Проекти на наредби и правилници 2016

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.12.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

§1. Чл 11, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание: Чл.11 (4) Средствата за подпомагане на бургаските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Бургас се разпределят както следва:- 40% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 1.- 60 % за подпомагане…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 22.11.2016 г. на следният адрес: [email protected]

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

Проект за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие - Бургас могат да бъдат отправяни в 30-дневен срок от публикуването му на следните адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол…

Прочетете повече

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите се предоставя 14- дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 05.10.2016 г. на следните адреси: [email protected]; [email protected]

Прочетете повече