186 милиона евро за популяризиране на висококачествени и устойчиви продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 9 Февруари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Европейската комисия отпуска 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за популяризиране на устойчиви и висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС в ЕС и в световен мащаб. Приетата от Комисията работна програма по политиката за популяризиране за 2023 г. допринася за осъществяването на политическите приоритети на Европейската комисия за периода 2019—2024 г., по-специално стратегията „От фермата до трапезата“.

Наличните суми за кампании, избрани през 2023 г., са почти поравно разпределени между популяризирането в рамките на вътрешния пазар на ЕС и в трети държави — съответно 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро.

С помощта на избраните кампании потребителите от ЕС и от целия свят ще бъдат осведомявани за различните схеми и знаци за качество на ЕС, например географските означения или биологичните продукти. За последната категория ще бъдат отпуснати до 28 милиона евро за стимулиране на търсенето на биологични продукти в съответствие с плана за действие за биологично производство.

Допълнителни 36 милиона евро ще помогнат сред европейските потребители да се популяризират устойчиви селскостопански практики, благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, и да се насърчи потреблението на произведени по устойчив начин продукти на хранително-вкусовата промишленост.

 

За да се поощрят по-здравословните и балансирани начини на хранене, повече от 19 милиона евро ще бъдат специално предназначени за популяризирането на пресните плодове и зеленчуци, за да се помогне на сектора да се справи с трайните предизвикателства като намаляващото потребление и износ и слабата позиция при договаряне с големите вериги за търговия на дребно и преработвателите. Като цяло дейностите за популяризиране, насочени към потребителите на вътрешния пазар, следва да се позовават на насоките за хранителния режим на целевите държави членки и да са в съответствие с тях.

 

Право да подават заявления за финансиране и да представят предложения имат широк кръг от организации, като например търговски организации, организации на производители и групи от отрасъла на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейностите по популяризиране.

 

Отворени са Покани за предложения за насърчаване на селскостопанските продукти.

Европейската комисия съфинансира кампании за популяризиране на европейски селскостопански продукти в световен мащаб и повишаване на осведомеността за селскостопанските продукти на ЕС на нови пазари.

Относно популяризиране на агро-хранителни продукти на ЕС, организациите могат да изпратят своите предложения до 20 април 2023 г.

За повече информация:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_7769

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0/calls-proposals-promotion-agricultural-products_en;

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=promotion;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298664;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 142 Последна промяна: 15:34:49, 09 февруари 2023