Екобюлетин брой 10: 8-14 март 2021 г.

Понеделник, 15 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 09/03/ - 1.13 пъти /СДН/
на 12/03/ - 1.05 пъти /СДН/
на 13/03/ - 1.20 пъти /СДН/
на 14/03/ - 1.11 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1195 Последна промяна: 11:14:43, 15 март 2021