2018

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4 ЗА 2018Г.

на Общинска администрация при Община Бургас през 2018 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4

1

Експерт

Мария Георгиева Иванова

1/09.05.2018 г.
Декларация

 

2

Главен експерт

Христо Желязков Кунчев

2/10.05.2018 г.
Декларация

 

3

Главен специалист

Христина Димитрова Янчева

3/10.05.2018 г.
Декларация

 

4

Директор

Владка Колева Димитрова

4/11.05.2018 г.
Декларация

 

6

Главен специалист

Ирина Петева Петракиева

6/11.05.2018 г.
Декларация

 

7

Главен специалист

Стоянка Горанова Колева

7/11.05.2018 г.
Декларация

 

8

Директор

Гинка Балева Войкова

8/14.05.2018 г
Декларация

 

9

Главен експерт

Теодора Христова Вачкова

9/14.05.2018 г
Декларация

 

10

Началник

Галина Желязкова Байчева 

10/14.05.2018 г
Декларация

 

11

Директор

Атанас Петков Сиреков 

11/14.05.2018 г
Декларация

 

12

Старши специалист

Галина Димитрова Милушева

12/14.05.2018 г
Декларация

 

13

Главен експерт

Катя Огнянова Пенева

13/15.05.2018 г.
Декларация

 

14

Старши експерт

Деан Валентинов Бончев

14/15.05.2018 г.
Декларация

 

15

Главен юрисконсулт

Галина Борисова Тенева

15/15.05.2018 г.
Декларация

 

16

Главен специалист

Веселина Петрова Петрова

16/15.05.2018 г.
Декларация

 

17

Главен специалист

Жени Димитрова Господинова

17/15.05.2018 г.
Декларация

 

18

Главен специалист

Марина Рудолф Франц

18/15.05.2018 г.
Декларация

 

19

Главен експерт

Юлия Благоева Данова

19/16.05.2018 г.
Декларация

 

20

Старши експерт

Гергана Костадинова Чанакова

20/16.05.2018 г.
Декларация

 

21

Главен експерт

Женя Димитрова Димитрова

21/16.05.2018 г.
Декларация

 

22

Началник

Веселина Ангелова Деведжиева-Георгиева

22/16.05.2018 г.
Декларация

 

23

Директор

София Мардик Димитрова

23/17.05.2018 г.
Декларация

 

24

Главен експерт

Иван Костов Илев

24/17.05.2018 г.
Декларация

 

25

Главен експерт

Диана Петрова Опърлакова

25/18.05.2018 г.
Декларация

 

26

Главен експерт

Виолета Пенчева Лазова

26/18.05.2018 г.
Декларация

 

27

Главен експерт

Искра Димитрова Дечева

27/18.05.2018 г.
Декларация

 

28

Управител

Лилия Иванова Димитрова

28/21.05.2018 г.
Декларация

 

29

Специалист

Даринка Панайотова Неделчева

29/21.05.2018 г.
Декларация

 

30

Главен експерт

Камер Шейхулов Ахмедов

30/21.05.2018 г.
Декларация

 

31

Главен експерт

Иванка Христова Касърова-Тонева 

31/22.05.2018 г.
Декларация

 

32

Главен експерт

Димитрина Кирилова Офилова

32/22.05.2018 г.
Декларация

 

33

Главен експерт

Гинка Иванова Драгнева

33/22.05.2018 г.
Декларация

 

34

Главен специалист

Наска Стоянова Найденова

34/22.05.2018 г.
Декларация

 

35

Старши специалист

Мария Константинова Дикова

35/22.05.2018 г.
Декларация

 

36

Главен юрисконсулт

Силвия Полихронова Похлиронова

36/22.05.2018 г.
Декларация

 

37

Младши експерт

Георги Петков Николов

37/23.05.2018 г.
Декларация

 

38

Старши експерт

Весна Тирчо Балтина

38/23.05.2018 г.
Декларация

 

39

Главен експерт

Мариела Константинова Гъркова

39/23.05.2018 г.
Декларация

 

40

Секретар на МКБППМН

Десислава Емилова Василева

40/25.05.2018 г.
Декларация

 

41

Началник

Мариан Иванов Ангелов

41/28.05.2018 г.
Декларация

 

42

Началник

Марияна Войнова Иванова

42/28.05.2018 г.
Декларация

 

43

Директор

Катя Иванова Мишева

43/28.05.2018 г.
Декларация

 

44

Директор

Милен Василев Николов

44/28.05.2018 г.
Декларация

 

45

Главен експерт

Веселина Христова Манолева

45/28.05.2018 г.
Декларация

 

46

Главен вътрешен одитор

Милена Живкова Кънева

46/28.05.2018 г.
Декларация

 

47

Директор

Веселин Гроздев Василев

47/28.05.2018 г.
Декларация

 

48

Главен вътрешен одитор

Чавдар Георгиев Георгиев

48/28.05.2018 г.
Декларация

 

49

Специалист

Надежда Иванова Мустафа

49/29.05.2018 г.
Декларация

 

50

Главен експерт

Надежда Петрова Петрова

50/29.05.2018 г.
Декларация

 

51

Главен специалист

Елка Илиева Тодорова

51/29.05.2018 г.
Декларация

 

52

Главен експерт

Владислава Стоянова Васева

52/29.05.2018 г.
Декларация

 

53

Управител

Юлия Василева Куцарова

53/29.05.2018 г.
Декларация

 

54

Главен специалист

Стоянка Димитрова Найденова

54/29.05.2018 г.
Декларация

 

55

Старши специалист

Милена Георгиева Чанева

55/29.05.2018 г.
Декларация

 

56

Директор

Златина Димитрова Караиванова 

56/29.05.2018 г.
Декларация

 

57

Началник

Олга Енчева Андреева

57/29.05.2018 г.
Декларация

 

58

Началник

Диляна Любомирова Стойкова - Петрова 

58/29.05.2018 г.
Декларация

 

59

Директор

Румен Каролев Шарпов

59/30.05.2018 г.
Декларация

 

60

Управител

Анета Димитрова Младенова

60/30.05.2018 г.
Декларация

 

61

Главен експерт

Ангел Иванов Божинов

61/30.05.2018 г.
Декларация

 

62

Старши експерт

Доротея Йорданова Янакиева

62/30.05.2018 г.
Декларация

 

63

Старши счетоводител

Даниела Паскалева Илиева

63/30.05.2018 г.
Декларация

 

64

Екпсперт

Сивелина Кирилова Илиева

64/30.05.2018 г.
Декларация

 

