2012

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.11.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.10.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6, Протокол №29/17 и 18.12.2009г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010г., по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012г., на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес [email protected].

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.08.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.06.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес [email protected].

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 06.06.2012 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: [email protected] .

Проект за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас ведно с мотиви за промяната

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес: [email protected]

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.05.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: [email protected].

Мотиви за приемане на правилник за начина на разходване на заложените средства предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и проект на правилника

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес : [email protected]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

Предложения за коментари, изменения и допълнения по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас  могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: [email protected] и [email protected].