Съобщение до наследници на Каля Петрова: Марийка Атанасова за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Публикувано на: Сряда, 17 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 29 Март 2021, 00:00

До НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА:    

                                   

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №5, ЕТ.2                                                          
ГР. БУРГАС

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№ 94-01-22118/21.07.2020г. от Събина Милкова Христова за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, относно новообразувани поземлени имоти /НПИ/ №№167.1019 и 167.1020 по ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас.

Към заявлението е представен нотариален акт №130, том XV, дело №8885 от 18.10.1993г., Тодорка Тодорова Караиванова, Атанас Милков Караиванов и Събина Милкова Иванова са собственици на следния недвижим имот: дворно място, находящ се в м. „Каптажа“, з-ще с. Изворище, област Бургас, състоящо се от 500 кв.м., представляващо парцел V-213 в кв.12 по плана на м. „Каптажа“, з-ще с.  Изворище, област Бургас, при граници: улица, парцел IV-214, парцел XX-212, парцел VI-210, ведно с построената в това дворно място сграда за сезонно ползуване, подобрения и трайни насаждения.

Описаният в цитирания по-горе нотариален акт имот отговаря на парцел V-213 в кв.12 по предходния кадастрален и регулационен план на м. “Каптажа“, землище с. Изворище от 1989г.

Парцел V-213 в кв.12 по предходния кадастрален и регулационен план на м. “Каптажа“, землище с. Изворище от 1989г. не е отразен в одобрения ПНИ на „Каптажа“, землище с. Изворище и попада върху НПИ №167.1019 с площ 282 кв.м. и върху НПИ №167.1020 с площ 358 кв.м. В регистъра към ПНИ НПИ №167.1019 е записан на н-ци на Каля Стоянова Петрова и НПИ №167.1020 е записан като незавена собственост.

Постъпилото заявление, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 30.09.2020г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №3/30.09.2020г., т.2 от дневния ред.

Комисията приема предложеното изменение на ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, с което от НПИ №167.1019 с площ 282 кв.м. и НПИ №167.1020 с площ 358 кв.м., се обособява НПИ №167.213 с площ 640 кв.м., а НПИ №167.1049 и НПИ №167.1020 се заличават в ПНИ.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.213 с площ 640 кв.м. се записва на Тодорка Тодорова Караиванова, Атанас Милков Караиванов и Събина Милкова Иванова съгласно документ за собственост - нотариален акт №130, том XV, дело №8885 от 18.10.1993г., издаден от Бургаски районен съд, за 500/640 кв.м. ид. части, а остатъка от 140/640 кв.м. ид. части от НПИ №167.213 се записват на н-ци на Каля Стоянова Петрова и Община Бургас. НПИ №167.1049 и НПИ №167.1020 се заличават в регистъра към ПНИ.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по взетото решение.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

Теодора Тамахкрова – мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1097 Последна промяна: 10:55:20, 17 март 2021