65

Главен специалист

Елена  Владимировна Серяпова

65/30.05.2018 г.
Декларация

 

66

Старши счетоводител

Цвета Германова Германова-Христова

66/30.05.2018 г.
Декларация

 

67

Старши счетоводител

Пролетина Андреева Димитрова

67/30.05.2018 г.
Декларация

 

68

Директор

Зафирка Желязкова Иванова

68/30.05.2018 г.
Декларация

 

69

Директор

Стефка Георгиева Калева

69/30.05.2018 г.
Декларация

 

70

Директор

Марина Стоянова Гроздева

70/30.05.2018 г.
Декларация

 

71

Главен вътрешен одитор

Ружа Димитрова Испирова

71/30.05.2018 г.
Декларация

 

72

Директор

Ани Екнас Ташчиян

72/30.05.2018 г.
Декларация

 

73

Главен специалист

Милена Димитрова Димитрова

73/30.05.2018 г.
Декларация

 

74

Директор

Антоанета Жекова Манолова

74/30.05.2018 г.
Декларация

 

75

Главен експерт

Мария Стоева Митева

75/30.05.2018 г.
Декларация

 

76

Началник

Иван Костадинов Гюлев

76/30.05.2018 г.
Декларация

 

77

Главен специалист

Милена Тодорова Михова

77/30.05.2018 г.
Декларация

 

78

Главен специалист

Донка Димитрова Димова

78/30.05.2018 г.
Декларация

 

79

Старши специалист

Станка Георгиева Банева

79/30.05.2018 г.
Декларация

 

80

Старши специалист

Пенка Петкова Хаджиева

80/30.05.2018 г.
Декларация

 

81

Старши специалист

Румяна Атанасова Гулекова

81/30.05.2018 г.
Декларация

 

82

Главен специалист

Величка Иванова Дикова

82/30.05.2018 г.
Декларация

 

83

Главен специалист

Гергана Николаева Димитрова

83/30.05.2018 г.
Декларация

 

84

Главен специалист

Мариана Стоянова Йонкова

84/30.05.2018 г.
Декларация

 

85

Старши специалист

Кира Христова Данабашева

85/30.05.2018 г.
Декларация

 

86

Началник

Маринета Георгиева Николова

86/31.05.2018 г.
Декларация

 

87

Главен специалист

Светлана Трендафилова Тодорова

87/31.05.2018 г.
Декларация

 

88

Главен експерт

Филка Иванова Петрова

88/31.05.2018 г.
Декларация

 

89

Старши експерт

Нели Петкова Гагашева

89/31.05.2018 г.
Декларация

 

90

Старши счетоводител

Даниела Желязкова Катеркова

90/31.05.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

91

Главен специалист

Росен Жеков Енчев

91/31.05.2018 г.
Декларация

 

92

Главен специалист

Виолета Димитрова Йовчева

92/31.05.2018 г.
Декларация

 

93

Старши специалист

Донка Стоянова Вълкова

93/31.05.2018 г.
Декларация

 

94

Главен експерт

Венета Ангелова Иванова

94/31.05.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

95

Главен специалист

Митьо Ганчев Митев

95/31.05.2018 г.
Декларация

 

96

Главен специалист

Мариана Янева Танева

96/31.05.2018 г.
Декларация

 

97

Главен експерт

Михаил Димитров Митев

97/01.06.2018 г.
Декларация

 

98

Главен специалист

Валентина Георгиева Жечева

98/01.06.2018 г.
Декларация

 

99

Старши юрисконсулт

Иван Николаев Алексиев

99/01.06.2018 г.
Декларация

 

100

Главен експерт

Мария Тошкова Панайотова

100/01.06.2018 г.
Декларация

 

101

Старши счетоводител

Нина Михалева Мутафчиева

101/01.06.2018 г.
Декларация

 

102

Главен експерт

Поли Костадинова Бангеева

102/01.06.2018 г.
Декларация

 

103

Главен специалист

Живко Пенчев Пенев

103/01.06.2018 г.
Декларация

 

104

Главен експерт

Мария Николова Иванова 

104/01.06.2018 г.
Декларация

 

105

Главен експерт

Галина Георгиева Стоянова

105/01.06.2018 г.
Декларация

 

107

Старши експерт

Диана Пенева Къркелова-Сотирова

107/01.06.2018 г.
Декларация

 

108

Директор

Стефан Георгиев Дубаров

108/01.06.2018 г.
Декларация

 

109

Старши специалист

Йорданка Жекова Атанасова

109/01.06.2018 г.
Декларация

 

110

Старши експерт

Марияна Михнева Пейкова - Събева

110/01.06.2018 г.
Декларация

 

111

Старши експерт

Наталия Игоревна Тодорова

111/01.06.2018 г.
Декларация

 

112

Главен специалист

Ивелина Емилова Гагосян

112/01.06.2018 г.
Декларация

 

113

Старши специалист

Антоанета Димитрова Пашкова

113/01.06.2018 г.
Декларация

 

114

Старши специалист

Гергана Росенова Стамова

114/01.06.2018 г.
Декларация

 

115

Главен специалист

Стела Андреева Димитрова

115/01.06.2018 г.
Декларация

 

116

Управител

Петко Димитров Драгнев

116/01.06.2018 г.
Декларация

 

117

Старши инспектор

Светослав Иванов Величков

117/01.06.2018 г.
Декларация

 

118

Главен специалист

Маргарита Костадинова Станева

118/01.06.2018 г.
Декларация

 

119

Старши счетоводител

Миглена Ангелова Николова

119/01.06.2018 г.
Декларация

 

120

Старши експерт

Мария Делчева Георгиева

120/01.06.2018 г.
Декларация

 

121

Главен специалист

Миланка Илиева Терзиева

121/01.06.2018 г.
Декларация

 

122

Старши специалист

Десислава Любомирова Иванова

122/01.06.2018 г.
Декларация

 

123

Старши специалист

Златина Георгиева Чилева

123/01.06.2018 г.
Декларация

 

124

Главен специалист

Станислава Димитрова Жекова

124/01.06.2018 г.
Декларация

 

125

Главен специалист

Петя Николова Кралева

125/01.06.2018 г.
Декларация

 

126

Управител

Магдалена Илиева Карастоянова

126/01.06.2018 г.
Декларация

 

127

Главен специалист

Таня Петрова Атанасова

127/04.06.2018 г.
Декларация

 

128

Главен специалист

Любомир Вълчев Събев

128/04.06.2018 г.
Декларация

 

