Екобюлетин 5 : 29 януари-04 февруари 2024 г.

Понеделник, 5 Февруари 2024
Публикувано от: Зинка Стойкова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали четири автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС кв. Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС ЦГЧ, АИС к-с „Лазур“, една ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ № 67 и една Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в кв. „Долно Езерово“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен, етилбензен и стирен.

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 02/02/ - 1.04 пъти /СДН/

АИС ЦГЧ

                                                                                      на 03/02/ - 1.16 пъти /СДН/

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 105 Последна промяна: 14:26:15, 05 февруари 2024