Съобщение до Марти Димитров Геогриегв, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

Публикувано на: Вторник, 13 Април 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 27 Април 2021, 00:00

         Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Марти Димитров Георгиев, управител на „Мартиджи“ ЕООД, ЕИК 204157912; седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.“Благой Гебрев“ №36, бл.36, вх.А, ет.7, ап.19 за изпратена Покана изх.№24-00-1473/8/26.01.2021г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № 284/07.02.2019г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на незаконен строеж: „Барбекю“, разположен в имот, собственост на Община Бургас - УПИ I, отреден „за Районен парк“, кв.45 по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас.

         В 14 /четиринадесет/ - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.

 

Дирекция „ЦАУ Освобождение“

Гл.експерт КС, отдел УПА – инж.Катя Николова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 489 Последна промяна: 17:13:04, 13 април 2021