Екобюлетин брой 11: 15-21 март 2021 г.

Понеделник, 22 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 15/03/ - 1.27 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1218 Последна промяна: 08:34:25, 22 март 2021