2014

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в Южна част на Приморски парк от паметник на Пушкин до ул. «6-ти септември» и х-л «Приморец» в имоти с идентификационни номера 07079.618.214; 07079.618.139 и проучване на възможността за изграждане на сондаж" по писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. N 2972/08.05.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 01.12.2014 г. до 15.12.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 15.12.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Многофункционална спортна зала "АРЕНА БУРГАС" в УПИ II, кв.15б, по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" по писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. N 7187/10.10.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 28.10.2014 г. до 11.11.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 11.11.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вайс Профил“ ООД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шоурум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас, местност "Под шосето", гр. Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите" с инвеститор "Вайс Профил" ООД, гр. София, както и писмо изх. N 6402/18.09.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 28.10.2014 г. до 11.11.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 11.11.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КОНФИРМА" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за обществено обслужване - магазини, офиси, заведение за обществено хранене, битови, обществено-обслужващи дейности - изграждане на четири спортни площадки в ПИ № 07079.8.13 и едно футболно игрище в ПИ № 07079.671.584, местност "Капчето", землище гр. Бургас, община Бургас", както и писмо изх. № 6766/13.10.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 22.10.2014 г. до 05.11.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 05.11.2014 г. в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Томас“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на закрита спортна зала с тенис кортове и складови помещения в ПИ 07079.4.886, масив 25, местност "Хаджи тарла", землище на кв. Лозово, гр. Бургас" с инвеститор "Томас" ЕООД, както и писмо изх. N 3041/10.05.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 14.10.2014 г. до 28.10.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 28.10.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на “ПАРУШЕВИ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 07079.602.7, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Парушеви" ЕООД, както и писмо изх. N 4519/21.07.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.09.2014 г. до 02.10.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.10.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Общество „Бяло братство“ гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на малки складови клетки, административна сграда с офиси и паркинг в УПИ I-75046, масив 75, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.8.404, местност Кара баир, гр. Бургас и обособяване на трасе на външен водопровод за захранване на имота" с инвеститор Общество "Бяло братство" Бургас, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас N 2586/31.07.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.09.2014 г. до 02.10.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.10.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на три броя наблюдателни сондажи - пунктове за мониторинг на подземни води в имот 07079.604.237, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, както и писмо изх. N 4303/09.07.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 15.09.2014 г. до 29.09.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 29.09.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Еколенд Консулт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране и временно съхраняване на отработени масла /ОМ/ на площадка с местонахождение гр. Бургас, Ж.П.гара Бургас разпределителна - товарна с площ 400 кв.м." с инвеститор "Еколенд Консулт" ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.09.2014 г. до 23.09.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 23.09.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на “МОТО ПФОЕ” ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ с идентификатор 07079.2.1982, м. Под шосето, гр. Бургас" с инвеститор "Мото Пфое" ЕООД, за което се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 06.08.2014 г. до 20.08.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 20.08.2014 г. в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „БОВА" ЕООД

Община Бургас 


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ ІІ-534, кв.11 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас", както и писмо изх. № 5471/14.08.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 26.08.2014 г. до 09.09.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 09.09.2014 г. в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „АРЕС КОМПАС“ ООД

Община Бургас

съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец за нуждите на автомивка в поземлен имот №07079.622.2, землище гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Арес Компас" ООД, за което инвестиционно предложение компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил, че е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 05.08.2014 г. до 19.08.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 19.08.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].    

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Реконструкция на ул. "Крайезерна" дясно платно от о.т. 474-473-472-471-470-248-455-454-452-449-448-445-444-443-442-441-379-357-356-313-314-315 и ляво платно 512-513-514-257-456-453-451-450-424-447-446-437-438-439-440-380-359-358-355-354-353 по плана на ПЗ "Север" на гр. Бургас, в участъка от надлез над Товарна гара, връзката с бул. "Тодор Александров" до Пристанище "Запад" по писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. N 4752/17.07.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.07.2014 г. до 31.07.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 31.07.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона "Хижи", Община Бургас - изграждане на 2 бр. ЛПСОВ с общ капацитет за 3000 екв.ж. и 4 бр. КПС" по писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. N 2678/30.05.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 26.06.2014 г. до 10.07.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 10.07.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Ойрошпед“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Транспортно-спедиционен терминал на "Ойрошпед" АД, гр. Бургас, УПИ XXI, кв.58 по плана на ПЗ "Север" имот с идентификатор 07079.605.128", за което инвестиционно предложение компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил, че е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.06.2014 г. до 02.07.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.07.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-12099 и УПИ II-12100, масив 12, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров, както и писмо изх. N 1378/11.03.2014 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.06.2014 г. до 23.06.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 23.06.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Всестранна земеделска кооперация „Хр. Ботев“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Търговски комплекс на две нива и магазин за спортни стоки, с паркинг и трафопост в ПИ N 07079.2.2660, УПИ XXXIV, масив 82, местност "Тъмното" ("Хайнлъка"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Всестранна земеделска кооперация "Хр. Ботев", за което компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил, че е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 20.05.2014 г. до 02.06.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.06.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "АЛСИ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 бр. резервоари за съхранение на втечнен газ пропан-бутан в ПИ с идентификатор 07079.662.9520, ПЗ "Юг", гр. Бургас" с инвеститор "АЛСИ" ЕООД, гр. Бургас, както и писмо изх. N 5752/20.09.2013 г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 30.04.2014 г. до 14.05.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 14.05.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Многофункционална сграда и спортна зала в УПИ IV-93, кв.14, по плана на с. Драганово, Община Бургас" по писмо изх. N 2515/11.04.2014 г. на компетентния орган  РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 17.04.2014 г. до 30.04.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 30.04.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Стефан Николов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на черешова градина  в поземлени имоти N 029002 и N 029003, землище на с. Рудник, Община Бургас"  с инвеститор Стефан Николов Иванов, както и писмо изх. N 6768/19.08.2013  г. на компетентния орган РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.04.2014 г. до 23.04.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 23.04.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ИНТЕР ЛИМИТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, находяща се в гр. Бургас, ул. "Одрин" 8, Промишлена зона "Север", имот 07079.605.346" с инвеститор "ИНТЕР ЛИМИТ" ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас N 713/13.02.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 12.03.2014 г. до 25.03.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 25.03.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение:

"Изграждане на резервоар с плаващ покрив за нефт - 50 000 м3 в ПИ с идентификатор 07079.831.1, местност "Отманли", Парк Росенец, Община Бургас" с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас с изх. N 2831/08.08.2013 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 13.02.2014 г. до 27.02.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 27.02.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас


съобщава във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Община Бургас:

 

"Изграждане на Целодневна детска градина /ЦДГ/ в УПИ ІІ, ПИ с идентификатор 07079.651.73, кв.134 по плана на Районен център "Меден Рудник", гр. Бургас" по писмо изх. N 9504/02.01.2014 г. на компетентния орган  РИОСВ Бургас, с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 07.02.2014 г. до 21.02.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 21.02.2014 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Авточасти Франц“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: "Изменение на План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2090, местност "Мадика", гр. Бургас за промяна на отреждането на УПИ в "За събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС /ИУМПС/ и търговия с отпадъчни черни и цветни метали /ОЧЦМ/" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас N 9540/06.01.2014 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 24.01.2014 г. до 07.02.2014 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "ОС", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 07.02.2014 г.в  Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].