Анализ и планиране на социални услуги

Съобщение за анализ и планиране на социалните услуги в община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Бургас публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината, раздел „Здравеопазване и социални дейности“, подраздел „Социални дейности“, „Анализ и планиране на социални услуги“ за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следния електронен адрес: [email protected].