129

Главен експерт

Манчо Танев Дончев

129/04.06.2018 г.
Декларация

 

130

Финансов контрольор

Ивелина Георгиева Кръстева

130/04.06.2018 г.
Декларация

 

131

Финансов контрольор

Соня Данаилова Стоянова

131/04.06.2018 г.
Декларация

 

132

Главен експерт

Анелия Стефанова Георгиева

132/04.06.2018 г.
Декларация

 

133

Старши счетоводител

Галина Димова Момчилова

133/04.06.2018 г.
Декларация

 

135

Инспектор

Теодора Данчева Грозева

135/04.06.2018 г.
Декларация

 

136

Главен експерт

Петя Минчева Станчева

136/04.06.2018 г.
Декларация

 

137

Главен експерт

Катя Николова Николова-Митрева

137/04.06.2018 г.
Декларация

 

138

Главен специалист

Валентина Николова Кръстева

138/04.06.2018 г.
Декларация

 

139

Старши специалист

Стела Даниелова Късева

139/04.06.2018 г.
Декларация

 

140

Главен експерт

Минчо Бинев Бинев

140/04.06.2018 г.
Декларация

 

141

Главен специалист

Мария Иванова Чобанова

141/04.06.2018 г.
Декларация

 

142

Директор

Марияна Петкова Бойчева

142/04.06.2018 г.
Декларация

 

143

Главен експерт

Вяра Господинова Тонева

143/04.06.2018 г.
Декларация

 

144

Технически сътрудник 

Мария Костова Танева

144/04.06.2018 г.
Декларация

 

145

Главен специалист

Румяна Трифонова Пенчева

145/04.06.2018 г.
Декларация

 

146

Директор

Росица Апостолова Кралева

146/04.06.2018 г.
Декларация

 

147

Експерт

Мария Ценкова Бурулянова

147/04.06.2018 г.
Декларация

 

148

Експерт

Антон Недялков Ковачев

148/04.06.2018 г.
Декларация

 

149

Главен юрисконсулт

Людмила Димитрова Цонева

149/04.06.2018 г.
Декларация

 

150

Главен експерт

Янка Георгиева Маркова

150/04.06.2018 г.
Декларация

 

151

Директор

Георги Митев Динев

151/04.06.2018 г.
Декларация

 

152

Директор

Даниела Тодорова Атанасова

152/04.06.2018 г.
Декларация

 

153

Старши експерт

Марийка Маринова Лукова

153/04.06.2018 г.
Декларация

 

154

Директор

Таня Георгиева Маслева

154/04.06.2018 г.
Декларация

 

155

Главен инспектор

Снежана Ангелова Костова

155/04.06.2018 г.
Декларация

 

156

Главен инспектор

Ана Николова Козладерова

156/04.06.2018 г.
Декларация

 

157

Главен инспектор

Владислав Димитров Михалев

157/04.06.2018 г.
Декларация

 

158

Главен експерт

Димитринка Тодорова Костадинова

158/04.06.2018 г.
Декларация

 

159

Директор

Богдана Маринова Апостолова

159/04.06.2018 г.
Декларация

 

160

Главен експерт

Росица Детелинова Николова

160/05.06.2018 г.
Декларация

 

161

Управител

Стефка Георгиева Тодорова

161/05.06.2018 г.
Декларация

 

162

Директор

Пепа Живкова Ангелова

162/05.06.2018 г.
Декларация

 

163

Главен юрисконсулт

Светлана Кирилова Евтимова

163/05.06.2018 г.
Декларация

 

164

Главен специалист

Невена Стойнова Цачева

164/05.06.2018 г.
Декларация

 

165

Главен специалист

Евдокия Атанасова Николова

165/05.06.2018 г.
Декларация

 

167

Главен експерт

Георги Костадинов Станчев

167/05.06.2018 г.
Декларация

 

168

Главен експерт

Соня Георгиева Василева 

168/05.06.2018 г.
Декларация

 

169

Главен експерт

Айсел Юмер Йълмаз

169/05.06.2018 г.
Декларация

 

170

Директор

Павлин Колев Михов

170/05.06.2018 г.
Декларация

 

171

Главен експерт

Георги Стойков Сакалиев

171/05.06.2018 г.
Декларация

 

172

Управител

Нели Славова Бойчева

172/05.06.2018 г.
Декларация

 

173

Директор

Живко Димитров Димитров

173/05.06.2018 г.
Декларация

 

174

Главен юрисконсулт

Златан Емилов Христов

174/05.06.2018 г.
Декларация

 

175

Старши експерт

Димитрина Георгиева Смолева

175/05.06.2018 г.
Декларация

 

176

Главен специалист

Кирил Венциславов Царев

176/05.06.2018 г.
Декларация

 

177 Старши специалист Валентин Вълков Вълков 177/05.06.2018 г.
Декларация
 

178

Старши експерт

Антоанета Генчева Бахчеванова

178/05.06.2018 г.
Декларация

 

179

Старши експерт

Миглена Георгиева Бончовска

179/05.06.2018 г.
Декларация

 

180

Главен специалист

Даниела Йорданова Колева-Траева

180/05.06.2018 г.
Декларация

 

181

Началник

Пенка  Димитрова Буйнова

181/05.06.2018 г.
Декларация

 

182

Старши експерт

Женя Николаева Георгиева

182/05.06.2018 г.
Декларация

 

183

Главен юрисконсулт

Катерина Недялкова Сидерова-Грудова

183/05.06.2018 г.
Декларация

 

184

Главен специалист

Анелия Димитрова Тодорова

184/05.06.2018 г.
Декларация

 

185

Старши експерт

Ивайло Илиянов Дуков

185/05.06.2018 г.
Декларация

 

186

Старши експерт

Райна Георгиева Димова

186/05.06.2018 г.
Декларация

 

187

Началник

Мария Маринова Станкова

187/05.06.2018 г.
Декларация

 

188

Старши експерт

Ивелина Димитрова Златарова

188/05.06.2018 г.
Декларация

 

189

Старши експерт

Катерина Иванова Кацарова

189/05.06.2018 г.
Декларация

 

190

Главен специалист

Мариана Томова Илчева

190/05.06.2018 г.
Декларация

 

191

Главен специалист

Красимира Иванова Дончева

191/05.06.2018 г.
Декларация

 

192

Старши експерт

Янчо Неделчев Жеков

192/05.06.2018 г.
Декларация

 

193

Старши специалист

Сребрина Петрова Папизова-Борисова

193/05.06.2018 г.
Декларация

 

