Алгоритъм за предоставяне на целева субсидия на НПО

Размер на шрифта: A A A Назад

Алгоритъм за предоставяне на целева субсидия на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА БЕНОВА-АНАНИЕВА

Заместник-кмет ОЗСДМП при Община Бургас

 

 

АЛГОРИТЪМ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

 

I. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

1. За предоставяне на целева субсидия могат да кандидатстват сдружения или фондации, осъществяващи общественополезна дейност, които са надлежно регистрирани съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а именно:

1.1. да са вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието, като срокът за пререгистрацията е посочен в § 25, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЮЛНЦ;

1.2. за непререгистрираните към момента на кандидатстване и преди срока посочен в т. 1.1. - да са вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел към Бургаски окръжен съд, респективно техни клонове със седалище в района на  Бургаски окръжен съд;

2. Всички членове на юридическото лице да имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

2.1 По изключение членовете на териториални и регионални организации, които извършват дейност на територията на Община Бургас, могат да имат постоянен и/или настоящ адрес в различно населено място.

3. За финансиране на проекти и инициативи за реализиране на дейности съгласно устава или учредителния акт, кандидатите подават заявление до Кмета на Общината, придружено със следния набор от документи:

3.1. за непререгистрираните към момента на кандидатстване и преди срока посочен в т. 1.1. - копие на съдебното решение по регистрацията от съответния съд по седалището, съответно по отношение на клон – копие на съдебно решение на Бургаски окръжен съд.

3.2. за непререгистрираните към момента на кандидатстване и преди срока посочен в т. 1.1. - удостоверение за актуално състояние по регистрацията от съответния съд, по отношение на клон – удостоверение за актуалното състояние по регистрацията, издадено от Бургаски окръжен съд – оригинал или нотариално заверено копие.

3.3. Устав или учредителен акт на юридическото лице - копие, заверено "вярно с оригинала".

3.4. Списък на членовете на организацията  - копие, заверено "вярно с оригинала“, като това изискване не се прилага за организации, чието естество обуславя запазването на конфиденциалността на членовете му. 

3.5. Доказателства, че са спазени разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

3.6. Финансово предложение/план-сметка по параграфи и дейности за разходване на целевата субсидия.

         3.7. Декларация за минимални и държавни помощи /по образец/.

 

II. ОДОБРЕНИЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

1. Служители на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ разглеждат документите на всеки кандидат и изготвят предложение за предоставяне на целеви субсидии на одобрените кандидати, което след утвърждаването му от Заместник – кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ се предоставя на дирекция „Бюджет и финанси“ за залагането му в проекта на бюджета за съответната финансова година.        

2. След влизането в сила на  приемане на бюджета на Община Бургас за съответната финансова година, с влизането в сила на Решение на Общински Съвет - Бургас, всички одобрени юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се уведомяват с писмо за представяне на следните документи:

2.1. Финансово предложение/план-сметка по параграфи и дейности за разходване на одобрената целева субсидия. Подробно се описват видовете разходи, в съответствие с посочените в т. 4 видове допустими разходи;

2.2. удостоверение от банка за разкрита банкова сметка;

2.3. актуални удостоверения от съответните регистри при настъпила промяна в обстоятелствата след кандидатстването.

3. След проверка валидността на представените документи се пристъпва към сключване на договор между Община Бургас и съответното юридическо лице, относно получаване на целевата субсидия.

4. Видове допустими разходи:

4.1. Административни разходи (наем на офиси, режийни разходи, комуникационни средства, разходи за канцеларски материали и хигиенни средства, командировки и пр.);

4.2. Разходи, свързани с основната дейност в областта на социалната сфера в съответствие с устава/ учредителния акт на организацията.

5. Периодът, за който може да се отчитат разходите обхваща съответната бюджетна година.

  

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ

1. Целевата субсидия се предоставя на един или два транша, в зависимост от  размера й и в срокове, които са посочени в договора между Община Бургас и съответното юридическо лице.

2. При предоставяне на целева субсидия на два транша:

2.1. в срок от 15 дни от разходване на средствата от първия транш юридическото лице следва да представи на Община Бургас отчет, ведно с копия на първичните счетоводни документи.

2.2. след одобрение на отчета на първия транш от комисията по т.4, се предоставя втория транш, като в срок от 15 дни от разходване на средствата от него юридическото лице следва да представи на Община Бургас отчет, ведно с копия на първичните счетоводни документи.

3. Отчетите за разходването на всеки транш, ведно с копия на първичните счетоводни документи, се представят в 2 /два/ еднакви екземпляра чрез нарочни писма,  до заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“. След проверка за законосъобразно и целесъобразно разходване на предоставената субсидия в съответствие с одобрената план-сметка и съставен протокол за проверката, единият екземпляр се изпраща до началник отдел „Финансов контрол“ за последваща проверка и изплащане на следващ транш, след което същият остава в  дирекция „Бюджет и финанси“ за съхранение. Другият екземпляр остава в отдел „Здравеопазване и социални дейности“ за съхранение и представяне при извършване на проверка от компетентните органи, на място с предоставяне на документи, доказващи предоставянето на услугата. Същата подлежи на проверка за качеството на предоставяната услуга, съгласно международните стандарти за документация по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

4. Отчетите се проверяват от комисия, определена със заповед на заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, в състава на която са включени директор, началник отдел и експерт от дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“. Комисията извършва проверка за законосъобразно и целесъобразно разходване на предоставената субсидия в съответствие с одобрената план-сметка, изискванията на настоящия алгоритъм и клаузите на съответния договор. За резултатите от извършената проверка, комисията в срок до 20 работни дни, считано от датата на входиране на съответния отчет, изготвя протокол и взема решения за: одобрение на отчета, представяне на допълнителни документи от юридическото лице или непризнаването на отчетените разходи, като в последния случай относно отчитане на първи транш - не се предоставят средствата от втория транш, а при окончателно отчитане на единствен или втори транш юридическото лице следва да върне предоставените парични средства, ведно със законната лихва.

 

Съгласували:

Мая Казанджиева
Директор на дирекция  „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Адриана Христова
Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Изготвил:
Даниел Борисов
Главен експерт-юрист в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики