Балансирана градска среда в ж.р. МЕДЕН РУДНИК, гр. Бургас;

Проектът се реализира съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОСТРАНСТВА И УЛИЦИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА

Улици:

● Обслужваща улица бл.453-455-456-457, зона "Б", кв. 23;

● Обслужваща улица бл.446-447-448-451-ОДЗ "Морска звезда"- СОУ "Константин Петканов", зона "Б";

● Обслужваща улица бл.440-441-442-443-444, зона "Б";

● Обслужваща улица бл.460-461-462-463-464-465-466-467, зона "Б";

● Обслужваща улица бл. 468-469, зона "Б";

● ул. "Въстаническа";

● ул. "Кооператор";

● пешеходен подлез на бул."Захари Стоянов".

Пространства:

● междублоково пространство бл.440-441-442-443-444, кв.20, зона "Б";

● междублоково пространство бл.446-447-448-451-452, кв.22, зона ‚Б";

● междублоково пространство бл. 453-455-456-457-459, кв.23, зона "Б";

● междублоково пространство бл.460-461-462-463-464-465-466-467, кв.26, зона "Б";

● междублоково пространство бл. 492-493-494-495-496-497-498, кв.118, зона "В

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е да се постигне повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване. След обстоен анализ и експертно обследване на територията на ж.р."Меден Рудик", представляващи части от зоната за въздействие с преобладаващ социален характер от ИПГВР на град Бургас, се търсят иновативни проектантски решения на основните проблеми в териториите, отчитайки специфичните изисквания при съобразяване с основните функции на отделните зони. Акцентите в проектите са свързани с предложения за цялостна концепция за организация на мобилността, включително предложения за промяна в организацията на движение във вътрешността на кварталите, създаване на единен облик на градската среда в ж.р. "Меден рудник": рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране и/или гариране, осигуряване на достъпна среда за хора със затруднене мобилност, рехабилитация и / или предложение за нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, внедряване на иновативни решения за: оползотворяване на дъждовната вода, използване на алтернативни източници за генериране на енергия, мерки за управление на отпадъците /обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци/, създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

● Създаване на единен облик на градската среда в зоните чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са архитектурно-пространствено и тематично обвързани. Акцентът в  ж.р."Меден Рудник" е поставен върху повишаване комфорта на обитаване предвид преобладаващите жилищни и социални функции;

● Изграждане на цялостна концепция за организация на мобилността в зоната с преобладаващ социален характер от ИПГВР на град Бургас - автомобилно, пешеходно и велосипедно движение; предложения за промяна в организацията на движение, обособяване на паркоместа;

● Прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни и дизайнерски решения за разчупване на съществуващата унификация в градската среда и създаване на разпознаваем индивидуален облик на отделните и елементи;

● Обновяване на градската среда чрез рехабилитация на улици, пешеходни и зелени пространства, създаване на единна зелена система;

● Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността в градската среда;

● Повишаване сигурността и безопасността в градската среда;

● Внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода, алтернативни източници за генериране на енергия, енергоефективни решения за уличното осветление, управление на отпадъци /обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци/;

● Предвиждане на мерки за намаляване на експлоатационните разходи;

● Ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

 

К О Н Ц Е П Ц И Я

ПРИНЦИПИ ЗАЛОЖЕНИ В КОНЦЕПЦИЯТА

● Изграждане на организация на движение в зоната с преобладаващ социален характер от ИПГВР на град Бургас - автомобилно, пешеходно и велосипедно движение; предложения за промяна в организацията на движение, обособяване на паркоместа или места за гариране;

● Прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения;

● Изграждане и възстановяване на улични и тротоарни настилки; улици с настилка от павета ще бъдат пренаредени и запазени след доказване на необходимост за подсилване на пътната конструкция, обособяване на паркоместа където има такава възможност за сметка ширината на тротоарите и съобразени с уличното озеленяване; поставяне на нова маркировка, монтиране на пътни знаци.

● Рехабилитация и изграждане на подземна инфраструктура - ЕЛ, ВиК, телекомуникации, газоснабдяване;

● Решение за внедряване на енергоефективно улично и алейно осветление;

● Изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение;

● Разнообразяване на средата чрез поставяне на малки форми на градския синтез за засилване идентитета на зоните;

● Прилагане на мерки за осигуряване на безопасна и сигурна градска среда (внедряване на система за видеонаблюдение);

● В междублоковите пространства ще се предвидят мерки за: подмяна на алейни настилки, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, декоративни пластики и др.), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, озеленяване, създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/ 3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1/12.01.2009 г.