194

Главен специалист

Анна Георгиева Байчева

194/05.06.2018 г.
Декларация

 

195

Управител

Иван Маринов Апостолов

195/05.06.2018 г.
Декларация

 

196

Главен експерт

Иван Петров Петров

196/05.06.2018 г.
Декларация

 

197

Старши специалист

Ивелина Данаилова Маринска

197/05.06.2018 г.
Декларация

 

198

Главен специалист

Костадинка Иванова Христова

198/05.06.2018 г.
Декларация

 

199

Главен счетоводител

Минко Йовчев Коев 

199/05.06.2018 г.
Декларация

 

200

Директор

Росица Димитрова Топалова

200/05.06.2018 г.
Декларация

 

201

Главен експерт

Красимир Боев Камбуров

201/05.06.2018 г.
Декларация

 

202

Главен експерт

Гергана Кирилова Димитрова

202/05.06.2018 г.
Декларация

 

203

Директор

Светла Андонова Томова

203/05.06.2018 г.
Декларация

 

204

Директор

Стела Александрова Дякова

204/05.06.2018 г.
Декларация

 

205

Директор

Стойка Гроздева Йондова

205/05.06.2018 г.
Декларация

 

206

Главен експерт

Станимир Георгиев Станчев

206/05.06.2018 г.
Декларация

 

207

Главен експерт

Ивелина Любомирова Желязкова

207/05.06.2018 г.
Декларация

 

208

Главен юрисконсулт

Ефтим Йорданов Марев

208/05.06.2018 г.
Декларация

 

209

Директор

Николина Стоянова Янкова

209/05.06.2018 г.
Декларация

 

210

Главен експерт

Марияна Александрова Богоева

210/05.06.2018 г.
Декларация

 

211

Главен експерт

Цветозар Тошков Манолов

211/05.06.2018 г.
Декларация

 

212

Старши експерт

Велизар Христов Маджаров

212/05.06.2018 г.
Декларация

 

213

Директор

Димитринка Тодорова Топалова

213/05.06.2018 г.
Декларация

 

214

Старши експерт

Светлин Анастасов Михайлов

214/05.06.2018 г.
Декларация

 

215

Старши експерт

Иванина Стамова Симеонова

215/05.06.2018 г.
Декларация

 

216

Старши експерт

Елена Мирославова Николова-Дончева

216/05.06.2018 г.
Декларация

 

217

Главен специалист

Павлина Иванова Иванова

217/05.06.2018 г.
Декларация

 

218

Старши експерт

Радка Иванова Иванова

218/05.06.2018 г.
Декларация

 

219

Старши експерт

Доника Ненкова Чанева

219/05.06.2018 г.
Декларация

 

220

Главен специалист

Нела Йорданова Сивова

220/05.06.2018 г.
Декларация

 

221

Главен специалист

Теменужка Георгиева Варимезова

221/05.06.2018 г.
Декларация

 

222

Главен специалист

Сийка Михайлова Атанасова

222/05.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

223

Главен специалист

Румяна Георгиева Желязкова

223/05.06.2018 г.
Декларация

 

224

Началник

Росица Станкова Гавраилова

224/05.06.2018 г.
Декларация

 

225

Старши специалист

Надежда Димчева Сивова

225/05.06.2018 г.
Декларация

 

226

Старши специалист

Моника Николаева Атанасова

226/05.06.2018 г.
Декларация

 

227

Главен специалист

Йорданка Николаева Спасова

227/05.06.2018 г.
Декларация

 

228

Старши експерт

Елена Ганчева Илиева

228/05.06.2018 г.
Декларация

 

229

Главен специалист

Диана Христова Георгиева

229/05.06.2018 г.
Декларация

 

230

Старши специалист

Дора Георгиева Чернева

230/05.06.2018 г.
Декларация

 

231

Главен специалист

Софка Теофанова Найденова 

231/05.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

232

Старши специалист

Фани Стефанова Ганева

232/05.06.2018 г.
Декларация

 

233

Старши експерт

Петя Василева Коларова-Иванова

233/05.06.2018 г.
Декларация

 

234

Началник

Веселина Цанова Цакова

234/05.06.2018 г.
Декларация

 

235

Юрисконсулт

Иванка Георгиева Баева

235/05.06.2018 г.
Декларация

 

236

Юрисконсулт

Анелия Стоянова Ангелова

236/05.06.2018 г.
Декларация

 

237

Главен експерт

Ивайло Красимиров Трендафилов

237/05.06.2018 г.
Декларация

 

238

Началник

Златина Димитрова Костадинова

238/06.06.2018 г.
Декларация

 

239

Старши счетоводител

Анелия Стоянова Ангелова

239/06.06.2018 г.
Декларация

 

240

Старши счетоводител

Гергана Славова Добрева

240/06.06.2018 г.
Декларация

 

241

Главен инпектор

Недялко Петков Стоянов

241/06.06.2018 г.
Декларация

 

242

Главен специалист

Таня Иванова Иванова

242/06.06.2018 г.
Декларация

 

243

Младши експерт

Цветелина Веселинова Николова

243/06.06.2018 г.
Декларация

 

244

Главен спеицалист

Ваня Петрова Праматарова

244/06.06.2018 г.
Декларация

 

245

Старши експерт

Иван Георгиев Бакалов

245/06.06.2018 г.
Декларация

 

246

Главен експерт

Ева Станиславова Димитрова

246/06.06.2018 г.
Декларация

 

248

Старши експерт

Елена Николова Рунева

248/06.06.2018 г.
Декларация

 

249

Главен инспектор

Радостина Георгиева Караджова

249/06.06.2018 г.
Декларация

 

250

Главен специалист

Борислав Пенчев Пенчев

250/06.06.2018 г.
Декларация

 

251

Началник

Десислава Дечева Димова

251/06.06.2018 г.
Декларация

 

252

Главен експерт

Веска Анастасова Делева

252/06.06.2018 г.
Декларация

 

253

Директор

Елена Стаматова Савова

253/06.06.2018 г.
Декларация

 

254

Главен експерт

Марияна Димитрова Христова

254/06.06.2018 г.
Декларация

 

255

Главен специалист

Стелиана Динкова Иванова

255/06.06.2018 г.
Декларация

 

257

Старши експерт

Емилия Йорданова Праматарова

257/06.06.2018 г.
Декларация

 

258

Главен специалист

Георги Христов Георгиев

258/06.06.2018 г.
Декларация

 

259

Старши експерт

Светозар Димитров Градев

259/06.06.2018 г.
Декларация

 

