2019

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2019 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

528 ВриД ДГ Делфин Анна Любенова Маркова 528/01.02.2019г.
Декларация
 
529 Специалист Илия Веселинов Стоянов 529/06.02.2019г.
Декларация
 
530 Специалист Красимира Стоянова Ръстева-Стоянова 530/11.02.2019г.
Декларация
 
531 Експерт  Диана Петева Камалиева 531/03.02.2019г.
Декларация
 
532 Експерт  Пламена Любомирова Зайкова 532/18.02.2019г.
Декларация
 
533 Специалист Цветелина Стефанова Бинева 533/18.02.2019г.
Декларация
 
534 Експерт  Тодор Ангелов Ненов 534/18.02.2019г.
Декларация
 
535 Експерт  Даниела Иванова Танева 535/18.02.2019г.
Декларация
 
536 Експерт  Наталия Любенова Масларова 536/18.02.2019г.
Декларация
 
537 Управител Чистота ЕООД Анета Димитрова Младенова 537/18.02.2019г.
Декларация
 
538 Управител Иновационни системи Бургас Даниела Веселинова Иванова-Алексиева 538/18.02.2019г.
Декларация
 
539 Работник озеленяване Демир Гошев Христов 539/18.02.2019г.
Декларация
 
540 ВриД в ДТ Делфин Сребра Стоянова Славкова 540/28.02.2019г.
Декларация
 
542 Старши експерт Обществен посредник Габриела Димитрова Гавраилова 542/28.02.2019г.
Декларация
 
543 Ръководител проект Симеон Симеонов Коцев 543/01.03.2019г.
Декларация
 
544 Старши експерт СДЗС Даниел Руменов Борисов 544/20.03.2019г.
Декларация
 
545 Старши експерт ЕТООС Ренета Минчева Райкова 545/01.04.2019г.
Декларация
 
546 Гл.експерт Инвестиционно планиране Мирослава Иванова Цанева-Димитрова 546/01.04.2019г.
Декларация
 
547 Старши експерт МПДТР Борислава Пенева Янева 547/01.04.2019г.
Декларация
 
548 Старши експерт ЕТООС Красимира Костадинова Августова 548/01.04.2019г.
Декларация
 
549 Главeн експерт ЕПП Мария Костова Танева 549/01.04.2019г.
Декларация
 
550 Специалист УКОРС Райчо Сашев Иванов 550/09.04.2019г.
Декларация
 
551 Старши инспектор КАНДОС Марина Маринова Тотева 551/15.04.2019г.
Декларация
 
552 старши експерт ЕПП Мария Ценкова Бурулянова 552/15.04.2019г.
Декларация
 
553 здравен медиатор Миглена Златкова Янакиева 553/02.05.2019г.
Декларация
 
554 специалист гид Авиомузейй Иван Славов Теленчев 554/02.05.2019г.
Декларация
 
555 главен експерт УП Лилия Тонева Генчева-Иванова 555/02.05.2019г.
Декларация
 
557 Счетоводител ДД Култура     Кремена Милева Бъркачева    

 

557/01.07.2019г.

Декларация

559 старши специалист ГРН     Гергана Иванова Цъцарова    

559/13.06.2019 г.
Декларация

 
560 старши специалист УКОРС     Христин Георгиев Георгиев    

560/17.06.2019 г.
Декларация

 
561 старши специалист КСВЕ     Габриела Христова Христова    

561/24.06.2019 г.
Декларация (прекратяване)

 
562 старши експерт ИСД Елена Гавраилова Иванова 562/19.07.2019 г.
Декларация
 
563 Юрисконсулт ОП Татяна Николаева Маринова 563/19.07.2019 г.
Декларация
 
564 Гл.експерт ГАТИ Георги Димитров Долапчиев 564/31.07.2019 г.
Декларация
 
565 Старши счетоводител отчитане на приходи МДТ Станислава Иванова Петкова 565/01.08.2019 г.
Декларация
 
566 Специалист УКОРС Симеон Георгиев Бараклийски 566/13.08.2019 г.
Декларация
 
567 Старши счетоводител Антоанета Стоянова Мантарова 567/19.08.2019 г.
Декларация
 
568 Главен специалист УКОРС Ралица Василева Димитрова 568/19.08.2019 г.
Декларация
 
569 Директор Библиотека П. Яворов Яна Димитрова Кършийска 569/19.08.2019 г.
Декларация
 
570 Главен експерт Озеленяване Станка Радева Николова 570/21.08.2019 г.
Декларация
 
571 ВриД ДГ Пламъче Ваня Тодорова Овчарова 571/03.09.2019 г.
Декларация
 
572 ВриД ДГ Раковина Димитричка Йорданова Господинова 572/04.09.2019 г.
Декларация
 
573 Старши експерт отдел Бюджет Ваня Димова Макрева 573/12.09.2019 г.
Декларация
 
574 експерт превенции ОБСНВ Светла Тодорова Вълкова 574/01.10.2019 г.
Декларация
 
575 старши специалист ГРН Ваня Енчева Христова 575/01.10.2019 г.
Декларация
 
576 старши експерт отдел Озеленяване Женя Трендафилова Стоева 576/23.10.2019 г.
Декларация
 
577 младши експерт ОДВ Надежда Стайкова Колева 577/29.10.2019 г.
Декларация
 
578 специалист УКОРС Мариян Христов Христов

578/11.11.2019 г.
Декларация

 
579 ст.специалист УКОРС Христана Иванова Маринова 579/19.11.2019 г.
Декларация
 
580 Директор Младежки дейности Радовеста Тодорова Стюърт 580/02.12.2019 г.
Декларация
 
581 старши специалист ГРН Силвия Благоева Стоянова 581/09.12.2019 г.
Декларация
 
582 Кметски наместник с. Димчево Елена Янчева Атанасова 582/09.12.2019 г.
Декларация
 
583 Кметски наместник с. Миролюбово Павлина Димитрова Димитрова 583/09.12.2019 г.
Декларация
 
584 Директор ЦАУ Изгрев Мария Николаева Вълчева 584/12.12.2019 г.
Декларация
 
585 Заместник Кмет Диана Димова Саватева 585/12.12.2019г.
Декларация