● Всички дейности ще бъдат съобразени с нуждите на местната общност;

● Внедряване на иновативни решения за: оползотворяване на дъждовната вода, алтернативни източници за генериране на енергия, компостиране на растителни отпадъци, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

● Управление на отпадъците от бита - обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци с оглед на останалите интервенции върху средата и съгласуване на измененията с Дирекция  "Околна среда" при Община Бургас;

● Предложения за разнообразяване във видов състав и начин на поддръжка на зелената система за постигане на идентичен облик, разпознаваемост на кварталите и в подкрепа на планираните мероприятия за въздействие върху шумовото и прахово замърсяване.

ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ

Съобразявайки се всички ограничения на средата, нормативната уредба и в голяма степен с действащите устройствени планове, екипът предлага цялостна концепция за преосмисляне ролята на зелените пространства в зона Б на ж. р. Меден Рудник, насищането им с функции отговарящи на потребностите на месната общност и обвързването им в единна система. Поради характера на територията (предимно жилищни функции) тези пространства се предлага да бъдат наситени с функции, съпътстващи основната функция - рекреация, спорт, забавления за деца и възрастни. Проекта доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като прокарва нова улица за улесняване на достъпа до училището и детската градина в кв. 21. Предлага се  обособяването и изграждането на много нови паркинги, като с това се цели освобождаване на междублоковите пространства и премахването на незаконните гаражни клетки в тях.

Обвързването на междублоковите пространства се осъществява чрез прокарването на "единен маршрут", преминаващ през всяко едно от тях и обединяващ в себе си велоалея, алея за ролери и пешеходна алея. Този маршрут е обвързан със системата от велоалеи, изградена по главните улици около зоната, спирките на градски транспорт и вече обновените зелени пространства (кв. 22). Този маршрут се използва като "гръбнак", по който се развиват основните дейности в пространствата (детски площадки, спортни игрища, кътове за отдих, места за екстремни спортове и др.).

Мерките включени в проекта, които ще бъдат приложени при рехабилитацията на уличната мрежа в територията са свързани с:

● изграждане и възстановяване на улични и тротоарни настилки;

● обособяване на паркоместа където има такава възможност съобразени с уличното озеленяване и изградената инфраструктура;

● обновяване на улично озеленяване,

● снишавания на тротоари на места на пресичане за постигане на достъпна среда за хора в неравностойно положение,

● внедряване на енергоспестяващо улично осветление,

● поставяне на нова маркировка, монтиране на пътни знаци,

● поставяне на видеонаблюдение на ключови места, за контрол на трафика,

● обособяване на места за разделно сметосъбиране в ширината на тротоарите,

● Рехабилитация и изграждане на подземна инфраструктура - ЕЛ, ВиК, телекомуникации, газоснабдяване.

Проектното предложение за обновяване на междублоковите зелени пространства стъпва върху следните принципи: преосмисляне ролята, функциите и пространствените им параметри; насищането им с елементи задоволяващи нуждите на местната общност от спорт, отдих на открито, игри за деца в различни възрастови групи; създаване на среда за подобряване социалната сплотеност и повишаване на усещането за общност; обвързване на междублоковите пространства в единна система чрез прокарването на общи пешеходни алеи преминаващи през всички пространства. Тези пешеходни маршрути са подкрепени и при планирането на зеленината около тях, която образува зелени коридори и подпомага свързването на пространствата. В подкрепа на решенията за паркиране в зоната, екипа предлага обособяване на паркоместа по улици и в междублоковите пространства, но разположени с оглед на това да се запазят зелените площи между блоковете. Така се освобождават от паркиране пространствата, които се използват за обособяване на детски площадки, кътове за отдих на открито и зелени площи.

Мерките включени в проектното предложение, които ще бъдат приложени при обновяване и облагородяване на междублокови пространства в територията са свързани с:

● Изграждане и възстановяване на тротоарни и алейни настилки, обособяване на вело и пешеходен маршрут, които може да бъде ползван и от любителите на ролери. Предложението на екипа е като настилки да бъдат използвани ситно натрошени или рециклирани строителни отпадъци;

● Обособяване на паркоместа по обслужващи улици и междублокови пространства;

● Изграждане и обновяване на зелени площи, дървесни и храстови видове; обособяване на места за компостиране на растителни отпадъци, които в последствие могат да бъдат използвани за наторяване на зелените площи в непосредствена близост,

● Изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/ 3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1/12.01.2009 г.;

● Изграждане на места за отдих на открито;

● Поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, декоративни пластики и др.);

● Снишавания на тротоари на места на пресичане за постигане на достъпна среда за хора в неравностойно положение,

● Внедряване на енергоспестяващо алейно осветление,

● Поставяне на видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността в тези пространства и намаляване случаите на вандализъм;

● Поставяне на слънчеви колектори като част от елементите на градско обзавеждане за генериране на електроенергия, която може да бъде ползване при поддръжката на зелените пространства;

● Събиране и оползотворяване на дъждовната вода чрез изграждане на система от линейни елементи и подземни резервоари, който могат да бъдат поставени под детските площадки. Предложението е пръста от тези изкопи да не се изнася, а да бъде използвана за моделиране на терена и оформянето на затревени теренни форми, които да разнообразят пространствата и начините за отдих на открито;

● Използване на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения за разнообразяване унификацията на средата;

● Поставяне на малки форми на градския синтез и места където могат да се организират изложби на открито.