260

Директор

Таня Димитрова Чолакова-Иларионова

260/06.06.2018 г.
Декларация

 

261

Старши счетоводител

Деница Костова Георгиева

261/06.06.2018 г.
Декларация

 

262

Главен експерт

Силвия Николаева Димитрова

262/06.06.2018 г.
Декларация

 

263

Управител

Красимир Здравков Колев

263/06.06.2018 г.
Декларация

 

264

Старши експерт

Калина Илиева Георгиева

264/06.06.2018 г.
Декларация

 

265

Главен специалист

Валентина Стоянова Кръстева

265/06.06.2018 г.
Декларация

 

266

Старши експерт

Тонка Златкова Колева

266/06.06.2018 г.
Декларация

 

267

Главен експерт

Димитър Ненчев Неделчев

267/06.06.2018 г.
Декларация

 

268

Управител

Евелин Господинов Кузманов

268/06.06.2018 г.
Декларация

 

269

Счетоводител

Полина Иванова Агатова

269/06.06.2018 г.
Декларация

 

270

Старши инспектор

Вяра Неделчева Манчева

270/06.06.2018 г.
Декларация

 

271

Инспектор

Мария Неделчева Банова

271/06.06.2018 г.
Декларация

 

272

Старши инспектор

Анна  Димитрова Събева

272/06.06.2018 г.
Декларация

 

273

Главен инспектор

Георги Димитров Вълканов

273/06.06.2018 г.
Декларация

 

274

Старши инспектор

Ангел Стоянов Ангелов

274/06.06.2018 г.
Декларация

 

275

Старши специалист

Деница Петкова Язова

275/06.06.2018 г.
Декларация

 

276

Старши специалист

Дилена Димитрова Манолова

276/06.06.2018 г.
Декларация

 

277

Старши специалист

Милена Георгиева Бинева

277/06.06.2018 г.
Декларация

 

278

Главен специалист

Маргарита Пенчева Жалнова

278/06.06.2018 г.
Декларация

 

279

Социален работник

Гергана Пешева Христова

279/06.06.2018 г.
Декларация

 

280

Управител

Йоана Неделчева Николова

280/06.06.2018 г.
Декларация

 

281

Социален работник

Кирил Живков Събев

281/06.06.2018 г.
Декларация

 

282

Главен специалист

Мария Тончева Даскалова

282/06.06.2018 г.
Декларация

 

283

Старши експерт

Величка Атанасова Атанасова

283/06.06.2018 г.
Декларация

 

284

Главен специалист

Румяна Докова Георгиева

284/06.06.2018 г.
Декларация

 

285

Старши експерт

Милена Минчева Радославова

285/06.06.2018 г.
Декларация

 

286

Старши експерт

Антоанета Костадинова Палова-Карагьозова

286/06.06.2018 г.
Декларация

 

287

Главен специалист

Елена Живкова Петрова

287/06.06.2018 г.
Декларация

 

288

Главен счетоводител

Красимира Вълкова Милкова

288/06.06.2018 г.
Декларация

 

289

Старши експерт

Руси Петров Петров

289/06.06.2018 г.
Декларация

 

290

Секретар на община

Божидар Константинов Кънчев

290/06.06.2018 г.
Декларация

 

291

Главен експерт

Юлия Боянова Димитрова

291/06.06.2018 г.
Декларация

 

292

Касиер

Снежана Стойнова Сайян

292/06.06.2018 г.
Декларация

 

293

Счетоводител

Виждан Насуф Аслан

293/06.06.2018 г.
Декларация

 

294

Главен юрисконсулт

Станимир Димитров Димитров

294/06.06.2018 г.
Декларация

 

295

Главен юрисконсулт

Калина Иванова Тошева - Ганева

295/06.06.2018 г.
Декларация

 

296

Главен юрисконсулт

Златина Стоянова Райнова

296/06.06.2018 г.
Декларация

 

297

Старши специалист

Антония Стоянова Величкова

297/06.06.2018 г.
Декларация

 

298

Директор

Гергана Йорданова Чолакова

298/06.06.2018 г.
Декларация

 

299

Директор

Мариела Илиева Ненкова

299/06.06.2018 г.
Декларация

 

300

Главен специалист

Радка Петрова Бинева

300/06.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

301

Директор

Жанета Божидарова Иванова

301/06.06.2018 г.
Декларация

 

302

Директор

Христина Стоянова Карабахчиева

302/06.06.2018 г.
Декларация

 

304

Главен специалист

Десислава Панайотова Тишева

304/06.06.2018 г.
Декларация

 

305

Главен специалист

Павлина Георгиева Атанасова

305/06.06.2018 г.
Декларация

 

306

Директор

Катя Жекова Чиликова-Вълкова

306/06.06.2018 г.
Декларация

 

307

Директор

Стоянка Николова Атанасова

307/06.06.2018 г.
Декларация

 

308

Управител

Даниела Веселинова Иванова-Алексиева

308/06.06.2018 г.
Декларация

 

309

Управител

Мария Ангелова Попова-Станева

309/06.06.2018 г.
Декларация

 

310

Директор

Весела Йорданова Йорданова

310/06.06.2018 г.
Декларация

 

311

Началник

Стефан Ганчев Минчев

311/06.06.2018 г.
Декларация

 

312

Старши експерт

Радостин Йорданов Рачев

312/06.06.2018 г.
Декларация

 

313

Старши експерт

Димитър Иванов Шишманов

313/06.06.2018 г.
Декларация

 

314

Старши експерт

Мариета Светлозарова Ханджиева

314/06.06.2018 г.
Декларация

 

315

Главен специалист

Мария Ганчева Ненова

315/06.06.2018 г.
Декларация

 

316

Старши спецалист

Янка Лечева Янкова

316/06.06.2018 г.
Декларация

 

317

Началник

Минка Кънева Чаушева

317/06.06.2018 г.
Декларация

 

318

Специалист

Димитър Анастасов Стаматов

318/07.06.2018 г.
Декларация

 

319

Главен експерт

Елена Георгиева Данова-Коцева

319/07.06.2018 г.
Декларация

 

320

Старши експерт

Мариана Николова Шахинян

320/07.06.2018 г.
Декларация

 

321

Главен специалист

Силвия Валентинова Кемурджиева

321/07.06.2018 г.
Декларация

 

322

Управител

Тинка Иванова Гичева

322/07.06.2018 г.
Декларация

 

323

Старши експерт

Гергана Димова Димова

323/07.06.2018 г.
Декларация

 

