Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

 

Изх.№ 94-01-22369/5/19.03.2021г.             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230  по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ XXIII – 5685, 5686 в кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230  по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист.............................

                         /Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1108 Последна промяна: 12:02:31, 19 март 2021