СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.154, УПИ XVIII-7279, КВ.42 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС

Публикувано на: Вторник, 2 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Март 2021, 00:00

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.154, УПИ XVIII-7279,  КВ.42  ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че във връзка със заявление №94-01-41376/23.12.2020г. от Румяна Неделчева Косева  с искане за издаване на  Удостоверение за търпимост  за сграда с идентификатор 07079.614.154 в  УПИ XVIII-7279,  кв.42  по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас е издадено Решение №1/12.01.2021г. с което е постановен отказ за издаване на Удостоверение за търпимост.

Настоящото  подлежи на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра. Телефон за връзка: 056/843512

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                                     
Главен експерт „Устройствено                                                                        
планиране и архитектура‘                                               

Изготвил :       
Сл.
 Костадинова           
/Гл. специалист „УПА“/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1252 Последна промяна: 10:36:19, 02 март 2021