Съобщение за издадени заповеди разрешения да се изработи ПУП-ПРЗ за КК Бургас, землище Меден Рудник, с.Твърдица, в.з. "Росенец" и с.Маринка

Публикувано на: Вторник, 2 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Март 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №601/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1949 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №602/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.277 по КККР на гр.Бургас , м.„Сулу дере“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас.

- Със Заповед №603/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29 по плана на м.“Ъгъла (бивша „Кюшето“), кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.20.464 и 07079.20.465 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №610/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатори 72151.506.111 и 72151.506.112 по КК на с.Твърдица.

- Със Заповед №612/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-25 и УПИ XV-26 в кв.2 по плана на в.з.“Росенец“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.25 и 07079.832.26 по КК на гр. Бургас.

- Със Заповед №613/02.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-5010566, УПИ IX-5010569, УПИ X-5010445, УПИ XI-5010444, УПИ XV-5010440 в кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.566, 47202.501.569, 47202.501.445, 47202.501.444, 47202.501.440 по КККР на с.Маринка, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1203 Последна промяна: 16:52:09, 02 март 2021