Всички предложения ще бъдат съобразени с нуждите на местната общност,  завършените и реализиращи се към момента проекти за обновяване на зелени и пешеходни пространства, действащите подробни устройствени планове и организацията на движението в конкретната зона,проектите за реконструкция и обновяване на пешеходни пространства, проекта за Интегриран градски транспорт и системата от велоалеи.

Проектното решение ще осигури възможност за реализирането на дейностите по етапи предвид необходимостта от значителен финансов ресурс за едновременно изпълнение.

СОЦИАЛНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ;

Жилищен район Меден Рудник е с население от 39 834 човека, според данни от националното преброяване на НСИ от 2011 г., което е 18 % от цялото население на гр. Бургас. Настоящата разработка, цели подобряване комфорта на обитаване и би могла да зададе посока на развитие, която да бъде следвана при последващо подобряване състоянието на останалите пространства. Облагородяването на зелените пространства и обособяване и регламентиране на места за паркиране, би повишило комфорта на живущите в тази зона.

Инвестицията чрез реализация на проекта ще доведе до следните социални ползи:

От гледна точка на хигиенните и екологичните условия:

● Чрез обновяване на уличното озеленяване - подобряване на микроклимата; намаляване ослънчаването на сградите в летния период, а от там и разходите за тяхната климатизация; намаляване на прахото замърсяване, обогатяване на видовия състав и подобряване на биологичното разнообразие;

● Чрез прилагане на иновативни технологии - използване на алтернативни източници на електроенергия; оползотворяване на дъждовната вода; компостиране и оползотворяване на растителните отпадъци от поддържането на зелените площи, организиране на места за разделно събиране на отпадъци;

● Реконструкция на техническа инфраструктура - подобряване работата на градските системи и повишаване тяхната ефективност.

От социална гледна точка:

● Значително подобряване в качеството на градската среда и комфорта на обитаване;

● Реконструкция и изграждане на детски и спортни площадки, както и кътове за отдих - задоволяване потребностите на местната общност от места за спорт и отдих, подобряване на социалната сплотеност и повишаване на усещането за общност;

● Изграждане на достъпна градска среда - намаляване сегрегацията на хора в неравностойно положение;

● Внедряване на система за видеонаблюдение - повишаване сигурността в градската среда.

От икономическа гледна точка:

● Подобряване ефективността на градските системи - икономия на експлоатационни средства;

● Използване на иновативни технически решения - ресурсна и икономическа ефективност;

● Реконструкция на техническа инфраструктура - подобряване ефективността на градските системи и намаляване на техните експлоатационни разходи;

● Внедряване на система за видеонаблюдение - намаляване на допълнителните разходи за възстановяване на последствията от вандализъм;

● Повишаване качеството на градската среда - повишаване стандарта на обитаване, повишаване привлекателността на комплекса, което би довело до повишаване инвестиционния интерес, както и цените на имотите в тази територия.

Посочените ползи ще бъдат застъпени при изработването на инвестиционния проект и ще бъдат обсъждани с различни заинтересувани страни.

 

Относно: Обществено обсъждане на идейни концепции за изготвяне на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

             Община Бургас изпълнява проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", съгласно договор за 100% безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013. В рамките на този договор ще получим средства за разработване на работни инвестиционни проекти за осигуряване на балансирана градска среда в ж.р. Меден рудник. Чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка са избрани проектантските колективи, които ще разработят интегрирани инвестиционни проекти.

Техните идейни концепции предлагаме за обществено обсъждане. То ще се проведе на 08.07.2014 от 11:30 в Спортна зала "Никола Станчев", к-с "Меден Рудник  /до магазин Билла/.

Идейните концепции, предмет на общественото обсъждане,

са изложени и пред Спортна зала "Никола Станчев", к-с "Меден Рудник  /до магазин Билла/, както и на електронната страница на Община Бургас- http://www.burgas.bg/bg/info/index/845

Мотивирани предложения и коментари се приемат:

  • на @ електронна поща [email protected]
  • чрез Кутия за предложения, поставена на входа на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26 

Общественото обсъждане е отворено за всички заинтересовани лица!