РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2021 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

647 младши експерт ИБР Росица Русева Чобанова 647/04.01.2021г.
Декларация
 
648 младши експерт ИБР Георги Ванев Грудов 648/04.01.2021 г.
Декларация
 
649 главен специалист УПА Атанаска Георгиева Николова 649/11.01.2021 г.
Декларация
 
650 старши експерт Татяна Веселинова Пренерова 650/25.01.2021 г.
Декларация
 
651 старши специалист Мариета Гочова Узунова-Гагева 651/01.03.2021 г.
Декларация
 
652 старши специалист Кристина Кирова Петрова 652/01.03.2021 г.
Декларация
 
653 специалист Мария Димова Роева 653/01.03.2021 г.
Декларация (прекратяване)
 
654 Директор ОП Обредни дейности Магдалена Илиева Карастоянова 654/01.03.2021 г.
Декларация
 
655 главен експерт Стратегическо развитие Стаматка Янкова Инджова 655/01.04.2021 г.
Декларация
 
656 старши специалист ЦАУ Изгрев Радослава Пламенова Динева 656/01.04.2021 г.
Декларация
 
657 младши експерт  Силвена Павлова Милева 657/01.06.2021 г.
Декларация
 
658 рехабилитатор Златина Пеева Пеева 658/01.06.2021 г.
Декларация
 
659 Директор ЦАУ Изгрев Станислав Райков Андреев 659/01.06.2021 г.
Декларация
 
660 специалист АО

Деница Димитрова Тодорова

660/01.06.2021 г.
Декларация
 
661 инспектор Опазване на околната среда Стоян Владимиров Петров  661/01.06.2021 г.
Декларация
 
662 старши специалист

Елеонора Панайотова Караманидис

662/01.06.2021 г.
Декларация
 
663 рехабилитатор Веселина Христова Станчева 663/01.06.2021 г.
Декларация
 
664 главен експерт БОД Теодора Огнянова Цанева 664/02.06.2021 г.
Декларация
 
665 младши експерт Костадин Николаев  665/14.06.2021 г.
Декларация
 
666 старши експерт Стамен Атанасов Атанасов 666/17.06.2021 г.
Декларация
 
667 старши експерт Светлана Георгиева Димитрова 667/23.06.2021 г.
Декларация
 
668 главен специалист  Стефка Пламенова Куршумова 668/28.06.2021 г.
Декларация
 
669 старши експерт  Йоана Димитрова Кирякова 669/01.07.2021 г.
Декларация
 
670 главен експерт Боян Евлогиев Попункьов 670/01.07.2021 г.
Декларация
 
671 старши експерт Мария Георгиева Иванова 671/01.07.2021 г.
Декларация
 
672 старши експерт Радина Стойнова Желева 672/01.07.2021 г.
Декларация
 
673 старши експерт Мария Стоянова Иванова 673/07.07.2021 г.
Декларация
 
674 юрисконсулт Александър Павлов Ханджиев 674/12.07.2021 г.
Декларация
 
675 кметски наместник Десислава Михайлова Арабова-Камалиева

675/02.08.2021 г.
Декларация

 
676 старши счетоводител Пенка Петкова Хаджиева

676/02.08.2021 г.
Декларация

 
677 главен специалист МК Николай Иванов Арабаджиев 677/02.08.2021 г.
Декларация
 
678 Вр.и.д. Директор ДГ"Коледарче" Татяна Генадиева Иванова 678/16.08.2021 г.
Декларация
 
679 специалист Стоя Костова Янчева 679/01.09.2021 г.
Декларация
 
680 главен експерт Борислав Стефанов Томов 680/02.09.2021 г.
Декларация
 
681 главен експерт Ренета Минчева Райкова 681/07.09.2021 г.
Декларация
 
682 специалист ПМС 66 Радка Ангелова Гърдева 682/07.09.2021 г.
Декларация
 
683 старши специалист с.Твърдица Стаматка Янкова Инджова 683/10.09.2021 г.
Декларация
 
684 младши експерт Радостина Иванова Иванова 684/17.09.2021 г.
Декларация
 
685 общ работник Муталиб Ахмед Мехмед 685/01.10.2021 г.
Декларация
 
686 специалист УКОРС Мартин Стоянов Богданов 686/01.10.2021 г.
Декларация
 
687 експерт превенции  ОБСНВ Катрин Миленова Йорданова 687/06.10.2021 г.
Декларация
 
688 ВрИД кметски наместник на с.Димчево Нина Атанасова Пенкова 688/06.10.2021 г.
Декларация
 
689 главен специалист Анна Георгиева Байчева 689/11.10.2021 г.
Декларация
 
690 старши експерт  Румяна Минкова Димитрова 690/14.10.2021 г.
Декларация
 
691 старши специалист Станка Радева Николова 691/19.10.2021 г.
Декларация
 
692 старши специалист Елена Стоянова Карайотова 692/21.10.2021 г.
Декларация
 
693 старши експерт Живка Стойчева Стаматова 693/25.10.2021 г.
Декларация
 
694 чистач хигиенист ПМС 66 Маргарита Ташева Чолакова 694/26.10.2021 г.
Декларация
 
695 старши експерт Зоя Веселинова СТоянова 695/26.10.2021 г.
Декларация
 
696 общ работник Християн Стоянов Христов 696/03.11.2021 г.
Декларация
 
697 старши специалист Мария Латьова Сотирова  697/16.11.2021 г.
Декларация
697/23.11.2021 г.
Декларация
698 старши специалист Христина Георгиева Топузова 698/24.11.2021 г.
Декларация
 
699 главен специалист Цветелина Викторова Ламбова 699/10.01.2022 г.
Декларация
 
700 кметски наместник Тодор Куцаров Аврамов 700/10.01.2022 г.
Декларация
 
701 главен експерт Аглика Димитрова Костадинова 701/17.01.2022 г.
Декларация
 
702 младши експерт Стефани  Петрова Вълчева 702/17.01.2022 г.
Декларация
 
703 младши експерт Марио Красимиров Аврамов 703/17.01.2022 г.
Декларация