325

Главен юрисконсулт

Мария Димова Николова-Димова

325/07.06.2018 г.
Декларация

 

326

Директор

Тодорка Пенева Симеонова

326/07.06.2018 г.
Декларация

 

327 Директор Росица Иванова Николова  327/07.06.2018 г.
Декларация
 
328 Главен специалист Мария Христова Радева 328/07.06.2018 г.
Декларация
 
330 Специалист Мариян Христов Христов 330/07.06.2018 г.
Декларация
 
331 Старши специалист Константин Радостинов Бачковски 331/07.06.2018 г.
Декларация
 
332 Управител Христо Димитров Вълчев  332/07.06.2018 г.
Декларация
 
333 Главен експерт Дойчинка Георгиева Георгиева 333/07.06.2018 г.
Декларация
 
334 Старши експерт Петя Николова Чакърова 334/07.06.2018 г.
Декларация
 
335 Старши специалист Димитър Драгомиров Фотев 335/07.06.2018 г.
Декларация
 
336 Директор Живка Димитрова Турлакова 336/07.06.2018 г.
Декларация
 

337

Старши експерт  

Зорница Илиева Йорданова

337/07.06.2018 г.
Декларация

 

338 

Главен експерт

Йорданка Стефанова Терзиева

338/07.06.2018 г.
Декларация

 

339 

Директор 

Татяна Михайлова Минкова

339/07.06.2018 г.
Декларация

 

340

Главен специалист

Светлана Викторовна Орлова

340/07.06.2018 г.
Декларация

 

341

Началник 

Елена Стефанова Байкушева

341/07.06.2018 г.
Декларация

 

342

Главен специалист 

Елена Цветанова Лозанова - Палова

342/07.06.2018 г.
Декларация

 

343

Главен експерт

Дарина Янкова Янева-Ганева

343/07.06.2018 г.
Декларация

 

344 

Управител 

Десислава Тодорова Милева

344/07.06.2018 г.
Декларация

 

345

Старши юрисконсулт 

Гергана Апостолова Стоянова

345/07.06.2018 г.
Декларация

 

346

Директор 

Димка Янева Сарафова

346/07.06.2018 г.
Декларация

 

347

Главен експерт 

Георги Стефанов Василев

347/07.06.2018 г.
Декларация

 

348 

Главен специалист

Мима Георгиева Илиева

348/07.06.2018 г.
Декларация

 

349

Главен специалист

Емилия Атанасова Петкова

349/07.06.2018 г.
Декларация

 

350

Главен специалист

Даниел Стефанов Стоянов

350/07.06.2018 г.
Декларация

 

351

Главен специалист

Мария Христова Димитрова

351/07.06.2018 г.
Декларация

 

352

Старши специалист 

Таня Стойнова Калудова

352/07.06.2018 г.
Декларация

 

353

Началник

Адриана Кирова Христова 

353/07.06.2018 г.
Декларация

 

354 

Старши експерт 

Добромира Ангелова Спасова

354/07.06.2018 г.
Декларация

 

355 

Началник 

Румяна Георгиева Иванова 

355/07.06.2018 г.
Декларация

 

356 

Управител  

Таня Койчева Колева

356/07.06.2018 г.
Декларация

 

357 

Началник 

Петър Стоянов Парушев 

357/07.06.2018 г.
Декларация

 

358 

Директор 

Антоанета Трайкова Кисьова

358/07.06.2018 г.
Декларация

 

359

Стараши специалист 

Нури Вели Тюли 

359/07.06.2018 г.
Декларация

 

360 

Управител

Златина Димитрова Бербенлиева 

360/07.06.2018 г.
Декларация

 

361

Старши счетоводител 

Ивелина Димова Атанасова 

361/07.06.2018 г.
Декларация

 

362 

Главен специалист

Иванка Желева Арнаудова 

362/07.06.2018 г.
Декларация

 

363

Старши счетоводител 

Женя Стоянова Попова

363/07.06.2018 г.
Декларация

 

364

Директор 

Мария Богданова Михалева 

364/07.06.2018 г.
Декларация

 

365

Старши специалист 

Диляна Иванова Тодорова 

365/07.06.2018 г.
Декларация

 

367

Старши специалист

Мария Дончева Атанасова

367/07.06.2018 г.
Декларация

 

368

Главен специалист 

Благовест Данаилов Джамбазов

368/07.06.2018 г.
Декларация

 

369

Главен специалист 

Александра Методиева Филчева

369/07.06.2018 г.
Декларация

 

370

Главен специалист

Маргарита Иванова Йосифова

370/07.06.2018 г.
Декларация

 

371

Кметски наместник

Димитрина Чернева Минкова

371/07.06.2018 г.
Декларация

 

372

Директор

Пенка Колева Паспалева

372/07.06.2018 г.
Декларация

 

373 

Главен експерт Ниделин Николаев Недялков 373/07.06.2018 г.
Декларация

 

374 

Главен специалист  Христина Илиева Атанасова  374/07.06.2018 г.
Декларация

 

375

Главен специалист  Радослава Пламенова Динева  375/07.06.2018 г.
Декларация

 

376 

Старши специалист Красимира Байчева Байчева 376/07.06.2018 г.
Декларация

 

377

Главен специалист Станка Костадинова Янева 377/07.06.2018 г.
Декларация

 

378

Главен експерт Георги Пидов Яръмов 378/07.06.2018 г.
Декларация

 

379

Главен редактор Виолета Борисова Секиранова 379/07.06.2018 г.
Декларация

 

380 

Редактор Красимира Костадинова Тодорова 380/07.06.2018 г.
Декларация

 

381

Звукооператор Стоян Красимиров Иванов 381/07.06.2018 г.
Декларация

 

382

Директор  Таня Петрова Бурдева 382/07.06.2018 г.
Декларация

 

383

Директор  Сияна Георгиева Желева 383/07.06.2018 г.
Декларация

 

384

Директор  Жанета Панайотова Драмаданова 384/07.06.2018 г.
Декларация

 

385

 Главен експерт  Румен Георгиев Геренски 385/07.06.2018 г.
Декларация

 

386

Старши специалист Радостинка Христова Атанасова 386/07.06.2018 г.
Декларация

 

387

Старши експерт Боряна Артинова Татеосова 387/07.06.2018 г.
Декларация

 

388

Директор  Боряна Светлозарова Балабанова 388/07.06.2018 г.
Декларация

 

389

Главен юрисконсулт Даниела Георгиева Георгиева 389/07.06.2018 г.
Декларация

 

