Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Заявление, попълнено и подадено на електронната поща: [email protected] без да се изисква квалифициран електронен подпис.