СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ X-5524, 5525, 5526, КВ.14 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ПО ПЛАНА НА К/С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №71

Публикувано на: Вторник, 2 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Март 2021, 00:00

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-80/23.12.2020 г. за обект „Вътрешно преустройство на дрогерия в козметичен салон на етаж 0 в многофамолна жилищна сграда“ с идентификатор 07079.617.106.3, УПИ X-5524,5525,5526, кв. 14, по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, находящ се на ул. „Любен Каравелов”, №71.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“,Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №3 в Дирекция „ЦАУ Приморие“ всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

АРХ. Д. АЛЕКСИЕВ                                         
Главен експерт „УПА“                                   

изготвил: Сл. Костадинова
Главен специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 466 Последна промяна: 16:27:17, 02 март 2021