390

Директор  Златина Ламбова Георгиева 390/07.06.2018 г.
Декларация

 

391

Директор  Ивелина Василева Шавова-Стратева 391/07.06.2018 г.
Декларация

 

392 

Началник Петя Георгиева Димова 392/07.06.2018 г.
Декларация

 

393

Главен експерт  Малина Иванова Костова 393/07.06.2018 г.
Декларация

 

395

Управител  Бояна Георгиева Памукчийска 395/07.06.2018 г.
Декларация

 

396

Старши счетоводител Ирина Пламенова Скопчанова 396/07.06.2018 г.
Декларация

 

397

Младши експерт Мария Стоянова Георгиева 397/07.06.2018 г.
Декларация

 

398

Главен специалист Милена Стефанова Кръстева 398/07.06.2018 г.
Декларация

 

399

Младши специалист  Тихомир Ангелов Димов 399/07.06.2018 г.
Декларация

 

400

Старши експерт Диана Георгиева Георгиева 400/07.06.2018 г.
Декларация

 

401

Секретар  Деница Димитрова Попова 401/07.06.2018 г.
Декларация

 

402 

Председател  Росица Велчева Димова 402/07.06.2018 г.
Декларация

 

403

Главен специалист Румяна Темелкова Орбова 403/07.06.2018 г.
Декларация

 

404

Главен експерт Гергана Александрова Начева 404/07.06.2018 г.
Декларация

 

405

Директор  Красимира Вълкова Лазарова 405/07.06.2018 г.
Декларация

 

406

Вр.И.Д Директор Мария Стефанова Бенчева 406/07.06.2018 г.
Декларация

 

407

Редактор  Слави Томов Петков  407/07.06.2018 г.
Декларация

 

408

Управител  Живко Иванов Панайотов 408/07.06.2018 г.
Декларация

 

409 Главен юрисконсулт  Роза Кирилова Кирева-Иванова 409/07.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

410

Стараши специалист Милена Тодорова Попова 410/08.06.2018 г.
Декларация

 

411

Главен специалист Недялка Димитрова Йорданова 411/08.06.2018 г.
Декларация

 

412

Директор  Мая Павлова Казанджиева 412/08.06.2018 г.
Декларация

 

413

Управител  Росица Димова Димова 413/08.06.2018 г.
Декларация

 

414

Главен спецалист  Виолета Атанасова Диянова 414/08.06.2018 г.
Декларация

 

415

Управител  Антон Стаматов Конаров 415/08.06.2018 г.
Декларация

 

416 

Управител Станка Иванова Матанова 416/08.06.2018 г.
Декларация

 

417

Главен юрисконсулт  Веселка Александрова Александрова-Вълкова 417/08.06.2018 г.
Декларация

 

418

Главен експерт  Николай Желязков Дубаров 418/08.06.2018 г.
Декларация

 

419

Началник  Николай Костадинов Цоцомански 419/08.06.2018 г.
Декларация

 

420 

Директор Пенка Цонева Николова 420/08.06.2018 г.
Декларация

 

421

Стараши специалист  Георги Игнатов Иванов 421/08.06.2018 г.
Декларация

 

422

Специалист  Живко Стефанов Стефанов 422/08.06.2018 г.
Декларация

 

423

Старши експерт  Стилиян Господинов Георгиев 423/08.06.2018 г.
Декларация

 

424

Старши инспектор Дора Владимирова Великова 424/08.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

425

Старши юрисконсулт Тонка Павлова Николова 425/08.06.2018 г.
Декларация

 

426

Младши експерт Ванина Иванова Иванова  426/08.06.2018 г.
Декларация

 

427

Експерт Благовеста Мариова Благоева 427/08.06.2018 г.
Декларация

 

428

Началник  Димитър Христов Алексиев 428/08.06.2018 г.
Декларация

 

429

Главен специалист Кирил Стефанов Марков 429/08.06.2018 г.
Декларация

 

430 

Главен експерт Мария Христова Генчева 430/08.06.2018 г.
Декларация

 

431

Старши специалист Яна Николаева Стоянова 431/08.06.2018 г.
Декларация

 

432 

Главен експерт  Десислава Тодорова Евгениева 432/08.06.2018 г.
Декларация

 

433

Главен специалист  Диана Трайкова Ахмакова 433/08.06.2018 г.
Декларация

 

434

Главен специалист  Милена Златева Андреева 434/08.06.2018 г.
Декларация

 

435

Началник  Светлана Климентова Танева 435/08.06.2018 г.
Декларация

 

436

Директор  Валентина Стойчева Кондова 436/08.06.2018 г 436/08.06.2018 г.
Декларация

 

437

Член на съвет на директорите  Зорница Дачева Трифонова 437/08.06.2018 г.
Декларация

 

438

Главен специалист  Илияна Йорданова Иванова 438/08.06.2018 г.
Декларация

 

439

Старши специалист  Нина Димова Стайкова 439/08.06.2018 г.
Декларация

 

440 

Главен специалист  Стела Стойчева Георгиева 440/08.06.2018 г.
Декларация

 

441 Главен специалист  Красимира Димитрова Стоянова 441/08.06.2018 г.
Декларация

 

442

Главен специалист  Димо Димитров Желязков 442/08.06.2018 г.
Декларация

 

443

Директор Магдалена Иванова Манолова 443/08.06.2018 г.
Декларация

 

444

Старши специалист  Недялка Грозданова Тодорова 444/08.06.2018 г.
Декларация

 

445

Главен експерт  Тихомир Огнянов Райчев 445/08.06.2018 г.
Декларация

 

446

Старши експерт Величка Стойкова Дубарова 446/08.06.2018 г.
Декларация

 

447

Главен експерт  Харалан Костов Йовчев 447/08.06.2018 г.
Декларация

 

448

Директор  Катя Николаева Делчилова 448/08.06.2018 г.
Декларация

 

449

Директор  Светла Станчева Гугучкова 449/08.06.2018 г.
Декларация

 

450

Главен спеицалист  Димо Георгиев Иванов 450/08.06.2018 г.
Декларация

 

451

Изпълнителен директор Стамен Димитров Стамов 451/08.06.2018 г.
Декларация

 

452

Директор Татяна Радулова Димитрова 452/08.06.2018 г.
Декларация

 

453

Главен художествен ръководител  Марио Койчев Егов 453/08.06.2018 г.
Декларация

 

454

Старши експерт  Лиляна Николова Стоянова 454/08.06.2018 г.
Декларация

 

455

Управител  Радостин Апостолов Панайотов 455/08.06.2018 г.
Декларация

 

