РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Размер на шрифта: A A A Назад

на Общинска администрация при Община Бургас през 2021 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

647 младши експерт ИБР Росица Русева Чобанова 647/04.01.2021г.
Декларация
 
648 младши експерт ИБР Георги Ванев Грудов 648/04.01.2021 г.
Декларарация
 
649 главен специалист УПА Атанаска Георгиева Николова 649/11.01.2021 г.
Декларарация
 
650 старши експерт Татяна Веселинова Пренерова 650/25.01.2021 г.
Декларарация
 
651 старши специалист Мариета Гочова Узунова-Гагева 651/01.03.2021 г.
Декларарация
 
652 старши специалист Кристина Кирова Петрова 652/01.03.2021 г.
Декларарация
 
653 специалист Мария Димова Роева 653/01.03.2021 г.
Декларарация
 
654 Директор ОП Обредни дейности Магдалена Илиева Карастоянова 654/01.03.2021 г.
Декларарация