Съобщение до Феодора Иванова, Павел Фурнаджиев, Димитър Григоров и Атанаска Кокалджиева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

Публикувано на: Понеделник, 22 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 5 Април 2021, 00:00

ДО
ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА
ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
АТАНАСКА ТОДОРОВА КОКАЛДЖИЕВА

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 336/01.02.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.702.830 по КККР на гр.Бургас, и УПИ І-14 в бивш масив 27 по плана на м.Пиринч тарла, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КККР на гр.Бургас, с което се променя дворищнорегулационната граница между посочените УПИ, с функционално отреждане „за жилищно застрояване“, с предвидено в тях ново свободно ниско застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1, П озеленяване – мин. 60 % и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, пред Административен съд – гр.Бургас, чрез Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

 

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 586 Последна промяна: 13:06:31, 22 март 2021