АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

ББР предоставя 60 млн. лв. в нова програма за подкрепа на туризма

От днес, 04.01.2022г. Българската банка за развитие осигурява директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш, чрез новата си програма „Подкрепа за туризма“, която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения…

Прочетете повече

Мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения

Започна прием на документи за 2022 година, за осъществяване на таксиметров превоз на територията на Община Бургас. Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 и подпомогне таксиметровия бранш. Във връзка с издаване на разрешенията за извършване на таксиметрова дейност, Общински съвет – Бургас взе решение таксиметровите превозвачи…

Прочетете повече

Промени в проект „Заетост за теб”

Промени в проект „Заетост за теб”   Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост: - Oтпада националната квота от…

Прочетете повече

Програма "Възстановяване" - Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

Българската банка за развитие изпълнява обновена „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“, наречена „Програма за възстановяване“ Последните изменения в правителствената мярка (Програмата за възстановяване) са одобрени от Европейската комисия (ЕК) на 01 октомври 2021…

Прочетете повече

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Крайни кредитополучатели - Стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи. Изисквания към кредитополучателя: А) Да е уязвимо лице, което: е загубило или е в риск да загуби работата си; е изпитало затруднения при влизането или повторното влизане на пазара на труда; е изложено…

Прочетете повече

Кредит "Ново начало"

ББР Микрофинансиране представя нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд на фондовете и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните…

Прочетете повече

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Процедурата по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ цели подпомагане на проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена, както следва: 1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; 2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките…

Прочетете повече

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Целта на процедурата е увеличаване броя и дела на младите земеделски стопани с цел осигуряване на устойчиво развитие и улесняване на структурните промени в земеделието, насърчаване на заетостта и разкриване на работни места, както и запазване на вече съществуващите работни места и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските…

Прочетете повече

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.100 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от СВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.100 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия…

Прочетете повече