Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Започна изграждането на модерна еко детска градина в "Меден рудник"

Община Бургас започна изграждането на модерна еко детска градина в комплекс "Меден рудник". Нейната сграда ще бъде с висок клас на енергийна…

Общината поддържа денонощна връзка с хората от санираните блокове

Община Бургас осигури възможност на хората, чиито блокове се санират по Националната програма за енергийна ефективност, да подават сигнали…

Благоустрояването на “Меден рудник” стигна до района около ДГ "Морска звезда" и СУ "Константин Петканов"

С изцяло променена визия е зоната край ДГ "Морска звезда" и СУ "Константин Петканов" в к-с "Меден рудник", където живеят хиляди хора, предимно…

До 50% по-ниски сметки плащат домакинствата в санираните блокове

Безплатното саниране на жилищните блокове по Националната програма за енергийна ефективност вече дава своите резултати. Домакинствата…
Обяви и съобщения

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

С Решение № 23-14/31.01.17г. на Общински съвет Бургас са одобрени следните проекти: 1. Актуализирана план-схема на преместваемите обекти по чл.56…

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-6/20.02.2017год.

Изх.№ 94-01-3707/1/23.02.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Георги Кирков"№16 Уведомяваме Ви на основание…

Съобщение до Николай Калудов Праматаров за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти по ПНИ на с.о.Острица 2, землище кв.Банево

ДОНИКОЛАЙ КАЛУДОВ ПРАМАТАРОВУЛ."ЦАР КАЛОЯН" №46ГР.БУРГАС   Във връзка с писмо вх.№94-Н-282/7/08.07.2015 г., във връзка с молба вх.№94-Н-282/6/24.06.2015 г.,…
Профил на купувача - обществени поръчки

Съобщение относно открита процедура за възлагане на общестевна поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция

Уведомяваме Ви, че на 22.02.2017г. в деловодството на община Бургас постъпи жалба с вх.№ 93-ОП-145(37)/22.02.2017г. против Разяснение 93-ОП-145(20)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(13)/10.02.2017г. и Разяснение 93-ОП-145(21)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(11)/10.02.2017г., едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Предвид гореизложеното…

Обществена поръчка - Д. Г.

Общeствена поръчка в.д.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водо

Д О К У М Е Н Т А Ц И Яза обществена поръчка, с предмет:"Изпълнение на СМР за обект: "КПС В УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ"ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС", по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Изпълнение…