Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево...

Публикувано на: Петък, 26 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Събота, 26 Февруари 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №499/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2, чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1153 по КК на гр. Бургас, местност „Лозята“, землище на кв.Банево, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №504/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-739 в кв. 5 по плана на ПЗ Юг-Запад, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.739 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №506/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв.42 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.1471 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №507/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона в устройствена зона 07079/25, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, с.о. „Бизнес парк – 5“ /местност „Голямата“ нива (бивша местност „Келева нива“)/.

 

 - Със Заповед №508/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ Х-722 в кв.44 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №509/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КК на гр.Бургас / местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“), землище на кв. Ветрен по недействаща КВС/

 

- Със Заповед №510/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.2, от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-14,34 в кв. 6 по плана на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.1404 и ПИ с идентификатор 07079.2.1367 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №511/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ II-231 в кв.18 по плана на ж.к.„Лазур”, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №512/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-99, кв.2, по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.30.250 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №513/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот /НПИ/ №07332.142.328 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Лозницата“, землище на гр.Българово, Община Бургас.

 

- Със Заповед №514/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-99, кв.16, по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.30.240 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №521/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-460, кв.36 по плана на кв.Банево, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.705.460 по КК на гр.Бургас/.

 

- Със Заповед №523/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-818 и УПИ XIX-821, м.“Черна гора“(бивша м.“Кара баир“), гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.8.814 и 07079.8.899 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №524/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.1035 и ПИ с идентификатор 07079.9.1036 по КК на гр.Бургас, м.„Сълкъмчетата“, землище „Меден Рудник“, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №526/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1100 по КК на гр.Бургас, местност „Сазлъ дере“, землище кв.Банево, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №527/25.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание 124а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.2, ал.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32367.12.64 по КККР на с.Извор, местност „Калето“, землище на с.Извор, Община Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1451 Последна промяна: 15:31:02, 26 февруари 2021