"     Изх.№08-00-161(4 )/22.05.2017г.     ДО ВАЛЯ ПЕТРОВА ДАНАИЛОВА И ЛИДИЯ  ПЕТРОВА  ПЕТРОВА                                                 …

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация…

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07332.143.249 И 07332.143.250ПО ПНИНА С.О."ЛОЗНИЦАТА", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО

ОБЩИНА БУРГАС                                             …
Профил на купувача - обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на

Комисията назначена да оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас" по седем обособени…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програ

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.“Георги Дълбошки“; Реконструкция

                                                                           Д О К У М Е Н Т А Ц И Я       за обществена поръчка, с предмет:       "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово,…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ"

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2017-0001, Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници…