Проекти на наредби и правилници 2018

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от общински съвет - Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.).

Дата на откриване: 11.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.01.2019 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 21.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected], [email protected]

Дата на откриване: 21.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.12.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 07.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: [email protected]. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от анализ на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.    

Дата на откриване: 07.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.11.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 30.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 29.9.2018 г.

Проект на наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  [email protected][email protected]

Дата на откриване: 14.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 13.9.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.7.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 27.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 26.8.2018 г.

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, предвид следното: Необходимо е цените на услугите да са приети преди началото на учебната година, за да бъде дадена възможност на учениците при кандидатстване да заявят желание за ползване на общежитие и съответно да представят документи, необходими за настаняването им в такова.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected] ; [email protected]

Дата на откриване: 14.07.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 28.7.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 14.06.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.7.2018 г.

 

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас

На заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и мнения по проекта на наредба, като същите могат да бъдат подавани на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 16.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.6.2018 г.

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия проект на правилник.Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:Предприятието се създава във връзка с изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г., като в насоките за кандидатстване е посочено, че същото трябва да е създадено към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия момент община Бургас е представила изискуемите документи за сключване на договора и очаква покана за подписването му в края на м. май 2018 година.

Дата на откриване: 11.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 25.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 20.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 20.5.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 30-дневен срок на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 19.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас.
Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Община Бургас и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:
Финансовото подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на спортните клубове, която безспорно е с важен обществен интерес. Всички спортни клубове се нуждаят от посоченото финансово подпомагане, което трябва да бъде предоставено своевременно. Заинтересованите лица - получателите на финансово подпомагане са изключително голям брой - около сто спортни клуба, функциониращи на територията на Община Бургас. Същевременно с това, предоставянето на публични средства в сферата на спорта следва да се синхронизира с режима на държавните помощи, регламентиран в националното и европейското законодателство.

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 03.5.2018 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и становища. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет "Култура и образование", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 01.03.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.03.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и предложения на следните адреси:  [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 16.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 18.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „Ин Витро” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане  на процедури  "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 09.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Oбщина Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected] [email protected]; [email protected]
На 7 февруари 2018 г. е публикуван прецизиран проект на наредба, поради което срокът е удължен - 30 дни, считано от 7 февруари 2018 г.  

Дата на откриване: 06.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  [email protected]; [email protected]

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]    

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти"

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти" приет с решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]