Административен капацитет

Размер на шрифта: A A A Назад
ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ И ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ…

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ И ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ЗА ОТГОВОРНО, СПОДЕЛЕНО И ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Проектът се изпълнява от Сдружение на Общините от Югоизточен регион, в което членуват четири общини: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Финансиран е от Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г. и е насочен към подобряване на местния потенциал за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт…

МОМЕНТНИ СНИМКИ ОТ ГРАНИЦИТЕ – МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ…

МОМЕНТНИ СНИМКИ ОТ ГРАНИЦИТЕ – МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЛАН 2030 (SNAPSHOTS)

Обща цел: Подобряване на критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. "Моментни снимки от границите" е тригодишен…

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА…

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МИГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ (YOUMIG)

Обща цел: Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите Специфични цели: ► подобряване на недостатъчните данни на местно ниво относно младежката миграция, като по този начин се допринася за подобряване на местните политики, с фокус върху печеленето и загубването на…

ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ­…

ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ­ - БУРГАС

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на устойчивост на резултатите, постигнати в рамките на проект "Създаване и функциониране на ОИЦ - ­ Бургас", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" и приемственост и надграждане на дейността на центъра. Ефективното функциониране на ОИЦ - Бургас е от изключителна важност за…

"СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-…

"СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- БУРГАС"

Основната цел на проекта е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), като осигури лесен достъп до информация чрез създаването на Областен информационен център (ОИЦ) в Бургас. Постигането на основната цел ще допринесе за осигуряването на широко обществено разбиране…

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА…

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС - 2

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишаване на административния капацитет на Община Бургас. Специфични цели: ► Повишаване на квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност; ► Подобряване на качеството на работа на служителите на Община Бургас…

СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ…

СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН

Интернет страница на проекта: www.ppp.burgas.bg Обща цел: Администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас. Специфични цели: ► Създаване на условия за повишаване на ефективността на използване на…

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ДОБРО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ…

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ДОБРО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване капацитета на общинска администрация - Бургас за добро и прозрачно управление. Специфични цели: ► Повишаване на информираността на общинските служители в Община Бургас за прилагане на принципите на добро управление; ► Подобряване на капацитета на общинските служители за комуникация в рамките на общината и информиране на всички…

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА…

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС

Обща цел: Подобряване работата на общинска администрация- Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата. Специфични цели: ► Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции; ► Подобряване на организацията и…