456

Старши експерт Ина Владемирова Босева 456/08.06.2018 г.
Декларация

 

457

Старши експерт Мартина Колева Куцарова 457/08.06.2018 г.
Декларация

 

458

Старши специалист  Стоянка Господинова Димитрова 458/08.06.2018 г.
Декларация

 

459

Старши специалист Златка Стефанова Николова 459/08.06.2018 г.
Декларация

 

460

Старши специалист  Катерина Стоянова Стоянова 460/08.06.2018 г.
Декларация

 

461

Главен специалист  Нина Атанасова Пенкова 461/08.06.2018 г.
Декларация

 

462

Главен експерт Добринка Христова Генчева 462/08.06.2018 г.
Декларация

 

463

Директор Наталия Тодорова Аргирова 463/08.06.2018 г.
Декларация

 

464

Главен юрисконсулт  Тодор Венчев Вълчев 464/08.06.2018 г.
Декларация

 

465

Управител  Калина Димитрова Гуджева 465/08.06.2018 г.
Декларация

 

466

Директор Гергана Георгиева Вълкова 466/08.06.2018 г.
Декларация

 

467 Директор  Андония Ташкова Воденичарова 467/08.06.2018 г.
Декларация

 

468

Управител Мария Николаева Атанасова 468/08.06.2018 г.
Декларация

 

469

Главен специалист Ивелина Янева Арабаджиева 469/08.06.2018 г.
Декларация

 

470

Директор  Маргарита Минева Вълчева 470/08.06.2018 г.
Декларация

 

471

Главен експерт  Димитрина  Павлова Събева 471/08.06.2018 г.
Декларация (прекратяване)

 

472

Главен специалист  Димитрина Светославова Димитрова 472/08.06.2018 г.
Декларация

 

473

Редактор  Деница Веселинова Христова -Чомакова 473/08.06.2018 г.
Декларация

 

474

Директор Константина Симеонова Иванова-Митева 474/08.06.2018 г.
Декларация

 

475

Главен специалист Ваня Димитрова Гачева 475/08.06.2018 г.
Декларация

 

476

Младши експерт Красимир Станков Червенков 476/08.06.2018 г.
Декларация

 

477

Старши специалист  Петранка Михайлова Райкова 477/08.06.2018 г.
Декларация

 

478

Главен специалист  Тонка Димитрова Димитрова 478/08.06.2018 г.
Декларация

 

479

Главен спеицаилист  Илияна Андреева Драганова 479/08.06.2018 г.
Декларация

 

480

Главен специалист Валентина Христова Ангелова 480/08.06.2018 г.
Декларация

 

481

Главен специалист Слави Николов Костадинов 481/08.06.2018 г.
Декларация

 

482

Старши специалист Деан Мавров Георгиев 482/08.06.2018 г.
Декларация

 

483

Главен специалист  Лилия Даринова Гочкова 483/08.06.2018 г.
Декларация

 

484 Главен специалист  Недка Карамфилова Стайкова 484/08.06.2018 г.
Декларация

 

485 Ръководител  Станислав Иванов Мъжгълов 485/08.06.2018 г.
Декларация

 

486 Старши експерт Милена Симчова Желязкова  486/08.06.2018 г 486/08.06.2018 г.
Декларация

 

487 Старши експерт Николай Костов Станков 487/08.06.2018 г.
Декларация

 

488 Главен специалист  Иванка Атанасова Дойчева 487/08.06.2018 г.
Декларация

 

489 Управител Илиан Михайлов Павлов 489/13.06.2018 г.
Декларация

 

490 Старши експерт Яна Момчилова Динева 490/13.06.2018 г.
Декларация

 

491 Старши счетоводител  Диляна Георгиева Шивачева 491/05.07.2018 г.
Декларация

 

492 Главен специалист  Димитър Панайотов Янчев 492/30.07.2018 г.
Декларация

 

493 Младши експерт  Кристине Дринда 493/02.08.2018 г.
Декларация

 

494  Главен специалист Христина Киркова Георгиева 494/07.08.2018 г.
Декларация

 

495 Старши счетоводител Ирена Кънчева Кънева 495/07.08.2018 г.
Декларация

 

496 Старши спеицалист Нели Иванова Георгиева 496/07.08.2018 г.
Декларация

 

497 Главен специалист Станка Иванова Георгиева 497/21.08.2018 г.
Декларация

 

498 Главен специалист  Росица Стоянова Русева 498/30.08.2018 г.
Декларация

 

499 Управител Димитринка Иванова Колева 499/31.08.2018 г.
Декларация

 

500 Главен специалист Йоана Димитрова Кирякова 500/05.09.2018 г.
Декларация

 

501 Старши експерт  Десислава Иванова Димитрова  501/17.09.2018 г.
Декларация

 

503 Старши специалист Цветина Василева Ченгелиева 503/20.09.2018 г.
Декларация

 

505 Старши експерт Мария Стефанова Динкова 505/03.10.2018 г.
Декларация
 
506 Управител  Николай Михайлов Димитров 506/05.10.2018 г.
Декларация
 
507 Младши експерт  Благовеста Мариова Благоева 507/10.10.2018 г.
Декларация
 
508 Главен експерт Малина Василева Стоянова 508/12.10.2018 г.
Декларация
 
509  Старши експерт Илия Илиев Иванов 509/17.10.2018 г.
Декларация
 
510 Главен специалист Красимира Нейкова Иванова  510/25.10.2018 г.
Декларация
 
511 Главен експерт Гергана Бойчева Брънзова Ерденай 511/02.11.2018 г.
Декларация
 
512 Специалист Николай Янков Бахов 512/05.11.2018 г.
Декларация
 
513 Главен специалист Десислава Димитрова Карачобанова 513/15.11.2018 г.
Декларация
 
514 Директор Ивелина Василева Шавова-Стратева 514/26.11.2018 г.
Декларация
 
515 Сътрудник-обществен посредник Даниела Иванова Димитрова 515/26.11.2018 г.
Декларация
 
516 Главен специалист Валя Димитрова Катрева 516/30.11.2018 г.
Декларация
 
517 Специалист Бойко Лъчезаров Ранчев 517/17.12.2018 г.
Декларация
 
518 Вр.и.д. Анна Любенова Маркова 518/17.12.2018 г.
Декларация
 
519 Старши експерт Мария Златева Златева 519/17.12.2018 г.
Декларация
 
520 Юрисконсулт Янислав Димчев Тенев 520/17.12.2018 г.
Декларация